Sök

Våldsbrott

Här kan du ta del av exempel på domar i SU:s ärenden från 2021 och framåt kopplat till våldsbrott.

2024

Maj

Två arrestvakter döms för vållande till kroppsskada

Två arrestvakter åtalades för att ha orsakat en omhändertagen person tandskador, blodvite och smärta genom att knuffa/med kraft fösa in personen i cellen. I andra yrkades tjänstefel då arrestvakterna åsidosatt vad som gällt för uppgiften genom att använda våld utan laga grund eller i vart fall mer våld än vad som var försvarligt. Tingsrätten konstaterade att den utdelade knuffen varken var nödvändig, proportionerlig och därmed inte heller försvarlig. Arrestvakterna ansågs ha använt mer våld än som varit motiverat och de dömdes därför för vållande till kroppsskada. Påföljden bestämdes för den ena arrestvakten till 60 dagsböter om 300 kronor, totalt 18 000 kronor och för den andra till 60 dagsböter om 290 kronor, totalt 17 400 kronor.

Hänsyn togs till Kriminalvårdens yttrande om att de sannolikt inte skulle komma att skiljas från sina anställningar om de dömdes i enlighet med åtalet. 

Civilanställd arrestantvakt döms för våld mot tjänsteman

En arrestantvakt åtalades för att ha angripit en ordningsvakt med våld i dennes myndighetsutövning i samband med att hon skulle avvisas från en nattklubb. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde kvinnan för våld mot tjänsteman. Straffpåföljden bestämdes till 70 dagsböter om 70 kronor, totalt 4 900 kronor. Yrkandet om skadestånd avslogs.

April

Polis döms för misshandel (2 fall)

En polis åtalades för att ha misshandlat målsäganden genom att bl.a. trycka ner dennes ansikte hårt mot marken och spraya OC-spray i hans ansikte. Polisen åtalades även för att ha tryckt sitt knä mot målsägandens huvud och öra samtidigt som denne var belagd med handfängsel. Tingsrätten konstaterade att det var ställt utom rimligt tvivel att det hade gått till på det sätt som åklagaren påstod och att polisen inte handlat i nödvärn. Vidare konstaterade domstolen att polisen inte befunnit sig i en situation där det hade varit försvarligt att använda våld. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst 50 timmar. I påföljdsbestämningen togs bl.a. hänsyn till att polisen skulle komma att sägas upp om han dömdes för misshandel. Om fängelse istället hade valts skulle fängelse i en månad ha dömts ut. Straffvärdet uppskattades till fängelse fyra månader. Polisen skulle även betala skadestånd till målsäganden med 2 799 kronor.  Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Polis döms för två fall av misshandel men frikänns från ett fall av misshandel

En polis åtalades för att ha misshandlat tre olika målsäganden i samband med ingripande mot dessa. Tingsrätten dömde mannen för två fall av misshandel.  Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst om 100 timmar. Om fängelse istället hade valts som påföljd skulle fängelse i tre månader ha dömts ut. Dessutom ålades han att betala skadestånd om 22 800 kronor till en av målsägandena.

Arrestvakt döms för misshandel

En arrestvakt åtalades för att ha misshandlat en person genom att ta ett grepp om hans hals och trycka ner honom på en bänk, vilket orsakade honom smärta. I andra hand yrkades ofredande och i tredje hand tjänstefel. Tingsrätten konstaterade att det var bevisat att arrestvakten misshandlat personen. Arrestvakten ansågs inte ha handlat i nödvärn eller haft laga befogenhet att utöva våldet.  Han dömdes därför för misshandel. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom utan dagsböter. Hänsyn togs till PAN:s yttrande om att mannen skulle förlora sin anställning om han dömdes för misshandel. Han ålades även att betala ett skadestånd på 15 000 kronor.

Mars

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för att ha slagit en person i huvudet med en större ficklampa. Personen orsakades bl.a. smärta och svullnad. Tingsrätten konstaterade att det var klarlagt att slaget träffat personen i fråga. Vad gäller frågan om polisen hade uppsåt till misshandel konstaterade tingsrätten att polisen varit likgiltig för konsekvenserna av sitt handlande. Tingsrättens bedömning var därför att polisen haft det uppsåt som krävs för att ansvar för misshandel ska föreligga. Polisen dömdes för misshandel och straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom. I bedömningen togs hänsyn till PAN:s yttrande om att polisen skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom för misshandel som inte var ringa. Hovrätten fastställde tingsrättens domslut utan några ändringar.

Polisstudent/aspirant döms för misshandel

En polisstudent/aspirant åtalades för att ha kastat eller slagit ett glas i huvudet på en annan person som till följd av detta fick en blödande sårskada och smärta. Tingsrätten konstaterade att kvinnan agerat med uppsåt och att åtalet för misshandel var styrkt.

Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse hade valts som påföljd skulle fängelse i fyra månader ha dömts ut. Hon ålades även att betala skadestånd med 21 768 kronor. Anställningen avaktiverades under 2023.  

Civilanställd frikänns från flera fall av barnfridsbrott, grov fridskränkning och misshandel

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för flera fall av barnfridsbrott, misshandel och grov fridskränkning av sina barn då han påstods ha bl.a. tagit ett hårt tag om nacke med smärta och andnöd som följd. Några av gärningarna bevittnades av syskonen. Tingsrätten konstaterade att gärningarna inte var styrkta och friade därför mannen från samtliga åtalspunkter. 

