Parkeringsanmärkning

Du har fått en parkeringsanmärkning därför att du har stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller.

Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lagen om felparkeringsavgift.

Lagen om felparkeringsavgift på Riksdagens webbplats

Bestridande av betalningsansvar

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du bestrida. Det gör du skriftligen hos polisen i det län som står på parkeringsanmärkningen. Adressen du skickar bestridandet till står på parkeringsanmärkningen. Ange varför du vill bestrida och vilka bevis du har för att parkeringsanmärkningen är felaktig samt ärendenummer, registreringsnummer och fabrikat.

Om det inte är den som är ägare till fordonet som ska bestrida behövs en fullmakt från ägaren. Om fordonsägaren är en juridisk person är det enbart firmatecknare som får ge dig fullmakt. Bevis om vem som är firmatecknare skal bifogas bestridandet.

Blankett för att bestrida parkeringsanmärkning och fullmakt

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter betalningen eller sex månader efter att Kronofogden vidtagit åtgärd för indrivning av avgiften. I annat fall kommer ärendet att avvisas.

Ansökan om rättelse

Du kan ansöka om rättelse endast när parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, exempelvis om fordonsfabrikatet är felaktigt. För att göra en rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. Rättelsen kan endast ske inom ett par dagar från det att du har fått parkeringsanmärkningen.

Betalning av felparkeringsavgift

Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens mark. Transportstyrelsen sköter däremot inte administrationen åt privata parkeringsbolag.

Tänk på att du ska betala avgiften inom angiven tid även om du anmält till Polismyndigheten att du bestrider betalningsansvaret. Om Polismyndigheten beslutar att du inte är betalningsansvarig, återbetalar Transportstyrelsen felparkeringsavgiften. Det är fordonsägare som ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas.

Transportstyrelsen:

  • bevakar att inbetalningar sker inom den föreskrivna tiden.
  • skickar ut påminnelse och inbetalningskort.
  • överlämnar obetalda ärenden till Kronofogden.

Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från det datum det utfärdades. Om du inte betalar den kommer en påminnelse med samma avgift, och betalar du inte den får du ytterligare en påminnelse med förhöjd avgift. 

Låter du bli att betala överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggningen.

Du hittar mer information om hur du betalar parkeringsanmärkningar och om vad du ska göra om du tycker att du felaktigt har fått en anmärkning eller förhöjd avgift hos Transportstyrelsen. Det står också på själva parkeringsavgiften vad du ska göra.

Parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens webbplats

Har du frågor om betalningen? Ring eller skriv till Transportstyrelsen. 

Transportstyrelsen
701 81 Örebro
Telefon: 0771-14 15 16

Ange alltid det ärendenummer som står på parkeringsanmärkningen.

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering

Polisen handlägger inte parkeringsärenden som avser kontrollavgifter. På kontrollavgiften framgår till vem du ska vända dig till om du har invändningar mot kontrollavgiften.

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering på riksdagens webbplats

Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 9 § anger också att talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Talan ska väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.

 

Många kallar felparkeringsavgifter för parkeringsböter eller parkeringsbot. När du parkerar fel kan du alltså få en parkeringsanmärkning och måste betala en felparkeringsavgift.

112 vid larm
114 14 övriga ärenden