Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

För resor till Sverige från utlandet gäller ett inreseförbud till och med 31 januari 2022. För resor från ett EES*-land, inkl. Norden, krävs giltigt covidintyg för att undantas och få resa in.

Uppdaterat 2022-01-21.

Ändrade inreseregler från 21 januari 2022

Regeringen ändrade inreseförbudet från och med 21 januari 2022. Nu är fullvaccinerade som har vaccinintyg, eller intyg om tillfrisknande undantagna testkrav vid inresa från EES*. Tidsgränsen för negativt covid-19-test utökas till 72 timmar. Självtest utan intyg accepteras inte. Vissa begränsningar finns. Särskilda regler gäller för gränsarbetare.

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar om inreseförbudet, sorterat i olika kategorier. Frågor via e-post eller telefon besvaras med hänvisning till gällande tillämpning av lagstiftningen. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgänglig på denna sida. Sidan finns också på engelska: Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden. 

Läs mer på sidan Så påverkas resandet till Sverige från utlandet av coronapandemin

Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg

Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, och det går inte att ansöka om undantag innan ankomst. Samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen.

Uppdateringar kommer publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige (på regeringens webbplats).

Alla hänvisningar till barn i texten, gäller barn under 18 år. 

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare  inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in.

Generellt Generellt

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Vad innebär inreseförbudet?

Svenska medborgare omfattas inte av inreseförbudet.

Huvudregeln är att utländska medborgare ska nekas inresa i Sverige om de reser in direkt från ett land som inte är med i EES*.

Huvudregeln är också att alla utländska medborgare som är 18 år eller äldre vid inresa från ett EES*-land ska uppvisa ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige. Detta gäller även vid inresa från Danmark, Finland, Island eller Norge. Arbetspendlare/gränsarbetare ska ha giltigt covidintyg men kan ha negativt test som är högst en vecka gammalt

Från länder som tillhör EU/EES, från länder utanför EES*, från undantagsländer och från godkända länder gäller olika regler. Från alla inreseförbuden finns ett antal undantag för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Vid transit räknas du som inresande från transitlandet. 

För resor direkt från utanför EES* måste man båda ha ett giltigt covidintyg och omfattas av minst ett ytterligare undantag för att få resa in.Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Tyskland eller Frankrike  eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Liechtenstein, eller från Schweiz, härefter betecknat som EES*, krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa giltigt covidintyg, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Maxgränsen för covidtest är 72 timmar oberoende av avreseland.

Vem omfattas av inreseförbudet?

Inreseförbudet omfattar utländska medborgare som försöker resa in i Sverige från ett annat land. Det finns dock flera viktiga undantag, läs mer i stycket om undantag.

Omfattas svenska medborgare av inreseförbudet?

Inreseförbudet gäller inte svenska medborgare.

Kan Polismyndigheten utfärda ett förhandsbesked eller intyg till flygbolaget som garantererar att jag kommer få resa in i Sverige?

Nej, Polismyndigheten utfärdar inga förhandsbesked eller intyg, samtliga beslut om hur eventuella undantag ska tolkas kommer fattas vid ankomst till gränskontrollen. 

Hur ansöker jag om undantag?

Det går inte att ansöka om undantag, alla beslut fattas vid ankomst till gränskontrollen.

Flygbolaget nekade mig att gå ombord trots att jag har rätt att resa in i Sverige, har de rätt att göra detta?

Ja, flygbolaget har rätt att neka resenärer att gå ombord, till exempel om de är osäkra på om en passagerare saknar rätt till inresa i ett land. Detta är vanligt förekommande eftersom flygbolagen riskerar få betala en sanktionsavgift och kan även behöva stå för kostnaderna för återresan för passagerare som nekas inresa. Flygbolag kan kontakta svensk polis direkt för mer information om vilka inreseregler som gäller, men polisen kontaktar inte flygbolag på passagerares vägnar. Databasen som flygbolag hämtar sin information om, uppdateras löpande så fort något ändras.

Gränspolisen i landet jag försöker resa ut från eller transitera via nekade mig att lämna trots att jag har rätt att resa in i Sverige, har de rätt att göra detta?

Svensk polis styr inte över andra länders myndigheter, och svensk polis kontaktar inte andra länders gränspolis på resenärers vägnar. Utländsk polis kan dock alltid kontakta Polismyndigheten genom de kanaler som finns för internationellt polissamarbete.

Jag vill överklaga en felaktig avvisning, hur gör jag?

Om du inte får resa in i Sverige, kommer du få ett avvisningsbeslut där det står anledning till varför du inte får resa in. Detta kan överklagas till Migrationsverket enligt gällande rutiner. Mer information om hur står på det skriftliga beslut du fick vid avvisningen. Det går inte att kontakta Polismyndigheten via mejl eller telefon för att överklaga. Andra aktörers hantering måste överklagas direkt till den det gäller, svensk polis tar inte ansvar för andra aktörers agerande. 

Jag har mejlat in en fråga till polisen, varför får jag inget svar?

Polismyndigheten handlägger inte ärenden rörande inreseförbudet via mejl eller telefon, istället hänvisas till denna sammanställning av vanliga frågor och svar, samt övrig information på polisens eller regeringens webbplats. Det är frågeställarens ansvar att kolla efter uppdateringar, som sker löpande.

Min fråga besvaras inte, vem kan jag kontakta?

Förslag på frågor som inte redan besvaras, kan skickas in via registrator. 

Jag har frågat polisen om jag kunde resa in i Sverige och skickade även in mina intyg, men svaret jag fick överensstämde inte när jag väl kom fram till gränskontrollen. Varför svarade polisen fel?

Muntliga eller skriftliga svar från polisen handlar endast om en generell tolkning av lagstiftningen utifrån den information som frågeställaren ger, utan hänsyn till eventuellt intyg. Detta eftersom intygen och deras validitet måste bedömas av en dokumentexpert vid ankomst. Detta ska inte ses som handläggning eller bedömning av ett enskilt ärende. Beslut om enskilda ärenden kan endast fattas vid ankomst till gränskontrollen när samtliga handlingar och övrig dokumentation kan bedömas som en helhet. Endast beslut fattade vid gränskontrollen är slutgiltigt, och kan överklagas.

Kriterierna för undantag har också ändrats flera gånger sen den tillfälliga förordningen infördes, vilket gör att svar som tidigare har lämnats, inte nödvändigtvis är giltiga längre.

Finns det krav på dokumentation med mera vid inresa?

Samma regler som vanligtvis gäller, det vill säga Schengens gränskodex (EU 2016/399) och viseringskodexen (EU 2019/1155) tillämpas fortfarande vid inresa, till exempel när det gäller kravet på giltig resehandling (exempelvis pass), visering, uppehållstillstånd etcetera. Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionen har en Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet. 

Den enskilde har alltid bevisbördan och det åligger utlänningen att själv åberopa och styrka de omständigheter som kan utgöra grund för rätten till inresa eller för att omfattas av något av undantagen. Görs inte detta kommer den individuella prövningen att begränsas till att konstatera att utlänningen ska nekas inresa och avvisas enligt huvudregeln.

Undantagsprövningen görs alltid utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I normalfallet krävs någon form av skriftlig dokumentation, t.ex. kontroll i register, anställningsbevis, tjänstgöringsintyg, lönebesked, utdrag från folkbokföringsregistret, läkarintyg, utdrag från bankkonto, hyresavi eller bostadskontrakt, ansökan till eller beslut från Migrationsverket, inbjudan till att delta i eller jobba vid en elitidrottstävling, eller andra former av bevis och intyg. Även familjeband kan behövas styrkas, t.ex. med födelse- eller adoptionsbevis, vigselbevis, hindersprövning etc. Dessa är endast exempel. Polisen kan inte på förhand svara via mejl eller telefon på vilken typ dokumentation som kommer att behövas eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. 

Jag flyger från USA till Sverige via London, gäller inreseförbudet fortfarande när jag kommer till Sverige? Kommer jag få resa in i Storbritannien? Måste jag gå igenom gränskontrollen vid ankomst till Sverige?

Utländska medborgare som reser från Storbritannien måste, förutom att omfattas av något av undantagen i förordningen (t.ex. att styrka bosättning i Kanada som är ett undantagsland), även uppvisa ett giltigt covidintyg. Frågor kring inresa i Storbritannien måste ställas till brittiska myndigheter.

Jag flyger från USA till Sverige via Paris, gäller inreseförbudet fortfarande när jag kommer till Sverige? Kommer jag få resa in i Frankrike? Måste jag gå igenom gränskontrollen vid ankomst till Sverige?

Vid resor från ett annat EES*-land inresebehandlas resenären in i Schengen i det första EES*-landet de kommer till enligt det landets inreseregler. Kontakta det aktuella landets myndigheter för att fråga vad som gäller, även om det bara handlar om en mellanlandning. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa till Sverige. Vid ankomst till Sverige måste utländska medborgare även uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag flyger från USA till Sverige via Köpenhamn, gäller inreseförbudet fortfarande när jag kommer till Sverige? Kommer jag få resa in i Norge? Måste jag gå igenom gränskontrollen vid ankomst till Sverige?

Vid resor från ett annat EES*-land inresebehandlas resenären in i Schengen i det första EES*-landet de kommer till enligt det landets inreseregler. Kontakta det aktuella landets myndigheter för att fråga vad som gäller, även om det bara handlar om en mellanlandning. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa till Sverige. Vid ankomst till Sverige måste utländska resenärer från Danmark ha giltigt covidintyg.

Gäller inreseförbudet vid resor från Irland?

Vid ankomst till Sverige måste utländska medborgare visa upp giltig resehandling samt ett giltigt covidintyg, men inga andra inreseförbud tillämpas. 

Ska en visering återkallas i samband med att personen nekas inresa?

Mot bakgrund av inreseförbudets tillfälliga karaktär är Polismyndighetens bedömning att giltiga viseringar inte bör återkallas i samband med beslut om avvisning.

Ett beslut om avvisning som har fattats med stöd av förordning (2020:127) kommer upphöra att gälla när beslutet har verkställts, eller senast vid den tidpunkt då denna förordning upphör att gälla.

Vad gäller för en tredjelandsmedborgare med 90 dagars visum som behöver förlänga detta eftersom det inte går flyg hem, och därmed riskerar att den tillåtna vistelesetiden överskrids? Kommer jag få problem vid utresa?

En person som inte kan resa hem som planerat måste legalisera sin vistelse, oavsett om det är en person med Schengenvisering eller en viseringsfri person. För att legalisera sin vistelse måste de vända sig till Migrationsverket. Polisen handlägger inte viseringar eller uppehållstillstånd. Om det upptäcks vid utresa att man har överskridit sin vistelsetid kan det få juridiska konsekvenser, exempelvis återreseförbud, om man inte kan verifiera att man har försökt lämna landet, och/eller att legalisera sin vistelse.

Vilka regler gäller vid mellanlandning i Sverige från ett land som inte är med i EES*?

Om en icke-EES*-medborgare transiterar med flyg från ett icke-EES*-land kommer de endast få stanna på det internationella transitområdet på flygplatsen om de inte går genom passkontrollen. Att transitera vidare till ett EES*-land är inte tillåtet så du riskerar att få åka tillbaka till avgångslandet. 

Vid ankomst till Sverige måste utländska medborgare visa upp ett negativt test max 48 timmar gammalt.

Vad gäller för mellanlandning i Sverige från ett EES*-land?

Vid ankomst till Sverige måste utländska medborgare visa upp ett giltigt covidintyg.

Jag ska endast transitera på Arlanda. Omfattas jag av inreseförbudet om jag mellanlandar i Sverige på väg från USA till ett annat EES*-land?

Om du är fullvaccinerad med ett godkänt vaccin och har ett vaccinintyg utfärdat i USA så kommer du få resa in eller transitera från samtliga avgångsländer om du har ett giltigt covidintyg. Om du inte är vaccinerad i ett godkänt land måste utländska medborgare omfattas av ett undantag för att få transitera, t.ex. vara medborgare i ett EES*-land eller styrka bosättning i ett undantagsland (t.ex. Kanada, eftersom USA inte är ett undantagsland baserat på bosättningsland). Samt att du måste visa upp ett  giltigt covidintyg. Omfattas man inte av ett undantag får man som tredjelandsmedborgare inte transitera i Sverige på väg till ett annat EES*-land.

Har Sverige något krav på karantän vid inresa?

Nej, men Folkhälsomyndigheten har rekommendationer för resenärer som har varit utomlands.

Får det negativa covidtestet vara 48 eller 72 timmar gammalt?

Ett negativt covidtest får numera vara max 72 timmar gammalt vid ankomst till en svensk gränskontroll vid inresa från samtliga länder. 

Gör ni coronatest på flygplatsen vid ankomst?

Nej, Sverige gör inte automatiska eller obligatoriska covid-19-test vid ankomst. Om tester på 1177.

Måste jag fylla i något särskilt hälsoformulär vid inresa?

Nej.

Jag har haft covid-19, får jag resa in i Sverige?

Om du reser in från ett EES*-land och har EU:s covidintyg eller ett motsvarande intyg utfärdat inom EES*.

Jag är vaccinerad för covid-19, får jag resa in i Sverige?

I vissa fall, läs mer på giltigt covidintyg

Varför får jag inte resa in från ett land som har betydligt lägre antal smittade än vissa EU-länder?

Den frågan måste ställas till regeringen som har fattat beslutet. Polismyndigheten tillämpar endast de lagar och förordningar som riksdag och regering stiftar.

Negativt provsvar Negativt provsvar

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Regeringen har beslutat om att utländska medborgare som reser in i Sverige, måste ha ett giltigt covidintyg

Får svenska medborgare resa in utan negativt provsvar?

Ja, svenska medborgare kan inte nekas inresa i Sverige. Däremot ska även de följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Hur intygar jag att jag inte har en pågående covid-19-infektion?

Mer information om detta finns på sidan om giltigt covidintyg

Vilken typ covidtest måste jag ta för att få resa in i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska testresultatet visa att innehavaren inte har en pågående covid-19-infektion, dvs att det ska vara ett antigentest eller PCR/NAAT-test. Antikroppstest är inte godkända. 

Observera att självtester inte accepteras, testet måste analyseras av ett laboratorium då testintyget måste utfärdas av ett auktoriserat laboratorium. 

Mitt testintyg är bara på tyska, kommer jag få resa in i Sverige? Vad om det finns en vidimerad översättning?

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ska testintyg vara utfärdat i original på svenska, engelska, norska, danska eller franska. Översättningar accepteras inte.

Kan jag testa mig när jag kommer till Sverige? 

Nej, testet måste tas innan avresa, det är inte möjligt att testas vid ankomst till gränsen. 

Räknas 72-timmarsregeln från avresa i avreselandet eller ankomst till Sverige?

Intyget ska dokumentera att det har gått max 72 timmar från provtagningstillfället, till inresekontrollen som görs vid inresa till Sverige. 

Räcker det att intyget är utfärdat inom 72 timmar?

Nej, intyget ska visa att det har gått max 72 timmar sen provet togs. 

Vem är undantagna kravet på intyg om negativt covid-19-infektion?

Utlänningar inom följande kategorier behöver inget intyg på att de inte har pågående covid-19-infektion:

 • Personer under 18 år.
 • Någon som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter.
 • Personer som bor i Sverige.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn. 
 • Personer med trängande familjeskäl. 
 • Personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl. 
 • Personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som
  inte kan anstå.
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel. 
 • Sjömän.
 • Personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller
  samarbete inom räddningstjänsten.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet.
 • Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark.
 • Personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel.

Observera att undantaget från ett negativt test för inresa i Sverige inte undantar resenärer från ev. testkrav från andra länder eller flygbolag!

Jag är amerikansk medborgare och reser från USA via Island, måste jag ha negativt test?

Du måste ha giltigt covidintyg för inresa från ett EES*-land för att resa till Sverige från Island. Du kommer inresebehandlas in i Schengenområdet i Island enligt isländska regler. Vad som kräver för inresa i Island måste kontrolleras med isländska myndigheter. Notera också att flygbolaget kan ha egna krav, dessa måste kontrolleras med bolaget i fråga. 

Jag är brittisk medborgare men reser från Norge, måste jag ha negativt test?

Du måste ha giltigt covidintyg för inresa från ett EES*-land för att resa till Sverige från Norge.

Jag och mitt barn ska resa hem, vi har båda uppehållstillstånd i Sverige. Måste vi testa oss innan ankomst? 

Nej, ditt barn är undantagen från kravet på giltigt covidintyg om han eller hon är under 18. Ni är båda undantagna om ni har ett giltigt uppehållstillstånd. 

Jag har nyss fått uppehållstillstånd i Sverige. Behöver jag testa mig när jag ska flytta hit? 

Du är undantagen kravet på giltigt covidintyg vid inresa om du har ett giltigt uppehållstillstånd på minst ett år, då du räknas som bosatt i Sverige. Om ditt tillstånd är giltigt kortare tid än ett år måste du ha giltigt covidintyg. Efter ankomst ska du följa Folkhälsomyndighetens restriktioner med hänsyn till testning och karantän på samma sätt som alla andra som har varit utomlands. 

Vad gäller för arbetspendlare, studenter eller gränsarbetare?

För personer som kan styrka att de återkommande passerar gränsen i syfte att utföra arbete eller studera i Sverige eller en annan EES*-stat, ska de ha giltigt covidintyg men maxtiden för ett negativt prov har utökats till en vecka. De måste dokumentera en arbets- eller studiesituation som innebär återkommande gränspassage, t.ex. med arbets- eller studieintyg som visar pendlingsbehovet. Detta innebär återkommande passering av gränsen varje dag eller minst en gång i veckan, för att utföra arbete eller studera i Sverige eller via Sverige till annat land. 

Jag har redan haft covid-19, räcker det med dokumentation på detta samt test som visar på antikroppar?  

Det beror på, mer information finns på giltigt covidintyg.

Vaccin Vaccin

EU:s covidintyg om vaccin samt motsvarande intyg kommer att accepteras. Mer information finns på giltigt covidintyg. Fullvaccinerade med vaccinintyg från godkända länder är undantagna inreseförbudet. 

Jag är vaccinerad mot covid-19, räcker det?

Det beror på, mer information finns på sidan om giltigt covidintyg.

Om du reser in med ett vaccinationsintyg från ett så kallat godkänt land är du undantagen inreseförbudet.

Inresa får ske tidigast efter 14 dagar räknar från datumet för vaccinationen. Med vaccinerad avses att man har fått ett endosvaccin eller den andra dosen i en serie med två doser.

När räknas jag som fullvaccinerad?

Det beror på vilket vaccin du har fått. Inresa får sker tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för vaccinationen. Med vaccinerad avses att man har fått ett endosvaccin eller den andra dosen i en serie med två nödvändiga doser. Vaccinet ska antingen vara något av de vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt eller något av de som WHO har nödgodkänt.

Vaccinet gör att jag testar positivt, får jag resa in i Sverige?

Endast om du har ett annat giltigt covidintyg.

Vilka vaccin är godkända för inresa i Sverige?

Endast vaccin godkända av Europeiska läkemedelsenheten, EMA, eller WHO för användning i nödsituationer accepteras, vilket just nu är följande:

 • Comirnaty (COVID-19 vaccin BioNtech Tozinameran)
 • Spikevax (COVID-19 Vaccin Moderna)
 • Vaxzevria (COVID-19 Vaccin AstraZeneca)
 • COVD-19 Vaccin Janssen
 • COVID-19 Vaccin AstraZeneca/SKBio
 • COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccin)
 • COVID-19 vaccin BIBP/Sinopharm
 • CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac)
 • COVAXIN (COVID19) vaccin Bharat Biotec)
 • COVOVAX/COVID-19 vaccin Serum Institute of India)
 • NUVAXOVID (COVID-19 vaccin Novavax).

Uppdaterade listor finns på följande officiella sidor, och vid avvikande information är det alltid informationen på dessa som gäller:
EMA: COVID-19 vaccines: authorised
WHO: COVID-19 vaccines WHO EUL issued

Accepteras vaccinintyg från alla länder? 

Nej. Endast vaccinintyg utfärdade i ett begränsat antal länder accepteras.

Om du reser in från ett icke-EES*-land får fullvaccinerade resenärer som kan visa upp ett vaccinationsintyg som är utfärdat i ett av följande så kallade godkända länder för minst 14 dagar sen, resa in i Sverige.

Om du är arbetspendlare eller gränsstudent och reser in från eller via ett EES*-land accepteras vaccinintyg både från EES*-länder och från de nuvarande undantagsländerna.

Obs att båda listorna uppdateras löpande av regeringen och kan ändras med kort varsel.

Får jag som boende i Mexico resa in i Sverige om jag flyger från Kanada?

Nej, för att vara undantagen måste du styrka att du bor i Kanada, eller omfattas av ett annat undantag. 

Jag är vaccinerad med Modernas vaccin i USA och har ett amerikanskt intyg utan QR-kod, måste jag fortfarande ha ett negativt covidtest?

Nej, vaccinintyget gör att du undantas från inreseförbudet och ditt vaccinintyg är ett giltigt covidintyg.

Jag är vaccinerad med Modernas vaccin i Turkiet och har ett turkiskt intyg, måste jag fortfarande ha ett negativt covidtest?

Ja, vaccinintyget gör att du undantas från inreseförbudet och vaccinintyget är ett giltigt covidintyg.

Jag är vaccinerad med Modernas vaccin i Kina och har ett kinesiskt intyg, måste jag fortfarande ha ett negativt covidtest?

Inreseförbudet gäller fortfarande för invånare i Kina så du måste omfattas av ett undantag för att få resa in i Sverige. I så fall måste du ha ett giltigt covidintyg

Jag bor i Nordmakedonien men jag tog vaccinet i Serbien, kommer mitt vaccin godkännas? 

Bara de som är fullvaccinerade och har vaccinationsintyg utfärdat i ett godkänt land är undantagna inreseförbudet och kan resa in i Sverige. Varken bostadsland eller medborgarskap spelar roll. För ovaccinerade som bor i eller är medborgare i ett godkänt land, samt ovaccinerade ensamresande invånare under 18, gäller inreseförbudet fortfarandet, och de måste i så fall omfattas av ett annat undantag för att få resa in, då med giltigt covidintyg.. 

Jag är vaccinerad med AstraZenecas vaccin i Ryssland och har ett ryskt intyg med information på engelska, måste jag fortfarande ha ett negativt covidtest?

Inreseförbudet gäller fortfarande från Ryssland. Om du omfattas av ett undantag ska du ha ett giltigt covidintyg

Jag kan av medicinska skäl inte ta test eller vaccin och har ett läkarintyg, får jag resa in i Sverige? 

Nej, negativt test betyder att du ska test. Lokala läkarintyg är inte giltiga för gränspassage.

Svenska medborgare Svenska medborgare

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Jag är svensk medborgare men befinner mig utomlands. Kommer jag få resa hem?

Ja, svenska medborgare får alltid resa in i Sverige.

Jag är svensk och mitt pass råkade gå ut under tiden jag har varit utomlands. Får jag åka hem?

Om du visar upp ditt utgångna pass eller annan dokumentation som exempelvis födelseattest vid ankomst till en svensk gränskontroll, kan dessa användas för att styrka ditt svenska medborgarskap och din rätt att resa in i Sverige. Du kan också styrka ditt svenska medborgarskap på annat sätt, till exempel med ett nationellt id-kort. 

Observera att detta gäller för inresa i Sverige. Landet du reser ut från, länder du mellanlandar i, eller flygbolaget kan ha andra krav. Kontrollera detta direkt med berörd part.

Läs mer om pass för utlandsboende

Jag är svensk men mitt barn är fött utomlands och saknar svenskt pass. Får han/hon resa in i Sverige med mig?

Detta beror på när barnet är fött, barn födda efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av de registrerade föräldrarna är svenska medborgare vid barnets födsel. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födelsen om mamman är svensk medborgare när barnet föds. Detsamma gäller om pappan är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Om barnet föds utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma. Läs mer på Migrationsverkets webbplats: Svenskt medbor­gar­skap för barn.

För barn med svenskt medborgarskap men utan svenskt pass, måste födelsebevis och eventuellt andra intyg styrka släktskapet.

Om ett barn till en svensk medborgare inte själv är svensk medborgare, kommer barnet sannolikt få resa in i Sverige som medföljande till en svensk medborgare, förutsatt att släktskapet kan styrkas och att samtliga övriga inresevillkor är uppfyllda (till exempel resehandling, visering etcetera.).

Observera att detta gäller för inresa i Sverige. Landet du reser ut från, länder du mellanlandar i, eller flygbolaget kan ha andra krav. Kontrollera detta direkt med berörd part.

Får svenska medborgare resa hem via ett transitland som för närvarande är stängt för utländska medborgare?

Den frågan måste ställas till behöriga myndigheter i transitlandet, eller till Utrikesdepartementet.

Resor från EES*-länder och för EES*-medborgare Resor från EES*-länder och för EES*-medborgare

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Är negativt test obligatoriskt vid inresa till Sverige från ett annat EES*-land? 

Negativt test eller annan typ av giltigt covidintyg krävs för inresa, med några få undantag. 

Påverkar inreseförbudet resandet inom EES*?

Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Frankrike eller Tyskland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Liechtenstein, eller från Schweiz krävs att en utländsk medborgare måste ha giltigt covidintyg, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Det samma gäller för inresa från Danmark, Finland, Island eller Norge. Personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark är undantagna intygskravet.

Jag är i Frankrike och är fransk medborgare, får jag resa till Sverige på semester?

Vid resor från Frankrike krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa giltigt covidintyg, men övriga inreseförbud tillämpas inte. 

Jag är medborgare i Storbritannien och ska resa från USA till Sverige, får jag resa in?

För resor från USA måste du båda ha ett giltigt covidintyg och omfattas av minst ett ytterligare undantag för att få resa in om du inte är fullvaccinerad. Från båda kraven finns ett antal undantag för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det finns ett särskilt undantag som gäller brittiska medborgares möjlighet till att söka om uppehållsstatus. Storbritannien och USA är också godkända länder, så resenärer som är fullvaccinerade och har ett vaccinintyg utfärdat i Storbritannien eller USA är undantagna inreseförbudet.

Kommer tredjelandsmedborgare kunna resa in i Sverige från ett annat EES*-land, till exempel Frankrike eller Norge?

