Sök

Sexualbrott

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till sexualbrott.

2024

April

Polis döms för barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha berett sig tillgång till och betraktat en barnpornografisk bild. Av utredningen framgick att polisen i olika konversationer som handlat om pornografi och sexuella preferenser fått del av barnpornografiska bilder som en annan person tillförde eller delade i konversationerna. Tingsrätten konstaterade att den som betraktar en bild som skildrar barn pornografiskt ska dömas för barnpornografibrott om betraktaren har berett sig tillgång till den, vari ligger ett krav på aktivitet. Det kunde dock inte visas att polisen uppsåtligen hade berett sig tillgång till bilden. Därför gick det inte att utesluta att han endast hade betraktat bilden utan att i brottslig mening ha berett sig tillgång till den. Åtalet ogillades därför. Hovrätten konstaterade att även om polisen inte uttryckligen efterfrågat pornografiska bilder så hade han genom att fortsätta delta i chattkonversationen berett sig tillgång till den bild som åtalet avsåg. Hovrätten dömde honom därför för ringa barnpornografibrott. Straffpåföljden bestämdes till 30 dagsböter om 420 kronor, totalt 12 600 kronor. Hänsyn togs till att polisen skulle komma att förlora sin anställning till följd av domen.

Mars

Polis döms för sexuellt ofredande (2 fall)

En polis åtalades för att ha blottat sig för två butiksbiträden i ett köpcentrum.

Tingsrätten konstaterade att gärningen var styrkt och dömde mannen för sexuellt ofredande. Straffpåföljden bestämdes till 80 dagsböter om 350 kronor, totalt 28 000 kronor. Hänsyn togs till PAN:s yttrande om att han skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom.

Januari

Polisstudent döms för sexuellt ofredande

En polisstudent åtalades för att ha ofredat en studiekamrat på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet genom att dra ut hennes linne och titta ner på hennes bara överkropp samt nudda hennes bröst. Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde mannen för sexuellt ofredande. Polismyndigheten hade i ett yttrande uppgett att om polisstudenten skulle dömas för sexuellt ofredande skulle det komma att inledas ett förfarande som syftade till att skilja honom från studierna vid polisprogrammet. Med hänsyn till detta bestämdes straffpåföljden till 40 dagsböter om 50 kronor, sammanlagt 2000 kronor. Han ålades även att betala 11 400 kronor i skadestånd.

2023

November

Arrestantvakt döms för sexuellt ofredande

En arrestantvakt åtalades för sexuellt ofredande då han påstods ha agerat på ett sätt som kränkte målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var vid tillfället intagen i en cell i arresten. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och dömde arrestantvakten för sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 400 kronor, totalt 20 000 kronor.

Vid straffmätningen togs hänsyn till att en fällande dom sannolikt skulle leda till att arrestantvaktens väktarlegitimation återkallades. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att dagsbeloppet bestämdes till 200 kronor, totalt 10 000 kronor. 

Oktober

Polis döms till fängelse för grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering

En polis åtalades för att ha innehaft och betraktat barnpornografiskt material. Materialet bestod av 71 113 bilder varav 4 130 bilder klassades som grovt barnpornografiskt material. Han åtalades även för att olovligen och i hemlighet vid upprepade tillfällen ha fotograferat en person när hon befann sig inomhus i en bostad.

Tingsrätten konstaterade att polisens innehav av barnpornografiskt material var styrkt. Även om flertalet filer var raderade ansågs polisen ha innehaft dessa, eftersom filerna varit möjliga att återskapa. Tingsrätten konstaterade att det även var utrett att två av bilderna hade framställts av mannen då han hade monterat in en bild på en närstående som var under 18 år i pornografiska bilder. Polisen ansågs ha haft uppsåt och dömdes för grovt barnpornografibrott. Vidare konstaterade tingsrätten att åtalet om kränkande fotografering var styrkt och han dömdes därför även för kränkande fotografering. Straffpåföljden bestämdes till fängelse i ett år och fyra månader. Dessutom ålades han att betala skadestånd om 10 000 kronor. Mannen jobbade inte kvar i Polismyndigheten när domen meddelades. 

Polis döms till fängelse för grovt barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha innehaft, spridit och framställt barnpornografiskt material. Tingsrätten konstaterade att det rörde sig om mycket omfattande material och att brottet redan av det skälet skulle rubriceras som grovt. Därtill innehöll materialet även bilder där barnen var särskilt unga och utsattes för våld och tvång och utnyttjades på ett särskilt hänsynslöst sätt. Tingsrätten fann att brottet bestod av innehav och spridning och dömde mannen till fängelse i ett år och nio månader. Vid straffmätningen togs hänsyn till att polisen förlorat sitt arbete och även fått utstå trakasserier.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Till skillnad från tingsrätten ansåg inte hovrätten att den omständighet att han fått utså trakasserier skulle utgöra ett billighetsskäl. Med hänsyn till att han förorsakats betydande men till följd av att han förlorat sin anställning instämde hovrätten ändå i tingsrättens bedömning av straffmätningsvärdet. 

September

Polis döms till fängelse för grovt barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha innehaft, spridit och framställt barnpornografiskt material. Tingsrätten konstaterade att det rörde sig om mycket omfattande material och att brottet redan av det skälet rubriceras som grovt. Därtill innehöll materialet även bilder där barnen var särskilt unga och utsattes för våld och tvång och utnyttjades på ett särskilt hänsynslöst sätt. Tingsrätten fann att brottet bestod av innehav och spridning och dömde mannen till fängelse i ett år och nio månader. Vid straffmätningen togs hänsyn till att polisen förlorat sitt arbete och även fått utstå trakasserier. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Till skillnad från tingsrätten ansåg inte hovrätten att den omständighet att mannen hade fått utstå trakasserier skulle påverka straffmätningen. Men med hänsyn till att polisen förorsakats betydande men till följd av att han hade förlorat sin anställning instämde hovrätten ändå i tingsrättens bedömning av straffmätningsvärdet. När det gällde påföljdsvalet ansåg hovrätten att det med hänsyn till brottslighetens art och det höga straffmätningsvärdet var uteslutet med en annan påföljd än fängelse. 

Maj

Nämndeman döms för sexuellt ofredande och våldtäkt

En nämndeman åtalades för att ha ofredat en målsägande på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet och för att ha genomfört en sexuell handling mot en annan målsägande som med hänsyn till kränkningens art var jämförlig med samlag. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och dömde nämndemannen till fängelse i två år. Han skulle även betala 8 350 kronor i skadestånd till den ena målsäganden och 115 000 kronor till den andra. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 

April

Polis döms för köp av sexuell tjänst

En polis åtalades för att vid två tillfällen ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Mannen dömdes för köp av sexuell tjänst i två fall. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 200 kronor. Vid straffmätningen togs hänsyn till att PAN hade uppgett att han skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av fällande dom. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Mars

Polisstudent döms för sexuellt ofredande

En polisstudent åtalades för att ha ofredat en annan polisstudent på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet i samband med en examensfest. Tingsrätten konstaterade att polisstudentens agerande hade skett utan förvarning och på en fest inför flera andra personer utan att polisstudenten på något sätt förvissat sig om att hans handlande var välkommet. På grund av det ansågs gärningen ha varit ägnad att kränka den andra polisstudentens integritet. Han dömdes därför för sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Dessutom skulle han betala 8 350 kronor i skadestånd. Vid straffmätningen togs hänsyn till att det fanns en risk att han inte skulle komma att få börja sin aspiranttjänstgöring.

Januari

Polis döms till fängelse för våldtäkt

En polis åtalades för att med våld och tvång ha genomfört sexuella handlingar med målsäganden som med hänsyn till kränkningens art varit jämförliga med samlag. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde mannen för våldtäkt. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och sex månader. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till PAN:s yttrande om att mannen skulle förlora sin anställning som polis om han blev dömd.

