Så påverkas resandet till Sverige från utanför EU av coronapandemin

Regeringen beslutade 17 mars att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/EES med undantag för Storbritannien och Schweiz. Beslutet gäller i dagsläget till och med 15 juni.

Den snabba spridningen av coronaviruset inom EU är en internationell angelägenhet som kräver koordinerade åtgärder. Medlemsstaterna har ställt sig bakom en uppmaning om att stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Regeringen beslutade 17 mars att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till Sverige över en yttre gräns, det vill säga från länder utanför EU/EES med undantag för Storbritannien och Schweiz.

En ny förordning med stöd av Lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, beslutades 17 mars för att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen. Beslutet trädde i kraft från och med 19 mars och gällde till en början i 30 dagar, men har förlängts till den 15 juni. Regler och tillämpning kan ändras under tiden, och det är resenärens ansvar att hålla sig uppdaterad via officiella källor som till exempel regerings webbplats och denna sida.

Resor från ett annat EU-land som till exempel Danmark eller Finland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Norge, eller från Storbritannien och Schweiz påverkas inte. Dessa länder och deras medborgare kommer härefter att benämnas med samlingstermen EES*.

Huvudregeln är att utlänningar som reser från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa och avvisas. I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har någon yttre landgräns.

Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige. Likaså har medborgare i andra EES*-länder en ovillkorlig rätt att återvända till det land de är medborgare i, inkl. om resan går via Sverige. EES*-medborgare har också rätt att resa till Sverige om de är bosatta här eller resa via Sverige om de är bosatta i annat EES*-land. Undantag från förbudet kan göras för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.

Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.

Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga intyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten på förhand.

Undantag från inreseförbudet

Följande personer eller grupper är undantagna från inreseförbudet:

 • svenska medborgar
 • medborgare i en annan EES-stat, Storbritannien eller Schweiz, eller familjemedlemmar till en EES-medborgare eller medborgare i Storbritannien eller Schweiz, som ska återvända hem
 • personer med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige eller EES*, som ska återvända hem
 • personer som har giltig nationell visering för inresa i Sverige, som ska återvända hem

Undantag på grund av behov eller funktion

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • personer som arbetar med transport av varor, till exempel mat och mediciner
 • av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • personer med trängande familjeskäl
 • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare

Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller annan typ av livsmedelsförsörjning inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner.

Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete med blommor, träd, buskar, gräs eller liknande som inte klassas som frukt, grönsaker eller bär.

Polismyndigheten bedömer att någon form av produktion eller insamling av livsmedel måste ingå för att arbetet räknas som samhällsviktigt och därmed undantas från inreseförbudet, till exempel bärplockning, mjölkproduktion, potatisodling, spannmålsskörd eller annat arbete som direkt hanterar något som är ät- eller drickbart.

Asylrätt

Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det.

Lagstiftning

Samma lagstiftning som tidigare kommer i grunden gälla för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa både utifrån medborgarskap eller gällande undantag.

För frågor kring regelverket och lagstiftningen hänvisar vi till Förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige, regeringens pressmeddelande, eller regeringens sida med frågor och svar, samt Schengens gränskodex och viseringskodex.

* EES - länder som inkluderas

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Storbritannien och Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

Generellt

Vad innebär inreseförbudet?

Beslutet innebär att regeringen, i enlighet med en överenskommelse på EU-nivå, tillfälligt stoppar icke-nödvändiga resor till Sverige från EES* fram till 15 juni 2020. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset.

Det är tillåtet att resa in till Sverige från följande länder som ingår i EU/EES: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Storbritannien och Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för till exempel EES-medborgare samt medborgare från Schweiz, och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Medborgare i Storbritannien räknas enligt utträdesavtalet fortfarande som EES-medborgare under 2020.

Även andra länders medborgare som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, kan fortfarande få resa hit. Det här är en exceptionell åtgärd och inreseförbudet är tillfälligt.

Vem omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare.

Inreseförbudet omfattar utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett land som inte ingår i EES*. Det finns dock flera viktiga undantag.

