Upphittat djur - detta gäller

Ett bortsprunget djur räknas oftast som hittegods. Om du tar hand om ett bortsprunget djur är du skyldig att kontakta polisen. Tänk dock på att katter kan ströva fritt utan att vara bortsprungna. Katter klassas därför i många fall inte som hittegods.

Gäller det ditt djur?

Är det ditt eget djur som stulits eller sprungit bort? Läs istället informationen på sidan Stöld eller förlust av djur – utsatt.

Är djuret bortsprunget eller övergivet?

Hittar du en märkning på djuret ska du kontakta ägaren. Om du inte får tag i ägaren ska du kontakta polisen.

Om djuret inte är märkt och du tror att det är övergivet ska du kontakta länsstyrelsen, eftersom länsstyrelsen är huvudman för djurskyddslagen. Länsstyrelsen kan du dock endast kontakta på kontorstid. Utanför kontorstid kan du istället kontakta polisen.

Upphittade katter

Katter får ströva fritt utan att anses som bortsprungna, därför räknas i regel inte katter som hittegods. Men undantag kan till exempel vara en omärkt raskatt som hittas i stadsmiljö, eftersom det går att anta att den är en innekatt som smitit ut.

Katter kan vara svåra att knyta till en ägare. Om du hittar en märkning på katten ska du kontakta ägaren. Annars kontaktar du polisen.

Om katten inte är märkt och du tror att den är övergiven ska du kontakta länsstyrelsen. Utanför dagtid kan du kontakta polisen som kan besluta om katten ska omhändertas. Polisen kontrollerar då om katten till utseendet och märkning stämmer överens med en som blivit förlustanmäld. Om det inte finns någon anmälan som matchar och polisen bedömer att katten inte ska klassas som hittegods, bör du som hittat katten släppa ut den. Släpp katten på platsen där du hittade den. Då har katten bäst förutsättningar att hitta hem.

Äganderätt för upphittade djur

Beroende på vilket husdjur du hittat gäller olika regler. I vissa fall kan du få behålla djuret om du vill.  

Äganderätt för upphittade hundar

  • Ägaren till en upphittad hund måste hämta hunden inom fem dagar från det han eller hon informerats av polisen, annars tillfaller hunden staten.
  • Hunden tillfaller även staten om ägaren inte har kunnat identifieras inom 10 dagar efter att hunden anmäldes som upphittad till polisen.
  • Upphittaren har inte med automatik rätt till hunden, det är polisen som bedömer upphittarens lämplighet som hundägare.

Äganderätt för andra husdjur

  • Ägaren måste hämta djuret inom en viss tid efter att ha fått meddelande om att djuret hittats, annars övergår äganderätten till staten. Om ett djur tillfaller staten kan djuret komma att säljas eller i vissa fall avlivas.
  • När det gäller andra husdjur än hundar kan dock även du som upphittare få behålla djuret efter en viss tid, om du vill.
  • Om du som upphittare vill ha djuret är du skyldig att ersätta polisen vad det kostat att hantera djuret under tiden.
  • För djurets skull bör du hämta det så fort som möjligt. Hämtar och betalar du inte inom en månad tillfaller djuret staten.

Upphittaren får behålla djuret om:

  1. Ägaren inte är känd inom tre månader från det fyndet anmäldes hos polisen. Om kostnaden för att ta hand om djuret överstiger djurets värde kan dock polisen sälja djuret innan det gått tre månader.
  2. Ägaren inte hämtar djuret inom en månad från det han eller hon underrättats om fyndet och inte betalar polisens kostnader.
  3. Ägaren till djuret inte vill ha tillbaka det.

Innan polisen säljer eller på annat sätt överlåter ett djur kontrollerar länsstyrelsen att den tilltänkta ägaren inte har djurförbud eller hundförbud.

Vilda djur är aldrig hittegods

Vilda djur är aldrig hittegods eftersom de saknar ägare. Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten.

Om du kört på ett vilt djur, exempelvis ett rådjur eller en hjort, är du enligt jaktförordningen skyldig att göra en polisanmälan.

Viltolyckor måste polisanmälas