Sök

Ofredande

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till ofredande.

2024

Maj

En tidigare polis döms för ofredande (2 tillfällen) och olovligt förfogande men frikänns från försök till misshandel och olaga hot

En tidigare polis åtalades för att fysiskt ha antastat en passagerare på en buss och även för att fysiskt ha antastat en annan person genom att, under påstående om att han är polis, ha tagit ett hårt tag om passagerarens axlar, försökt att hålla tag i, knuffat och skrikit på honom att han skulle ta med denne till häkte, eller liknande uttalande. Han åtalades även för att ha hotat personen genom att höja näven och uttala "jag ska klippa dig" eller liknande uttalande.  Han åtalades även för att ha försökt utdela slag mot personen. Dessutom åtalades mannen även för att olovligen ha behållit och tillägnat sig polisutrustning som han anmodats lämna tillbaka. Därutöver hade han olovligen behållit och tillägnat sig en polislegitimation, ett tjänstekort samt en polislegitimation med tillhörande polisbricka. Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att mannen gjort sig skyldig till ofredande i två fall. Däremot frikände tingsrätten mannen för försök till misshandel och olaga hot då åtalen gällande detta inte ansågs styrkta. Vidare dömde tingsrätten mannen för olovligt förfogande. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 50 dagsböter om 450 kronor (totalt 22 500 kronor) vilket ansågs betalt genom den tid som mannen suttit frihetsberövad. Gällande straffpåföljd konstaterade tingsrätten att det var försvårande att mannen åberopat sin ställning som polis på ett synnerligen omdömeslöst sätt. Mannen skulle även betala skadestånd till målsägandena om 10 000 kronor vardera.  

April

Polis döms för ofredande (7 fall) och två fall av olaga hot men frikänns från två fall av olaga hot

En polis åtalades för att ha ringt ett stort antal gånger samt lämnat hotfulla meddelanden till sin exfru, deras gemensamma barn och exfruns nuvarande partner. Tingsrätten dömde mannen för fyra fall av ofredande och olaga hot samtidigt som domstolen frikände mannen från två fall av olaga hot då just dessa två meddelanden inte innehöll något hot om brottslig gärning. Straffpåföljden bestämdes till 180 dagsböter om 50 kronor, totalt 9 000 kronor. Hänsyn togs till PAN:s yttrande om att mannen skulle komma att skiljas från sin anställning om han dömdes för något av åtalen.

2023

Oktober

Civilanställd döms för framkallande av fara för annan och ofredande

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha kört efter fyra barn som färdades på cykel med sin personbil i hög hastighet (ca 30-50 km/tim). Två av barnen befann sig i direkt anslutning och mycket nära bilen. Hon hade samtidigt tutat ihållande och skrikit på barnen. Tingsrätten konstaterade att kvinnan hade gjort sig skyldig till både vårdslöshet i trafik och framkallande av fara för annan och att hon endast skulle dömas för det allvarligare av de två brotten, dvs. framkallande av fara för annan (två fall). Hon dömdes även för ofredande då hennes agerande att skrika och tuta bedömdes som hänsynslöst. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 220 kronor (8 800 kronor). Dessutom skulle hon betala skadestånd om totalt 46 000 kronor. 

2022

Skyddsvakt vid Säpo döms för ofredande

En skyddsvakt vid Säpo åtalades för olaga hot alternativt ofredande. Tingsrätten fann inte att det var styrkt att skyddsvakten hade hotat målsäganden genom att skrika till henne samtidigt som han höll ett gevär. Skyddsvakten friades därför från åtalet om olaga hot och ofredande. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde honom för ofredande. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 330 kronor, totalt 19 800 kronor.

Polis frias från ofredande

En polis hade i samband med ett ingripande där handfängsel och OC-spray använts tryckt gräs i ansiktet på målsäganden. Anledningen var enligt polisen att han ville göra rent ansiktet från snor och saliv. Åklagaren yrkade att polisen skulle dömas för ofredande. Tingsrätten fann inte att målsägandens frid kränkts eller att polisen uppsåtligen åsidosatt vad som hade gällt för uppgiften.