Förhandsbesked eller intyg

Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen. Frågor som skickas till Polismyndigheten kommer besvaras med en generell juridisk tolkning av frågan utan att detta innebär en handläggning eller bedömning av ärendet.

Finns det krav på dokumentation m.m. vid inresa?

Samma regler som tidigare gäller fortfarande vid inresa, t.ex. när det gäller kravet på giltig resehandling, visering etc. Polismyndigheten bedömer att det åligger utlänningen att själv åberopa och styrka de omständigheter som kan utgöra grund för att utlänningen ska omfattas av något av undantagen. Görs inte detta kommer den individuella prövningen att begränsas till att konstatera att utlänningen ska nekas inresa och avvisas enligt huvudregeln.

Undantagsprövningen ska alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i sådana register som Polismyndigheten har tillgång till, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret, läkarintyg, samt andra former av bevis och intyg.

Ska en visering återkallas i samband med att personen nekas inresa?

Det finns formellt stöd för att återkalla viseringarna med stöd av viseringskodexen. Polisen är dock av åsikten att återkallelse på grund av det tillfälliga inreseförbudet kan få orimliga konsekvenser, framför allt för de som beviljats längre viseringar med flera inresor.

Vad gäller de personer som beviljats kortare viseringar med en inresa och vars resor blir inställda till följd av inreseförbudet, har kommissionen kommit med en instruktion som säger att de ska kunna ansöka om en ny visering enligt ett förenklat förfarande när inreseförbudet hävts. Mot bakgrund av detta anser polisen att viseringar inte bör återkallas i samband med nekad inresa och avvisning kopplat till det tillfälliga inreseförbudet.

Vad gäller för en tredjelandsmedborgare med 90 dagars visum som behöver förlänga detta eftersom det inte går flyg hem, och därmed riskerar att den tillåtna vistelesetiden överskrids?

En person som inte kan resa hem som planerat måste legalisera sin vistelse, oavsett om det är en person med Schengenvisering eller en viseringsfri person. För att legalisera sin vistelse måste de vända sig till Migrationsverket. Polisen handlägger inte viseringar eller uppehållstillstånd.

Vilka regler gäller vid mellanlandning från ett land som inte är med i EES*?

Om tredjelandsmedborgare flyger in från ett land som inte ingår i EES*, får de endast stanna på det internationella transitområdet på flygplatsen förutsatt att transiteringen görs utan att passera någon passkontroll.

Har Sverige något krav på karantän vid inresa?

Nej, för tillfället tillämpar Sverige inga karantänsregler.

Svenska medborgare

Jag är svensk men befinner mig utomlands. Kommer jag få resa hem?

Ja, svenska medborgare får alltid resa in i Sverige.

Jag är svensk och mitt pass råkade gå ut under tiden jag har varit utomlands. Får jag åka hem?

Ja, ta med ditt utgångna pass för att styrka ditt svenska medborgarskap och din rätt att resa in i Sverige.

Jag är svensk men mitt barn är fött utomlands och saknar svenskt pass. Får han/hon resa in i Sverige med mig?

Detta beror på när barnet är fött, barn fött efter 1 april 2015 blir automatisk svensk medborgare om någon av de registrerade föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födsel. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Om barnet föds utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma. Läs mer på Migrationsverkets webbplats. För barn med svensk medborgarskap men utan svensk pass, måste födelsebevis och ev. andra intyg styrka släktskapet.

Resor från EES*-länder och för EES*-medborgare

Påverkar inreseförbudet resandet inom EES*?

Den nya förordningen omfattar endast resor till Sverige från en stat som inte är en EES*-stat. Resor som görs från ett EES*-land till Sverige omfattas alltså inte av det nya inreseförbudet. När det gäller resor från Sverige till ett annat EES*-land måste den frågan ställas till det aktuella landets myndigheter.

Jag är i Frankrike och är fransk medborgare, får jag resa till Sverige?

Ja, resor till Sverige från ett annat EES*-land omfattas inte av inreseförbudet.

Jag är medborgare i Storbritannien och ska resa från USA till Sverige, får jag resa in?  

