Så påverkas resandet till Sverige från länder utanför EU/EES av coronapandemin

Regeringen beslutade 17 mars 2020 att tillfälligt begränsa icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU/EES, med undantag från Storbritannien och Schweiz samt andra namngivna länder. Beslutet gäller i dagsläget till och med 22 december 2020.

Uppdaterad 2020-11-20

Polismyndigheten utfärdar inga intyg eller förhandsbesked, och handlägger inga enskilda ärenden via mejl eller telefon. Det går inte att söka undantag innan ankomst, det är alltid gränspolisen som fattar beslut utifrån den dokumentation som uppvisas vid gränsen.

I enlighet med EU:s rekommendation om att gradvis avskaffa inreserestriktionerna, beslutade regeringen att förlänga inreseförbudet. Senaste beslutet gäller till 22 december. Samtidigt gjordes ytterligare ändringar i undantagen. Förutom EES*-medborgare undantas också utlänningar som är bosatta i namngivna länder från inreseförbudet. Detta i tillägg till de undantag som redan finns. Regeringen beslutade den 29 oktober att ännu en gång uppdatera listan på namngivna länder, listan började att gälla från och med den 2 november.

Dessa länder bedöms ha en låg risk för smittspridning.  Undantag kommer göras utifrån bosättning i något av länderna, ej medborgarskap. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen. 

Nuvarande undantagsländer:

 • Australien
 • Japan
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Uruguay

Tidigare fanns Serbien, Montenegro, Algeriet, Marocko, Georgien, Kanada och Tunisien på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna. Singapore har lagts till.

Undantag har även utökats till att inkludera följande kategorier:

 • Personer som reser i syfte att studera.
 • Högkvalificerade arbetstagare, om det arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans.
 • Personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige.

Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att begränsa icke-nödvändiga resor till EU. 

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Storbritannien och Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Dessa länders medborgare samt medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten inkluderas i termen EES*-medborgare.

En ny förordning med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa beslutades 17 mars 2020 för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen. Beslutet trädde i kraft från och med 19 mars och gällde till en början i 30 dagar, men har förlängts i flera omgångar, nu senast till den 22 december 2020. Regler och tillämpning kan ändras under tiden, och det är resenärens ansvar att hålla sig regelbundet uppdaterad via officiella källor som till exempel regeringens webbplats och denna sida.

Inreseförbud för utlänningar från utanför EES*

Huvudregeln är att utlänningar som inte är EES*-medborgare, som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa och avvisas. I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har landgräns mot något land som inte ingår i EES*. Undantag finns för ett begränsat antal namngivna länder utanför EES*.

Gäller inte för resor inom EU/EES

Resor från ett annat EU-land som till exempel Danmark eller Finland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Norge, eller från Storbritannien och Schweiz, påverkas inte. Dessa länder kommer härefter att benämnas med samlingstermen EES*. När undantag görs i förordningen för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare.

Däremot har polisen sedan 2015 möjlighet att genomföra gränskontroller vid inre gräns.

Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

När undantag görs i förordningen för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare. En ändring från och med 4 juli 2020, är att EES*-medborgare undantas från inreseförbudet och får resa in i Sverige oavsett om de bor i Sverige eller inte. 

Gäller inte svenska medborgare eller vissa nära anhöriga

Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige. EES*-medborgare samt personer med uppehållstillstånd eller D-visering in något EES*-land har också rätt att resa till Sverige. Nära familjemedlemmar till ovan nämnda kategorier kommer också tillåtas resa in om de kan styrka familjeanknytningen. Undantag från förbudet kan också göras för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.

Alla beslut fattas av gränspolisen i gränskontrollen

Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Inga frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras av gränspolisen eller 114 14, dessa hänvisas istället till polisens publicerade Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på denna sida.

Information in English:
Travel to Sweden from outside EU during the corona outbreak

Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden

Undantag från inreseförbudet

Förutom svenska medborgare, är följande personer eller grupper är undantagna från inreseförbudet och får resa in i Sverige:

 • EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien, Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat
 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, sambo, partner och barn, till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i Frågor och svar. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering.
 • utlänningar som är bosatt i något av undantagsländerna.

Undantag på grund av behov eller funktion

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden, se mer i Frågor och svar  
 • personer som arbetar med transport av varor
 • sjömän som jobbar inom transportnäring eller på kryssningsfartyg
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • personer med trängande familjeskäl, läs mer om detta i Frågor och svar 
 • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret
 • militär personal
 • personer som reser till Sverige syfte att studera
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
 • utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Inga frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras av gränspolisen eller 114 14, dessa hänvisas istället till polisens publicerade Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på denna sida.

Information in English:
Travel to Sweden from outside EU during the corona outbreak

Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden

Undantagna länder

Förutom EES*-medborgare är även utlänningar som är bosatta i namngivna länder undantagna från inreseförbudet och får därmed resa in i Sverige även om de inte bor eller ska flytta till Sverige. För att omfattas av detta undantag krävs det att man kan styrka bosättning, ej medborgarskap, i ett av följande länder:

 • Australien
 • Japan
 • New Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand
 • Uruguay

Personer som bor i dessa länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de också uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen.

Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.  

Asylrätt

Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det. Läs mer om att söka asyl på Migrationsverkets webbplats 

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Resenären ska styrka sin rätt

Det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa både utifrån gränskodexen och gällande undantag och att den enskilde har alltid bevisbördan. Frågor om vilken typ dokumentation som räcker för ett undantag kommer inte att besvaras.

För frågor kring regelverket och lagstiftningen hänvisar vi till regeringens pressmeddelande om ändring i det tillfälliga inreseförbudet eller regeringens sida Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex.