Sök

Övriga brott

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till övriga brott.

2024

April

Polis frikänns från olovlig befattning med smuggelgods

En polis åtalades för att tillsammans med en annan person ha förvarat en större mängd alkohol som smugglats in i landet. Tingsrätten konstaterade att det inte var styrkt att polisen haft insikt i att alkoholen skulle vara föremål för brott. Hon frikändes därför från åtalet om olovlig befattning med smuggelgods.

Mars

Polis döms för brott mot vapenlagen

En polis åtalades för att av oaktsamhet olovligen ha innehaft 13 patroner av Polismyndighetens tjänsteammunition samt 7 patroner av Polismyndighetens övningsammunition i en ryggsäck under en privat resa. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde mannen för brott mot vapenlagen.

Straffpåföljden bestämdes till 30 dagsböter om 320 kronor, totalt 9 600 kronor.

Februari

Polis frikänns från brott mot vapenlagen och vapenbrott

En polis åtalades för att ha innehaft en pistol trots att han inte hade rätt till det. Han åtalades även för att ha innehaft ammunition trots att han saknade tillstånd för det. Tingsrätten konstaterade att det stod klart att polisen hade förfarit oaktsamt när han inte förnyat sin licens eller avyttrat sitt vapen i rätt tid, men att varje oaktsamhet inte är straffbar. I det här fallet hade polisen efter att han noterade licensens utgång agerat för att sälja eller skrota vapnet, vilket innebar att polisen hade varit omedvetet oaktsam.

Sammantaget gjorde tingsrätten bedömningen att polisens oaktsamhet inte var så klandervärd att den kunde ligga till grund för ett straffrättsligt ansvar. Åtalet ogillades därför.

Civilanställd frikänns från föregivande av allmän ställning

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha aktiverat blåljusanordningen på ett civilt utryckningsregistrerat fordon och samtidigt rört sin hand upp och ner på ett sätt som är polisens tecken för att minska hastigheten. Tingsrätten konstaterade att det inte var bevisat att mannen med avsikt slagit på blåljuset och därmed var det inte styrkt att avsikten var att utge sig för att vara polis. Enbart handsignalen ansågs inte kunna utgöra föregivande av allmän ställning. Mannen frikändes därför från åtalet.

Polis döms för olovlig införsel (4 fall)

En polis åtalades för att ha underlåtit att till Tullverket anmäla införsel av brevförsändelser innehållande dopningsmedel in i landet. Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att mannen hade underlåtit att anmäla införseln till Tullverket och därmed brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot införseln. Däremot fann inte domstolen att det var styrkt att han hade haft uppsåt, men däremot varit grovt oaktsam som inte närmare kontrollerat om det fanns förbud mot införsel av dopningsmedel. Han dömdes därför för fyra fall av olovlig införsel och straffpåföljden bestämdes till 150 dagsböter om 500 kronor, totalt 75 000 kronor. AV PAN:s yttrande framgick att han inte skulle komma att skiljas från sin anställning i händelse av att han dömdes för olovlig införsel.

Januari

Civilanställd frikänns från hindrande av urkunds bevisfunktion

En civilanställd inom Polismyndigheten åtalades för att ha förstört första sidan av ett beslut om avvisning som hade undertecknats av honom själv på uppdrag av beslutsfattaren och av den avvisade. Första sidan innehöll eller skulle innehålla skälen för beslutet. Tingsrätten konstaterade att åtgärden att i efterhand komplettera beslutet med skäl för beslutet i en ny originalhandling och byta ut en sida innebar att urkunden förstördes. Detta eftersom åtgärden, även om beslutet inte ändrats i sak, innebar att ärendets gång inte kunde följas på ett korrekt sätt. Däremot ansåg inte tingsrätten att åtgärden inneburit någon fara i bevishänseende, eftersom grunderna för beslutet var dokumenterade i ärendet. Den civilanställda frikändes därför från den åtalade gärningen.