Polisstudent döms för misshandel och sexuellt ofredande (3 fall)

En polisstudent åtalades för att ha ofredat en annan person sexuellt genom att ta på hennes rumpa. Ofredandet ägde rum under tre tillfällen. Han åtalades även för att ha tilldelat personen ett slag med öppen hand mot dennas ansikte med smärta och rodnad som följd. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde honom för tre fall av sexuellt ofredande och ett fall av misshandel. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom. Hänsyn togs till Polismyndighetens yttrande om att polisstudenten skulle komma a tt avskiljas från polisprogrammet om han dömdes för sexuellt ofredande och/eller misshandel.  

Civilanställd döms för misshandel

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha utdelat en örfil mot en entrévakts ansikte/huvud vilket orsakade smärta. Tingsrätten konstaterade att någon nödvärnssituation inte förelåg och dömde kvinnan för ringa misshandel. Straffpåföljden bestämdes till 40 dagsböter om 260 kronor, totalt 10 400 kronor.

Januari

Civilanställd döms för misshandel

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att ha greppat tag i en tioårings jacka i halshöjd och samtidigt tryckt mot hans hals/bröst. Han åtalades även för att ha tagit ett grepp om barnets pappas hals. Tingsrätten konstaterade att gärningarna var styrkta. Mannen dömdes för ofredande och för ringa misshandel. Straffpåföljden bestämdes till 50 dagsböter om 490 kronor, totalt 24 500 kronor.

Två personer (varav en troligtvis var nämndeman) frikänns från förberedelse till grov misshandel

Två personer (varav en troligtvis var nämndeman) åtalades för att tillsammans och i samförstånd ha beväpnat sig med ett slagträ i aluminium i syfte att misshandla en person samt stämt träff med denna person och sprungit mot personens portuppgång. Det allmänna åtalet lades ner och målsäganden övertog inte åtalet. Därför meddelades frikännande dom.

2023

December

Polis döms för ringa misshandel och vårdslöshet i trafik

En polis åtalades för att efter att ha blivit omkörd och trätt i tjänst ha ingripit genom att med sin personbil stanna och blockera det vänstra körfältet i syfte att stoppa det fordon som hade kört om honom. Manövern var oväntad för föraren, som inte lyckades få stopp på sitt fordon och fordonen krockade. Tingsrätten konstaterade att polisen tog en medveten risk när han prejade målsägandens bil och att hans åtgärd varken varit befogad eller försvarlig. Efter trafikolyckan träffade polisen målsäganden utanför hennes bil och knuffade henne. Tingsrätten fann att utredningen visade att målsäganden inte hade angripit polisen på sätt att han hade haft rätt att försvara sig. Det förelåg inte heller en verklig eller inbillad nödvärnssituation. Användandet av våld var varken befogat eller försvarligt. Polisen dömdes därför för ringa misshandel och vårdslöshet i trafik. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 370 kronor, totalt 22 200 kronor.

November

Polis frikänns från misshandel

En polis åtalades för att ha misshandlat en person genom att tilldela honom ett eller flera knytnävsslag i ansiktet. Polisen erkände att han utdelat ett slag mot personen men bestred ansvar för brott, i första hand på den grunden att han trädde i tjänst och därför haft rätt att använda våld och i andra hand påstod polisen att han handlat i nödvärn.

Tingsrätten konstaterade att det inte var visat att polisen trätt i tjänst bland annat därför att han inte rapporterat händelsen till sin förman. Inte heller hade polisen handlat i nödvärn, ansåg tingsrätten. Polisen dömdes för misshandel och påföljden bestämdes till villkorlig dom. Hänsyn togs till PAN:s yttrande att polisen skulle skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte var ringa. Dessutom skulle han betala 8 400 kronor i skadestånd. Hovrätten konstaterade att polisen haft rätt att träda i tjänst och att han faktiskt trätt i tjänst. Grunden för det var att han högt och tydligt deklarerade att han var polis. Dessutom kontaktade han sin gruppchef samma dag och anmälde att han trätt i tjänst. Hovrätten ansåg vidare att det utdelade knytnävsslaget var försvarligt. Mot bakgrund av det ogillades åtalet för misshandel alternativt tjänstefel. 

Polis döms för våld mot tjänsteman

En polis åtalades för att med våld ha förgripit sig på en ordningsvakt i dennes myndighetsutövning genom att ha tagit ett kraftigt tag runt dennes handled vilket orsakade smärta. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt och dömde polisen för våld mot tjänsteman. Straffpåföljden bestämdes till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Hänsyn togs till PAN:s yttrande om att polisen troligen skulle komma att skiljas från sin anställning vid en fällande dom.

Oktober

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för att i samband med ett gripande ha tillfogat målsäganden smärta genom att ha tilldelat honom flera slag i ansiktet. Han åtalades även för att ha tillfogat en annan målsägande smärta i ansiktet och i bakhuvudet genom att slå honom med batong och låta sin hund bita honom. Tingsrätten konstaterade att det förekommit slag på det sätt som beskrivits i åtalspunkt ett och att polisen inte hade haft befogenhet att utöva våld och att han inte heller haft rätt till nödvärn. Tingsrätten ansåg därmed att åtalet om misshandel var styrkt. Gällande den andra åtalspunkten gick det enligt tingsrätten inte att dra någon slutsats om hur skadorna uppkommit. Mot den bakgrunden ogillades åtalet om misshandel alternativt vållande till kroppsskada och tjänstefel.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom med hänsyn till att han skulle komma att förlora sin anställning som polis enligt ett yttrande från Polismyndighetens personalansvarsnämnd. Dessutom skulle polisen betala skadestånd med 5 000 kronor. Hovrätten ändrade tingsrättens domslut på så sätt att skadeståndet bestämdes till 7 000 kronor. 

Augusti

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för att ha slagit en person i huvudet med en större ficklampa. Personen orsakades bl.a. smärta och svullnad. Tingsrätten konstaterade att det var klarlagt att slaget träffat personen i fråga. Vad gäller frågan om polisen hade uppsåt till misshandel konstaterade tingsrätten att polisen varit likgiltig för konsekvenserna av sitt handlande. Tingsrättens bedömning var därför att polisen haft det uppsåt som krävs för att ansvar för misshandel ska föreligga. Polisen dömdes för misshandel och straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom. I bedömningen togs hänsyn till PAN:s yttrande om att polisen skulle komma att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom för misshandel som inte var ringa.

Polis döms för ringa misshandel och hot

En polis åtalades för att ha misshandlat sin dotter i deras hem. Dottern orsakades smärta, andnöd, skrapsår på fingrarna, blåmärken/rodnader på armar och rygg samt rodnad i ansiktet. Han åtalades även för olaga hot då han hade sagt att han skulle göra henne medvetslös. Tingsrätten fann att t vissa delar av misshandeln som åklagaren beskrivit var styrkta. Tingsrätten konstaterade att de skador som påvisats var av lindrigt slag och att gärningen hade begåtts i en situation som framstod som närmast tumultartad. Misshandeln ansågs därför vara ringa. Åtalet om olaga hot ansågs styrkt varför han dömdes även för detta. Straffpåföljden bestämdes till villkorlig dom och 60 dagsböter om 400 kronor, totalt 24 000 kronor. Han skulle även betala skadestånd till sin dotter på 20 000 kronor.

Juni

Poliser döms till ett års fängelse för olaga frihetsberövande, misshandel, falsk angivelse och hemfridsbrott samt en av poliserna även för dataintrång

Hustrun till en man hade kontaktat polisen och uppgett att mannen var berusad och trakasserade familjen men att han inte var våldsam. Operatören förklarade att polisen inte kunde hämta hennes man bara för att han var berusad i sin bostad men skickade ändå en polispatrull till platsen för att prata med kvinnan som då befann sig hos en granne. Poliserna gick sedan till parets gemensamma bostad där mannen befann sig. Efter att poliserna under en längre tid försökt få mannen att öppna dörren krossades en ruta i dörren. De två poliserna öppnade då dörren och klev in i lägenheten där de spejade OC-spray på mannen samt lade ner honom och satte på honom handfängsel. Händelsen filmades genom mannens kamera som var uppsatt i hallen. Poliserna grep mannen och anmälde honom för hot mot tjänsteman.

Tingsrätten ansåg att det var bevisat bortom rimligt tvivel att poliserna hade angett målsäganden till åtal för hot mot tjänsteman trots att de vetat om att han var oskyldig till detta brott. Vidare fann tingsrätten att de hade haft uppsåt till att målsäganden skulle dömas för brottet.  De hade därmed gjort sig skyldiga till falsk angivelse. Eftersom poliserna hade berövat mannen friheten genom att gripa honom trots att han inte var misstänkt dömdes poliserna för olaga frihetsberövande som inte var mindre grovt. Tingsrätten konstaterade vidare att poliserna använt våld när de gripit mannen och sprutat OC-sprej på honom utan att det fanns lagliga förutsättningar för detta och att de därmed gjort sig skyldiga till misshandel. Slutligen hade poliserna olovligen och utan att ha haft laga befogenhet trängt in i mannens bostad varför de även dömdes för hemfridsbrott. En av poliserna dömdes även för dataintrång för att ha gjort slagningar i Polismyndighetens it-system som inte varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter.

Påföljden bestämdes till fängelse i ett år. Vid straffmätningen tog tingsrätten hänsyn till personalansvarsnämndens yttrande att mycket talade för att poliserna skulle avskedas. Poliserna ålades även att solidariskt betala 116 100 kronor i skadestånd.

Hovrätten ändrade tingsrättens domslut endast på så vis att skadeståndet bestämdes till 105 500 kronor.

Maj

Hovrätten friar polis från barnfridsbrott men dömer honom till fängelse för bl.a. misshandel och försök till grov misshandel

En polis åtalades för att ha misshandlat sin sambo genom att kasta ner henne på golvet. I rummet fanns även sambons son. Dessutom påstod åklagaren att polisen vid flera tillfällen hade försökt att köra på två poliser. Polisen misstänktes även ha kört rattfull då alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till 1,71 promille. Polisen åtalades även för att ha haft en kniv och en batong på allmän plats trots att det inte var befogat. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt i sin helhet och dömde polisen för misshandel, barnfridsbrott, försök till grov misshandel, grovt rattfylleri, våldsamt motstånd och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Påföljden bestämdes till fängelse i 1 år och 9 månader. Vid straffmätningen togs hänsyn till PAN:s uttalande om att polisen skulle komma att förlora sin anställning vid fällande dom. Dessutom bestämdes att polisen skulle betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 50 000 kronor jämte ränta. Hovrätten ändrade tingsrättens domslut på så vis att polisen frikändes från åtalet för barnfridsbrott, eftersom domstolen inte fann det utrett att barnet bevittnat våldet. Därför befriades polisen även från att betala skadestånd till barnet. Påföljden sattes ned till fängelse i ett år.

April

Civilanställd döms för vållande till kroppsskada

En civilanställd vid Polismyndigheten åtalades för att inte ha iakttagit väjningsplikt, vilket fick till följd att han kolliderade med en cyklist som orsakades personskada som inte ansågs ringa.Tingsrätten konstaterade att mannen på ett oaktsamt sätt brustit i sin uppmärksamhet och att åtalet var styrkt. Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 300 kronor, totalt 12 000 konor. Han skulle även betala skadestånd med 3 380 kronor.

Mars 

Polis döms för tjänstefel men frikänns från misshandel

En polis åtalades för misshandel alternativt tjänstefel då han i sin tjänst påstods ha knäat en person i magen med smärta, ömhet och kräkningar som följd. Han åtalades även för att ha kroppsbesiktigat en annan person på allmän plats utan laga stöd och utan att upprätta ett protokoll över detta. Tingsrätten konstaterade att det inte var styrkt att polisen hade haft uppsåt till våldshandlingen och därför kunde han inte dömas för misshandel. Vidare konstaterade tingsrätten att det inte heller var visat att polisen av oaktsamhet hade åsidosatt vad som gällde för uppgiften varför han inte heller kunde dömas för tjänstefel. Vad gäller kroppsbesiktningen borde den enligt tingsrättens mening ha verkställts inomhus och i ett enskilt rum. Tingsrätten konstaterade även att det inte fanns laga stöd för att utföra den. Mot bakgrund av det bedömde tingsrätten att polisen av oaktsamhet hade åsidosatt vad som gällt för uppgiften. Han dömdes därför för tjänstefel och påföljden bestämdes till 70 dagsböter om 400 kronor, totalt 28 000 kronor. Av PAN:s yttrande framgick att polisen skulle komma att skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte var ringa. Polismyndigheten ålades att betala skadestånd om 25 000 kronor.

Polisstudent döms för vållande till kroppsskada

En polisstudent åtalades för att av oaktsamhet ha orsakat en målsägande kroppsskada genom att polisens hund, som inte var kopplad, hade anfallit målsäganden genom att hoppa upp mot henne och skällt och bitit efter henne. Detta ledde till att målsäganden föll till marken och bröt handleden. Tingsrätten konstaterade att polisstudenten genom att inte ha sin hund kopplad eller på annat sätt ha motsvarande kontroll, av oaktsamhet hade brustit i sin tillsyn över hunden. Detta har lett till att hunden orsakat målsäganden skador som inte är ringa. Polisstudenten dömdes för vållande till kroppsskada. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 100 kronor. Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att antalet dagsböter bestämdes till 30.

Februari

Polis döms för misshandel och ofredande

En polis åtalades för att ha slagit en restauranganställd på ryggen och dessutom kallat henne glåpord. Tingsrätten konstaterade att det av övervakningskameran framgick att polisen skrikit och kallat den restauranganställda för fula saker. Det framgick inte att hon hade visat sin polislegitimation, men däremot hade hon anspelat på sitt yrke och insinuerat på auktoritära konsekvenser genom att uttala hot om att restaurangen skulle förlora sitt utskänkningstillstånd. Tingsrätten ansåg därför att polisen skulle dömas för ofredande. Vidare konstaterade tingsrätten att hon skulle dömas för ringa misshandel, eftersom det framgick av övervakningskameran att hon hade slagit den restauranganställda. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 430 kronor, totalt 25 800 kronor. Dessutom skulle hon betala 5 000 kronor i skadestånd.

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för att ha misshandlat en person genom att tilldela honom ett eller flera knytnävsslag i ansiktet i samband med att personen påstods ha kastat sten på en fönsterruta. Polisen erkände att han utdelat ett slag mot personen men bestred ansvar för brott, i första hand på den grunden att han trädde in i tjänst och därför haft rätt att använda våld och i andra hand påstod polisen att han handlat i nödvärn.

Tingsrätten konstaterade att det inte var visat att polisen trätt i tjänst bland annat därför att han inte rapporterat händelsen till sin förman. Inte heller hade polisen handlat i nödvärn, ansåg tingsrätten. Polisen dömdes för misshandel och påföljden bestämdes till villkorlig dom. Hänsyn togs till PAN:s yttrande att polisen skulle skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte var ringa. Dessutom skulle han betala 8 400 kronor i skadestånd.

Tidigare polis döms för misshandel, försök till misshandel och vapenbrott

En tidigare polis påstods ha sprutat pepparspray (OC-spray) mot några ungdomar, vilket medförde obehag och smärta. Han sprayade även mot två andra ungdomar, men utan att träffa. Vidare påstods polisen inte ha lämnat tillbaka OC-spray, ett vapenmagasin och tre stycken ASP-batonger till Polismyndigheten när han avslutade sin anställning. Tingsrätten konstaterade att mannen inte hade befunnit sig i en nödvärnssituation. Genom att spraya OC-spray hade han uppträtt uppenbart oförsvarligt. Tingsrätten konstaterade vidare att han visste om att egendomen skulle återlämnas, men att så inte hade skett. Mannen dömdes för misshandel, försök till misshandel, olovligt förfogande och vapenbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 280 kronor, totalt 19 600 kronor. Dessutom skulle han betala 7 000 kronor var i skadestånd till två av målsägandena. Hovrätten konstaterade att underlåtenheten att återlämna utrustningen till Polismyndigheten inte kunde föranleda ansvar för olovligt förfogande. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom på det sättet att den tidigare polisen frikändes från åtalet för olovligt förfogande.

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för misshandel då han påstods ha tilldelat en person knytnävsslag mot käken/ansiktet med smärta och ömhet som följd. Gärningen ägde rum i samband med att målsäganden var frihetsberövad och försedd med handfängsel inne i polisens arrestlokal. Tingsrätten konstaterade att gärningen var styrkt och att slaget utdelades med avsiktsuppsåt. Vidare konstaterade tingsrätten att polisen inte hade handlat i nödvärn. Enligt PAN skulle polisinspektören skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte var ringa. Påföljden bestämdes till villkorlig dom kombinerat med 100 dagsböter om 250 kronor, totalt 25 000 kronor. Hovrätten ändrade domen i fråga om påföljd på så sätt att hovrätten förenade den villkorliga domen med samhällstjänst 50 timmar, i stället för dagsböter. Om fängelse i stället hade valts som påföljd, skulle fängelse en månad ha dömts ut.

2022

Polis frikänns från misshandel

En polis påstods ha tagit ett hårt strupgrepp på en person som för tillfället var handfängslad. Åklagaren yrkade att polisen skulle dömas för misshandel och i andra hand tjänstefel. Tingsrätten ansåg inte att det var ställt utom rimligt tvivel att gärningen begåtts och frikände därför polisen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Polis döms för vållande till annans död

En polis åtalades för att vid ett ingripande ha utövat våld genom att sitta ovanpå en misstänkt som hade handfängsel och som låg på mage med delar av sin kropp över en trappavsats. Den misstänkte avled till följd av kvävning med efterföljande hjärtstopp.

Mot bakgrund av att den misstänkte varit aggressiv, betett sig irrationellt och inte reagerat på OC-sprayen menade tingsrätten att polisen i den situationen borde ha insett att det fanns en stor risk för att den misstänkte skulle drabbas av andnöd på grund av sitt läge. Tingsrätten ansåg därför att polisen varit oaktsam i förhållande till den dödliga utgången. Polisen hade inte heller handlat i nödvärn och därför dömdes han till ansvar för vållande till annans död. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 320 kronor, totalt 16 000 kronor. Enligt PAN:s yttrande skulle polisen inte skiljas från sin anställning om han blev dömd i enlighet med åtalet.

Polisstudent döms för misshandel och skadegörelse

En polisstudent åtalades för att uppsåtligen ha knuffat in en person mot ett skåp, vars glasförsedda dörrar gick sönder och orsakade skador på personen. I tingsrätten dömdes han för misshandel och skadegörelse. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 50 kronor. Han skulle även betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 79 392 kronor. Vid påföljdsbestämningen tog tingsrätten hänsyn till PAN:s yttrande om att polisstudenten skulle avskiljas från sin polisutbildning om han dömdes för misshandel. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.

Polis döms för misshandel (2 fall)

En polis åtalades för att ha misshandlat målsäganden genom att bl.a. trycka ner dennes ansikte hårt mot marken och spray OC-spray i hans ansikte. Polisen åtalades även för att ha tryckt sitt knä mot målsägandens huvud och öra samtidigt som denne var belagd med handfängsel. Tingsrätten konstaterade att det var ställt utom rimligt tvivel att det hade gått till på det sätt som åklagaren påstod och att polisen inte handlat i nödvärn. Vidare konstaterade domstolen att polisen inte befunnit sig i en situation där det hade varit försvarligt att använda våld. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och samhällstjänst 50 timmar. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till ett yttrande från Statens

ansvarsnämnd om att polisen skulle komma att sägas upp om han dömdes för misshandel. Om fängelse istället hade valts skulle fängelse i en månad ha dömts ut. Polisen skulle även betala skadestånd till målsäganden med 2 799 kronor.

Nämndeman döms för misshandel, ofredande, olaga hot och ringa dopningsbrott

En nämndeman åtalades för grov kvinnofridskränkning bestående av handlingar som utgjorde misshandel, olaga hot och två fall av ofredande. Han åtalades även för misshandel av sin son och ringa dopningsbrott. Tingsrätten konstaterade att det stod klart att nämndemannen hade agerat på det sätt som angavs i åtalet och han därmed hade gjort sig skyldig till fyra gärningar begångna mot sin före detta fru. Vid en sammantagen bedömning ansåg tingsrätten att gärningarna inte kunde anses ha varit sådana att de har utgjort ett en upprepad kränkning av målsägandens personliga integritet. Nämndemannen dömdes därför för ett fall av misshandel, två fall av ofredande och ett fall av olaga hot mot sin före detta fru. Avseende misshandeln mot sonen bedömde tingsrätten gärningen som ringa och brottet var därför preskriberat då det inträffat mer än två år innan nämndemannen fick del av åtalet. Han frikändes därmed från åtalet i denna del. Tingsrätten fann dopningsbrottet styrkt. Nämndemannen dömdes därmed för misshandel, ofredande, olaga hot och ringa dopningsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse 4 månader. Han skulle även betala skadestånd till sin fru och son. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i ansvarsdelen men ändrade domen i skadeståndsdelen på så sätt att sonens skadeståndsanspråk lämnades utan bifall.

Polis döms för misshandel

En polis åtalades för att i samband med ett gripande ha tillfogat målsäganden smärta genom att ha tilldelat honom flera slag i ansiktet. Han åtalades även för att ha tillfogat en annan målsägande smärta i ansiktet och i bakhuvudet genom att slå honom med batong och låta sin hund bita honom. Tingsrätten konstaterade att det förekommit slag på det sätt som beskrivits i åtalspunkt ett och att polisen inte hade haft befogenhet att utöva våld och att han inte heller haft rätt till nödvärn. Tingsrätten ansåg därmed att åtalet om misshandel var styrkt. Gällande den andra åtalspunkten gick det enligt tingsrätten inte att dra någon slutsats om hur skadorna uppkommit. Mot den bakgrunden ogillades åtalet om misshandel alternativt vållande till kroppsskada och tjänstefel.

