Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

Uppdaterad 2021-03-31

Polismyndigheten utfärdar inga intyg eller förhandsbesked

Inga enskilda ärenden handläggs via mejl eller telefon. Det går inte att söka om undantag innan ankomst, det är alltid gränspolisen som fattar beslut utifrån den dokumentation som uppvisas vid gränsen.

Vänligen notera att Polismyndigheten inte besvarar enskilda frågor via e-post eller telefon. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgänglig på denna sida.

För resor från utlandet råder det fram till och med 31 maj 2021 ett inreseförbud.

Olika inreseförbud beroende på avreseland:

 • från länder som tillhör EU/EES (inkl. Norge och Danmark)
 • från länder utanför EES* (inkl. Storbritannien)

För resor från ett annat EES*-land räcker det med ett negativt covid-19-test, men för resor från utanför EES* måste man båda ha ett negativt covid-19-test och omfattas av minst ett ytterligare undantag för att få resa in. Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.  Arbetspendlare/gränsarbetare (mellan två EES*-länder) ska kunna visa upp test som är högst en vecka gammalt. Det finns dock undantag från kravet på covid-19-test, till exempel för utlänningar som är folkbokförda i Sverige, eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus. Fr.o.m. 31 mars 2021 är det inte längre särskilda inreseregler från Norge, Danmark eller Storbritannien.

För att räknas som bosatt måste man kunna styrka att man har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen.

Beslutet gäller i dagsläget till och med 31 maj 2021 men kan komma att förlängas. Från båda inreseförbuden finns ett antal undantag för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.

Covid-19 test krävs för inresa

Huvudregeln är att utlänningar som tillåts resa in, måste uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för inresa till Sverige.

Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Arbetspendlare/gränsarbetare (mellan två EES*-länder) ska kunna visa upp prov som är högst en vecka gammalt. Provet ska styrka att resenären inte har en pågående covid-19-infektion, detta kan enligt Folkhälsomyndigheten göras med ett negativt PCR-, LAMP-, TMA- eller antigentest. Intyget ska vara i original på svenska, engelska, norska, danska eller franska (översättningar godkänns ej) och innehålla följande:

 • Ditt namn, 
 • tidpunkt för provtagning,
 • typ av test (PCR, LAMP, TMA eller antigen),
 • testresultat,
 • vem som har utfärdat intyget.
 • namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Antikroppstest godkänns inte. Även från kravet på negativt provsvar finns några undantag.

Obs! Testet måste tas innan avresa, det är inte möjligt att testas på gränsen till Sverige vid ankomst

Svenska medborgare behöver inte visa upp ett negativt provsvar men de ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet

Intyg på finska, meänkieli och samiska kan i vissa fall användas inom ett geografiskt verksamhetsområde som helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde även om detta inte särskilt framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om covid-19-intyg. 

Översikt inreseförbud

Svenska medborgare

 • Får resa in i Sverige.
 • Ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst.

Utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige, har giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus

Inresa från ett EES*-land (inkl. Norge och Danmark)

Inresa från ett land utanför EES* (inkl. Storbritannien)

Styrka undantag

Observera att det är ditt ansvar som resenär att kunna styrka din rätt till undantag i gränskontrollen och/eller familjeband, till exempel med hjälp av anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, födelse- eller adoptionsbevis, läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård och/eller utdrag ur folkbokföringen. Observera att dessa endast är exempel. 

Undantag oberoende av avreseland

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan att visa negativt covid-19-test, oberoende av avreseland:

 • Svenska medborgare.
 • Utländska medborgare som är bosatta i Sverige eller, har uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus i Sverige.
 • Utländska medborgare med trängande familjeskäl.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • Personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl.
 • Sjömän.
 • Barn under 18 år som omfattas av ett undantag, t.ex. ska träffa en förälder som bor i Sverige.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan att visa negativt covid-19-test, vid inresa från ett annat EES*-land:

 • Utländska medborgare som passerar gränsen för utövandet av renskötsel.
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som
  inte kan anstå.
 • Någon som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller
  samarbete inom räddningstjänsten.
 • Personal vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark.

Följande kategorier är undantagna inreseförbudet och får resa in oberoende av avreseland, men ska visa negativt covid-19-test om de inte bor i Sverige:

 • Flygpassagerare i transit.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden.
 • Gränsarbetare.
 • Personal som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet.
 • Hjälparbetare och personal inom det civila försvaret.
 • Diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, samt främmande staters kurirer.
 • En förälder som reser i syfte att träffa sitt barn under 18 som bor i Sverige.
 • Militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete.
 • Personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Inreseförbud för utlänningar från ett annat EES*-land

Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Frankrike eller Finland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Island, eller från Schweiz, krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa ett negativt covid-19-test, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Dessa länder kommer härefter att benämnas med samlingstermen EES*. När undantag görs i förordningen för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare. Fr.o.m. 31 mars gäller samma regler för inresa från Danmark och Norge. 