2023

December

Civilanställd döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha haft en kniv med ett 10 cm långt knivblad på allmän plats trots att det inte var befogat. Föremålet var ägnat att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Tingsrätten konstaterade att det var utrett att mannen innehaft en kniv på allmän plats. Tingsrätten ifrågasatte inte att mannen befunnit sig i en pressad situation men enligt tingsrätten kan ett brott mot knivförbudslagen i princip inte föranleda ansvarsfrihet på grund av nödvärn eller nöd annat än möjligen under mycket speciella omständigheter. Att mannen vid gärningstillfället möjligen haft rätt till nödvärn alternativt nöd kunde således inte leda till slutsatsen att han också haft rätt att bära kniv. Knivinnehavet ansågs därför inte vara befogat och åtalet var styrkt. Mannen dömdes för brott mot knivförbudslagen. Straffpåföljden bestämdes till 100 dagsböter om 350 kronor, totalt 35 000 kronor.

November

Polis döms för rattfylleri och grovt rattfylleri

En polis åtalades för att ha kört personbil efter att ha använt narkotika (kodein) i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hennes blod. Under färden var hon så pass påverkad av narkotikan att hon inte kunde framföra fordonet på ett betryggande sätt. Hon åtalades även för att haft en alkoholkoncentration i blodet som uppgick till 1,84 promille. Tingsrätten konstaterade att åtalen var styrkta och dömde kvinnan för rattfylleri och grovt rattfylleri. Tingsrätten konstaterade att brottslighetens straffvärde motsvarade fängelse i två månader. I detta fall ansåg tingsrätten att kvinnans hälsoproblem hade ett tydligt samband med de brott hon dömdes för och att det var tydligt att hon var i behov av stöd och hjälp. Det fanns därför särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn istället för fängelse. Skyddstillsynen förenades även med en föreskrift om att hon skulle genomgå den vård som frivården i samråd med läkaren beslutade om. Till följd av detta skulle hon även komma att förlora sin anställning inom Polismyndigheten. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Oktober

Civilanställd döms för olovligt brukande

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha brukat en av Polismyndighetens personbilar. Han brukade bilen för färd mellan sitt hem och arbetsplatsen samt mellan bostaden och andra tjänstgöringsställen. Dessutom brukade han bilen under sin semester. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och att mannen måste ha förstått att hans brukande var otillåtet, något han uppenbarligen varit likgiltig inför. Han ansågs därför ha haft uppsåt till brottet olovligt brukande. Brukandet av bilen ansågs ha orsakat Polismyndigheten ekonomisk skada bestående i vart fall av ökat slitage samt även men eftersom bilen inte kunnat användas av andra inom myndigheten. Mannen dömdes för olovligt brukande. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 250 kronor, totalt 15 000 kronor. 

September

Polis döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt olovlig införsel

En polis åtalades för att ha underlåtit att anmäla tio springknivar (eller liknande föremål) till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Han åtalades även för att ha salufört knivarna. Tingsrätten konstaterade att polisen haft skäl att undersöka om kniven omfattades av förbud eller villkor för införsel. Några sådana kontroller vidtogs inte. Vidare konstaterade tingsrätten att polisen varit grovt oaktsam genom att inte säkerställa lagligheten av införseln av knivarna. Han dömdes därför för olovlig införsel. Polisen ansågs även ha varit oaktsam som saluförde kniven i strid med gällande lagstiftning. Han dömdes därför även för brott mot knivlagen. PAN uttalade att polisen inte skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom. Straffpåföljden bestämdes till 80 dagsböter om 340 kronor, totalt 27 200 kronor.

Augusti

Polis döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål samt olovlig införsel

En polis åtalades för att ha underlåtit att anmäla tio springknivar (eller liknande föremål) till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln.

Han åtalades även för att ha salufört knivarna. Tingsrätten konstaterade att polisen haft skäl att undersöka om kniven omfattades av förbud eller villkor för införsel. Några sådana kontroller vidtogs inte. Vidare konstaterade tingsrätten att polisen varit grovt oaktsam genom att inte säkerställa lagligheten av införseln av knivarna. Han dömdes därför för olovlig införsel. Polisen ansågs även ha varit oaktsam som saluförde kniven i strid med gällande lagstiftning. Han dömdes därför även för brott mot knivlagen. PAN uttalade att polisen inte skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom. Straffpåföljden bestämdes till 80 dagsböter om 340 kronor, totalt 27 200 kronor.

