Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid utvalda platser där det i normalfallet inte genomförs gränskontroll, kontrollerar att personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet.

Inresa från Ukraina

Som ukrainsk medborgare får du resa in i Sverige utan visering i max 90 dagar, om du har biometriskt pass. Saknas biometriskt pass krävs i vanliga fall visering för inresa. Det finns dock inget krav på giltig resehandling om du ansöker om asyl vid ankomst till gränsen. Du får då resa in, och sen lämnas ärendet över till Migrationsverket, som också ansvarar för den vidare hanteringen. Polisen ansvarar för gränskontrollen vid inresa och kan inte svara på frågor om ansökan om asyl. 

Det är i vanliga fall ingen gränskontroll vid inresa till Sverige från eller via ett annat EU/EES-land som till exempel Polen eller Danmark. Däremot bör du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap även vid inresa från ett annat EU/EES-land, även om detta inte krävs för att ansöka om asyl.

Information about entering Sweden is available also in English.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även du som är tredjelandsmedborgare eller statslös kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd om du har beviljats internationellt skydd i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat Ukraina efter den 24 februari 2022. Familjemedlemmar till ovan nämnda personkategorier omfattas också av direktivet. Vissa begränsningar finns.

Genom en regeländring som började gälla den 26 april 2022, kan även du som har rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021 – 23 februari 2022 få tillfälligt skydd i Sverige. Det gäller bland annat om du som ukrainsk medborgare eller bosatt i Ukraina reste hit på besök och sedan har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

För att ansöka måste du registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar, samt lämna fingeravtryck och fotograferas hos Migrationsverket. De besvarar också frågor om processen.

Situationen i Ukraina, Migrationsverkets webbplats

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. Regeringens beslut om att återinföra gränskontroll vid inre gräns baseras på bedömningen att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Polismyndigheten bestämmer på vilka ställen gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning eller inre säkerhet. Polisen kontrollerar bland annat om du har en giltig resehandling med dig.

Information about entering Sweden is available also in English.

Resehandlingar

Giltiga resehandlingar för svenska medborgare

 • Pass
 • Nationellt id-kort
 • Giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land accepteras oftast för nordiska medborgare som reser inom Norden. Observera att det är du som resenär som har ansvaret för att kunna styrka att du är nordisk medborgare.

Giltiga resehandlingar för övriga

 • För nordiska medborgare räcker det oftast med ett giltigt körkort utfärdat i ett nordiskt land vid resor inom Norden, men det säkraste är att använda pass eller nationellt id-kort. Observera att det är resenären som har ansvaret för att kunna styrka sitt medborgarskap.
 • För medborgare från övriga EU/EES-länder gäller giltigt pass eller nationellt id-kort.
 • Personer med uppehållstillstånd eller visum i Schengen måste kunna uppvisa både giltigt uppehållstillstånd eller visering, och giltigt pass.
 • För medborgare från övriga länder gäller giltigt pass. Passet får inte vara äldre än 10 år och ska vara giltigt minst 3 månader efter den planerade hemresan. Visum kan krävas. Kontrollera vad som gäller för inresa till Sverige från olika länder hos Regeringskansliet eller Migrationsverket. För tredjelandsmedborgare som omfattas av direktivet för fri rörlighet ställs inget krav på att passet ska vara giltigt i minst tre månader efter den planerade hemresan.
 • Medborgare i Storbritannien som har uppehållsstatus i Sverige, får efter Brexit resa in i Sverige med ett nationellt id-kort eller pass utfärdat av Storbritannien. Det samma gäller medborgare i Storbritannien som kan styrka att de har ansökt om uppehållsstatus. Brittiska medborgare utan uppehållsstatus, samt familjemedlemmar till medborgare I Storbritannien som inte är EU-medborgare, behöver dock giltigt pass.   

Exempel på handlingar som inte är giltiga resehandlingar 

 • Id-kort utfärdade av Skatteverket 
 • Olika typer av bankkort 

Nationellt id-kort

Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land, och som kan användas vid resa till länder inom EU/EES. I Sverige är det polisen som utfärdar pass och nationellt id-kort. Observera att andra typer av id-kort inte är giltiga resehandlingar.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige på regeringens webbplats

Migrationsverkets webbplats

Undantag från krav på giltiga resehandlingar

Barn som reser med sin vårdnadshavare

En minderårig nordisk medborgare som reser med sin vårdnadshavare men utan egen resehandling, kan styrka sin rätt att resa in i Sverige genom att vårdnadshavaren uppvisar en giltig resehandling som styrker rätt till inresa enligt beskrivningen ovan, samt påvisar att hen är barnets vårdnadshavare.

Skolresor och liknande resor

För skolklasser, föreningar eller liknande grupper av minderåriga som klassföreståndare eller annan jämförbar vuxen person ansvarar för, kan rätten till inresa bedömas genom att den vuxne visar en lista över gruppens medlemmar.

Listan ska innehålla

 • de minderårigas personuppgifter
 • godkännande från vårdnadshavare för de minderåriga om att den medföljande vuxne är ansvarig.

Den vuxne ska även kunna styrka sin egen rätt till inresa och till vistelse. Dessutom ska den vuxne klart kunna visa att de minderåriga deltar i en organiserad gruppresa inom till exempel skol- eller fritidsverksamhet.

Samtliga minderåriga ska vara medborgare i något av de nordiska länderna eller EES-medborgare och bosatt i något av dessa länder.

För minderåriga som inte är EES-medborgare men bosatta med uppehållstillstånd i en medlemsstat ska Migrationsverkets blankett "Förteckning över deltagare i skolresor inom EU" fyllas i av ansvarig lärare eller liknande.

Förteckning över deltagare i skolresor inom EU finns på Migrationsverkets webbplats

Viktigt vid bedömning av inresa

I samband med gränskontrollen ska risken för illegal invandring samt på hot mot den allmänna ordningen och säkerheten bedömas. Även riskerna för människohandel och egenmäktighet ska bedömas i samband med minderårigas rätt till inresa.

En gränskontrolltjänstemän som utför in- och utresekontroller får de inte diskriminera personer på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. En persons etnicitet kan därför inte enskilt ligga till grund för bedömningen av om en person, eller grupp av personer, ska kontrolleras.

Detta gäller för resor med barn

Relaterad information