Beställningskoder forensiska undersökningar

Polisens nationella forensiska centrum, NFC, utför forensiska undersökningar främst inom brottsutredningar. Varje undersökning har en kod, som ska anges vid beställning.

Varje beställningskod är uppbyggd av en bokstav och två eller tre siffror. Bokstaven och den första siffran står för huvudgrupp respektive undrgrupp. Uppställningen av koder är i alfabetisk ordning. För varje material anges dels en eller flera produktkoder, dels med vilka material det aktuella materialet ska jämföras.

För information och rådgivning eller frågor om eventuella forensiska undersökningar som inte finns i listan, kontakta NFC.

B Brandundersökningar

B00 Brandundersökning, övriga undersökningar med anknytning till bränder

Om det inte finns någon passande kod till den efterfrågade undersökningen kan kod B00 väljas. Den måste då kompletteras med en skriftlig precisering av vilken undersökning som önskas.

B1 Elektriska undersökningar

B11, Elbrand, elektrisk utrustning: Undersökning av elektriska installationer (fastigheter/elektrisk apparatur) och apparater i samband med utredning av brandorsak.

B2 Kemiska undersökningar

B21, Brandfarlig vätska: undersökning avseende brandfarlig vätska.

B22, Självuppvärmning: Undersöka om det i materialet förekommer vegetabilisk olja med självuppvärmande förmåga. Undersöka om en produkt har självuppvärmande förmåga. Undersöka om förutsättning för självuppvärmning finns.

B23, Brandegenskaper: Undersöka vätskors och fasta materials brandegenskaper, till exempel antändlighetsförmåga, brandfarlighet (flampunkt) med mera.

B3 Gasrelaterade och mekaniska undersökningar

B31, Mekaniska brandorsaker: Undersökning beträffande varmgång i lager eller mekaniska fel i uppvärmningsanordningar.

B4 Platsundersökning vid brand eller gasexplosion

B41, Platsundersökning vid brand eller gasexplosion: Bistå vid platsundersökning vid brand eller gasexplosion.

B5 Allmänt

B53, Brandundersökningar inom skorstensfejarområdet: Undersökning av skorstenar, eldstäder, värmekaminer.

B54, Brandspridningsutlåtanden: Utlåtanden beträffande hur branden har spridit sig eller om det förelegat spridningsrisk och fara för liv och hälsa.

B55, Gasrelaterade bränder, explosioner, olyckor: Undersökning av gasolutrusningar, gasexplosion, cigarettändare.

D Dokument och handskrift

D1 Dokument

D11, Äkthetsundersökning, sedlar.

D12, Äkthetsundersökning, persondokument: Undersökning av äktheten hos persondokument samt om det utsatts för manipulation.

D13, Äkthetsundersökning, bank- och posthandlingar, lotter: Undersökning av äktheten hos bank- och posthandlingar, lotter etc. samt om de utsatts för manipulation.

D14, Framställningssätt, handlingar: Att utröna på vilket sätt en handling framställts. Avser exempelvis tryckfrihetsmål eller om en handling framställts i en viss skrivare/kopiator.

D15, Värdetrycksaker, dokumentsäkringar, kravuppfyllelse: Att fastställa om en värdetrycksak/dokumentsäkring uppfyller aktuella säkerhetskrav.

D16, Granskning av lotter: Kontroll av om lotter uppfyller säkerhetskrav enligt LIFS 2018:4 (Lotteriinspektionens författningssamling).

D17, Reliefskrift, framkallning: Framkallning av reliefskrift (genomtryckt skrift).

D2 Maskinskrift

D21, Maskinskrift: Jämförelse mellan maskinskrift på handlingar för att fastställa om en och samma maskin använts. Undersöknig av maskinskrift för att fastställa vilken skrivmaskin som använts.

D22, Karbonband, Utskrift: Utskrift av information på karbonband.

D4 Handstilsundersökningar

D41, Namnteckningar och övrig handstil: Jämförande undersökningar av handskriven text.

D5 Platsundersökning

D51, Dokument, platsundersökning: Bistå vid platsundersökning i samband med tillslag mot en så kallad förfalskarverkstad eller liknande.

E Explosivämnen

E1 Explosivämnen

E11, Explosivämnen samt övriga undersökningar med anknytning till sprängningar och explosioner. Notera att elektronikundersökningar görs med separat lämplig betställarkod: Påvisande av eventuella explosivämnessester och/eller bestämning av explosivämnestyp, samt övriga undersökningar med anknytning till sprängningar och explosioner. Beställningen bör kompletteras med en kort precisering i text om vilken typ av underökning som önskas. Om mobiltelefon eller annan elektronik ska undersökas så görs den beställningen på separat beställarkod.

E3 Platsundersökningar

E31, Platsundersökning: Bistå vid platsundersökning i samband med explosioner och explosivämnestillverkning.

F Färg, glas och fibrer

F1 Färg

F10, Söka färgflagor och/eller jämförande färgundersökning: Söka och tillvarata färg från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsefärg.

F2 Sedelskyddsfärg

F21, Påvisande av kända sedelskyddsfärger

F3 Glas

F30, Söka glaspartiklar och/eller jämförande glasundersökning: Söka och tillvarata glas från insänt material samt i förekommande fall jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelseglas.

F4 Platsundersökning, färg och glas

F41, Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av glas och färg.

F5 Fibrer och textilier

F50, Textila material/fibrer inklusive textila kontaktspår och förbränt textilmaterial: Söka och beskriva samt jämföra.

F6 Platsundersökning, fibrer

F61, Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av fibrer och textila material.

G Gifter och alkohol

Gifter/förgiftning – se och använd kod N80.

G2 Alkohol

G21, Analys av alkohol: Beskrivning av materialets utseende, bestämning av volymsprocent etylalkohol, fastställande av ev. illegal tillverkning.

G23, Tillverkning alkohol: Beräkning av tillverkad mängd sprit utifrån socker-, jäst-, energiförbrukning m.m.

G24, Jämförande undersökning av alkohol: Jämförelse av sprit i två eller flera material.

G5 Platsundersökning

G51, Platsundersökning alkohol: Bistå vid platsundersökning i samband med illegal alkoholtillverkning.

I IT-relaterat material

I00 Övriga undersökningar med anknytning till IT-relaterat material

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till I00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

I01, IT - avbildning: Avbildning av dator, hårddisk, USB-minne eller annan IT-utrustning. Avbildningen returneras för analys hos beställaren.

I02, Dekryptering av data och återskapning av lösenord: Dekryptering av data som heldiskkrypterade datorer, krypterade filer, externa hårddiskar och USB-minnen. Återskapning av lösenord, t.ex. inloggningslösenord i dator.

I03, Analys av data: Analysen utförs utifrån bifogad frågeställning.

I1 Datamedier och tillhörande utrustning

I14, IT - funktionsanalys: Undersökning av funktionalitet hos en mjukvara, antingen i form av källkod eller exekverbara filer.

I16, Oläslig lagringsmedia och data: Extrahering av data ur oläslig/skadad lagringsmedia såsom hårddiskar, minneskort och USB-minnen. Hårdvarulås. Logiska reparationer av filsystem och partitioner. OBS! Undersökningen kan påverka materialet. Ett godkännande krävs.

I19, Slumptalsgeneratorer: Typgodkännande av slumptalsgeneratorer och programvara för lott- och spelverksamhet: Kontroll av om slumptalsgeneratorer och/eller programvara för lott och spelverksamhet uppfyller Lotteriinspektionens krav.

I2 Platsundersökning

I21, Platsundersökning, IT: Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av materiel med anknytning till IT-relaterat brottslighet.

I3 Elektronik

I30, Elektronik, övrig undersökning: Avser undersökning av elektronisk utrustning där ingen annan undersökningstyp/beställarkod passar. Begäran ska alltid kompletteras med skriftlig precisering av önskad undersökning.

I31, Elektronik, extrahering av data: Extrahering/avbildning av data i elektronisk utrustning. Kompletteras med undersökning/beställarkod I33 om även analys av data ska genomföras. Annars returneras avbildningen för analys hos beställaren.

