Resor inom EU – gränskontroller

Personer som befinner sig i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Polisen rekommenderar därför att svenska medborgare har antingen pass eller nationellt id-kort med sig under vistelsen i ett EU-land.

Några av EU-länderna (samt Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) har ingått Schengenavtalet om bevakning av de yttre gränserna. Avtalet gäller fortfarande mellan länderna. Möjligheten till att resa med nationellt id-kort utökades från 1 juli 2015 och gäller för resor mellan alla EU-länder, samt till Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein.

Att Storbritannien lämnar EU betyder att från och med 1 januari 2021, är brittiska medborgare och deras familjemedlemmar inte längre EU-medborgare, respektive familjemedlemmar till EU-medborgare. Detta innebär att de behöva uppfylla in- och utresevillkoren för tredjelandsmedborgare i enlighet med Kodexen om Schengengränserna. För resor till Storbritannien gäller nu samma regler som för övriga resor ut ur EU, bland annat att svenska medborgare måste resa ut med giltigt pass. Mer om Brexit:
Ändringar av gränskontrollen när Storbritannien lämnar EU

Gränskontroller inom Schengen

Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Vissa länder i Europa, även Sverige, har infört gränskontroller på inre gräns, det vill säga gränser inom Schengen.

Sverige har tillfälliga gränskontroller

Uppgift om medborgarskap krävs

Personer som befinner sig i länder som är med i EU ska kunna styrka sitt medborgarskap. Uppgifter om medborgarskap finns bara i passet och det nationella id-kortet. Därför rekommenderar polisen att svenska medborgare har någon av dessa resehandlingar med sig under vistelsen i ett EU-land, även om nordiska medborgare oftast kan använda ett körkort utfärdat inom Norden, vid resor i Norden.

Gränskontroll vid inre och yttre gräns

Polisen har det övergripande ansvaret för gränskontrollen. Syftet är bland annat att motverka illegal migration, hot mot den inre säkerheten, och gränsöverskridande brottslighet.

Med inre gräns menas Schengenländernas gemensamma landgränser, flygplatser och hamnar med förbindelser till och från länder som ingår i samarbetet. Med yttre gräns menas ländernas övriga landgränser, flygplatser och hamnar.

Det beror alltså på var en person kommer från, respektive ska resa till, om personen ifråga passerar en yttre eller inre gräns. Om en resenär anländer till Sverige från ett land som ligger utanför Schengen passerar han eller hon en yttre gräns. Om resenären anländer från ett land inom Schengen passerar han eller hon en inre gräns.

Kontroll vid inre gräns

Resor inom Schengenområdet är närmast att jämställas med inrikesresor. Detta kompenseras bland annat med att medlemsländerna noggrant kontrollerar sina yttre gränser. Polisen har det huvudsakliga ansvaret för kontrollverksamheten. Kustbevakningen medverkar vid gränskontroller till sjöss.

Kontroll vid yttre gräns

De yttre gränserna får bara passeras vid särskilda gränsövergångsställen under bestämda öppettider. Vid de yttre gränserna genomförs kontroller, både vid in- och utresa.

Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen (FAP 272-2)

Detta kontrolleras vid yttre gräns:

  • Att den inresande har de handlingar som krävs och uppfyller övriga villkor för inresa i EU.
  • Att den inresande inte förväntas ägna sig åt brottslig verksamhet.
  • Att den inresande inte är ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

Ett viktigt led i informationsutbytet mellan länderna är datasystemet Schengen Information System, SIS och Interpol. Där finns uppgifter bland annat om personer som har förbjudits att vistas inom EU och om personer, fordon eller föremål som är efterlysta, exempelvis spärrade resehandlingar.

Även vid utresa ska det kontrolleras att den som lämnar Sverige och EU har en giltig resehandling. För svenska medborgare innebär det, med vissa undantag, att ett giltigt pass måste medföras. Detta gäller även i de fall länder utanför EU kan tillåta inresa på till exempel ett nationellt id-kort.

Gränskontroll till sjöss

Gränsövervakning till sjöss sker i syfte att förhindra obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och vidta åtgärder mot personer som passerat gränsen på olagligt sätt.

Kustbevakningen medverkar i Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva gränsövervakning och kontroll av sjötrafiken.

Gränskontroll av fritidsbåtar

Om en kontroll ska göras eller inte beror på vilket land fartyget (båten) ska till eller varifrån det kommer. Personer ombord på ett fritidsfartyg (fritidsbåt) som reser direkt in från eller ut till ett EU-land ska inte utsättas för in- och utresekontroller och behöver därför inte anmäla sig vid ett svenskt gränsövergångsställe.

Vid gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från eller avgår till en ort utanför EU ska gå till ett svenskt gränsövergångsställe och där lämna en förteckning enligt blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Det gäller alla, oavsett besättningens/passagerarnas och fritidsbåtens nationalitet. Alla ombord ska ha giltiga resehandlingar.

En lista på de hamnar som är gränsövergångsställen för fritidsbåtstrafik hittar du i Polismyndighetens föreskrifter om gränsövergångsställen. (FAP 272-2). Kontakta någon av dessa för information om öppettider.

När det inte finns ett fast gränsövergångsställe

Fritidsbåtar som kommer från en ort utanför EU kan i undantagsfall gå till en hamn som inte är klassad som gränsövergångsställe. I dessa fall krävs ändå blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa från Polismyndigheten eller Kustbevakningen i förväg. Kravet på dokumentation är likadant som om man går till ett gränsövergångsställe.

Föranmäl din ankomst

Skriv en förteckning enligt anvisningarna på blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa. Blanketten skickas i förväg till polisen eller Kustbevakningen eller lämnas senast vid ankomst till gränsövergångsstället. Mer information om fritidsbåtstrafik, blanketter och anmälningsrutiner finns hos Kustbevakningen.

Leisure boat entry-exit form (to fill in digitally)

Leisure boat entry-exit form (print and fill in by hand)

Blanketten Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Fyll i digitalt)

Blankett Fritidsbåtstrafik, In- och utresa (Fyll i och skriv ut för hand)