Sök

Stöld och snatteri

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till stöld och snatteri.

2024

April

Nämndeman döms för ringa stöld (4 fall)

En nämndeman åtalades för att olovligen ha tagit toalettförpackningar från en domstol till ett sammanlagt värde av cirka 336 kronor, vilket medfört skada för domstolen. Tingsrätten konstaterade att gärningen var styrkt och dömde mannen för ringa stöld. I detta fall var det ringa värdet av betydelse trots att nämndemannen utövat ett förtroendeuppdrag och därför haft tillträde till tingsrättens inre utrymmen. Straffpåföljden bestämdes till 100 dagsböter om 250 kronor, totalt 25 000 kronor.

Polis frikänns från stöld

En polis som arbetade extra med att samla ihop kundvagnar utanför Ikea åtalades för stöld, eftersom han tagit med sig kvarglömd egendom hem för att därefter återlämna egendomen till ett annat Ikea-varuhus mot ett tillgodokvitto. Tingsrätten ansåg att polisen inte olovligt tagit varorna, eftersom han hade haft en skyldighet att ta hand om dessa. Därför frikändes polisen från stöld. Hovrätten ansåg att det inte kunde uteslutas att polisen hade köpt de aktuella varorna och att det därmed inte var ställt utom rimligt tvivel att han hade tagit gods till ifrågavarande värden. Enligt hovrätten kunde åtalet redan av det skälet inte bifallas.  

Mars

Civilanställd frikänns från stöld

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha tagit och tillägnat sig 50 000 kr, eller i vart fall en större summa pengar, som förvarats i en kontantkassa som tillhörde Polismyndigheten. Tingsrätten konstaterade bland annat att det inte var visat att det skett någon förmögenhetsöverföring som skulle ha inneburit vinning för mannen och skada för Polismyndigheten. Det ansågs inte heller visat att han hade haft tillägnelseuppsåt. Mannen frikändes därför från åtalet om stöld.

Polis frikänns från stöld, förskingring och försök till förskingring

En polis åtalades för fem fall av stöld genom att olovligen ha tagit patronhylsor som tillhört Polismyndigheten och haft som uppsåt att tillägna sig dem. Alternativt åtalades han för förskingring i fyra fall genom att ha sålt dem till ett företag som utbetalat ersättningen till hans privata konto utan att han redovisade försäljningen till Polismyndigheten och för försök till förskingring i ett fall där ingen ersättning betalats ut endast på grund av tillfälliga omständigheter. Polisen uppgav bl.a. att ett belopp motsvarande det som sattes in på hans bankkonto förvarade han i sitt vapenskåp på arbetsplatsen, att kontanterna användes för att betala olika utgifter inom vapenverksamheten samt att det finns 8 200 kr kvar i vapenskåpet. Tingsrätten konstaterade att polisen inte olovligen tagit patronhylsorna och frikände honom därför från åtalet om stöld. Tingsrätten konstaterade vidare att med hänsyn till de oklarheter som fanns kring rutinerna rörande redovisning av ersättning för patronhylsor var det inte klarlagt om det överhuvudtaget funnits något redovisningsansvar rörande ersättning för patronhylsor. Det är ansågs inte heller klarlagt att polisen förstått att han kunde ha brutit mot någon redovisningsskyldighet. Han frikändes därför från åtalet om förskingring och försök till förskingring.

Februari

Civilanställd döms för ringa stöld

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha tagit ett paket växtbaserat läkemedel på Ica Maxi. Kvinnan erkände gärningen och tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt. Hon dömdes för ringa stöld till 30 dagsböter om 280 kronor, totalt 8 400 kronor.

Januari

Civilanställd döms för stöld

En civilanställd inom Polismyndigheten åtalades för att olovligen ha tagit sju kuddar och fem fodral till ett sammanlagt värde om 2 860 kronor på Ikea. Kvinnan erkände gärningen och åtalet konstaterades vara styrkt. Tingsrätten dömde henne för stöld. Av PAN:s yttrande framgick att kvinnan skulle komma att skiljas från sin anställning vid en fällande dom. Med beaktande härav bestämde tingsrätten straffpåföljden till villkorlig dom utan förening med dagsböter.

2022

Polis frikänns från stöld

En polis åtalades för stöld då hon olovligen hade tagit ett paket kaffe till ett värde av 38 kronor på sin arbetsplats. Tingsrätten fann det styrkt att hon otillbörligen med uppsåt tillägnat sig kaffepaketet. Tingsrätten slog fast att trots att värdet av det tillgripna godset är lågt är det med hänsyn till att det är fråga om tillgrepp av en polis från arbetsgivaren att bedöma som stöld. Påföljden bestämdes till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen med största sannolikhet skulle komma att avskedas vid fällande dom. Hovrätten ansåg att det funnits en lokal sedvänja på polisstationen om att låna olika saker och att det därför inte var fråga om ett olovligt tagande när polisen lånade ett paket kaffe och påstod att hon skulle återlämna ett likadant kaffepaket. Polisen frikändes därför från åtalet om stöld. Två ledamöter var skiljaktiga och ville fastställa tingsrättens dom.

Polis döms för ringa stöld vid fyra fall men frikänns från tre

En polis åtalades för ringa stöld då han påstods ha tagit varor (en tidning, en ost och bakplåtspapper) i en matvarubutik utan att betala vid flera tillfällen. I de fall där tingsrätten bedömde polisen skyldig ansåg tingsrätten att han haft uppsåt till stölden. I de andra fallen ansåg tingsrätten att gärningen inte gick att styrka. Enligt PAN:s yttrande talade det mesta för att han skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom för mer än ett fall av ringa stöld. Mot bakgrund av det bestämdes påföljden till böter på 1 500 kronor.

Polis frikänns från stöld

En polis som arbetade extra med att samla ihop kundvagnar utanför Ikea åtalades för stöld, eftersom han tagit med sig kvarglömd egendom hem för att därefter återlämna egendomen till ett annat Ikea-varuhus mot ett tillgodokvitto. Tingsrätten ansåg att polisen inte olovligt tagit varorna, eftersom han hade haft en skyldighet att ta hand om varorna. Därför frikändes polisen från stöld.

2021

Polisanställd döms för ringa stöld och dataintrång

En polisanställd åtalades för att ha tillgripit varor till ett sammanlagt värde av 664 kronor samt för dataintrång. Dagen efter tillgreppet gjorde hon en slagning i Polisens system för att kontrollera om hon hade blivit polisanmäld för tillgreppet. I Polisens ledningssystem STORM hittade hon då en rapport avseende händelsen. Slagningen var inte nödvändig för fullgörandet av en viss arbetsuppgift och den tilltalade var medveten om att hon inte hade rätt att bereda sig tillgång till uppgiften. Efter upptäckten gick hon till sin chef och erkände båda brotten och lämnade även tillbaka varorna till butiken. Kvinnan dömdes för ringa stöld och dataintrång.

Påföljden bestämdes till 80 dagsböter om 210 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att mycket talar för att hon skulle skiljas från sin anställning vid en fällande dom.

Stöld

En polis åtalades för stöld då hon olovligen tagit ett paket kaffe till ett värde av 38 kronor på sin arbetsplats. Tingsrätten fann det styrkt att hon otillbörligen med uppsåt tillägnat sig kaffepaketet. Tingsrätten slog fast att trots att värdet av det tillgripna godset är lågt är det med hänsyn till att det är fråga om tillgrepp av en polis från arbetsgivaren att bedöma som stöld.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen med största sannolikhet skulle komma att avskedas vid fällande dom.