Polis döms för ofredande och brott mot vapenlagen

En polis åtalades för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel alternativt ofredande. Målsäganden avseende åtalspunkterna för misshandel ändrade sin berättelse i förhöret under rättegången. Tingsrätten ansåg att den berättelse som lämnades under rättegången syftade till att skydda polisen och lade berättelsen som målsäganden hade lämnat inledningsvis till grund för bedömningen. Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde polisen för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel. Påföljden bestämdes till tre månaders fängelse. Dessutom dömdes polisen att betala skadestånd med 5 000 kronor till en av målsägandena. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen skulle komma att förlora sin anställning vid fällande dom. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att polisen frikändes från åtalen för misshandel men dömdes för ofredande.

Påföljden bestämdes till 110 dagsböter om 320 kronor, totalt 35 200 kronor. Påföljden ansågs helt verkställd genom den tid polisen varit frihetsberövad.

Polisstudent döms för förtal, ofredande och falskt larm

En polisstudent åtalades för att i falskt namn ha uppgett felaktiga uppgifter om en person, bland annat att denna hade bemött en kund på ett otrevligt sätt. Hon anklagades även för att ha försökt att komma i kontakt med en annan person trots att denna uttryckligen hade avböjt kontakt med henne. Hon hade också i falskt namn tagit kontakt med den senare personen och förmedlat uppgifter om att hon var försvunnen och hade skadat sig själv på grund av att de var osams. Detta ledde till att personen kontaktade polisen för att få polisens hjälp att leta reda på henne. Polisstudenten lämnade också oriktiga uppgifter till polisen om att det fanns fara för människors liv eller hälsa, vilket ledde till att en polispatrull skickades till en adress där en annan polisstudent bodde, vilket var en onödig säkerhetsåtgärd. Polisstudenten utfrågades av polisen och hennes grannar hördes. Gällande det första åtalet konstaterade tingsrätten att de uppgifter som lämnades i meddelandet var ägnat att utsätta personen för andras missaktning och att meddelandet hade spridits till en tillräckligt vid krets av adressater. Därför dömdes polisstudenten för förtal. Gällande det andra åtalet om ofredande ansåg tingsrätten inte att det var styrkt eftersom det inte varit av sådan omfattning att det kunde anses ha kränkt personens frid på ett kännbart sätt. Gällande åtalspunkt tre och fyra ansåg tingsrätten att polisstudenten skulle fällas till ansvar för falskt larm och ofredande.  Påföljden bestämdes till 140 dagsböter om 200 kronor, totalt 28 000 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisstudenten kunde antas bli avstängd från polisutbildningen.

Polis frikänns från ofredande

En polis åtalades för att ha skrikit aggressivt på en kvinna i anslutning till hennes bostad och även ha framfört hotfulla yttranden riktade mot hennes man/sambo samtidigt som han fäktade med armarna. Tingsrätten konstaterade att polisens agerande inte var så hänsynslöst att det på ett påtagligt sätt avvek från vad som är socialt godtaget. Polisen frikändes därför från åtalet för ofredande.

Polisanställd döms för ofredande och hastighetsöverträdelse

En polisanställd åtalades för att i fyra omgångar ha ofredat målsäganden genom att ha skrivit nedsättande om målsäganden på internet samt ha lagt ut målsägandens personuppgifter på internet. Hon åtalades också för hastighetsöverträdelse. Tingsrätten konstaterade att utredningen avseende ofredande gav ett så starkt stöd för att det är den tilltalade som utfört det som avsågs i åtalet att någon annan gärningsman kunde uteslutas. Tingsrätten slog därför fast att åtalet var styrkt och att gärningen hade skett uppsåtligen. Handlandet bedömdes som en gärning. Tingsrätten fann att även åtalet för hastighetsöverträdelse var styrkt. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Den polisanställda skulle även betala skadestånd till målsäganden med 10 000 kr. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att PAN hade uppgett att hon skulle förlora sin anställning vid en fällande dom. Hovrätten ändrade domen på så vis att den polisanställda inte skulle dömas för ofredande gällande ändringarna på ett Spotifykonto eftersom det inte var ställt utom rimligt tvivel att det var hon som utfört dessa. Hovrätten ansåg inte heller att det var bevisat att den polisanställda gjort inlägg och kommentarer på Facebook varför hon frikändes från ansvar för ofredande även i denna del. Hovrätten ansåg sammanfattningsvis att den polisanställda gjort sig skyldig till två fall av ofredande. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor mot bakgrund av att hon varit under övervakning i drygt tio månader och skulle komma att förlora sin anställning.  När det gällde skadeståndets storlek gjorde hovrätten inte någon annan bedömning än den som tingsrätten gjort.

