Lagstiftning för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism sker globalt, nationellt, på branschnivå och bland enskilda verksamhetsutövare. Därför finns det en mängd olika regelverk som samspelar på olika nivåer.

Praxis

Under praxis finns ett urval av domstols- och myndighetspraxis gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det internationella samarbetet har resulterat i regler från både FN och EU genom exempelvis konventioner och EU-direktiv. Därutöver finns den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). FATF är den mest tongivande organisationen som arbetar inom området och har utfärdat 40 rekommendationer gällande medlemsländernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa internationella regelverk har implementerats i vår nationella lagstiftning.

lagbok

Det finns framförallt tre lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt:

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är ett administrativt regelverk. Den syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.
Lag (2017:630), på riksdagens webbplats.

Lagen om straff för penningtvättsbrott, är det straffrättsliga regelverk som omfattar penningtvätt.
Lag (2014:307), på riksdagens webbplats.

Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, som kriminaliserar finansiering av terrorism.
Lag (2002:444) på riksdagens webbplats.

I Sverige har ett flertal myndigheter samt Sveriges advokatsamfund bland annat till uppgift att se till att regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism följs. Deras uppdrag regleras i förordningar. Myndigheternas tillsynsverksamhet kan leda till sanktionsbeslut mot vissa verksamhetsutövare som inte följer regelverket.

På denna sida kan du även hitta de mest centrala rättsakterna inom penningtvätt och finansiering av terrorism samt vissa av tillsynsmyndigheternas sanktionsbeslut.

Internationella regelverk

Under internationella regelverk finns de mest centrala över- och mellanstatliga regelverken gällande penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell lagstiftning

Under nationell lagstiftning finns de administrativa och straffrättsliga lagar och förordningar som behandlar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Myndigheter och organisationer

Länkar till de myndigheter och organisationer som bedriver tillsyn enligt regelverken om penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Fastighetsmäklarinspektionen

Finansinspektionen

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Västra Götaland

Revisorsinspektionen

Spelinspektionen

Sveriges advokatsamfund