Oberoende av medborgarskap krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa giltigt covidintyg vid resor från ett annat EU-land eller ett land som ingår i EES-samarbetet, eller från Schweiz, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Det samma gäller vid transit i Sverige från Danmark, Finland, Island eller Norge. 

Får tredjelandsmedborgare mellanlanda på en svensk flygplats på hemresa från ett annat EES*-land?

Oberoende av medborgarskap krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa giltigt covidintyg vid resor från ett annat EU-land eller ett land som ingår i EES-samarbetet, eller från Schweiz, men övriga inreseförbud tillämpas inte. 

Jag har varit i Norge och ska nu hem till Åland. Får jag transitera med bil genom Sverige? Även om jag är brittisk medborgare.

Ja, men med giltigt covidintyg. Oberoende av medborgarskap.

Vad gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen som bor i ett annat land men arbetar på vårdinrättning i Sverige? Behöver de någon form av dokumentation, dispens etcetera för att kunna passera gränsen fram och tillbaka mellan hemmet och arbetsplatsen?

Vårdpersonal som är bosatt i ett annat EES*-land eller Storbritannien och endast reser mellan hemmet i en annan EES*-stat eller Storbritannien och arbetet i Sverige ska visa upp ett giltigt covidintyg eller negativt covid-19-test eller motsvarande som är högst en vecka gammalt, men får resa in i Sverige. Däremot måste du kolla med hemlandet om vad som gäller för att återvända hem. 

För hälso- och sjukvårdspersonal, forskare inom hälso- och sjukvård samt personal inom äldreomsorgen som reser från ett land som inte ingår i EES*-området, kommer undantagsprövningen alltid göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. De allra flesta utlänningar som ska arbeta i Sverige innehar ett uppehålls- och arbetstillstånd och är därmed undantagna inreseförbudet redan på den grunden. Om de inte innehar något uppehållstillstånd samt är undantagna kravet på arbetstillstånd är de undantagna om de kan visa dokumentation som styrker att de ska arbeta som vårdpersonal i Sverige. Exempel på dokumentation som styrker att de ska arbeta inom hälso- och sjukvård kan t ex vara ett anställningsbevis. De behöver också kunna visa att de är undantagna kravet på arbetstillstånd med stöd av 5 kap. 2 § utlänningsförordningen. Vid inresa från ett land som inte ingår i EES* krävs ett giltigt covidintyg

Observera också att undantaget inte gäller medföljande familjemedlemmar till vårdpersonal.

Uppehållstillstånd och uppehållsstatus Uppehållstillstånd och uppehållsstatus

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Vem räknas som bosatt i Sverige och hur styrker jag det?

För att räknas som bosatt  och få resa in i Sverige utan giltigt covidintyg måste man kunna styrka att man har eller kommer att ha sin dygnsvila i Sverige under minst ett år. Detta görs till exempel med ett utdrag från folkbokföringen. Bor du i Sverige kortare tid än ett år får du resa in i Sverige men du måste ha giltigt covidintyg.

Jag har beviljats uppehållstillstånd och bor redan i Sverige, men befinner mig just nu utomlands. Får jag åka in i Sverige? 

Ja, en utlänning med uppehållstillstånd är undantagen från inreseförbudet och kravet på giltigt covidintyg

Jag har ett så kallat EU blue card (EU-blåkort), är jag undantagen från inreseförbudet?

EU-blåkort är ett arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare som tar högkvalificerad anställning inom Europeiska unionen och omfattas av undantaget från inreseförbudet, men endast från kravet på giltigt covidintyg om de kan dokumentera att de bor i Sverige.

Jag har nyligen beviljats uppehållstillstånd och vill nu flytta till Sverige. Är jag undantagen från inreseförbudet?

Om du nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige är du undantagen från inreseförbudet och tillåts därmed att resa in i Sverige från och med det datumet som uppehållstillståndet är giltigt. För att få resa in tidigare än giltighetsdatum, krävs att du har giltig visering eller är viseringsfri samt att du kan styrka att du samtidigt omfattas av ett annat undantag, till exempel familjeanknytning. Annars kommer inresa först tillåtas när ditt uppehållstillstånd blir giltigt. Det är inget krav att du ska ha bott i Sverige tidigare. Du är endast undantagen från kravet på ett giltigt covidintyg om du har uppehållstillstånd och planerar att bo i Sverige i minst ett år.

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland och har nyss beviljats uppehållstillstånd. Kommer jag få resa in i Sverige om jag visar upp beslutet från Migrationsverket eller måste jag även ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort)?

Precis som vanligt kan du resa in i Sverige och ordna med uppehållstillståndskortet när du kommer hit. Du kan behöva visa upp beslutet från Migrationsverket när du kommer till gränskontrollen, kopia går bra. Du är undantagen från kravet på giltigt covidintyg om du kan styrka beslut om beviljat uppehållstillstånd. 

Jag kommer från ett tredjeland vars medborgare behöver visering för att resa in i Sverige. Nu har jag beviljats uppehållstillstånd. På grund av pandemin är det svårt/omöjligt att ordna detta innan ankomst. Räcker det att jag visar upp beslutet från Migrationsverket eller måste jag även ha ett uppehållstillståndskort (UT-kort)?

Om du inte har ett giltigt UT-kort, krävs på samma sätt som tidigare att du har visering för att få resa in i Sverige. Du kommer inte tillåtas resa in i Sverige om du inte har UT-kort eller visering, och det finns också risk för att flygbolaget inte kommer låta dig gå ombord då de riskerar få betala en sanktionsavgift om de tar med dig utan tillstånd att resa in i Sverige. Frågor kring utfärdande av UT-kort eller visering hänvisas till svenska utlandsmyndigheter, och svensk polis kan inte ta hänsyn till ev. praktiska svårigheter med att framskaffa dessa.

Jag har beviljats uppehållstillstånd och kommer att resa in i Sverige inom kort. Jag är medborgare i ett land som inte behöver visering till Sverige. Kan jag, eftersom jag beviljats uppehållstillstånd i Sverige, resa in i Sverige tidigare än det datum då uppehållstillståndet börjar gälla i och med att jag är viseringsfri?

Nej, du kan inte resa tidigare än det datum uppehållstillståndet börjar gälla om du inte kan styrka att du samtidigt omfattas av ett annat undantag, till exempel familjeanknytning.

Jag har bott i Sverige men lämnade för att besöka familjen i mitt hemland. Mitt uppehållstillstånd har gått ut och jag har ansökt om nytt uppehållstillstånd. Får jag resa in i Sverige?

Nej, ett giltigt uppehållstillstånd krävs för att undantas från inreseförbudet.

Mitt uppehållstillstånd går snart ut, kan jag stanna i Sverige en extra månad som turist efteråt?

Du måste ha giltigt visering som täcker hela din vistelseperiod för att vistas i Sverige om visering krävs. Men om du är viseringsfri och har ett gällande uppehållstillstånd, utfärdat av Sverige eller ett annat Schengenland, behöver inte ansöka om förlängning av ditt besök om du ska stanna kortare tid än 90 dagar efter det att ditt uppehållstillstånd har slutat gälla. Din viseringsfria tid kan återupptas om du har dagar kvar att använda. Med hjälp av EU:s viseringskalkylator kan du räkna ut hur många dagar du har kvar. Detta kan även gälla dig som har en giltig Schengenvisering.

Kan jag stanna i Sverige då mitt uppehållstillstånd har löpt ut och jag har ansökt om en förlängning?

Du måste ha giltigt uppehållstillstånd för att vistas i Sverige. Om du skickar in en ansökan till Migrationsverket om förlängning av ditt uppehållstillstånd har du rätt att vistas i Sverige under tiden som ansökan handläggs. Om du lämnar Schengenområdet under det tillfälliga inreseförbudet utan att ha ett giltigt uppehållstillstånd, kommer du nekas inresa om du inte omfattas av något av undantagen eftersom turistresor inte tillåts.

Jag har ansökt om uppehållstillstånd för att flytta till min make/maka/pojkvän/flickvän/fästman/fästmö i Sverige, men ännu inte fått beslut från Migrationsverket och vill besöka min respektive under tiden. Är jag undantagen inreseförbudet?

Förutsatt att du kan visa att ni har en seriös relation och din make/maka/pojkvän/flickvän/fästman/fästmö är svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller innehar en D-visering i Sverige eller ett EES*-land samt att du kan styrka att du har en avsikt att på sikt flytta till Sverige, är du undantagen inreseförbudet. Observera dock att detta endast gäller vid ett kortare besök. Är syftet med resan att flytta till Sverige måste du invänta ditt beslut om uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett land som kräver visum för att besöka Sverige måste du ha ett giltigt visum för att besöka Sverige. Om du är medborgare i ett viseringfritt land behöver du kontakta Migrationsverket och meddela att du är i Sverige under tiden som din ansökan behandlas. Läs mer om hur man styrker familjeanknytning i stycket om dokumentation. Du behöver uppvisa ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Jag är brittisk medborgare och bor redan i Sverige. Jag har ansökt om uppehållsstatus men har inte fått beslut än. Får jag komma in i Sverige igen om jag reser på besök till Storbritannien?