I32, Elektronik, funktionsanalys: Funktionstest/analys av elektronisk utrustning. Undersökning vilken funktionalitet elektronisk utrustning har, alternativt om utrustningen fungerar enligt bifogad specifikation.

I33, Elektronik, analys av data: Analys av data i elektronisk utrustning. Analysen görs utifrån bifogad frågeställning.

I36, Skimmer, undersökning: Kontroll om elektronisk utrustning är en skimmingutrustning eller är manipulerad med avseende på skimming, sett till ingående komponenter. Extrahering data från eventuell videospelare redovisas digitalt till uppdragsgivaren för analys. Extrahering av lagrad kortinformation kan göras, men endast i samråd med uppdragsgivaren. Detta minnesinnehåll är vanligen krypterat.

I5 Mobil

I50, Mobil, övrig undersökning: Avser undersökning av mobiltelefoner och motsvarande utrustning där ingen annan undersökningstyp eller beställarkod passar. Begäran ska alltid kompletteras med skriftlig precisering av önskad undersökning.

I51, Mobil, extrahering: Extrahering och tolkning av data från mobila enheter. Ingen analys av extraherad information genomförs.

I53, Mobil, analys av information: Analys av information extraherad från mobil enhet. Analys görs utifrån bifogad frågeställning.

K Kroppsvätskor och annat biologiskt material

K00 Övriga undersökningar med anknytning till biologiskt material

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till K00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

K1 Kroppsvätskor

K11, Sperma, human sperma: Söka sperma och efter inledande undersökning eventuellt utföra DNA-analys.

K12, Sekret, humant sekret: Söka sekret och utföra DNA-analys.

K2 Humant hår

K20, Hår, humant hår: Söka hår och utföra DNA-analys.

K4 Identifiering/registrering av humant material med DNA-analys

K42, DNA-registrering: Registrering i DNA-spårregister: Registrering och jämförelse av DNA-resultat i DNA-registren.

K6 Material från djur

K60, Djurhår: Animaliska spår andra än blod (vävnad, ben, hår, dun, fjäder): Söka och beskriva, utföra DNA-analys eller mofologisk undersökning för art- eller individbestämning.

K63, Djurblod: Söka djurblod, utföra DNA-analys för art- eller individbestämning.

K7 Växter, jord och trä

K71, Växtrester inklusive trä och jord: Söka och beskriva samt jämföra.

K8 Platsundersökning

K81, Biologiskt material, platsundersökning: Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande av biologiskt material.

K9 Märk-DNA

K90, MärkDNA: Påvisande av märkDNA för vidare remittering.

L Ljud, bild och foto

L00 Övrigt, bild- eller videoundersökning.

Övriga undersökningar med anknytning till foto, bild eller video. OBS! Ej fotografering. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade bildundersökningen sätts koden till L00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas (analys av nummerplåtar, händelseförlopp, kameravinkel, analogt material mm).

L1 Ljud

L10: Övriga undersökningar med anknytning till ljudinspelningar: Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade ljudundersökningen sätts koden L10, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas (platsanalys, händelseförlopp, inspelning och ljudmätning på brottsplats el. likn, avancerad konvertering mm).

L11, Hörbarhetsförbättring av inspelat ljud: Teknisk bearbetning av inspelat ljud: Bearbetning av inspelat ljud med åtgärder för förbättrad hörbarhet.

L2 Tal

L23, Talanalys: Jämförelse av olika inspelningar av tal för att utröna om de härrör från samma talare.

L25, Inspelat tal, talkonfrontation: Tekniskt bistå vid en talkonfrontation där vittne i syfte att peka ut förövaren av ett brott får lyssna till tal, dels av brottsmisstänkt, dels av andra personer med snarlikt sätt att tala.

L26, Äkthetsundersökning av inspelat ljudmaterial: Undersökning av ljudmaterial och dess medium för att utröna om materialet manipulerats.

L27, Teknisk undersökning av inspelande utrustning: Teknisk undersökning av kopplingen mellan ljudmaterial och använd inspelningsutrustning. Undersökning av inspelande utrustning, inspelningsförfarande, för att utröna sambandet mellan inspelning och använd utrustning.

L28, Tidsbestämning av inspelat ljud: Tidsbestämning av inspelat ljud eller videomaterial baserat på digitala tidsstämplar.

L3 Bild

L31, Återskapande av ljud-, bild- och videomaterial: Återskapa raderade eller skadade ljud-, bild- eller videofiler från digitalt lagringsmedium.

L32, Äkthetsundersökning av bildmaterial: Undersökning av video, foto, negativ och digitala bilder och dess medium för att utröna om materialet manipulerats.

L33, Bildjämförelse: Jämförande undersökning av personer eller föremål på bilder. Identifiering av personer eller föremål genom jämförelse mellan omstritt och känt bildmaterial.

L34, Längdmätning i bild: Undersökningen resulterar i en skattning av en vertikal längd i bilden. Det kan t.ex. användas för att bedöma en persons längd. I första hand avsett som spaningsinformation.

L37, Kameraidentifiering: Undersökning för att analysera om en bild eller video har tagits av en specifik kamera.

L38, Registersökning av ansiktsbild: Sökning av ansiktsbild på okänd person mot bilderna i ABIS/signalementsregistret i syfte att få fram ett uppslag på vem personen kan vara. Maximalt 1 bild per person och tillfälle skickas in tillsammans med begäran, se separat instruktion på Intrapolis under ”Registersökning av ansiktsbild”. Redovisas som forensiskt uppslag och potentiell kandidat/ingen potentiell kandidat.

L39, Automatisk bildanalys: Automatiskt analys av objekt som finns i ett utredningsmaterial, exempelvis fordon, kläder, vapen eller väskor. Även ansikten och registreringsnummer som förekommer i en utredning kan filtreras fram och analyseras. På så sätt kan stora mängder videomaterial granskas i annan ordning än den kronologiska och i första hand analysera det som är relevant för förundersökningen. Resultatet lämnas i form av ett ”Analysbesked”.

L5 Platsundersökningar

L51, Platsundersökning, bild/ljud: Bistå vid platsundersökning i samband med tillvaratagande/säkring av material med anknytning till foto, bild, video eller ljud.

L6 Foto

L61, Fotodokumentation: Fotografering i syfte att dokumentera ett föremål/beslag eller person där bilder t.ex. ska användas i ett protokoll eller visa hur det såg ut vid en viss tidpunkt/undersökningsmoment.

L62, Spårfotografering: Fotografering av spår där bilderna ska ligga till grund för vidare analys t.ex. fingeravtryck, skoavtryck, blodbild m.m.

L63, Fotografering brottsplats/fält: Fotografering på t.ex. brottsplats/fyndplats med syfte att dokumentera (översiktsbilder, 360 graders fotografering, flygfotografering m.m.) samt spårfotografering (fingeravtryck, skoavtryck, däckavtryck, brytmärken m.m.).

L64, Videoinspelning: Videoinspelning, t.ex. vid vallning/förhör, rekonstruktion av händelseförlopp, dokumentation av brottsplats/fyndplats m.m.

L65, Bildbehandling: Bildbehandling av befintliga bilder och videofilmer t.ex. konvertering av RAW-filer, bearbetning av fotograferade spår från brottsplats och sammanställning av VR-presentation. OBS! Inte till Polismyndigheten inskickat material t.ex. övervakningsfilm.

L7 Brottsplatsdokumentation

L70, Brottsplatsdokumentation, udda: Övriga undersökningar med anknytning till plats- eller objektsundersökning med hjälp av avancerad mätutrustning. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen inom området brottsplatsdokumentation med ny teknik sätts koden till L70. Komplettera med en skriftlig precisering och muntlig kontakt.

L71, Brottsplatsvisualisering i 3D: Datainsamling och visualisering av plats eller föremål utifrån en renodlad 3D-modell. Resultatmaterial kan vara bilder, video och 3D-modell till visningsprogram. Plats- eller objektsundersökningen utförs med hjälp av avancerad mätutrustning i form av markbunden 3D-laserskanner eller fotogrammetri. Muntlig kontakt tas för en förhandsgranskning för att utröna möjligheter innan undersökningen beställs.

