Sök

Stöd till brottsoffer - teckenspråksfilm

Här får du som har utsatts för brott information om vilken typ av stöd och hjälp du kan få.

Om du har utsatts för brott har du möjlighet att få stöd och hjälp i olika former beroende på vilken typ av brott du blivit utsatt för.

I samband med att du gör en anmälan om brott är Polisen skyldig att informera dig om dina rättigheter till stöd och hjälp.

Informationen kan handla om:

  • vilka övriga myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp
  • hur din anmälan kommer att hanteras av Polis och övriga rättsväsendet i fortsättningen
  • brottsförebyggande information
  • olika möjligheter till ersättning som till exempel brottsskadeersättning som beslutas av Brottsoffermyndigheten.

I de flesta av landets kommuner finns lokala brottsofferstödjande organisationer som kan hjälpa till med information och stöd. Kontakta polisen för mer information.

Du som har blivit utsatt för brott kan hitta mer information på Brottsoffermyndighetens webbplats (i filmen omnämns denna som Brottsofferportalen).

Stöd från socialtjänsten

Socialtjänsten i din kommun har ansvar för att du som utsatts för brott och dina anhöriga får stöd och hjälp. Det kan handla om ekonomiskt, praktiskt och psykologiskt stöd. I vissa kommuner finns särskilda stödcentrum för unga brottsoffer. Det finns flera ideella föreningar som arbetar med att stödja och hjälpa brottsutsatta, till exempel brottsofferjourer och kvinnojourer.

Du kan få hjälp av en tolk i samband med polisanmälan och brottsutredning.

Stödperson

Som målsägande, det vill säga den som utsatts för brott, har du i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson under förhör hos polisen och i samband med rättegången.

Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Vittnesstöd

Du kan även få vittnesstöd. Vittnesstödens uppgift är att finnas till hands i domstolens väntsal för att hjälpa till med allmän information och stöd till vittnen och målsäganden före och efter en domstolsförhandling. Målsäganden är den som utsatts för brottet. Om du vill ha mer information om stöd till vittnen kan du kontakta tings- eller hovrätten där rättegången ska hållas.

Målsägarbiträde

Denna information nämns inte i filmen.

Du kan ha rätt till kostnadsfri hjälp av ett juridiskt biträde, ett så kallat målsägarbiträde, om du till exempel:

  • har utsatts för ett sexualbrott
  • har utsatts för ett brott av någon närstående, till exempel din
  • man, din fru eller ditt barn
  • har en funktionsnedsättning.

Biträdet är oftast advokat. Om du behöver ett målsägarbiträde talar du om det för polisen eller åklagaren, som anmäler det till domstolen. Domstolen beslutar om du ska få ett målsägarbiträde.

Det är i första hand polis- och åklagarmyndigheten som fattar beslut om åtgärder i samband med misstankar om brott som faller under allmänt åtal.

Läs mer: