Sök

Parkeringsanmärkning – bestrida

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Ditt bestridande måste ha kommit in till polisen senast sex månader efter att du betalat avgiften eller då Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för att driva in den.

Betala avgiften först

Du måste betala felparkeringsavgiften även om du tänker bestrida parkeringsanmärkningen. Om ditt bestridande godkänns får du tillbaka avgiften. Du hittar mer information om hur du betalar din parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens webbplats. Där finns också information om hur du betalar från utlandet.

Parkeringsanmärkning, Transportstyrelsen

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Polisen hanterar bara parkeringsanmärkningar som utfärdats på kommunal gatumark, inte kontrollavgifter som utfärdats på privat mark av ett privat parkeringsbolag. Innan du går vidare med att bestrida din anmärkning ska du därför titta om det står parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på anmärkningen. Om du ska bestrida kontrollavgift får du vända dig till det privata parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Om du anser att kontrollavgiften är felaktig ska du inte betala den. Om du betalar innebär det att du accepterar avgiften.

Är mitt skäl för att bestrida tillräckligt?

På sidan Ditt ansvar som förare samt vanliga frågor och svar listar vi vanliga orsaker till att någon bestrider en parkeringsanmärkning men som enligt lag inte är tillräckliga för att ta bort betalningsansvaret. Där finns även svaren på de vanligaste frågorna kring parkering.

Använd e-tjänst för bestridande

I e-tjänsten kan du utföra tre olika ärenden. Du kan bestrida en parkeringsanmärkning, komplettera ett tidigare bestridande med mer information eller överklaga polisens beslut gällande ditt tidigare bestridande. E-tjänsten kontrollerar vilket av ärendena du kan utföra för tillfället. Du kan bara bestrida en parkeringsanmärkning åt gången i e-tjänsten. Vill du bestrida flera anmärkningar så ska varje bestridande göras för sig.

Checklista innan du börjar använda e-tjänsten

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer/samordningsnummer ska du använda vår blankett istället.  Blanketter och kontaktuppgifter

Jag har rätt att utföra bestridandet

Den som är registrerad ägare till fordonet i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register får bestrida en parkeringsanmärkning. Om ägaren är en juridisk person är det den som är firmatecknare för företaget som ska bestrida. När du fyller i ditt bestridande ska du bekräfta att du har fått godkännande av fordonsägaren.

Jag har förberett material som styrker mitt bestridande

Oftast räcker inte ett påstående om att parkeringsanmärkningen är felaktig. Se till att förbereda material som du kan bifoga i e-tjänsten för att styrka ditt bestridande. Tillåtna format är: jpg, png, docx och pdf. Maximal storlek per fil är 10 MB.

Starta e-tjänsten

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se vid bestridande av en parkeringsanmärkning i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. I samband med att ditt ärende inleds inhämtas även uppgifter om parkeringsanmärkningen och fordonsägare från Transportstyrelsen. Personuppgifterna behövs för att kunna handlägga ditt ärende och för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1976:206) om felparkeringsavgift, vilket är en del av polisens myndighetsutövning. Uppgifterna sparas så länge de behövs, dock maximalt i 2 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. Läs om dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter på

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter 

Komplettering av ett ärende

Du kan använda e-tjänsten för att komplettera ett tidigare bestridande. Detta är möjligt fram tills att ett beslut har tagits i ärendet. De uppgifter du kompletterar ärendet med kan vara efterfrågade av en handläggare eller så har du själv kommit fram till att du vill lämna ytterligare information. E-tjänsten kommer avgöra om du har möjlighet att göra en komplettering av ärendet.

Överklaga beslut

Om ditt bestridande avslagits eller blivit avvisat av polisen, har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska ha kommit in till Polismyndigheten senast tre veckor från det att du tog del av beslutet.  E-tjänsten går att använda i fyra veckor från att beslutet fattats. Om den tiden har överskridits, eller om du av annan anledning inte kan eller vill använda e-tjänsten, kan du istället skicka in ditt överklagande via mejl eller post. Blanketter och kontaktuppgifter.

Polisen avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar det sedan till tingsrätten tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Det är tingsrätten som prövar ett överklagat beslut.

Ansöka om rättelse

Rättelse kan du bara ansöka om i de fall parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel. Om en rättelse ska kunna godkännas måste du ta med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation som tar emot rättelser inom ett par dagar efter att du har fått anmärkningen.

Om rättelsen inte godkänns kan du istället bestrida parkeringsanmärkningen.

Adresser och öppettider för polisstationer

Bestrida en förhöjningsavgift

Om du inte betalar din felparkeringsavgift inom den tid som föreskrivs kan du bli skyldig att också betala en förhöjningsavgift. Det är Transportstyrelsen som beslutar om förhöjningsavgiften.

Du som har fått en förhöjningsavgift och tycker att avgiften är felaktig kan bestrida den. Det gör du hos polisen.

När du bestrider en förhöjningsavgift ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att avgiften är felaktig. Bestridandet ska vara skriftligt och skickas i e-tjänsten (ange i bestridandet att det enbart gäller den förhöjda avgiften), per mejl eller post till polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad.

Blanketter och kontaktuppgifter