Polisanställd döms för ofredande

Tingsrätten friade en polisanställd från åtalet om misshandel och olaga hot då det inte kunde styrkas. Domen överklagades. Med ändring av tingsrättens dom dömde hovrätten mannen för ofredande. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter om 300 kronor, sammanlagt 30 000 kronor. Därutöver ålades mannen att betala skadestånd till målsäganden på 5 000 kronor med ränta. Av PANs uttalande framgick att han inte skulle komma att skiljas från sin anställning vid en fällande dom.

Nämndeman döms för misshandel, ofredande, olaga hot och ringa dopningsbrott

En nämndeman åtalades för grov kvinnofridskränkning bestående av handlingar som utgjorde misshandel, olaga hot och två fall av ofredande. Han åtalades även för misshandel av sin son och ringa dopningsbrott. Tingsrätten konstaterade att det stod klart att nämndemannen hade agerat på det sätt som angavs i åtalet och han hade därmed gjort sig skyldig till fyra gärningar begångna mot sin före detta fru. För att dessa gärningar ska bedömas som grov kvinnofridskränkning krävs att de kan anses ha utgjort led i en upprepad kränkning av hennes integritet. Vid en sammantagen bedömning ansåg tingsrätten att gärningarna inte kunde anses ha varit sådana att de har utgjort ett en upprepad kränkning av målsägandens personliga integritet. Nämndemannen dömdes därför för ett fall av misshandel, två fall av ofredande och ett fall av olaga hot mot sin före detta fru. Avseende misshandeln mot sonen bedömde tingsrätten gärningen som ringa och brottet var därför preskriberat då det inträffat mer än två år innan nämndemannen fick del av åtalet. Han frikändes därmed från åtalet i denna del. Tingsrätten fann dopningsbrottet strykt. Nämndemannen dömdes för misshandel, ofredande, olaga hot och ringa dopningsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse 4 månader.

2021

Polis döms för ofredande

En polis åtalades för att i samband med ett morgonmöte i polishuset ha daskat en kollega i baken. Polisen uppgav att han hade gjort en fösande rörelse som råkade träffa kollegan. Tingsrätten fann det emellertid utrett att han daskat kollegan i baken, att han hade varit medveten om vad han gjorde och att hans avsikt var att träffa kollegans bakdel. Enligt tingsrätten råder ingen tvekan om att gärningen var ägnat att kränka kollegans frid på ett kännbart sätt. Han dömdes för ofredande. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 410 kronor.

Polisanställd döms för ofredande och hastighetsöverträdelse

En polisanställd åtalades för att i fyra omgångar ha ofredat målsäganden genom att ha skrivit nedsättande om målsäganden på internet samt ha lagt ut målsägandens personuppgifter på internet. Hon åtalades också för hastighetsöverträdelse.

Tingsrätten konstaterade att utredningen avseende ofredande ger ett så starkt stöd för att det är den tilltalade som utfört det som avses i åtalet att någon annan gärningsman kan uteslutas. Tingsrätten slog därför fast att åtalet är styrkt och att gärningen hade skett uppsåtligen. Handlandet bedömdes som en gärning. Tingsrätten fann att även åtalet för hastighetsöverträdelse var styrkt.

Påföljden bestämdes till skyddstillsyn. Den polisanställda ska även betala skadestånd till målsäganden med 10 000 kr. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att hon skulle förlora sin anställning vid en fällande dom.