Ja, förutsatt att resan via Sverige är ett led för dig att återvända till ditt hem. Som icke-svensk medborgare omfattas du av inreseförbudet då du reser från ett land utanför EES*. Men som EES*-medborgare har du en ovillkorlig rätt att resa till ditt hemland via Sverige.

Medborgare i Storbritannien räknas som EU-medborgare till och med 31 december 2020 enligt utträdesavtalet.

Kommer tredjelandsmedborgare kunna resa in i Sverige från ett annat EES*-land, t.ex. Danmark eller Norge?

Inresa från ett EES*-land omfattas inte av inreseförbudet, så tredjelandsmedborgare som redan befinner sig inom EES* får resa hem via Sverige båda som transitpassagerare som mellanlandar, och på annat sätt.

Får tredjelandsmedborgare mellanlanda på en svensk flygplats på resa från ett annat EES*-land?

Inresa från ett EES*-land omfattas inte av inreseförbudet, så tredjelandsmedborgare som redan befinner sig inom EES* får resa hem via Sverige båda som transitpassagerare som mellanlandar, och på annat sätt.

Vad gäller för läkare och vårdpersonal som bor i ett annat land men arbetar på vårdinrättning i Sverige? Behöver de någon form av dokumentation, dispens etc. för att kunna passera gränsen fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen?

Det nya inreseförbudet gäller endast resor till Sverige från annan stat än en EES*-stat. Vårdpersonal som är bosatt i ett annat EES*-land och endast reser mellan hemmet i en annan EES*-stat och arbetet i Sverige, omfattas inte av inreseförbudet.

För läkare och vårdpersonal som reser från ett land som inte ingår i EES*-området, kommer undantagsprövningen alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i sådana register som Polismyndigheten har tillgång till, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret samt andra former av bevis och intyg.

Uppehållstillstånd

Jag har beviljats uppehållstillstånd och bor redan i Sverige, men befinner mig just nu utomlands. Får jag åka in i Sverige?

En utlänning med uppehållstillstånd är undantagen från inreseförbudet om syftet är att återvända hem. Det är resenärens ansvar att styrka att man återvänder till ett redan etablerat hem som man tidigare har bott i. Detta görs till exempel med utdrag från folkbokföringen, post adresserat till personen i fråga, hyresavi, lönespecifikation eller annat intyg.

Jag har nyligen beviljats uppehållstillstånd och vill nu flytta till Sverige. Är jag undantagen från inreseförbudet?

En utlänning med uppehållstillstånd är undantagen från inreseförbudet om syftet är att återvända hem. För att anses återvända hem ska det finnas ett etablerat hem där utlänningen tidigare har vistats. Om du inte tidigare har bott i Sverige kan du inte anses återvända hem. Du är därmed inte undantagen från inreseförbudet.

Familjemedlemmar till svenska medborgare och EES*-medborgare

Jag är svensk medborgare, min fästmö/fästman från ett icke-EES*-land har en giltig Schengenvisering och vi planerar bröllop i juni. Får hon resa in i Sverige?

Nej, en tredjelandsmedborgare, alltså en person som inte är medborgare i en EES*- stat, som reser från ett land utanför EES* till Sverige omfattas av inreseförbudet. För att få resa in i landet måste hon eller han omfattas av något av undantagen i förordningen. En giltig Schengenvisering eller viseringsfrihet utgör i sig inget undantag.

De undantag som eventuellt kan vara aktuella, är undantaget om trängande familjeskäl eller särskilt angelägna behov.

Jag är svensk men gift med en utländsk medborgare och vi bor utomlands. Våra barn har dubbelt medborgarskap. Är möjligt för hela familjen att resa till Sverige?

Som svensk har du och dina barn alltid rätt att resa in i Sverige. Medborgarskapet styrks lättast med ett svenskt pass, även om detta inte längre är giltigt. Visa annars upp annan dokumentation som styrker medborgarskapet, t.ex. utdrag från folkbokföringen, födelsebevis etc.

Din make/maka måste antingen ha ett uppehållstillstånd i Sverige eller ett annat EES*-land, och syftet med resan är att återvända till ett redan existerande hem, alternativt att han eller hon omfattas av undantaget som gäller för trängande familjeskäl. Med trängande familjeskäl avses en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör närvaron i Sverige absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård.

Om det inte rör sig om en akut situation, kommer din make/maka med största sannolikhet att nekas inresa om ni båda bor utomlands.

Det finns ett undantag gällande EES*-medborgare och deras familjemedlemmar, men detta omfattar inte svenska medborgare och deras makar om det inte handlar om familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

Jag är gift med en EES*-medborgare och bosatt i ett annat EES*-land än Sverige, får jag resa hem via Sverige?

Ja, förutsatt att du återvänder hem och kan styrka detta. Vid svensk gränskontroll kan kontakt tas med bosättningslandet för att styrka uppgifterna.

Resenärer utan uppehållstillstånd

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland, får jag resa in i Sverige på semester?

Nej, om du inte redan bor i Sverige och kan anses återvända hem, eller omfattas av undantaget för trängande familjeskäl eller har särskilt angelägna behov, kommer du nekas att resa in i Sverige. 

Inreseförbudet gäller just nu till och med 15 juni, men det finns möjlighet för förlängning. Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge.

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland och äger en sommarstuga i Sverige. Kan jag resa in i Sverige i slutet av juni?

Nej, om du inte redan bor i Sverige och kan anses återvända hem, eller omfattas av undantaget för trängande familjeskäl eller har särskilt angelägna behov, kommer du nekas att resa in i Sverige. 

Inreseförbudet gäller just nu till och med 15 juni, men det finns möjlighet för förlängning. Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge.

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på anhöriga i Sverige?

Det beror på vilket land de reser från. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES*-området kommer att nekas inresa. Undantag kan dock göras för bland annat trängande familjeskäl men detta bedöms individuellt vid gränskontrollen. Inresa för att besöka vänner eller familj kommer mest sannolikt att nekas vid gränsen.

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av det här beslutet eftersom en svensk medborgare inte kan nekas inresa i Sverige.

Jag har Schengenvisering, får jag resa in i Sverige på semester?

Nej, men om du har en nationell D-visering för Sverige, kan du få undantag för att resa in i Sverige om du anses återvända till ett etablerat hem i Sverige.

Undantag

Vilka personer är undantagna från inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte för utlänningar vars syfte med resan är att återvända till sitt hem om hon eller han

 • är EES*-medborgare eller är familjemedlem till en sådan medborgare
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller en annan EES*-stat
 • är medborgare i Storbritannien
 • har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige eller en annan EES*-stat
 • har nationell visering i Sverige.

EES*-medborgare har alltid rätt att återvända till den stat de är medborgare i. En förutsättning för att man i övriga fall ska anses återvända till sitt hem, är att det finns ett etablerat hem i Sverige eller annan EES*-stat och att man tidigare har bott i detta. Det är inget krav på minimitid man ska ha bott i landet för att det ska betraktas som hem.

Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel

 • hälso- och sjukvårdspersonal
 • gränsarbetare
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, vilket även omfattar av- och påmönstrande sjömän samt yrkeschaufförer vars fordon och last redan finns i Sverige
 • diplomater och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda
 • främmande staters kurirer
 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare
 • passagerare i transit. Polismyndigheten bedömer att detta avser passagerare som byter flyg utan gå igenom pass- eller tullkontroll
 • personer med trängande familjeskäl
 • personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. Förordningen påverkar inte rätten till asyl. Utlänningar som gör gällande att de är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl ska hanteras enligt gällande regelverk.
 • Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan. Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt ”seasonal workers in agriculture” som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner.

Bedömningen av om en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen.

Vad räknas som särskilt angelägna behov?

Särskilt angelägna behov kan bland annat vara trängande familjeskäl (se nedan), men kan också vara till exempel att din närvaro är absolut nödvändig i Sverige. Exempel på detta kan vara förbokad, nödvändig läkarbehandling eller rehabilitering, organ- eller vävnadsdonation till en patient i Sverige, eller annat där detta är mycket brådskande och inte kan vänta. Observera att exemplen ovan inte är uttömmande, och det är utlänningens ansvar att styrka det särskilt angelägna behovet.

Vad räknas som trängande familjeskäl?

Polismyndigheten bedömer att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Det kan t.ex. röra sig om närvaro vid förlossning, begravning eller palliativ vård. Det är den enskildes ansvar att styrka att han eller hon omfattas av undantaget, och bedömningen görs alltid vid gränskontrollen.

Att gifta sig är normalt sett inte att anse som ett trängande familjeskäl. På samma sätt räknas det inte som trängande familjeskäl att ta hit en gravid fru/flickvän, då den akuta situationen och personen det berör, inte befinner sig i Sverige.  

Polismyndigheten bedömer också att trängande familjeskäl kan röra sig om medföljare till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.

Bedömningen av huruvida hon/han omfattas av något av undantagen görs vid gränskontrollen.

Vilken dokumentation behövs för att visa att jag omfattas av ett undantag?

För att omfattas av ett undantag måste du kunna göra det sannolikt att du har särskilda skäl att resa in, det vill säga att du måste kunna styrka syftet med resan. Detta görs till exempel med arbetsgivarintyg som visar att du ska jobba inom samhällsviktig funktion eller hälso- och sjukvård, eller med läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård eller liknande om det handlar om akut sjukdom, olycksfall, förlossning, begravning eller palliativ vård. Även intyg som styrker familjeband kan behövas, till exempel födelsebevis, äktenskapsintyg etc. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Vad gäller för chaufförer i yrkestrafik som vill åka in i Sverige från ett annat EU-land eller från tredjeland?

Yrkeschaufförer som reser in i Sverige över en inre gräns, det vill säga från ett annat EES*-land omfattas inte av inreseförbudet.

Yrkeschaufförer som reser in från ett tredjeland till Sverige omfattas av inreseförbudet, men det kan vara aktuellt med det undantag som gäller för personer som transporterar gods.

Resor till eller via andra länder

Kommer svenska medborgare få åka hem via ett transitland som i dagsläget är stängt för icke-medborgare?

Den frågan måste ställas till transitlandets myndigheter, alternativt UD.

Kan jag åka från Sverige till Norge, och måste jag då sitta i karantän?

Svensk polis kan endast besvara frågor om resor till Sverige. Frågor om vad som gäller inresa till andra länder måste ställas till det aktuella landets myndigheter, eller till UD.

Vilka inreseregler gäller om man vid utresa från Sverige passerar gränsen till ett land som inte ingår i EES*?

Vid resa ut från Sverige till ett land som inte ingår i EES*-området, gäller alltid inresereglerna till det land man reser in i. Vill man veta vad som gäller för inresa i ett annat land ska man vända sig till det landets myndigheter. Observera att den kontroll som flygbolagen gör innan inresa inte är någon gränskontroll. Gränskontrollen görs normalfallet vid ankomst till destinationsorten.

Polisens övriga verksamhet

Kommer verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut till andra länder att fortsätta trots stängda gränser?

Om polisen kommer verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut eller inte, beror på vilket land det gäller. Om det aktuella landet accepterar återvändaren och det går flyg, fortsätter polisen sin verksamhet. Handläggning av ärenden fortsätter då det fortfarande överförs ärenden från Migrationsverket samt från domstol och myndigheten sedan tidigare har ett flertal ärenden att hantera. Varken lagstödet för att beviljas uppehållstillstånd eller Polismyndighetens uppdrag, har ändrats. I praktiken kommer det sannolikt inte gå att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreserestriktioner i stora delar av världen. Polisen jobbar av den anledning hela tiden aktivt tillsammans med Kriminalvården för att hitta lösningar, som t.ex. att verkställa beslut med charterflyg.

Mer om detta finns i nyheten Polisen genomför verkställigheter trots stängda gränser

*EES

EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Storbritannien och Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida.

Till toppen