Maj

Civilanställd döms för grov urkundsförfalskning

En civilanställd (arvodesanställd stämningsman) inom Polismyndigheten åtalades för att ha framställt falska urkunder genom att teckna en annan persons namnteckning på delgivningsbekräftelserna, vilket ansågs ha inneburit fara i bevishänseende. I andra hand åtalades mannen för att ha påstått att personen blivit delgiven trots att så inte var fallet.

Tingsrätten friade stämningsmannen från åtalen om grov urkundsförfalskning och osant intygande, grovt brott. Hovrätten konstaterade att det var ställt bortom rimligt tvivel att delgivningsmannen själv uppsåtligen och falskeligen hade tecknat personens namn på delgivningshandlingen. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom och dömde mannen för grov urkundsförfalskning. Påföljden bestämdes till villkorlig dom.

April

Civilanställd döms för missbruk av handling

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha kompletterat sin ansökan till polisutbildningen och till en tjänst inom Polismyndigheten med falska betygskopior. Tingsrätten fann åtalet styrkt och konstaterade att handlingarna hade inneburit fara i bevishänseende. Mannen dömdes för missbruk av handling i två fall. Påföljden bestämdes till 120 dagsböter om 280 kronor, totalt 33 600 kronor.

Februari

Arrestvakt frikänns från mened

En arrestvakt åtalades för att uppsåtligen ha lämnat osanna uppgifter när han hördes som vittne under ed. Uppgifterna handlade om att en polis, som var åtalad för misshandel, hade blivit skallad av en omhändertagen person och att polisen inte utdelat knytnävsslag mot den omhändertagna. Tingsrätten konstaterade bland annat att arrestvakten inte varit likgiltig inför att uppge sanningen, att han talat trovärdigt och att hans berättelse var logiskt sammanhängande. Därför ansåg inte tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att arrestvakten medvetet lämnat oriktiga uppgifter om skallningen och slaget. Tingsrätten ogillade därför åtalet.

Domare döms för olaga förföljelse, olaga hot och ofredande

En domare åtalades för att ha skickat ca 300 mejl till en kvinna som han tidigare haft en relation till trots att han känt till att hon inte ville ha kontakt med honom. Flera av mejlen hade ett hotfullt innehåll. Han hade även skickat mejl till kvinnans bror med innebörd att han skulle döda eller skada honom. Tingsrätten konstaterade att det måste ha varit uppenbart för domaren att kvinnan inte ville ha någon kontakt med honom bl.a. för att hon hade försökt få ett kontaktförbud och genom att polisanmäla honom. Vidare bedömde tingsrätten att mejlen på grund av innehåll och frekvens varit hänsynslösa och kunde förväntas kränka kvinnans och hennes brors frid på ett kännbart sätt. Mot bakgrund av det ansåg tingsrätten att domaren hade gjort sig skyldig till ofredande. Tingsrätten konstaterade även att åtalet om olaga hot och olaga förföljelse var styrkt. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. Vid straffmätningen beaktades att domaren kunde antas bli avskedad. Dessutom skulle han betala skadestånd till kvinnan om 40 000 kronor och 20 000 kronor till hennes bror.

Civilanställd döms för missbruk av larmanordning

En civilanställd åtalades för att ha orsakat en onödig utryckning av polis, skyddsvakter och kommunal organisation för räddningstjänst genom att på ett polishus ha krossat skyddsglaset till ett brandlarm och aktivt startat larmet trots att det inte brann. Tingsrätten konstaterade inledningsvis att kvinnan måste ha varit likgiltig inför det förhållandet att hennes handlande kom att orsaka en onödig utryckning av räddningstjänsten och polis. Gällande skyddsvakternas onödiga utryckning bedömde tingsrätten att hon agerat med avsiktsuppsåt eftersom hon ville uppnå den effekten med sitt handlande. Tingsrätten konstaterade även att hon inte befunnit sig i putativ nöd och dömde henne därför för missbruk av larmanordning. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 320 kronor, totalt 12 800 kronor.

Nämndeman döms för vapenbrott

En nämndeman åtalades för att han tillsammans och i samråd med annan hade en pistol utan att han hade rätt till det. Han åtalades även för att han hade ett hagelgevär/skjutanordning utan att han hade rätt till det.

Tingsrätten konstaterade att det var utrett att han tillsammans och i samförstånd med annan hade pistolen. Även om pistolen inte var brukbar i det skick som den påträffades var den ändå tillståndspliktig. Nämndemannen dömdes därför för ringa vapenbrott. Vidare konstaterade tingsrätten att det var styrkt att han även hade haft en skjutanordning och att han inte hade tillstånd för den. Han dömdes för ringa vapenbrott även i detta fall. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 100 kronor, totalt 4 000 kronor.

2022

Polis döms för framkallande av fara för annan

I samband med att en polis skulle genomföra en blindavfyrning under en fortbildning på polisens förstärkningsvapen, vilket gjordes utanför den för ändamålet avsedda lådan, avlossades ett skott från hans vapen.  Skottet gick igenom en gipsvägg där en annan person stod framför, genom ytterligare ett utrymme och ut i korridoren. I korridoren träffade skottet ett badrumsskåp som stod på golvet och kulan fastnade sedan i betongväggen bakom badrumsskåpet. En annan person befann sig i anslutning till korridoren. Åklagaren yrkade att polisen skulle dömas för framkallande av fara för annan. Tingsrätten konstaterade att han hade handlat grovt oaktsamt och att det förelegat konkret fara för annan. Polisen dömdes därför för framkallande av fara för annan. Av PAN:s yrkande framgick att han inte riskerade att skiljas från sin anställning vid en fällande dom. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 300 kronor, totalt 12 000 kronor.

F.d. nämndeman döms för överträdelse av kontaktförbud mm.

En f.d. nämndeman filmade sin dotter i smyg. Enligt honom gjordes detta för att han skulle kunna vaka över henne då hon hade missbruksproblem. Tingsrätten dömde honom för kränkande fotografering. Vidare dömde tingsrätten den mannen för överträdelse av kontaktörbud då han kontaktat sin dotter via bl.a. sociala medier och besökt dotterns mammas fastighet. Den f.d. nämndemannen dömdes även för våldsamt motstånd då han satte sig till motvärn i polisernas myndighetsutövning. Slutligen dömdes mannen för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål, eftersom han haft en kniv i sin bil utan att det var befogat. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 50 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 500 kronor. Dessutom skulle mannen betala 17 600 kronor i skadestånd till dottern och 5 000 kronor till dotterns mamma. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut.

Polis döms för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter

En polis åtalades för att inte haft tillsyn över sina hundar så att de hindrades från att springa lösa på mark där det fanns vilt. Det fick till följd att de attackerade en annan hund som skadades. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och dömde polisen till 30 dagsböter om 440 kr, totalt 13 200 kronor.

Arrestvakt döms för olovlig tobaksförsäljning

En arrestvakt åtalades för att ha sålt tobaksvaror utan tillstånd. Han hade ansökt om tillstånd till försäljning men ärendet hade avslutats. Tingsrätten konstaterade att det gått mer än två år sedan han hade skickat in en ansökan om förnyat tillstånd och att han måste ha förstått att det fanns en risk för att ansökan inte hade resulterat i ett nytt tillstånd. Det ansågs i vart fall ha varit oaktsamt att inte efterforska vad som hänt med ansökan. Arrestvakten dömdes därför för olovlig tobaksförsäljning. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Hänsyn togs till att han förlorat sitt arbete som arrestvakt. 

Polisanställd frikänns från olovlig avlyssning

En polisanställd åtalades för att i hemlighet olovligen ha spelat in ett samtal mellan andra personer vid ett möte där hon själv inte deltog och där inte allmänheten hade tillträde. Tingsrätten konstaterade att det var klarlagt att den polisanställda hade gjort sig skyldig till en i vart fall olovlig avlyssning. Den anställde deltog först själv vid mötet som hon spelade in men valde utan någon som helst planering att lämna detta för att lugna ner sig. Att hon i denna upprörda situation inte kom ihåg att slå av inspelningen kunde enligt tingsrätten inte tas till intäkt för att hon medvetet hade valt att spela in det som sades efter att hon själv lämnat mötet. Enligt tingsrätten medförde detta att hon inte haft uppsåt varför åtalet ogillades.

Passkontrollant döms för brott mot tystnadsplikt

En passkontrollant åtalades för att ha röjt uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som hon var pliktig att hemlighålla genom att på Instagram publicera en bild på ett pass eller kopia av pass och en bild från en datorskärm med namnet på personen samt i texten angett att hon varit engagerad i kontrollen som lett till beslut om avvisning och återreseförbud. Tingsrätten konstaterade att brottet var styrkt. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 220 kronor, totalt 11 000 kronor.

Nämndeman döms för grovt barnpornografibrott

En nämndeman åtalades för grovt barnpornografibrott då han påstods ha innehaft barnpornografiskt material som bestått av flera bilder och filmer. Materialet betraktades som grovt då barn som varit särskilt unga utsatts för våld eller tvång eller annars utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Tingsrätten ansåg gärningen styrkt och dömde nämndemannen för grovt barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst om 120 timmar. Det beslutades även att nämndemannen skulle genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF.

Polis döms för hemfridsbrott

En polis åtalades för olaga tvång, misshandel, övergrepp i rättssak och hemfridsbrott. Bland annat påstods hon ha misshandlat sin dåvarande sambo och inte lämnat hans hem trots tillsägelse. Tingsrätten fann åtalet om hemfridsbrott styrkt men ogillade åtalet i övrigt. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 350 kronor, totalt 10 500 kronor.

Polis frikänns från åtal om barnfridsbrott och hemfridsbrott

En polis frikändes i tingsrätten för barnfridsbrott och hemfridsbrott. Tingsrätten konstaterade att det inte skett något hemfridsbrott då polisen inte olovligen kvarstannat i en lägenhet. Då det inte kunde styrkas att hemfridsbrott skett ogillades även åtalet om barnfridsbrott. Hovrätten anslöt sig till tingsrättens bedömning och ogillade därför åtalet.

Polisanställd döms för hemfridsbrott

En polisanställd åtalades för hemfridsbrott genom att vid 28 tillfällen olovligen ha trängt in på målsägandenas fastighet genom att promenera på/över tomten trots att hon vid flera tillfällen blivit tillsagd att inte beträda den. Den polisanställda bestred ansvar under åberopande av att området inte utgör hemfridszon, vilket enligt allemansrätten tillåter henne att beträda området. Tingsrätten konstaterade att bostadstomten är att anse som en hemfridsskyddad zon. Vidare slog tingsrätten fast att den polisanställda hade varit likgiltig inför konsekvenserna av sitt handlande, inte minst då hon hade beträtt tomten trots uppsatt staket. Hon dömdes för hemfridsbrott. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 100 kronor. Hon ska också betala skadestånd om 5 000 kronor vardera till de båda målsägandena.

Polis döms för förolämpning

En polis uttalade sig nedsättande till och om målsäganden i samband med en husrannsakan genom att kalla honom för ”testopundare” och ”lilla jävla white-trash äckel”. Tingsrätten konstaterade att polisen har överskridit vad som kan godtas och att hans uttalanden framstår som ett opåkallat angrepp. Tingsrätten dömde därför polisen för förolämpning och påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 330 kronor, totalt 13 200 kronor.

Polisanställd döms för egenmäktigt förfarande

En polisanställd åtalades för att uppsåtligen och olovligen ha tagit explosiva varor som förvarades i Polismyndighetens lokaler. Tingsrätten konstaterade att den polisanställde, genom att inte ha gjort något för att kontrollera att han fick ta föremålen, hade agerat uppsåtligen. Den polisanställde dömdes för egenmäktigt förfarande och påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 260 kronor, totalt 13 000 kronor.

Polisanställd döms för föregivande av allmän ställning

En civilanställd inom Polismyndigheten åtalades för föregivande av allmän ställning efter att på ett apotek ha visat upp sitt tjänstekort och bett att få tala med chefen. Tingsrätten konstaterade att den civilanställde inte obehörigen hade utgett sig för att utöva myndighet. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten konstaterade att det kunde anses klarlagt att den civilanställdas avsikt med att visa upp sitt tjänstekort var att utge sig för att vara polis. Liksom tingsrätten ansåg inte hovrätten att den civilanställde obehörigen utgett sig för att utöva myndighet genom att utge sig för att vara polis, be att få prata med viss person och efterfråga dennes namn. Däremot ansåg hovrätten att den civilanställde, genom att ge sken av att han i egenskap av polis har efterfrågat information om en anmälan till IVO som gällde förskrivning av läkemedel, uppsåtligen och obehörigen har utgett sig för att utöva myndighet. Den civilanställde dömdes därför för föregivande av allmän ställning. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 340 kronor, totalt 13 600 kronor.

2021

Nämndeman döms för hets mot folkgrupp

En nämndeman åtalades för att på sitt Facebookkonto ha publicerat ett inlägg med texten ”Då har det hänt även i Stockaryd. Tempo blev rånat ikväll av troligtvis två blattar. Tänk om jag hade varit där då så skulle det varit minst en blatte mindre i vårat land”. Meddelandet följdes av nio stycken emoijs i form av ansikten som kräks. Han hade också skrivit ”döda blattrana” följt av två emojis i form av ansikten som kräks samt

”…..håller med dig Glenn men 375HH blåser bort hela skallen”. Av utredningen framgick att nämndemannen hade 372 vänner på Facebook. Tingsrätten konstaterade att nämndemannen på det sätt han uttryckt sig hade uttalat sig nedsättande och uttryckt missaktning för folkgrupp med anspelning på nationellt eller etniskt ursprung. Inlägget hade i vart fall nått ut till nämndemannens vänner på Facebook och fick därmed anses ha spridits. Tingsrätten konstaterade vidare att kommentaren ”döda blattarna” innehåller en uppmaning till våld. Gärningen bör då inte bedömas som ringa brott.

Nämndemannen dömdes för hets mot folkgrupp. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 400 kronor.

Polisanställd döms för smuggling med mera

En polisanställd åtalades för att, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, inte ha anmält sex hundar, varav en valp, till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt hon mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. De fem vuxna hundarna hade alla handlingar som krävs för sällskapsdjur, men inte för handelsdjur vilket de rätteligen skulle ha haft. Valpen uppfyllde inte kraven för att anses vara fullt rabiesvaccinerad. Kvinnan förnekade brott och gjorde gällande att hon saknat uppsåt till att bryta mot några regler för införseln av hundarna och att hon inte heller varit grovt oaktsam i det avseendet. 

Tingsrätten konstaterade att kvinnan inte hade anmält hundarna till Tullverket och att hundarna inte uppfyllde kraven för att föras in i Sverige. Avseende valpen slog tingsrätten fast att hon agerat uppsåtligt och hon dömdes för smuggling av valpen. När det gäller övriga fem hundar hade dessa haft rätt papper för sällskapsdjur, men inte som handelsdjur vilket de rätteligen skulle ha haft. Tingsrätten slog fast att hon inte närmare hade undersökt vad som gäller för handelsdjur och att hon därför i vart fall varit grovt oaktsam.

För införseln av de fem vuxna hundarna dömdes kvinnan för olovlig införsel. Påföljden bestämdes till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut.

Polis döms för olovligt brukande

En polis åtalades för att olovligen ha brukat ett tjänstefordon för privat ändamål under fyra olika tidsperioder om cirka en vecka vardera. Tingsrätten konstaterade att det endast var styrkt att mannen olovligen hade brukat tjänstefordonet för privat ändamål vid två tillfällen. Tingsrätten konstaterade vidare att det inte framkommit att hans brukande rent faktiskt vållat Polismyndigheten någon större skada och inte heller att olägenheten varit särskilt stor. Mannen dömdes för olovligt brukande. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 250 kronor.

Polis döms för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott

En polis åtalades för att ha vistats på område som utgjorde skyddsobjekt och som vid tillfället var avlyst, vilket innebar tillträdesförbud för obehöriga. Tingsrätten konstaterade att han hade befunnit sig på en grusväg inne på det avlysta området och att han, trots att han kände till att området utgör ett skyddsobjekt som periodvis är avlyst, inte hade kontrollerat de skyltar som anslagits. Genom att inte försäkra sig om att området inte var avlyst hade han agerat oaktsamt. Han dömdes för obehörigt tillträde till skyddsobjekt, ringa brott. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 340 kronor.