Äldre domar

2022

Polis döms för sexuellt ofredande

En polis åtalades för att på en julfest ha ofredat en kvinna på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet. Domstolen dömde polisen för sexuellt ofredande och bestämde påföljden till 40 dagsböter om 450 kronor, totalt 18 000 kronor. Anledningen till att just 40 dagsböter valdes förklarades av domstolen med att polisen inte skulle skiljas från sin anställning vid en fällande dom men att händelsen inneburit viss medial uppmärksamhet och att polisen flyttats till en annan enhet/polisområde. Polisen dömdes även att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Nämndeman döms för sexuellt ofredande och våldtäkt

En nämndeman åtalades för att ha ofredat en målsäganden på ett sätt som kunde förväntas kränka hennes sexuella integritet och för att ha genomfört en sexuell handling mot en annan målsägande som med hänsyn till kränkningens art var jämförlig med samlag. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och dömde nämndemannen till fängelse i två år. Han skulle även betala 8 350 kronor i skadestånd till den ena målsäganden och 115 000 kronor till den andra. 

Polis frikänns från sexuellt ofredande

En polis påstods ha ofredad en person sexuellt i samband med ett julfirande. Tingsrätten konstaterade att gärningen inte var styrkt och frikände därför polisen.

Polis döms för grovt barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha eftersökt, laddat ned, hanterat, betraktat och spridit barnpornografiskt material. Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att polisen hade laddat ner och spridit bl.a. förhållandevis långa filmsekvenser och bilder med särskilt unga barn som utsatts för våld, tvång eller utnyttjats på annat särskilt allvarligt sätt. På grund av detta bedömdes gärningen som grov. Polisen dömdes för grovt barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till fängelse 8 månader. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen förlorat sin anställning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Nämndeman döms för grovt barnpornografibrott

En nämndeman åtalades för att ha innehaft barnpornografiskt material som bestått av flera bilder och filmer. Materialet ansågs vara grovt då barn som varit särskilt unga utsatts för våld eller tvång eller annars utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt. Tingsrätten ansåg gärningen styrkt och dömde nämndemannen för grovt barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst om 120 timmar. Det beslutades även att nämndemannen skulle genomgå Kriminalvårdens sexualbrottsprogram SEIF. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Polis frikänns från åtal om barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha innehaft en grovt barnpornografisk bild och ha spridit bilden via Facebook Messenger. Utredningen visar att hon efter att ha mottagit bilden skickade den till sin make och att hon raderade bilden samma eftermiddag. Tingsrätten konstaterade att polisen genom sitt agerande inte anses ha spritt bilden vidare i den mening som begreppet har i bestämmelsen om barnpornografibrott. För detta krävs att bildinnehållet förmedlas eller görs tillgängligt för fler än ett fåtal personer. Vad avser innehavet konstaterade tingsrätten att polisens uppgift om att bilden skickats till henne mot hennes vilja inte är motbevisad utan ska godtas. Tingsrätten konstaterar vidare att polisen raderat bilden när hon förstått att bilden var barnpornografisk. Den korta tid som hon haft bilden på sin telefon kan inte anses utgöra ett barnpornografibrott. Åtalet ogillades i sin helhet.

Polisanställd frias från våldtäkt

En polisanställd åtalades för våldtäkt. Tingsrätten friade honom då det inte var ställt utom rimligt tvivel att han uppsåtligen hade begått gärningen.  

Polis döms för dataintrång

En polis åtalades för dataintrång för att olovligen och uppsåtligen ha berett sig tillgång till uppgifter som är avsedda för databehandling genom att göra slagningar i Polisens it-system, vilka inte varit nödvändiga för att utföra en viss arbetsuppgift. Tingsrätten konstaterade att slagningarna inte hade någonting med polisens tjänsteutövning att göra och att åtalet därmed var styrkt. Han dömdes för dataintrång vid två tillfällen. I samma mål frikändes polisen från åtal om folkbokföringsbrott. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 400 kronor.