L72, Utökad 3D-visualisering: Datainsamling och utökad visualisering utifrån en renodlad 3D-modell där exempelvis objekt kan återplaceras och händelser visualiseras. I övrigt samma som L71 Brottsplatsvisualisering i 3D.

L73, Forensisk analys i 3D: Analys av 3D-data. Resultatmaterial kan vara bilder, video och 3D-modell till visningsprogram, men kan också utgöra ett värde i en fysikalisk storhet (så som avstånd, lutning, volym etc) eller svara på en frågeställning (Exempelvis: Går det att se från punkt A till B?). Plats- eller objektsundersökningen utförs med hjälp av avancerad mätutrustning i form av markbunden 3D-laserskanner. Muntlig kontakt tas för en förhandsgranskning för att utröna möjligheter innan undersökningen beställs.

M Materialundersökningar och sammanpassningar

M00 Materialundersökning: övriga undersökningar med anknytning till material och dess egenskaper

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till M00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

M1 Materialundersökningar

M11, Material-/produktbestämning: Undersökningar för bestämning av material t.ex. metaller, plast, lim, gummi, kassaskåpsfyllningar, vätskor (ej narkotika och brandfarliga), ljusmassor m.m. samt i förekommande fall jämförande undersökningar mellan omstritt material och jämförelsematerial.

M11, Material-/produktbestämning: Undersökningar för bestämning av material t. ex. metaller, plast, lim, gummi, kassaskåpsfyllningar, vätskor (ej narkotika och brandfarliga), ljusmassor mm samt i förekommande fall jämförande undersökningar mellan omstritt material och jämförelsematerial.

M13, Mynt, Myntundersökning: Äkthetsundersökning av svenska mynt och Euromynt då frågan rör falskmynteri och det finns misstänkta i ärendet. Skadade mynt undersöks inte.

M14, Pennpasta: Undersökning av pennpasta (exv bläck). Jämförande undersökning och åldersbestämning. Relativ datering mellan två eller flera handskrivna texter/namnteckningar och nyligen upprättad text <6 månader.

M2 Sammanpassningar

M21, Samhörighet/sammanpassning: Undersökning av om olika material har hört samman genom en jämförande undersökning av t.ex. brott-, klipp- och rivkanter. Undersökning av exempelvis plastpåsar, plastsäckar, tejp och plastfolie med avseende på om de har hört samman eller har samma tillverkning. Omfattar även undersökningar av samhörighet (ej kemiska) dvs. om två eller flera föremål har ett gemensamt ursprung.

M3 Skadeundersökningar

M31, Skadeundersökning: Undersökning av skador i material med avsikten att fastställa hur/varför skadan uppkommit.

M4 Elektriskt material

M41, Elektriskt material: Undersökning av elektriskt material, ej i samband med brand. Undersökning av elektriskt material/utrusning där brand ej förekommit t.ex. radarvarnare och spelautomater. Även material i samband med elolycksfall eller elsabotage.

M5 Platsundersökningar

M51, Platsundersökning, material: Bistå vid platsundersökning i samband tillvaratagande av material för produktbestämning, sammanpassning eller skadeundersökning.

N Drog, narkotika och dopningsmedel

N00 Narkotika och läkemedel

N001, Narkotika övrig, LSD: Perforerade pappersark eller enstaka frimärksminiatyrer som kan misstänkas vara preparerade med narkotika.

N002, Läkemedelsberedningar: Läkemedelsberedningar som inte passar in på annan undersökning, som tex plåster, suppositorier.

N080, Narkotika, vätskor: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

N090, Narkotika, smittorisk: Identifierande undersökning.

N1 Materialtyper

N101, Narkotika, spår av: Spårsäkring inklusive identifiering. Ange misstänkt typ av narkotika. Sökning av ej synliga narkotikarester på insänt material och identifiering.

N102, Narkotika, spår av: Identifiering av spårsäkrat material. Ange misstänkt typ av narkotika. Sökning av ej synliga narkotikarester på insänt material och identifiering.

