Sök

Olaga hot

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till olaga hot.

2023

November

Domare döms för olaga förföljelse, olaga hot och ofredande

En domare åtalades för att ha skickat ca 300 mejl till en kvinna som han tidigare haft en relation till trots att han känt till att hon inte ville ha kontakt med honom. Flera av mejlen hade ett hotfullt innehåll. Han hade även skickat mejl till kvinnans bror med innebörd att han skulle döda eller skada honom. Tingsrätten konstaterade att det måste ha varit uppenbart för domaren att kvinnan inte ville ha någon kontakt med honom bl.a. för att hon hade försökt få ett kontaktförbud och genom att polisanmäla honom. Vidare bedömde tingsrätten att mejlen på grund av innehåll och frekvens varit hänsynslösa och kunde förväntas kränka kvinnans och hennes brors frid på ett kännbart sätt. Mot bakgrund av det ansåg tingsrätten att domaren hade gjort sig skyldig till ofredande. Tingsrätten konstaterade även att åtalet om olaga hot och olaga förföljelse var styrkt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Vid straffmätningen beaktades att domaren kunde antas bli avskedad. Dessutom skulle han betala skadestånd till kvinnan om 40 000 kronor och 20 000 kronor till hennes bror. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så vis att skadeståndet till kvinnan bestämdes till 30 000 kronor och skadeståndet till hennes bror ändrades till 5 000 kronor.

Oktober

Polis frikänns från olaga hot

En polis åtalades för att ha hotat en socialsekreterare med brottslig gärning genom att fälla ett yttrande av innebörd att hon skulle vänta tills han träffade henne ute, att han skulle komma ihåg henne och att hon då fick se vad som skulle hända. Tingsrätten konstaterade att yttrandena inte hade varit ägnade att framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person. Polisen friades därför från olaga hot. 

September

Polis döms för ringa misshandel och olaga hot

En polis åtalades för att ha misshandlat sin dotter i deras hem. Dottern orsakades smärta, andnöd, skrapsår på fingrarna, blåmärken/rodnader på armar och rygg samt rodnad i ansiktet. Han åtalades även för olaga hot då han hade sagt att han skulle göra henne medvetslös. Tingsrätten fann att t vissa delar av misshandeln som åklagaren beskrivit var styrkta. Tingsrätten konstaterade att de skador som påvisats var av lindrigt slag och att gärningen hade begåtts i en situation som framstod som närmast tumultartad. Misshandeln ansågs därför vara ringa. Åtalet om olaga hot ansågs styrkt varför han dömdes även för detta. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 400 kronor, totalt 24 000 kronor. Han skulle även betala skadestånd till sin dotter på 20 000 kronor.

Mars

Polis döms för olaga hot (2 fall) men frikänns från sabotage mot blåljusverksamhet

En polis åtalades för att ha hotat ambulanspersonal i samband med att de skulle ta hand om en medvetslös eller förmodat medvetslös person. Hoten bestod i uttalanden med innebörd att han skulle slå eller misshandla dem samtidigt som han höll upp en knuten näve och måttade slag mot dem. Tingsrätten konstaterade att det var visat att polisen utsatt målsägandena för olaga hot, att polisen hade uppsåt till hoten och att det inte förelåg en nödvärnssituation. Polisen dömdes därför för olaga hot i två fall.

Vidare konstaterade tingsrätten att de objektiva förutsättningarna för sabotage mot blåljusverksamhet förelåg, men att polisen inte kunde anses ha varit likgiltig till att han störde ambulanssjukvården och till att hans gärning var ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamheten. Åtalet för sabotage mot blåljusverksamhet ogillades därför. Av PAN:s yttrande framgick att polisen skulle skiljas från sin anställning om han dömdes för sabotage mot blåljusverksamhet, men inte om han endast dömdes för olaga hot. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 40 dagsböter om 320 kronor, totalt 12 800 kronor.

2022

Skyddsvakt vid Säpo frikänns från olaga hot och ofredande

En skyddsvakt vid Säpo åtalades för olaga hot alternativt ofredande. Tingsrätten fann inte att det var styrkt att skyddsvakten hade hotat målsäganden genom att skrika till henne samtidigt som han höll ett gevär. Skyddsvakten friades därför från åtalet om olaga hot och ofredande.

2021

Olaga hot, grovt rattfylleri och brott mot knivlagen

En polisanställd åtalades för olaga hot alternativt ofredande samt grovt rattfylleri och brott mot knivlagen. Den polisanställde hade följt efter flera målsäganden iförd en heltäckande ansiktsmask och med ett spikförsett basebollträ i handen. Tingsrätten konstaterade att den polisanställdes agerande var ägnat att hos målsägandena framkalla allvarlig rädsla för egen och annans personliga säkerhet och att han agerat uppsåtligen. Tingsrätten dömde honom för olaga hot. Han dömdes även för grovt rattfylleri samt för brott mot knivlagen då han under färden innehaft en batong i sitt fordon på allmän plats trots att det inte var befogat. Påföljden bestämdes till fängelse i två månader.