Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om verkställighet

Polisen verkställer Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning och kan vid behov anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet. Här får du svar på hur det fungerar.

Vad är en verkställighet?

Polismyndigheten verkställer olika beslut om avvisning och utvisning. Det är beslut som lämnats över från Migrationsverket, beslut om utvisning fattade av allmän domstol (så kallade brottsutvisningar) samt polisens egna beslut om avvisning.

Vad är skillnaden mellan en avvisning och en utvisning?

Båda termerna innebär ett beslut om att en person ska lämna Sverige. Ett avvisningsbeslut tas inom tre månader från att en utlänning har kommit till Sverige eller lagligt har befunnit sig i landet (till exempel har ansökt om uppehållstillstånd). Polisens beslut om avvisning tas ofta i samband med gränskontroll, eller när en person påträffas utan tillstånd att vistas i Sverige vid en inre utlänningskontroll. Efter tre månader fattas beslut om utvisning.

På vilka sätt kan polisen verkställa beslut?

Beslut kan verkställas på flera olika sätt. Ofta reser personen helt på egen hand, medan det ibland krävs att polisen och/eller personal från Kriminalvården följer med utlänningen på vägen till flygplanet eller hela vägen till det land som personen ska återvända till.

Vad innebär ett återtagandeavtal?

Sverige, eller ibland EU, har ingått återtagandeavtal med många länder. I avtalen regleras hur återtaganden ska gå till rent praktiskt, vilket underlättar arbetet. Till exempel kan det framgå hur man ska bevisa att en person är medborgare i landet, vilka myndigheter ska man kontakta i varje land och vilken flygplats man ska resa till.

Vad är förvar?

Ett förvar är en låst lokal där personer ibland måste vistas, företrädelsevis i samband med att de ska lämna Sverige. Förvar används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig så att ett beslut om avvisning eller utvisning kan genomföras.

Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar.

Det är Migrationsverket som ansvarar för förvarslokalerna. Grunderna för när ett beslut om förvar får fattas och vilka tidsfrister som måste iakttas finns i utlänningslagen.

Hur ser ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter ut?

Migrationsverket utreder och prövar asylansökningar. Om en person får avslag på sin asylansökan kan beslutet överklagas till migrationsdomstol. När ett beslut fått laga kraft ansvarar Migrationsverket för att utlänningen med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut lämnar landet.

Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att komma in i landet, att de personer som vistas här har rätt att göra det, samt för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning, i de fall där Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att kunna verkställa beslutet, eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet, men det är fortfarande polisen som är ansvarig myndighet.

Hur verkställer polisen en utvisning eller avvisning?

Arbetet varierar beroende på det individuella ärendet. Polisen hanterar olika sorters verkställighetsärenden; brottsutvisade, ärenden överlämnade från Migrationsverket och egna avvisningar. Varje ärende är unikt.

Allt polisens arbete utgår från ett humant, medmänskligt och rättssäkert bemötande. Personens grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till exempelvis ålder eller fysiska och psykiska hälsotillstånd.

Polisen kan hämta den som ska utvisas eller avvisas samma dag som resan ska ske, men personer kan också föras till ett av Migrationsverkets förvar i väntan på att beslutet verkställs. Inför varje verkställighet ska polisen göra en säkerhetsbedömning. Säkerhetsbedömningen ska syfta till att avgöra vilken utreseform som ska väljas för verkställigheten.

Vad är de största utmaningarna med verkställigheterna?

Att personers identiteter inte alltid är fastställda, att alla länder inte vill ta emot sina medborgare om de inte återvänder frivilligt och att många personer avviker när de fått avslag på asylansökan.

Polisens roll är att verkställa en annan myndighets eller domstols beslut. Vi ska göra det på ett så humant och mänskligt sätt som möjligt, med så lite tvång som möjligt.

Vad händer om identiteten inte är fastställd?

Polisen samarbetar med nationella och internationella aktörer för att fastställa identiteten till personer vars beslut ska verkställas.

Vilka typer av tvångsmedel använder polisen i utvisningsärenden?

Allt återvändande i polisen regi är per definition "tvång" men innebär inte nödvändigtvis användande av tvångsmedel. Migrationsverket kan endast lämna över ett verkställighetsärende för att man bedömer att tvång är nödvändigt, eller för att personen ifråga avvikit.

Detta kan ibland bli missvisande eftersom en betydande andel av polisens verkställigheter i praktiken sker utan några tvångsmedel, men så är uppdelningen; Migrationsverket hanterar självmant återvändandet och polisen återvändande med tvång.

Tvångsmedel är åtgärder som en myndighet eller myndighetsperson har rätt att utföra och som inskränker en persons fri- och rättigheter. En utlänning får, efter att vissa förutsättningar är uppfyllda, hållas i förvar fram tills avresa om det bedöms att det finns risk för att hen kommer avvika.

Hur länge får en person sitta i förvar i väntan på utvisning?

Förvarstiden är högst två månader med möjlighet att förlängas. För en person som har tagits i förvar inom ramen för asylprocessen, är den maximala tid man får sitta i förvar 12 månader. När det gäller personer som utvisas på grund av brott finns ingen övre gräns i tid.

Vad är Kriminalvårdens uppdrag?

Kriminalvårdens uppdrag är att planera, boka och genomföra verkställighetsresor på uppdrag av polisen.

Vad är Frontex?

Frontex är europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och hjälper EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån underlättar samarbetet mellan EU-ländernas gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd och sakkunskap.

Hur samarbetar Sverige med Frontex när det gäller verkställigheter?

Frontex samordnar gemensamma verkställighetsinsatser i form av gemensamma återvändandeinsatser. Sverige bestämmer själv vilka personer som ska åka med.

Hur långt tid har gränspolisen på sig att verkställa ett utvisningsbeslut som kommit ifrån Migrationsverket?

Polismyndigheten har ansvar för att verkställa beslutet så länge det finns ett gällande beslut att verkställa. Om polisen inte lyckas verkställa beslutet innan preskription inträder återredovisas ärendet till Migrationsverket. Preskription inträder fyra år efter att beslutet vunnit laga kraft.  

Vad händer om gränspolisen inte kan verkställa på grund av medicinska skäl?

Om polisen inte kan verkställa beslutet av medicinska eller andra skäl, eller behöver ytterligare besked om hur verkställighet ska ske, ska myndigheten underrätta Migrationsverket. Detsamma gäller om klienten själv anför att det finns hinder mot verkställigheten.  Migrationsverket ska i sådana fall ge anvisningar om verkställigheten eller vidta andra åtgärder. Grunderna för detta finns i utlänningslagen (2005:716). 

Hur snabbt informerar gränspolisen Migrationsverket om det föreligger verkställighetshinder?

Polisen gör löpande en bedömning om möjligheten att verkställa ett beslut. Bedömer man att det finns bestående hinder mot verkställigheten underrättas Migrationsverket i enlighet med bestämmelserna i utlänningslagen (2005:716). 

När ärendet ligger hos gränspolisen, vem ansvarar för behov av hjälpmedel för ett barn med funktionsnedsättning?

Enligt utlänningslagen (2005:716) ska särskilt hänsyn tas till barnets hälsa och utveckling, samt barnets bästa i övrigt, i ärenden som rör barn. Rätten till bistånd regleras bland annat i lag (1994:137) om mottagande av asylsökande (LMA). Prövningen av rätten till bistånd görs av Migrationsverket, även i fall där ärendet överlämnats till polis för verkställighet. Bistånd enligt LMA lämnas i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag.  Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria vård som barn och ungdomar bosatta i Sverige. Landstingen får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård för personer som är registrerade i mottagningssystemet. Mer om detta finns att läsa på Migrationsverkets webbplats .

Fler frågor och svar om återvändandeinsatser (pdf, 46 kB)