Resor inom EU – gränskontroller

Personer som reser in i eller vistas i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Polisen rekommenderar därför att svenska medborgare antingen har pass eller nationellt id-kort med sig under vistelse i ett EU-land.

Inreserestriktioner från Kina från 7 januari 2023

Regeringen har beslutat om tillfälliga inreserestriktioner med krav på negativt covidtest vid inresa direkt från Kina till Sverige. Restriktionerna gäller för utländska medborgare som är 12 år och äldre, i perioden 7 januari till 18 februari 2023. Mer information om vad som gäller finns hos regeringen och Folkhälsomyndigheten. För resor från övriga länder krävs inte negativt test eller vaccinintyg krävs inte för att få resa in i Sverige då det generella inreseförbudet upphörde förra året. Vanliga inresekrav, som giltig resehandling och eventuell visering gäller.

Id-kontroll gäller på passagerarfartyg

Från och med 28 mars 2022 måste de flesta passagerare över 18 som reser med passagerarfartyg till Sverige från ett annat land visa giltig id-handling. Denna id-kontrollen görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Om en gränskontroll ska utföras så görs denna av polisen eller Kustbevakningen vid ankomst till Sverige. Frågor kring id-kontrollerna samt vilka id-handlingar som accepteras för ombordstigning måste ställas till rederiet. Eller till Transportstyrelsen, som ansvarar för att kontrollera rederiernas listor. Detta gäller t.o.m. 30 juni 2023.

Inresa från Ukraina

Som ukrainsk medborgare får du resa in i Sverige utan visering i max 90 dagar, om du har biometriskt pass. Saknas biometriskt pass krävs i vanliga fall visering för inresa. Det finns dock inget krav på giltig resehandling om du ansöker om asyl vid ankomst till gränsen. Du får då resa in, och sen lämnas ärendet över till Migrationsverket, som också ansvarar för den vidare hanteringen. Polisen ansvarar för gränskontrollen vid inresa och kan inte svara på frågor om ansökan om asyl. 

Det är i vanliga fall ingen gränskontroll vid inresa till Sverige från eller via ett annat EU/EES-land som till exempel Polen eller Danmark. Däremot bör du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap även vid inresa från ett annat EU/EES-land, även om detta inte krävs för att ansöka om asyl.

Information about entering Sweden is available also in English.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även du som är tredjelandsmedborgare eller statslös kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd om du har beviljats internationellt skydd i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat Ukraina efter den 24 februari 2022. Familjemedlemmar till ovan nämnda personkategorier omfattas också av direktivet. Vissa begränsningar finns.

Genom en regeländring som började gälla den 26 april 2022, kan även du som har rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021 – 23 februari 2022 få tillfälligt skydd i Sverige. Det gäller bland annat om du som ukrainsk medborgare eller bosatt i Ukraina reste hit på besök och sedan har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

För att ansöka måste du registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar, samt lämna fingeravtryck och fotograferas hos Migrationsverket. De besvarar också frågor om processen.

Situationen i Ukraina, Migrationsverkets webbplats

Majoriteten av EU-länderna (samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) har ingått Schengenavtalet om bevakning av de yttre gränserna. Avtalet gäller fortfarande mellan länderna. Möjligheten att resa med nationellt id-kort utökades från 1 juli 2015 och gäller för resor mellan alla EU-länder, samt till Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Schengenområdet

I Schengenområdet ingår 26 länder. Alla EU-länderna förutom Irland, Bulgarien, Kroatien, Cypern och Rumänien ingår i Schengensamarbetet. Även Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein har valt att gå med i Schengenområdet även om de inte är medlemmar i EU.

Inom Schengenområdet är huvudregeln fri rörlighet, något som ger EU-medborgare rätt att resa, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder. 

Europeiska kommissionen: Schengen area

Att Storbritannien lämnar EU betyder att från och med 1 januari 2021, är brittiska medborgare och deras familjemedlemmar inte längre EU-medborgare, respektive familjemedlemmar till EU-medborgare. Detta innebär att de behöver uppfylla in- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare i enlighet med Kodexen om Schengengränserna. För resor till Storbritannien gäller nu samma regler som för övriga resor ut ur EU bland annat att svenska medborgare måste resa ut med giltigt pass, oberoende av Storbritanniens inreseregler.

Gränskontroller inom Schengen

Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU/EES att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Vissa länder, däribland Sverige, har infört gränskontroller på inre gräns, det vill säga vid gränsen till ett annat Schengenland.

Sverige har tillfälliga gränskontroller

Uppgift om medborgarskap krävs

Personer som befinner sig i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om svenskt medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelse i ett EU-land. För vistelse i länder inom Norden kan nordiska medborgare ofta använda ett körkort utfärdat i något av de nordiska länderna.

Gränskontroll vid inre och yttre gräns

Polisen har det övergripande ansvaret för gränskontrollen. Syftet är bland annat att motverka illegal migration, hot mot den inre säkerheten, och gränsöverskridande brottslighet.

Med inre gräns menas Schengenländernas gemensamma landgränser, flygplatser och hamnar med förbindelser till och från länder som ingår i samarbetet. Med yttre gräns menas ländernas övriga landgränser, flygplatser och hamnar.

Det beror alltså på var en person kommer från, respektive ska resa till, om personen ifråga passerar en yttre eller inre gräns. Om en resenär anländer till Sverige från ett land som ligger utanför Schengen passerar han eller hon en yttre gräns. Om resenären anländer från ett land inom Schengen passerar han eller hon en inre gräns.

Kontroll vid inre gräns

Resor inom Schengenområdet är närmast att jämställas med inrikesresor. Detta kompenseras bland annat med att medlemsländerna noggrant kontrollerar sina yttre gränser. Polisen har det huvudsakliga ansvaret för kontrollverksamheten. Kustbevakningen medverkar vid gränskontroller till sjöss.

Då personer som befinner sig i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap, rekommendera EU-medborgare att medföra giltigt pass eller nationellt id-kort vid resor till ett annat EU/EES-land.

Kontroll vid yttre gräns

De yttre gränserna får bara passeras vid särskilda gränsövergångsställen under bestämda öppettider. Vid de yttre gränserna genomförs kontroller, både vid in- och utresa.

Vid utresa från Sverige måste svenska medborgare enligt passlagen alltid medföra giltigt pass vid resa till ett land utanför EU/EES. Detta gäller även vid utresa till länder där destinationslandet accepterar inresa med nationellt id-kort, till exempel Storbritannien. 

Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen (FAP 272-2)

Detta kontrolleras vid yttre gräns:

  • Att den inresande har de handlingar som krävs och uppfyller övriga villkor för inresa i EU.
  • Att den inresande inte förväntas ägna sig åt brottslig verksamhet.
  • Att den inresande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet.
  • Att den inresande kan styrka syftet med och villkoren för den avsedda vistelsen och att de har tillräckliga medel för sitt uppehälle för såväl den planerade vistelsens längd som återresa.
  • Att den inresande inte finns registrerad i SIS i syfte att nekas inresa.

Ett viktigt led i informationsutbytet mellan länderna är datasystemet Schengen Information System, SIS och Interpol. Där finns uppgifter bland annat om personer som har förbjudits att vistas inom EU och om personer, fordon eller föremål som är efterlysta, exempelvis spärrade resehandlingar.

Även vid utresa ska det kontrolleras att den som lämnar Sverige och EU har en giltig resehandling. För svenska medborgare innebär det att ett giltigt pass måste medföras. Detta gäller även i de fall länder utanför EU (till exempel Storbritannien) tillåter inresa på till exempel ett nationellt id-kort.

Ändringar på grund av Brexit efter 1 januari 2021

Medborgare i Storbritannien eller deras familjemedlemmar är från och med 1 januari 2021 inte längre EU-medborgare i och med Brexit. Detta innebär att samma regler gäller brittiska medborgare som övriga tredjelandsmedborgare. För att styrka rätten att resa in måste de ha giltig resehandling vid inresa, för brittiska medborgare betyder detta pass. Brittiska medborgare som vill fortsätta bo i Sverige har kunnat ansöka om en ny typ av uppehållsstatus endast för brittiska medborgare. Mer information finns hos Migrationsverket. Brittiska medborgare som har uppehållsstatus får resa in med nationellt ID-kort.

Gränskontroll till sjöss

Gränsövervakning till sjöss sker i syfte att förhindra obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och vidta åtgärder mot personer som passerat gränsen på olagligt sätt.

Kustbevakningen medverkar i Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva gränsövervakning och kontroll av sjötrafiken.

Gränskontroll av fritidsbåtar

Om en kontroll ska göras eller inte beror på vilket land fartyget (båten) ska till eller varifrån det kommer. Personer ombord på ett fritidsfartyg (fritidsbåt) som reser direkt in från eller ut till ett EU-land ska inte utsättas för in- och utresekontroller och behöver därför inte anmäla sig vid ett svenskt gränsövergångsställe.

Vid gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från eller avgår till en ort utanför EU ska gå till ett svenskt gränsövergångsställe och där lämna en förteckning enligt blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Det gäller alla, oavsett besättningens/passagerarnas och fritidsbåtens nationalitet. Alla ombord ska ha giltiga resehandlingar.

En lista på de hamnar som är gränsövergångsställen för fritidsbåtstrafik hittar du i Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen. (FAP 272-2). Kontakta någon av dessa för information om öppettider.

När det inte finns ett fast gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från en ort utanför EU kan i undantagsfall gå till en hamn som inte är klassad som gränsövergångsställe. I dessa fall krävs ändå blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa från Polismyndigheten eller Kustbevakningen i förväg. Kravet på dokumentation är likadant som om man går till ett gränsövergångsställe.

Föranmäl din ankomst

Skriv en förteckning enligt anvisningarna på blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Blanketten skickas i förväg till polisen eller Kustbevakningen eller lämnas senast vid ankomst till gränsövergångsstället. Mer information om fritidsbåtstrafik, blanketter och anmälningsrutiner finns hos Kustbevakningen.

Pleasure boat entry-exit form (to complete digitally)

Pleasure boat entry-exit form (print and complete by hand)

Blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Fyll i digitalt)

Blankett Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Skriv ut och fyll i för hand)