Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid utvalda platser där det i normalfallet inte genomförs gränskontroll, kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. Regeringens beslut om att återinföra gränskontroll vid inre gräns baseras på bedömningen att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Polismyndigheten bestämmer på vilka ställen gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning eller inre säkerhet. Polisen kontrollerar bland annat om  du har en giltig resehandling med dig.

Resehandlingar

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

 • Pass
 • Nationellt id-kort
 • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land accepteras oftast vid resor inom Norden. Observera att det är du som resenär som har ansvaret för att kunna styrka att du är nordisk medborgare.

Giltiga resehandlingar för övriga

 • För nordiska medborgare räcker det oftast med ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden, men det säkraste är att använda pass eller nationellt id-kort. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • Personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen måste kunna uppvisa både giltigt uppehållstillstånd eller visering, och giltigt pass.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter den planerade hemresan. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa till Sverige från olika länder hos Regeringskansliet eller Migrationsverket.
 • Medborgare i Storbritannien som har uppehållsstatus i Sverige, får efter Brexit resa in i Sverige med ett nationellt id-kort eller pass utfärdat av Storbritannien. Det samma gäller medborgare i Storbritannien som kan styrka att de har ansökt om uppehållsstatus. Familjemedlemmar till medborgare I Storbritannien behöver dock giltigt pass om de inte är EU-medborgare.   

Exempel på handlingar som inte är giltiga resehandlingar

 • Id-kort utfärdade av Skatteverket gäller inte som resehandling 
 • Olika typer av bankkort är inte giltiga resehandlingar

Nationellt id-kort

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att andra typer av id-kort inte är giltiga resehandlingar.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige på regeringens webbplats

Migrationsverkets webbplats

Undantag från krav på giltiga resehandlingar

Barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker rätt till inresa enligt beskrivningen ovan, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare.

Skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar.

Listan ska innehålla

 • de minderårigas personuppgifter
 • godkännande från vårdnadshavare för de minderåriga om att den medföljande vuxne är ansvarig.

Den vuxne ska även kunna styrka sin egen rätt till inresa och till vistelse. Dessutom ska den vuxne klart kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad gruppresa inom till exempel skol- eller fritidsverksamhet.

Samtliga minderåriga ska vara medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bosatt i något av dessa länder.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men bosatta med uppehållstillstånd i en medlemsstat ska Migrationsverkets blankett "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU" fyllas i av ansvarig lärare eller liknande.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU finns på Migrationsverkets webbplats

Viktigt vid bedömning av inresa

I samband med gränskontrollen ska risken för illegal invandring samt på hot mot den allmänna ordningen och säkerheten bedömas. Även riskerna för människohandel och egenmäktighet ska bedömas i samband med minderårigas rätt till inresa.

En gränskontrolltjänstemän som utför in- och utresekontroller får de inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. En persons etnicitet kan därför inte enskilt ligga till grund för bedömningen av om en person, eller grupp av personer, ska kontrolleras.

Detta gäller för resor med barn

Relaterad information