Påföljden bestämdes till villkorlig dom med hänsyn till att han skulle komma att förlora sin anställning som polis enligt ett yttrande från PAN. Dessutom skulle polisen betala skadestånd med 5 000 kronor.

Polis frikänns från misshandel

En polis påstods ha tagit ett hårt strupgrepp på en person som för tillfället var handfängslad. Åklagaren yrkade att polisen skulle dömas för misshandel och i andra hand tjänstefel. Tingsrätten ansåg inte att det var ställt utom rimligt tvivel att gärningen begåtts och frikände därför polisen.

Polisstudent döms för misshandel och ofredande men frikänns från sexuellt ofredande

På en fest tryckte en polisstudent en tårta i ansiktet på en person. Tingsrätten konstaterade att polisstudenten agerade med uppsåt och dömde honom för ofredande.

Vidare åtalades polisstudenten för sexuellt ofredande/ofredande då han påstods ha kränkt en annan persons sexuella integritet. Tingsrätten fann dock inte denna gärning styrkt. Polisstudenten åtalades även för misshandel för att ha tilldelat samma person ett kraftfullt slag. Tingsrätten dömde polisstudenten för misshandel.

Enligt ett yttrande från Polismyndighetens HR-avdelning skulle polisstudenten avskiljas från sin utbildning om han dömdes för misshandel av normalgraden eller för sexuellt ofredande. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 30 dagsböter om 220 kronor, totalt 6 600 kronor. Dessutom skulle polisstudenten betala ett skadestånd på 5 405 kronor till den första målsäganden och 5 675 kronor till den andra målsäganden.

Tidigare polis döms för misshandel, vapenbrott mm.

En tidigare polis påstods ha sprutat pepparspray (OC-spray) mot några ungdomar, vilket medförde obehag och smärta. Han sprayade även mot två andra ungdomar, men utan att träffa. Vidare påstods polisen inte ha lämnat tillbaks OC-spray, ett vapenmagasin och tre stycken ASP-batonger till Polismyndigheten när han avslutade sin anställning. Tingsrätten konstaterade att den tidigare polisen inte har befunnit sig i en nödvärnssituation. Genom att spreja OC-sprej har han uppträtt uppenbart oförsvarligt. Tingsrätten konstaterade vidare att han visste om att egendomen skulle återlämnas, men att så inte hade skett. Den tidigare polisen dömdes för misshandel, försök till misshandel, olovligt förfogande och vapenbrott. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 280 kronor, totalt 19 600 kronor. Dessutom skulle han betala 7 000 kronor var i skadestånd till två av målsägandena. 

Polis döms till fängelse för bl.a. misshandel och barnfridsbrott

En polis åtalades för att ha misshandlat sin sambo genom att kasta ner henne på golvet. I rummet fanns även sambons son. Dessutom påstod åklagaren att polisen vid flera tillfällen hade försökt att köra på två poliser. Polisen misstänktes även ha kört rattfull då alkoholkoncentrationen i hans blod uppgick till 1,71 promille. När poliserna ingrep mot polisen påstod åklagaren att han satt sig till motvärn genom att bl.a. kränga med kroppen. Polisen åtalades även för att ha haft en kniv och en batong på allmän plats trots att det inte var befogat. Tingsrätten ansåg att åtalet var styrkt i sin helhet och dömde polisen för misshandel, barnfridsbrott, försök till grov misshandel, grovt rattfylleri, våldsamt motstånd och brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Påföljden bestämdes till fängelse i 1 år och 9 månader. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till PAN:s uttalande om att polisen skulle komma att förlora sin anställning vid fällande dom. Dessutom bestämdes att polisen skulle betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 50 000 kronor jämte ränta.

Polis döms för misshandel och ofredande

En polis åtalades för ringa misshandel, två fall av misshandel, ofredande samt misshandel alternativt ofredande vid ett tillfälle. Polisen och målsäganden hade vid tidpunkterna för brotten haft en relation. Tingsrätten konstaterade att för att åtalet ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel krävs oberoende bevisning i form av vittnesmål eller annan bevisning avseende de olika brottstillfällena. Tingsrätten ansåg att åtalet inte var styrkt avseende ringa misshandel och ett fall av ofredande, varför polisen frikändes i dessa delar. Han dömdes för misshandel vid två tillfällen samt ofredande. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 310 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att PAN hade uppgett att han skulle skiljas från sin anställning vid denna utgång i målet. Hovrätten ändrade domen på så vis att påföljden bestämdes till villkorlig dom utan dagsböter.

Polis frikänns från försök till mord och grovt barnfridsbrott

En polis åtalades för att ha försökt döda sin hustru genom ett flertal knivhugg. Brottet bevittnades av parets gemensamma barn. Tingsrätten konstaterade att polisen begått gärningen i en akut psykos och att han därför inte haft uppsåt till handlingen. Tingsrätten frikände därför polisen från straffrättsligt ansvar och avslog skadeståndsyrkandena.

Polisinspektör döms för misshandel

En polisinspektör åtalades för misshandel då han påstods ha tilldelat en person knytnävsslag mot käken/ansiktet med smärta och ömhet som följd. Gärningen ägde rum i samband med att målsäganden var frihetsberövad och försedd med handfängsel inne i polisens arrestlokal. Tingsrätten konstaterade att gärningen var styrkt och att slaget utdelades med avsiktsuppsåt. Vidare konstaterade tingsrätten att polisinspektören inte handlade i nödvärn. Enligt PAN skulle polisinspektören skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte var ringa. Påföljden bestämdes till villkorlig dom kombinerat med 100 dagsböter om 250 kronor, totalt 25 000 kronor.

Poliser döms till ett års fängelse för olaga frihetsberövande, misshandel, falsk angivelse och dataintrång

Två poliser kallades till en bostad då hustrun till en man hade kontaktat polisen och angett att mannen var berusad och trakasserade familjen. Kvinnan angav att mannen inte var våldsam. Operatören förklarade att polisen inte kunde hämta hennes man bara för att han var berusad i sin bostad men skickade ändå en polispatrull till platsen för att prata med mannen. Efter att poliserna under en längre tid försökt få mannen att öppna dörren krossades en ruta i dörren. De två poliserna öppnade då dörren och klev in i lägenheten där de spejade OC-spray på mannen samt lade ner honom och satte på honom handfängsel. Händelsen filmades genom mannen kamera som satt uppsatt i hallen. Poliserna grep mannen och anmälde honom för våld mot tjänsteman.

Tingsrätten konstaterade att poliserna anmält mannen för hot mot tjänsteman trots att det var ställt utom rimligt tvivel att poliserna visste att mannen var oskyldig. De hade därmed gjort sig skyldiga till falsk angivelse. Eftersom poliserna hade berövat mannen friheten genom att gripa honom trots att han inte var misstänkt dömdes poliserna för olaga frihetsberövande. Tingsrätten konstaterade vidare att poliserna använd våld när de gripit mannen och sprutat OC sprej på honom utan att det fanns lagliga förutsättningar för detta och att de därmed gjort sig skyldiga till misshandel. Slutligen hade poliserna olovligen och utan att ha haft laga befogenhet trängt in i mannen bostad varför de även dömdes för hemfridsbrott. En av poliserna dömdes även för dataintrång för att ha gjort slagningar i Polismyndighetens it-system som inte varit nödvändiga för hans arbetsuppgifter.

Påföljden bestämdes till fängelse i ett år. I påföljdsbestämningen tog tingsrätten hänsyn till PAN:s uttalande om att mycket talade för att poliserna skulle avskedas. Poliserna ålades även att solidariskt betala 100 000 kronor i skadestånd. Domen har överklagats.

Polisstudent döms för misshandel och skadegörelse

En polisstudent åtalades för att uppsåtligen ha knuffat in en person i ett skåp, vars glasförsedda dörrar gick sönder och orsakade skador på personen. Tingsrätten konstaterade att åtalet var styrkt. Polisstudenten dömdes för misshandel och skadegörelse. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 70 dagsböter om 50 kronor. Han ska även betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 79 392 kronor. Vid påföljdsbestämningen tog tingsrätten hänsyn till att Polismyndigheten kommer att inleda ett avskiljandeförfarande mot polisstudenten om han döms i enlighet med åtalet. 

Hovrätten fastställer dom om vållande till kroppsskada

En polis dömdes av tingsrätten för att av oaktsamhet ha orsakat en målsägande kroppsskada genom att ha dragit/ryckt tag i hennes arm samt lagt ner henne på golvet samtidigt som han tagit ett skuldergrepp på henne trots att hans våldsutövning vare sig varit försvarlig, proportionell eller behövlig i förhållande till den aktuella situationen. Detta orsakade målsäganden smärta, svullnad, ömhet och en fraktur på höger arm. Tingsrätten konstaterade att det är ställt utom rimligt tvivel att polisen orsakat målsäganden en fraktur i armen och att skuldergreppet som orsakade armbrottet inte kan anses ha varit vare sig nödvändigt eller proportionerligt. Polisen dömdes för vållande till kroppsskada. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som tingsrätten hade gjort och fastställde tingsrättens dom.

Polis döms för ringa misshandel istället för misshandel av normalgraden

En polis åtalades misshandel då han påstods ha tillfogat målsägande smärta, blåmärke och rodnad genom att ta ett hårt grepp i hennes överarm och om hennes hals. Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde polisen för misshandel av normalgraden. Påföljden bestämdes till villkorlig dom.

Hovrätten ansåg istället att gärningen skulle rubriceras som ringa misshandel mot bakgrund av att det rörde sig om ett hastigt förlopp och att handlingen endast orsakat lindrig skada. Påföljden bestämdes till 100 dagsböter om 370 kronor, totalt 37 000 kronor. PAN uttalade att polisen inte skulle skiljas från sin anställning om han dömdes för ofredande eller för ringa misshandel.

2021

Hovrätten fastställer dom om misshandel

En arrestantvakt dömdes i tingsrätten för att ha misshandlat en gripen person, som vid tillfället var försedd med handfängsel, genom att knuffa in honom i en plexiglasskiva och därefter tilldela honom ett slag i ansiktet med smärta och ömhet i huvud och ansikte som följd. Arrestantvakten dömdes för misshandel. Påföljden bestämdes till villkorlig dom, bl.a. med beaktande av att han kommer att bli av med sin anställning vid fällande dom. Han ska även betala skadestånd till målsäganden med 7 000 kronor.

Hovrätten gör inte några andra bedömningar än de tingsrätten gjorde i frågorna om brottsrubricering, påföljd och skadestånd och ändrar inte tingsrättens dom i någon del.

Polisstudent frikänns från åtal om våld mot tjänsteman

En polisstudent åtalades för att under ett krogbesök lagt sin arm om en ordningsvakts nacke, klämt till och tryckt denne till framåtlutande ställning. Ordningsvakten tillfogades smärta och en sträckning i nacken. I andra hand yrkade åklagaren ansvar för misshandel och i tredje hand för ofredande.

Tingsrätten konstaterade att polisstudenten inte hade uppfattat att mannen var ordningsvakt, utan trott att han var en gäst, och att det inte var visat att han hade för avsikt att bruka våld mot ordningsvakten. Eftersom det inte visats att han haft uppsåt att bruka våld mot ordningsvakten kunde han inte heller dömas för misshandel. Tingsrätten konstaterade att hans agerande inte heller kunde anses uppfylla rekvisiten för ofredande.

Åtalet ogillades.

Polis döms för ringa misshandel

En polis åtalades för att ha tillfogat målsäganden smärta och rodnad genom att uppsåtligen tilldela denne ett slag i ansiktet. Polisen erkände att han slagit ut med handen mot målsäganden men visste inte om han träffat. Polisen uppgav att agerandet skedde i syfte att skydda sig mot vad han uppfattade som ett pågående angrepp, det vill säga i nödvärn. Tingsrätten ansåg det styrkt att polisen hade tilldelat målsäganden ett slag i ansiktet vid tillfället samt att slaget orsakat viss smärta och rodnad på kinden.

Tingsrätten konstaterade att polisen inte kunde anses ha varit utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp när han utdelade slaget varför rätt till nödvärn inte förelåg. Mot bakgrund av att slaget hade orsakat endast lätta skador i form av smärta och viss rodnad av övergående natur dömdes polisen för ringa misshandel.

Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 350 kronor.

Polis döms för misshandel och ofredande

En polis åtalades för ringa misshandel, två fall av misshandel, ofredande samt misshandel alternativt ofredande vid ett tillfälle. Polisen och målsäganden hade vid tidpunkterna för brotten haft en relation. Tingsrätten konstaterade att för att åtalet ska kunna anses vara ställt utom rimligt tvivel krävs oberoende bevisning i form av vittnesmål eller annan bevisning avseende de olika brottstillfällena. Tingsrätten fann att åtalet inte var styrkt avseende ringa misshandel och ett fall av ofredande, varför polisen frikändes i dessa delar.  Polisen dömdes för misshandel vid två tillfällen samt ofredande.

Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 310 kronor. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att personalansvarsnämnden hade uppgett att han skulle skiljas från sin anställning vid denna utgång i målet.

Polis döms för vållande till kroppsskada

En polis åtalades för att av oaktsamhet ha orsakat en målsägande kroppsskada genom att polisens hund, som inte var kopplad, hade anfallit målsäganden genom att hoppa upp mot henne och skällt och bitit efter henne. Detta ledde till att målsäganden föll till marken och bröt handleden. Tingsrätten konstaterade att polisen genom att inte ha sin hund kopplad eller på annat sätt ha motsvarande kontroll, av oaktsamhet hade brustit i sin tillsyn över hunden. Detta har lett till att hunden orsakat målsäganden skador som inte är ringa. Polisen dömdes för vållande till kroppsskada. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 100 kronor.

Polis döms för vållande till kroppsskada

En polis åtalades för att av oaktsamhet ha orsakat en målsägande kroppsskada genom att, när han skulle ta ut målsäganden från den polisbil hon satt i, dragit/ryckt tag i hennes arm samt lagt ner henne på golvet samtidigt som han tagit ett skuldergrepp på henne trots att hans våldsutövning vare sig varit försvarlig, proportionell eller behövlig i förhållande till den aktuella situationen. Detta orsakade målsäganden smärta, svullnad, ömhet och en fraktur på höger arm.

Tingsrätten konstaterade att det av det rättsmedicinska yttrandet framgår att skadorna på högra armen har ett utseende som talar starkt för att de uppkommit till följd av trubbigt våld såsom vridning av armen samt är förenligt med att ha orsakats på det sätt som framgår av uppgivet händelseförlopp och vid uppgiven tidpunkt. Tingsrätten konstaterade att det är ställt utom rimligt tvivel att polisen orsakat målsäganden en fraktur i armen och att skuldergreppet som orsakade armbrottet inte kan anses ha varit vare sig nödvändigt eller proportionerligt. Polisen dömdes för vållande till kroppsskada.

Påföljden bestämdes till 70 dagsböter om 300 kronor.

Vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen

En polis åtalades för att han i tjänsten kört personbil på cykelväg och av oaktsamhet orsakat en målsägande skador genom att föra personbilen i för hög hastighet i förhållande till trafiksituationen, missbedöma avståndet till målsäganden eller vara ouppmärksam och köra på målsäganden. Kroppsskadorna var inte ringa. Tingsrätten konstaterade att polisen inte hade iakttagit den särskilda försiktighet som han varit ålagd att göra under utryckning när han åsidosatte aktuell trafikregel och att han kört i en för hög hastighet i förhållande till trafiksituationen och med ett för litet avstånd till målsäganden. Tingsrätten dömde polisen för vållande till kroppsskada och brott mot trafikförordningen. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter om 300 kronor. 

Misshandel, ringa misshandel och brott mot vapenlagen

En polis åtalades för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel alternativt ofredande. Målsäganden avseende åtalspunkterna för misshandel ändrade sin berättelse i förhöret under rättegången. Tingsrätten ansåg att den berättelse som lämnades under rättegången syftade till att skydda polisen och lade berättelsen som målsäganden hade lämnat inledningsvis till grund för bedömningen. Tingsrätten fann åtalet styrkt och dömde polisen för brott mot vapenlagen, tre fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel.

Påföljden bestämdes till tre månaders fängelse. Dessutom dömdes polisen att betala skadestånd med 5 000 kronor till en av målsägandena. I påföljdsbestämningen togs hänsyn till att polisen skulle komma att förlora sin anställning vid fällande dom.