Om du är folkbokförd i Sverige eller har uppehållsrätt eller ett giltigt uppehållstillstånd, är du undantagen från inreseförbudet. Du kan, på samma sätt som andra tredjelandsmedborgare, visa upp t.ex. ett utdrag från folkbokföringen som visar att du redan bor legalt i Sverige och därmed också är undantagen från kravet på giltigt covidintyg. I och med Brexit infördes en ny typ av uppehållsstatus som endast brittiska medborgare kan ansöka om. Du är undantagen från inreseförbudet om du fysiskt eller elektroniskt kan dokumentera att du har ansökt om uppehållsstatus. Till exempel med en skärmdump på det kvitto som en inlämnad ansökan på Migrationsverkets webbplats genererar. 

Familjeanknytning Familjeanknytning

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Vilken familjeanknytning behöver jag kunna styrka för att undantas från inreseförbudet?

Utlänningar kan undantas från inreseförbudet från länder utanför EES* om de har en nära familjeanknytning till en av följande kategorier:

 • svenska medborgare
 • EES*- medborgare
 • utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige eller i en annan EES*-stat
 • utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller annan EU-stat
 • brittisk medborgare som har eller har ansökt om uppehållstatus
 • utlänningar som har nationell (D) visering i Sverige eller annan EES*-stat.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021.

Nära familjeanknytning omfattar bland annat make/maka, sambo, partner och barn.

Det är resenärens ansvar att styrka att de har en sådan familjeanknytning som det hänvisas till i den tillfälliga förordningen. Detta kan till exempel göras med ett beslut från Migrationsverket, utdrag från folkbokföringen, vigselbevis, hindersprövning, samboavtal, utdrag från gemensamma bankkonton, födelsebevis för gemensamma barn etcetera. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Vad räknas som nära familjeanknytning?

Detta handlar i första hand om kärnfamiljen, det vill säga make/maka, sambo, partner och barn.

Familjerelation kan vara till exempel:

 • Make/maka
 • Registrerad partner
 • Sambo
 • Barn under 18 år, inkl. adoptivbarn eller barn som avses bli adopterat, samt ett barn som är bosatt i Sverige som en utlänning som ska utöva umgänge med
 • Utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande, om man kan styrka att man har träffats förut (till exempel med fotografier) och att förhållandet är seriöst
 • Syskon eller kusiner omfattas inte, förutom i mycket sällsynta fall där det kan styrkas att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning.

Endast i mycket särskilda fall omfattas föräldrar till vuxna barn över 18 år, samt mor- eller farföräldrar, och även här måste man dokumentera att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning. Vilka familjerelationer som omfattas beskrivs i Utlänningslagen (2005:716) 3a kap. 2 §, men har utökats till att inkludera flera kategorier av anknytningspersoner när det gäller det tillfälliga inreseförbudet:  

Med familjemedlem avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en anknytningsperson som är svensk medborgare, EES*-medborgare, utlänning med uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller i en annan EES*-stat, utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller annan EU-stat, eller utlänning som har nationell (D) visering i Sverige eller annan EES*-stat och som är

 1. make/maka eller sambo till anknytningspersonen
 2. släkting i rakt nedstigande led till anknytningspersonen eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 18 år
 3. släkting i rakt uppstigande led till anknytningspersonen eller till hans eller hennes make/maka eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning
 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning eller ingår i anknytningspersonen hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att anknytningspersonen personligen tar hand om familjemedlemmen.

Detta betyder att i sällsynta fall kan exempelvis följande kategorier omfattas av undantaget för familjeanknytning om de förhållanden som åberopas kan styrkas:

 • Föräldrar till vuxna barn över 18 år är undantagna inreseförbudet endast om de kan visa att de är beroende av anknytningspersonen för sin försörjning.
 • Utlänning som har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande som fanns redan i hemlandet, till exempel hemmavarande, ogifta barn över 18 år eller föräldrar som i hemlandet tagits om hand av ett vuxet barn. Utlänningen har bevisbördan för att styrka ett särskilt beroendeförhållande, samt visa att de sammanlevt i samma hushåll i hemlandet omedelbart före anknytningspersonens flytt till Sverige
 • Förälder till ensamkommande barn som är flykting eller annan skyddsbehövande
 • Om synnerliga skäl föreligger kan även någon som är adopterad i Sverige i vuxen ålder, anhöriga till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande, samt personer som på annat sätt har särskilt anknytning till Sverige, räknas som nära familj som omfattas av undantaget för familjeanknytning. Denna punkt ska tillämpas restriktivt, och det måste röra sig om en ömmande och udda situation

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag är i en relation med en utländsk medborgare, är min partner undantagen inreseförbudet på grund av sin relation till mig och får resa in i Sverige?

Om hon eller han kan dokumentera familjeanknytningen. Mer information om hur det görs finns i avsnittet om dokumentation (under Undantag). 

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag vill besöka min vuxna son som bor i Sverige, är jag undantagen från inreseförbudet?

Nej, hänvisningen till barn i lagstiftningen avser barn under 18 år. Föräldrar till vuxna barn som bor i Sverige, eller vuxna barn som ska besöka föräldrar i Sverige, omfattas inte av ett undantag till inreseförbudet. 

Familjemedlemmar till svenska medborgare och EES*-medborgare Familjemedlemmar till svenska medborgare och EES*-medborgare

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag är svensk medborgare, min fästmö från ett icke-EES*-land har en giltig Schengenvisering och vi planerar bröllop. Får hon resa in i Sverige?

Ja, en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett sambo-förhållande med en svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd eller uppehållsstatus för bosättning i Sverige, eller innehar en D-visering i Sverige eller ett EES*-land, är undantagen om de kan styrka att förhållandet är seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd till inresa ska ges.

Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en svensk medborgare, en EES*-medborgare eller en person med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller ett EES-land*. Detta innebär att man ska kunna styrka att man har träffats tidigare, vilket kan göras exempelvis genom uppvisande av fotografier och flygbiljetter som använts vid tidigare besök, eller med mer officiell dokumentation. Läs mer under frågan nedan om vilka dokument som exempelvis kan styrka familjeanknytning.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag är svensk medborgare men gift med en utländsk medborgare och vi bor utomlands. Våra barn har dubbelt medborgarskap. Är det möjligt för hela familjen att resa på semester till Sverige?

Som svensk medborgare har du och dina barn alltid rätt att resa in i Sverige. Medborgarskapet styrks lättast med ett svenskt pass, även om detta inte längre är giltigt. Visa annars upp annan dokumentation som styrker medborgarskapet, till exempel nationellt id-kort, utdrag från folkbokföringen, födelsebevis etcetera.

Din utländska partner är undantagen från inreseförbudet om han eller hon kan styrka nära familjeanknytning till en svensk medborgare, en EES*-medborgare eller en person med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*.

Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo och barn. Det är i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska ha sitt hem i landet vid tidpunkten för inresan. Det är inte heller något krav på att anknytningspersonen har sitt hem i Sverige. Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en svensk medborgare. Läs mer om hur detta görs i stycket om dokumentation.

Alternativt kan din make/maka omfattas av undantaget som gäller för trängande familjeskäl. Med trängande familjeskäl avses en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör närvaron i Sverige absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning och palliativ vård. Se mer information i svaret som handlar om trängande familjeskäl.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag är EES*-medborgare och bor i Sverige. Får min make som är utländsk medborgare resa in i eller flytta till Sverige? 

Personer med nära familjeanknytning till EES*-medborgare undantas från inreseförbudet om de kan styrka familjeanknytningen. Familjeanknytningen kan vara bland annat make/maka, sambo, partner och barn. Det är i de fallen inte något krav på att den som reser in i Sverige själv ska bo i landet vid tidpunkten för inresan. Det är resenärens ansvar att styrka hans eller hennes anknytning till en EES*-medborgare. Läs mer i stycket om familjeanknytning och dokumentation.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag är svensk medborgare och är bosatt i USA. Jag är tillsammans med en amerikansk medborgare. Vi vill nu flytta till Sverige. Kan min amerikanska partner följa med?

Resenärer med vaccinintyg utfärdade i USA är undantagna från inreseförbudet om de är fullvaccinerade med ett godkänt vaccin. Eller han/hon är undantagen om han/hon kan styrka sin relation till dig som svensk medborgare. Läs mer om hur man styrker bosättning eller familjeanknytning i stycket om dokumentation. För att flytta hit, krävs dock att uppehållstillstånd från Migrationsverket. 

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Kan min pojkvän från Kanada resa in Sverige? Vi har just nu inte för avsikt att gifta oss eller bli sambos.

Kanada är ett så kallat undantagsland, så om han kan styrka att han är bosatt i Kanada kommer han få resa in om han kan uppvisa ett Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Kan min pojkvän från Ryssland resa in Sverige? Vi har just nu inte för avsikt att gifta oss eller bli sambos.

Pojkvänner och flickvänner omfattas inte av undantagen från inreseförbudet om man inte reser in med avsikt att på sikt bli sambos eller gifta sig och på så sätt få en familjeanknytning till en svensk medborgare.

Min flickvän är från Thailand, vi är inte gifta och vi har inte bott ihop tidigare. Får hon flytta hit?

Thailand är ett godkänt land så hon kommer få resa in i Sverige om hon är fullvaccinerad och har vaccinintyg utfärdat i Thailand. Eller att hon har ett giltigt covidintyg och kan styrka att hon reser in med avsikt att på sikt ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person med uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller EES*, eller en person med D-visering i Sverige eller ett EES*-land eller att hon kan visa att hon har ingått i samma hushåll som anknytningspersonen och det finns ett särskilt beroendeförhållande som fanns redan innan, samt har en giltig resehandling och visum. För att få flytta hit, krävs uppehållstillstånd.

Min flickvän är från Ryssland, vi är inte gifta och vi har inte bott ihop tidigare. Får hon komma på besök?

Kanske. Ryssland är inte ett av de länder som omfattas av undantaget, men hon kan omfattas av undantaget för familjeanknytning om hon kan styrka att hon reser in med avsikt att på sikt ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en svensk medborgare, en EES*-medborgare, en person med uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller EES*, eller en person med D-visering i Sverige eller ett EES*-land.

Det är resenärens ansvar att styrka familjeanknytning, vilket innebär att man ska kunna styrka att man har träffats tidigare. Läs mer i stycket om dokumentation.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag har ett barn som bor i Sverige, får jag resa in i Sverige för att kunna umgås med mitt barn?

Ja, om barnet är under 18 år och du kan dokumentera att det är ditt barn med till exempel födelseattest, faderskapsbevis, adoptionspapper eller liknande. Det finns inget undantag för föräldrar till vuxna barn.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Jag har ett barnbarn som bor i Sverige, får jag resa in i Sverige för att kunna umgås med mitt barnbarn?

Nej, det finns inget undantag för mor- och föräldrar.

Jag har ett barn som bor utomlands, får barnet resa till Sverige för att umgås med mig, och får en vuxen eskortera barnet på resan?

Barnet får resa in i Sverige om det är under 18 år och kan styrka att det har en förälder som bor här, till exempel med födelseattest, faderskapsbevis, adoptionspapper eller liknande. Det finns dock inget undantag för en medföljande vuxen om den personen inte själv omfattas av ett undantag genom exempelvis egen familjeanknytning till en svensk medborgare. 

Utländska medborgare under 18 är undantagna kravet på negativt test.

Vilka dokument kan styrka familjeanknytning till en svensk medborgare, EES*-medborgare eller utlänning som redan bor i Sverige?

Intyg som styrker familjeband kan till exempel vara vigselbevis, hindersprövning, födelsebevis, adoptionspapper, faderskapsbevis, utdrag från folkbokföringen, födelsebevis eller adoptionspapper till gemensamma barn, samboavtal, hyresavier eller köpekontrakt till gemensam bostad, kopia på beslut från eller ansökan till Migrationsverket om uppehållstillstånd pga familjeanknytning, utdrag från gemensamt bankkonto, post skickat till gemensam bostad, fotografier, flygbiljetter som använts vid tidigare besök eller gemensamma resor etcetera. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk. Kopior går bra, men samtliga handlingar kommer äkthetsbedömas.

Jag är gift med en dansk medborgare och bosatt i Danmark, får jag flyga in till en flygplats i Sverige och ta tåget vidare hem till Danmark?

Familjemedlemmar till EES*-medborgare har rätt att resa in i och genom Sverige med giltigt covidintyg. Du måste kunna visa att du har en sådan familjeanknytning som medger rätt till inresa, huvudsakligen make/maka/sambo/partner och barn. Frågor kring inresa i Danmark måste ställas till danska myndigheter.

Det är utlänningens ansvar att styrka båda rätten att resa in i Sverige, samt hans eller hennes anknytning till en EES*-medborgare. Detta kan till exempel göras med ett beslut från landets migrationsmyndighet, utdrag från folkbokföringen, hindersprövning, födelsebevis (inklusive för gemensamma barn), hyreskontrakt eller köpekontrakt/ägarbevis för gemensam bostad, utdrag från gemensamt bankkonto eller annat som styrker relationen. För att underlätta transitering via Sverige underlättar det om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Resenärer utan uppehållstillstånd Resenärer utan uppehållstillstånd

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Utländska medborgare som är 12 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg.

Undantag från inreseförbudet kan göras till exempel om du bor i ett av de namngivna undantagsländerna eller är vaccinerad i ett godkänt land, eller räknas som nära anhörig till en svensk medborgare eller EES*-medborgare, eller utlänning som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering i Sverige eller EES*-land, då dessa kan få resa in i Sverige om de kan styrka familjeanknytningen.

Läs mer om dessa undantag under respektive fråga.

Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021. 

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland, får jag resa in i Sverige på semester?

Nej. Om du inte redan bor i Sverige eller omfattas av ett undantag kommer du nekas att resa in i Sverige.

Jag kommer från ett viseringsfritt tredjeland och äger en fastighet i Sverige. Kan jag resa in i Sverige till påsk?

Nej, om du inte redan bor i Sverige eller omfattas av ett undantag kommer du nekas att resa in i Sverige. 

Inreseförbudet gäller just nu till och med 31 januari 2022, men det finns möjlighet för förlängning. Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge.

Kommer personer som bor utomlands kunna hälsa på vänner eller anhöriga i Sverige?

Kanske. Det beror på vilket land de reser från samt om de omfattas av ett undantag. För inresa från andra EES-länder krävs endast giltigt covidintyg. Huvudregeln är att personer som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES*-området kommer att nekas inresa. Undantag finns, men den bedömningen kommer göras vid ankomst till gränsövergångsstället. Nöjesresor för att besöka vänner eller familj kommer sannolikt att nekas inresa. 

Svenska medborgare som är bosatta utomlands omfattas inte av inreseförbudet eftersom en svensk medborgare inte kan nekas inresa i Sverige.

Jag har en Schengenvisering (C-visering), får jag resa till Sverige på semester?

Som huvudregel får du inte resa till Sverige om du endast ska hit på semester, om du inte bor i ett av undantagsländerna eller ett godkänt land. En C-visering är en besöksvisering som gäller i hela Schengenområdet och ger inte undantag från inreseförbudet. Däremot så kan en utlänning som omfattas av ett annat undantag, till exempel om en make/maka från ett tredjeland ska resa hit på undantaget för familjeanknytning, måste han/hon ha en visering, till exempel C-visering, för att få resa in.

För definition av nära familjeanknytning, läs mer i avsnittet Familjeanknytning.

Varför ger en D-visering undantag från inreseförbudet men inte en C-visering?

En D-visering utfärdas i särskilda fall, och är en svensk visering. Men även andra EES*-länders D-viseringar ger undantag från inreseförbudet till Sverige. En D-visering ges endast för längre vistelser (3+ mnd) och det krävs att det föreligger särskilda skäl som gör att du tillbringer mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod i landet. Särskilda skäl kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för möten. Ett annat exempel kan vara utländska medborgare som bor utomlands som är förälder till barn som bor i Sverige. D-visering ger undantag från inreseförbudet eftersom dessa endast utfärdas för längre vistelser i Sverige.

Undantag Undantag

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Vilka kategorier är undantagna från inreseförbudet?

Huvudregeln är att resor direkt från tredjeland inte tillåts så länge inreseförbudet gäller. De som omfattas av ett undantag måste fortfarande ha ett giltigt covidintyg, om de inte också är undantagna från intygskravet. 

Undantag finns också för ett begränsat antal namngivna länder utanför EES*. Fullvaccinerade som har vaccinintyg utfärdat i ett av de godkända länderna får resa in minst 14 dagar efter sista dosen. Boende i ett undantagsland får resa in i Sverige men behöver giltigt covidintyg. 

Undantag oberoende av avreseland

Följande kategorier är båda undantagna inreseförbudet och får resa in utan giltigt covidintyg, oberoende av avreseland:

 • Svenska medborgare.
 • Utländska medborgare som är eller planerar vara bosatta i Sverige i minst ett år.
 • Personer under 18 år.
 • Personer med trängande familjeskäl.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, läs mer om detta i Frågor och svar,
 • Personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl.
 • Sjömän.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet.

EES*
= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz, San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida. Deras medborgare  inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in.

Undantag från inreseförbudet men krav på giltigt covidintyg

Dessa kategorier är undantagna från inreseförbudet och får resa in i Sverige men ska ha giltigt covidintyg:

 • EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino eller Vatikanstaten,
 • tredjelandsmedborgare som reser in i Sverige via ett EES*-land,
 • är varaktigt bosatt i en annan EU-stat,
 • har uppehållstillstånd i en annan EES*-stat,
 • brittiska medborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus, 
 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten,
 • personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, sambo, partner och barn under 18, till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land. Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i Frågor och svar. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering,
 • utlänningar som är bosatt i något av undantagsländerna eller är fullvaccinerade i ett godkänt land.

Utlänningar som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kan undantas från inreseförbudet men behöver giltigt covidintyg, till exempel:

 • hälso- och sjukvårdspersonal, samt vissa övriga yrken inom närliggande områden, se mer i Frågor och svar,  
 • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet, hjälparbetare och personal inom det civila försvaret,
 • militär personal,
 • flygpassagerare i transit, dvs passagerare som endast byter flyg och bara vistas på flygplatsens internationella transitområde utan att gå igenom pass- eller tullkontroll,
 • personer som reser till Sverige syfte att studera kortare tid än ett år,
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans, 
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar eller andra liknande elittävlingar,
 • utlänningar som ska kan styrka att de ska jobba inom livsmedelsproduktion eller inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan tillåtas resa in i Sverige.

Gränsarbetare måste ha giltigt covidintyg, eller ha negativt test max 1 vecka gammalt.

Undantagsländer och godkända länder

Även utlänningar som är bosatta i namngivna undantagsländer, samt fullvaccinerade med vaccinintyg från namngivna godkända länder, är undantagna från inreseförbudet. Detta i tillägg till de undantag som redan finns. Läs mer i stycket om undantagsländer och godkända länder.

Undantagsbedömningen görs alltid vid gränskontrollen. Inga förhandsbesked eller intyg lämnas.

Vilken dokumentation behövs för att visa att jag omfattas av ett undantag?

För att omfattas av ett undantag måste du kunna göra det sannolikt att du har särskilda skäl att resa in, det vill säga att du måste kunna styrka syftet med resan.

Detta görs till exempel:

 • med arbetsgivarintyg som visar att du ska jobba inom samhällsviktig funktion eller hälso- och sjukvård,
 • med inbjudan till att delta i eller jobba vid en elitidrottstävling eller liknande tävling, intyg från ditt idrottsförbund eller din idrottsklubb som visar att du tillhör ett elitidrottslag eller har en nyckelroll,
 • med läkarintyg, begravningsinbjudan, dödsintyg, intyg från mödravård eller liknande om det handlar om akut sjukdom, olycksfall, förlossning, begravning eller palliativ vård.

Även intyg som styrker familjeband kan behövas, till exempel födelsebevis, adoptionsbevis, äktenskapsintyg etcetera. Observera att dessa endast är exempel. Polisen kan inte på förhand svara via mejl eller telefon på vilken typ dokumentation som kommer behövas eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

En utländsk medborgare som omfattas av ett undantag måste oftast kunna uppvisa ett giltigt covidintyg. Från själva testkravet finns följande undantag:

 • Svenska medborgare.
 • Utländska medborgare som är eller planerar vara bosatta i Sverige i minst ett år.
 • Personer under 18 år.
 • Personer med trängande familjeskäl.
 • Personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn, läs mer om detta i Frågor och svar,
 • Personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl.
 • Sjömän.
 • Diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och främmande staters kurirer.
 • Personer som har bjudits in av Regeringskansliet.

Vad gäller för chaufförer i yrkestrafik som vill åka in i Sverige från ett annat EU-land eller från tredjeland?

Yrkeschaufförer som reser in i Sverige är undantagna inreseförbudet och kravet på covidintyg, och får resa in i Sverige.

Särskilda behov och trängande familjeskäl Särskilda behov och trängande familjeskäl

Utländska medborgare med trängande familjeskäl är undantagna från att uppvisa ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige

Vad räknas som särskilt angelägna behov?

Särskilt angelägna behov kan bland annat vara trängande familjeskäl (se nedan), men kan också vara till exempel att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Exempel på detta kan vara förbokad, nödvändig operation, läkarbehandling eller rehabilitering, organ- eller vävnadsdonation till en patient i Sverige, eller annat där närvaron är mycket brådskande och inte kan vänta. Observera att exemplen ovan inte är uttömmande, och det är utlänningens ansvar att styrka det särskilt angelägna behovet.

Vad räknas som trängande familjeskäl?

Polismyndigheten bedömer att det ska röra sig om en akut situation, sjukdom eller olycksfall i familjen som gör att utlänningens närvaro i Sverige är absolut nödvändig. Det kan till exempel röra sig om närvaro vid förlossning, begravning eller palliativ vård. Bröllop och andra festligheter räknas inte. 

Personkretsen ska anses vara ganska omfattande. Den utlänning som då ska bistå den sjuke eller olycksdrabbade personen kan i vissa fall räknas till familjen även om det rör sig om ett mera avlägset släktskap eller en modernare familjebildning än den traditionella kärnfamiljen. Att en person som befinner sig utomlands är i behov av hjälp från anhöriga i Sverige, är inte ett trängande familjeskäl som ger undantag för personen att resa in i Sverige, om inte han eller hon omfattas av undantaget för nära anhöriga. Läs mer om nära anhöriga i stycket om familjeanknytning.

Det är den enskildes ansvar att styrka att han eller hon omfattas av undantaget, och bedömningen görs alltid vid gränskontrollen.

Bedömningen av huruvida en utlänning omfattas av något av undantagen görs alltid vid gränskontrollen. Inga förhandsbesked eller intyg lämnas.

Det kan även röra sig om inställelse till bodelningsförrättning, arvskifte samt inställelse vid domstolsförhandling i allmän domstol och förvaltningsdomstol i familjerättsliga angelägenheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter gäller sedan årsskiftet som svensk lag. Detta innebär att Polismyndigheten vid tolkningen och tillämpningen av förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige är skyldig att beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Detta kan få till följd att det i ett enskilt fall ställs lägre krav på vad som kan anses utgöra trängande familjeskäl om beslutet rör ett barn eller om beslutet kan få till följd att ett barn skiljs från sina föräldrar.

Vilken dokumentation behövs för att visa att jag omfattas av särskilda behov eller trängande familjeskäl?

För att omfattas av ett undantag måste du kunna göra det sannolikt att du har särskilda skäl att resa in, det vill säga att du måste kunna styrka syftet med resan.

Detta görs till exempel med:

 • läkarintyg
 • begravningsinbjudan
 • dödsintyg
 • intyg från mödravård/förlossning
 • intyg från palliativ vård
 • andra intyg från sjukvård om det handlar om akut sjukdom, olycksfall.

Även intyg som styrker familjeband kan behövas, till exempel födelsebevis, adoptionsbevis, äktenskapsintyg etcetera.

Observera att dessa endast är exempel. Polisen kan inte på förhand svara via mejl eller telefon på vilken typ dokumentation som kommer behövas eller bedöma om ett visst intyg är tillräckligt. Det underlättar om handlingarna är på ett skandinaviskt språk eller engelska, eller är översatta till något av dessa språk.

Jag har nyligen fött barn och behöver hjälp, får mina föräldrar/syskon från mitt hemland komma och hjälpa mig? Jag har inte råd med barnomsorg.

Nej, undantaget för trängande familjeskäl ger undantag från inreseförbudet för att närvara vid en förlossning, inte för besök i efterhand om inte kriterierna för något annat undantag, som till exempel familjeanknytning, är uppfyllt. Behov av barnvakt faller inte inom ramen för trängande familjeskäl.

Jag är iransk medborgare och bor i Iran. Får jag resa in i Sverige för att delta i min mammas begravning?

Ja, utländska medborgare som kan styrka at de omfattas av trängande familjeskäl (t.ex. med ett dödsintyg, begravningsinbjudan, läkarintyg etc.) är undantagna från inreseförbudet och kravet på giltigt covidintyg

Min gamla mamma är sjuk och bor i Iran där hon inte har någon släkt kvar, kan hon få resa till Sverige för att vara med sin familj?

Nej, det trängande familjeskälet måste vara sig i Sverige och utlänningens närvaro måste vara nödvändig i Sverige för att undantas. 

Undantagsländer och godkända länder Undantagsländer och godkända länder

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Även svenska medborgare och personer som är undantagna inreseförbudet eller kravet på giltigt covidintyg, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid inresa från utlandet.

Vilka länder/territorier är undantagna från inreseförbudet?

Baserat på medborgarskap, är svenska medborgare undantagna. Även utländska medborgare med laglig rätt att bo i Sverige, får resa in. 

EES*-medborgare är undantagna från inreseförbudet men inresa från utlandet kräver ett giltigt covidintyg. Observera att Storbritannien i och med Brexit inte längre räknas som EES*-stat och britter inte längre är EES*-medborgare efter 1 januari 2021.

Personer som är bosatta i något av de specificerade länder/territorier som är undantagna (bilaga 1) från reseförbudet, är undantagna inreseförbudet men behöver fortfarande visa upp ett giltigt covidintyg. Vanliga inreseregler med hänsyn till visering och pass gäller. Vid inresa eller transit från ett EES*-land tillämpas inresereglerna från EES*.

Undantagsländer/territorier:

 • Argentina
 • Australien
 • Bahrain
 • Chile
 • Colombia
 • Förenade arabemiraten (UAE)
 • Hongkong
 • Indonesien
 • Kanada
 • Kuwait
 • Macao
 • Nya Zeeland
 • Peru
 • Qatar
 • Rwanda
 • Saudiarabien
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Uruguay.

Undantag utifrån bosättningsland görs utifrån vilka länder som bedöms ha låg risk för smittspridning. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen. Endast medborgarskap i länderna ger inte undantag.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige.

Tidigare har fler länder funnits med på listan, men dessa har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.

Jag bor i ett undantagsland, måste jag fortfarande ha negativt test? 

Du är undantagen är från inreseförbudet, men måste också ha ett giltigt covidintyg.  

Jag bor i ett land som var ett undantagsland när jag köpte biljetter, men inte längre är undantaget. Får jag resa in i Sverige?

Nej, det är landets status vid inresan som gäller. 

Hur bevisar jag att jag bor i ett undantagsland?

För att undantas måste du kunna uppvisa någon typ av dokumentation på bosättning i det aktuella landet, till exempel körkort eller id-kort, eller uppehållstillstånd om man inte är medborgare i det aktuella landet. Du kan behöva uppvisa en flygbiljett som visar att du har rest från landet i fråga.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre ska uppvisa ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige.

Varför undantas endast dessa länder?

Utökning av undantagen är i enlighet med EU:s rekommendation om att gradvis avskaffa inreserestriktionerna. Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras löpande. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.

Vad är godkända länder/territorier?

Godkända länder/territorier (bilaga 2) är länder/territorier vars vaccinationsintyg bedöms som likvärdiga med EU:s vaccinationsintyg, vilket innebär att intygen kan kontrolleras och verifieras i samma tekniska system som EU:s covidintyg. Detta innebär att fullvaccinerade resenärer med vaccinintyg utfärdade av dessa länder för minst 14 dagar sen, kommer få resa in i Sverige. Undantaget i sin helhet är kopplat till vaccinintyget, medborgarskap eller bosättning ger inte undantag. Vanliga inreseregler med hänsyn till visering och pass gäller. Listan kommer uppdateras regelbundet.

Godkända länder/territorier:

  • Albanien
  • Andorra
  • Armenien
  • El Salvador
  • Förenade arabemiraten (UAE)
  • Färöarna
  • Georgien
  • Israel
  • Kap Verde
  • Libanon
  • Marocko
  • Moldavien
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nordmakedonien
  • Nya Zeeland
  • Panama
  • San Marino
  • Schweiz
  • Serbien
  • Singapore
  • Storbritannien (UK) + Guernsey, Isle of Man och Jersey
  • Taiwan
  • Thailand
  • Togo
  • Tunisien
  • Turkiet
  • Ukraina
  • Uruguay
  • USA
  • Vatikanstaten.

Det samma gäller för medföljande minderåriga under 18, dessa är undantagna från kravet på covidintyg. 

Jag är fullvaccinerad i ett godkänt land, behöver jag fortfarande ett negativt test?

Nej.

Jag bor i ett godkänt land men fick vaccin i ett annat land, behöver jag fortfarande ett negativt test?

Bara de som är fullvaccinerade och har vaccinationsintyg utfärdat i ett godkänt land kan resa in i Sverige. Varken bostadsland eller medborgarskap spelar roll. För ovaccinerade som bor i eller är medborgare i ett godkänt land gäller inreseförbudet fortfarandet, och de måste i så fall omfattas av ett annat undantag för att få resa in, då med giltigt covidintyg

Får ovaccinerade invånare eller medborgare i godkända länder, eller de som har fått Sputnik, resa in med negativt covid-19-test?

Nej, undantaget för godkända länder, är kopplat till vaccinintyget. Resenärer utan vaccinintyg som visar att man är fullvaccinerad med ett godkänt vaccin, omfattas av inreseförbudet. 

Jag har fått två doser Sputnik men Pfizer som tredje dos i ett s.k. godkänt land, får jag resa in i Sverige? 

Nej, det är grundvaccineringen som räknas, och Sputnik godkänns inte för inresa. 

Resor till eller via andra länder Resor till eller via andra länder

Kommer svenska medborgare att få resa till Sverige via ett transitland som i dagsläget är stängt för icke-medborgare?

Den frågan måste ställas till transitlandets myndigheter, alternativt Utrikesdepartementet (UD).

Kan jag åka från Sverige till Norge, och måste jag då sitta i karantän?

Svensk polis kan endast besvara frågor om resor till Sverige. Frågor om vad som gäller inresa till andra länder måste ställas till det aktuella landets myndigheter, eller till UD.

Vilka inreseregler gäller om man vid utresa från Sverige passerar gränsen till ett land som inte ingår i EES*?

Vid resa ut från Sverige till ett annat land, gäller alltid inresereglerna till det land man reser in i. Vill man veta vad som gäller för inresa i ett annat land ska man vända sig till det landets myndigheter. Observera att den kontroll som flygbolagen gör innan inresa inte är någon gränskontroll. Gränskontrollen görs normalfallet vid ankomst till destinationsorten.

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via Berlin tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Vi bor båda i Sverige, kommer vi behandlas som inresande från USA eller Tyskland?

Vid resor från ett annat EES*-land inresebehandlas resenären in i Schengen i det första EES*-landet de kommer till enligt det landets inreseregler. Kontakta det aktuella landets myndigheter för att fråga vad som gäller, även om det bara handlar om en mellanlandning. Svensk polis kan endast svara på frågor som rör inresa till Sverige.

Vid ankomst till Sverige måste din fru styrka att hon bor här och är då som utländsk medborgare är undantagen från kravet att visa upp giltigt covidintyg. Du som svensk medborgare behöver inget intyg men ni båda ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring provtagning och karantän.

Frågor kring inresa och transit i Tyskland måste ställas till tyska myndigheter. Svensk polis kan bara besvara frågor som rör inresa i Sverige.

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via London tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Hon bor inte i Sverige, får vi resa in eftersom vi bara mellanlandar i London?

Du som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att resa in i Sverige. Din fru däremot måste styrka att hon är nära anhörig till en svensk medborgare för att undantas från inreseförbudet, eller att hon är fullvaccinerad och har ett vaccinintyg utfärdat i ett  godkänt land, t.ex. USA. Hon måste ha ett giltigt covidintyg för att få resa in i Sverige. Ni båda ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter ankomst. 

Jag är svensk medborgare och ska resa hem från USA via Köpenhamn tillsammans med min fru som är amerikansk medborgare. Vi bor båda i Sverige, får vi resa in eftersom vi bara mellanlandar i Köpenhamn?

Du är som svensk medborgare undantagen testkravet, men din fru måste ha giltigt covidintyg för inresa från Danmark, eller kunna styrka att hon bor i Sverige och därmed är undantagen intygskravet. För vad som gäller för transit i Danmark måste du fråga danska myndigheter. Ni båda ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring provtagning och karantän.

Jag är amerikansk medborgare och reser från USA via Island, måste jag ha negativt test?

Om du är fullvaccinerad och har ett vaccinintyg utfärdat i USA behöver du int negativt test för att resa in i Sverige. Du kommer inresebehandlas in i Schengenområdet i Island enligt isländska regler. Vad som kräver för inresa i Island måste kontrolleras med isländska myndigheter. Notera också att flygbolaget kan ha egna krav, dessa måste kontrolleras med bolaget i fråga. 

Polisens övriga verksamhet Polisens övriga verksamhet

Kommer verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut till andra länder att fortsätta trots stängda gränser?

Om polisen kommer verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut eller inte, beror på vilket land det gäller. Om det aktuella landet accepterar återvändaren och det går flyg, fortsätter polisen sin verksamhet. Handläggning av ärenden fortsätter då det fortfarande överförs ärenden från Migrationsverket samt från domstol och myndigheten sedan tidigare har ett flertal ärenden att hantera. Varken lagstödet för att beviljas uppehållstillstånd eller Polismyndighetens uppdrag, har ändrats.

I praktiken kommer det vara begränsade möjligheter att verkställa avvisnings- eller utvisningsärenden i någon större utsträckning på grund av brist på flyg och införda inreserestriktioner i stora delar av världen. Polisen jobbar av den anledning hela tiden aktivt tillsammans med Kriminalvården för att hitta lösningar, som till exempel att verkställa beslut med charterflyg. 

Lagstöd och länkar

Lagstöd och länkar om det tillfälliga inreseförbudet

Vi hänvisar också till regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex. Frågor om visering och uppehållstillstånd hänvisas till Migrationsverket

EU-kommissionens Schengenkalkylator för att räkna ut antal tillåtna dagar inom Schengenområdet.