När undantag görs för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare.

Sedan 2015 har polisen möjlighet att genomföra gränskontroller vid inre gräns.

Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare samt medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag för att få resa in. Brexit: Vad gäller från 1 januari 2021

Inreseförbud för utlänningar från utanför EES*

Huvudregeln är att utlänningar som inte är EES*-medborgare, som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa och avvisas. I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har landgräns mot något land som inte ingår i EES*. Undantag finns för ett begränsat antal namngivna länder utanför EES*. De som omfattas av ett undantag måste fortfarande uppvisa ett negativt covid-19-test, om de inte också är undantagna från testkravet. 

Undantag från inreseförbudet

Förutom svenska medborgare, är följande personer eller grupper undantagna från inreseförbudet och får resa in i Sverige:

 • EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten,
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EU-stat,
 • har uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat,
 • brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus, 
 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 • personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, sambo, partner och barn under 18, till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i Frågor och svar. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering,
 • utlänningar som är bosatt i något av undantagsländerna.

Undantag på grund av behov eller funktion

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden, se mer i Frågor och svar,  
 • personer som arbetar med transport av varor,
 • sjömän som jobbar inom transportnäring eller på kryssningsfartyg,
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
 • gränsarbetare,
 • personer med trängande familjeskäl, läs mer om detta i Frågor och svar
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
 • militär personal,
 • flygpassagerare i transit, dvs passagerare som endast byter flyg och bara vistas på flygplatsens internationella transitområde utan att gå igenom pass- eller tullkontroll,
 • personer som reser till Sverige syfte att studera,
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans,
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar,
 • utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.

Förutom EES*-medborgare undantas också utlänningar som är bosatta i namngivna länder från inreseförbudet. Detta i tillägg till de undantag som redan finns. 

Dessa länder bedöms ha en låg risk för smittspridning.  Undantag kommer göras utifrån bosättning i något av länderna, ej medborgarskap. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen. 

Nuvarande undantagsländer:

 • Australien
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Thailand

Tidigare fanns flera länder på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.

En utländsk medborgare som omfattas av ett undantag måste dessutom kunna uppvisa ett negativt covid-19-test.

Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Gränspassager för dig som uppfyller kraven på undantag

Karta över Sverige med utpekade gränspassager från Norge, Danmark och Finland.

Ändringar på grund av Brexit efter 1 januari 2021

Medborgare i Storbritannien eller deras familjemedlemmar är från och med 1 januari 2021 inte längre EU-medborgare i och med Brexit. Detta innebär att samma regler gäller brittiska medborgare som övriga tredjelandsmedborgare. För att få resa in måste de omfattas av ett av de generella undantagen som nämns på denna sida, eller de måste uppvisa bevis om en ny typ av uppehållsstatus som endast brittiska medborgare kan ansöka om, eller fysiskt eller elektroniskt kunna dokumentera att de har ansökt om uppehållsstatus. Till exempel med en skärmdump på det kvitto som en inlämnad ansökan på Migrationsverkets webbplats genererar med följande rubrik: Bevis om mottagen ansökan om uppehållsstatus

Utländska medborgare som reser in från Storbritannien måste omfattas av ett undantag och även ha ett negativt prov för pågående covid-19-infektion utfört inom 48 timmar innan ankomst.

Gäller inte svenska medborgare

Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige men de ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till alla som reser in i Sverige från utlandet

EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare, samt medborgare i Schweiz, Andorra, San Marino och Vatikanstaten samt personer med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering in något EU/EES-land eller länderna ovan, måste ha ett negativt covid-19-test men övriga inreseförbud tillämpas inte. 

Anhöriga till svenska medborgare eller EU/EES-medborgare

Nära familjemedlemmar till ovan nämnda kategorier kommer också tillåtas resa in om de kan styrka familjeanknytningen. 

Huvudregeln är att alla som reser in i Sverige, förutom svenska medborgare, ska ha ett negativt provsvar. Det finns dock vissa undantag.

Alla beslut fattas av gränspolisen i gränskontrollen

Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

Om du inte får resa in i Sverige, kommer du få ett avvisningsbeslut där det står anledning till varför du inte får resa in. Detta kan överklagas till Migrationsverket enligt gällande rutiner. Mer information om hur står på det skriftliga beslut du fick vid avvisningen. Det går inte att kontakta Polismyndigheten via mejl eller telefon för att överklaga. 

Asylrätt

Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det. Läs mer om att söka asyl på Migrationsverkets webbplats. Asylsökande är också undantagna kravet på negativt covid-19-test.  

Lagstiftning

Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.

Styrka din rätt

Det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa både utifrån gränskodexen och gällande undantag från inreseförbud och/eller kravet på covidtest. Den enskilde har alltid bevisbördan. Frågor om vilken typ dokumentation som räcker för ett undantag finns i frågor och svar och kommer inte att besvaras.

Vi hänvisar också till regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex. Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionens Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet.