Sök

Det svenska systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Det svenska systemet för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilar på två olika delar, den förebyggande delen och den brottsbekämpande delen.

Den förebyggande delen

I den förebyggande delen, som styrs av det man brukar kalla det administrativa regelverket, ingår verksamhetsutövare (företag och enskilda yrkesutövare) och ett antal myndigheter. Tanken med det förebyggande systemet är att minska risken för att det svenska finansiella systemet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Det administrativa regelverket utgörs främst av penningtvättslagen (2017:630). De verksamhetsutövare som omfattas av lagen ska genomföra åtgärder för att förhindra att deras verksamheter utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Verksamhetsutövarna kan beskrivas som grindvakter in i det finansiella systemet. Dessa verksamhetsutövare står under tillsyn av myndigheter som kontrollerar att regelverket följs.

Ett effektivt förebyggande system gör att brottsvinster eller egendom som ska användas i den legala ekonomin eller för att finansiera terrorism, inte tillåts komma in i det finansiella systemet. Det är därför ett effektivt sätt att minska handlingsutrymmet för kriminella.

Den brottsbekämpande delen

I den brottsbekämpande delen, som styrs av det straffrättsliga regelverket, ingår de brottsbekämpande myndigheterna. Syftet med den brottsbekämpande delen är att lagföra personer som begår penningtvättsbrott eller brott kopplade till finansiering av terrorism. Dessutom är en annan viktig uppgift att återta brottsvinster.

Systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar på liknande sätt runt om i världen. FATF, Financial Action Task Force, är den tongivande globala organisationen på området. År 1990 antog FATF sin första uppsättning rekommendationer för hur medlemsländer ska lagstifta för att förebygga och bekämpa penningtvätt. Rekommendationerna har sedan dess utvecklats, och delas idag upp i 40 rekommendationer på flera olika teman. Ett land som inte följer FATF:s rekommendationer riskerar att hamna på FATF:s grå eller svarta lista vilket kan få stora konsekvenser, exempelvis kan det försvåra eller omöjliggöra internationella transaktioner till och från landet.  FATF:s rekommendationer har även inkluderats i EU:s regleringar och därmed i svensk lagstiftning.

Läs mer

Mer om penningtvättsbekämpningens historia och hur systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fungerar i Sverige.
30 år av penningtvättsbekämpning i Sverige och internationellt, Riksbankens webbplats.

Mer om det svenska systemet på regeringskansliets hemsida.
Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, regeringens webbplats