Polis döms för tre fall av sexuellt ofredande

En polis åtalades för sexuellt ofredande då han påstods ha ofredat tre målsäganden på ett sätt som kunde förväntas kränka deras sexuella integritet. Tingsrätten konstaterade att de objektiva förutsättningarna för sexuellt ofredande var uppfyllda och att polisen haft åtminstone likgiltighetsuppsåt till att hans handlingar skulle vara kränkande i två fall och att han uppenbart agerat med uppsåt i ett fall. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter om 320 kronor, totalt 32 000 kronor. Hänsyn togs till att PAN hade uttalat att mycket talade för att polisen skulle skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom för mer än ett fall av sexuellt ofredande.

Arrestvakt döms för sexuellt ofredande

En arrestvakt åtalades för sexuellt ofredande då han påstods ha agerat på ett sätt som kränkte målsägandens sexuella integritet. Målsäganden var vid tillfället intagen i en cell på arresten. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt och dömde arrestvakten för sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 400 kronor, totalt 20 000 kronor.

I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att en fällande dom sannolikt skulle leda till att arrestvaktens väktarlegitimation återkallades. 

Nämndeman döms för försök till våldtäkt m.m.

En nämndeman åtalades för misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, försök till våldtäkt, skadegörelse, ringa vapenbrott bestående i innehav av tårgasspray och överträdelse av kontaktförbud vid 20 tillfällen. Den tilltalade och målsäganden hade tidigare varit gifta och har två barn tillsammans. Tingsrätten slog fast att nämndemannen hade gjort sig skyldig till ringa misshandel, olaga hot, hemfridsbrott, försök till våldtäkt, skadegörelse, ringa vapenbrott och överträdelse av kontaktförbud vid 13 tillfällen. Påföljden bestämdes till fängelse 10 månader. Han skulle även betala 181 804 kronor i skadestånd till målsäganden. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att den tilltalade på grund av brotten kunde antas bli drabbad av synnerlig svårighet i yrkesutövningen genom mistande av yrkeslegitimationen samt att han på grund av det inträffade hade fått lämna politiska uppdrag.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut på så sätt att skadeståndet till målsäganden bestämdes till 92 162 kronor jämte ränta.

2021

Polis döms för grovt barnpornografibrott

En polis åtalades för att ha eftersökt, laddat ned, hanterat, betraktat och spridit barnpornografiskt material. Han erkände gärningen. Tingsrätten konstaterade att det var styrkt att polisen laddat ner och spridit bland annat förhållandevis långa filmsekvenser och bilder med särskilt unga barn som utsatts för våld, tvång eller utnyttjats på annat särskilt allvarligt sätt. På grund av detta bedömdes gärningen som grov. Polisen dömdes för grovt barnpornografibrott.

Påföljden bestämdes till fängelse 8 månader. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen förlorat bland annat sin anställning.

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och fäller EU-parlamentariker för sexuellt ofredande

Under en fest på ett hotellrum i Nacka under en valkonferens i mars 2018 förde EU-parlamentarikern upp sina händer under en partikamrats tröja och BH och klämde henne på brösten samtidigt som han bad om en puss. Tingsrätten friade mannen men hovrätten fäller honom nu för sexuellt ofredande. I hovrätten har ytterligare bevisning presenterats, bland annat två längre inspelningar av telefonsamtal mellan kvinnan och ett vittne där de avhandlar vad som hänt, samt en filmsekvens från en intervju med mannen där han uttalar sig om händelsen. Hovrätten kommer fram till att det genom den samlade utredningen är ställt utom rimligt tvivel att mannen tog kvinnan på brösten vid det aktuella tillfället och att det skedde mot hennes vilja. Även om hon inte själv polisanmälde händelsen eller har önskat medverka i brottsutredningen står det klart att hon inte samtyckte till det som mannen gjorde.

Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 1 000 kronor.

Polis döms för köp av sexuell tjänst

En polis åtalades för att vid två tillfällen ha skaffat sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Mannen dömdes för köp av sexuell tjänst i två fall. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 200 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att han kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av fällande dom.