N110, Narkotika, pulver: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Haltbegäran utförs utan begäran på material med följande vikter: Amf>200g, Kokain>50g, Heroin>20g, Metamf>200g

N121, Narkotika, cannabis: Cannabisharts, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av cannabisharts.

N122, Narkotika, cannabis: Cannabis, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av grön cannabis, jointar, grinders m.m. Färskt material torkas och skickas i pappersförpackning.

N123, Narkotika, cannabis: Cannabis (blomställningar), fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av Cannabis blomställningar. Färskt material torkas och skickas i pappersförpackning.

N130, Narkotika, svampar: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika. Material som misstänks utgöras av narkotikaklassade svampar.

N141, Narkotika, växtmaterial: Opium, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av opium.

N142, Narkotika, växtmaterial: Spice, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av spice.

N143, Narkotika, växtmaterial: Kat, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av kat. Kat skickas omgående i färskt tillstånd.

N149, Narkotika, växtmaterial: Övrigt växtmaterial, fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av övrigt växtmaterial.

N151, Narkotika, tabletter: Tabletter (ej ecstasy), fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. Identifiering av svenska läkemedel och haltbestämning utförs på begäran.

N152, Narkotika, ecstasy: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara. Haltbestämning utförs på begäran.

N161, Narkotika, ampuller: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av dopningsmedel.

N170, Narkotika, kapslar: Fastställande av mängd, beskrivning av utseende samt identifiering av narkotika dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

N2 Klassificering

N20, Profilering av narkotika för spaningsändamål: Profilering av narkotika, undantaget amfetamin, brunt heroin och cannabisharts (se N21-N23), för spaningsändamål.

N22, Profilering av heroin för spaningsändamål: Profilering av heroin för spaningsändamål. Sökning efter liknande beslag (länkar) i databas innehållande tidigare analyserade beslag. Kan även utföras mellan begärda beslag.

N23, Profilering av cannabisharts för spaningsändamål: Profilering av cannabisharts för spaningsändamål. Sökning efter liknande beslag (länkar) i databas innehållande tidigare analyserade beslag. Kan även utföras mellan begärda beslag.

N3 Jämförande undersökning

N30, Jämförelse, narkotika övrigt: Jämförande undersökning av narkotika, övrigt. Jämförande undersökning av spår av narkotika, samt jämförande undersökning av narkotika, undantaget amfetamin, brunt heroin och cannabisharts (se N31-N33).

N31, Jämförelse, amfetamin: Jämförande undersökning av amfetamin. Jämförelse mellan amfetaminet i två eller flera material.

N32, Jämförelse, heroin: Jämförande undersökning av brunt heroin. Jämförelse mellan brunt heroin i två eller flera material.

N33, Jämförelse, cannabisharts: Jämförande undersökning av cannabisharts. Jämförelse mellan två eller flera material som utgörs av cannabisharts.

N34, Jämförelse, kokain: Jämförande undersökning av kokain. Undersökningen görs inte på NFC, utan skickas till laboratorium utomlands.

N4 Recept och utrustning

N41, Narkotika, recept: Narkotika. Recept. Genomgång och utvärdering av recept. Bedömning av användbarhet.

N42, Narkotika, tillverkning: Narkotika, tillverkning/beredning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning/beredning av narkotika, undantaget GHB och dopningsmedel (se N44 och N46).

N44, GHB, tillverkning: GHB/GBL, tillverkning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt illegal tillverkning av GHB.

N46, Dopningsmedel, tillverkning: Dopningspreparat, tillverkning/utrustning. Undersökning av material och utrustning beslag-tagen från misstänkt illegal tillverkning av dopningspreparat.

N48, Narkotika, Odling: Narkotika, Odling. Undersökning av material och utrustning beslagtagen från misstänkt odling. Kontakta NFC innan materialet skördas.

N5 Platsundersökning

N51, Narkotika, platsundersökning: Platsundersökning narkotika/klassade substanser. Bistå vid platsundersökning i samband med illegal tillverkning/beredning/hantering av narkotika.

N6 Kompletterande undersökningar

N60, Förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser i enlighet med SFS 2011:111.

N63, Narkotika, halt: Halt begärd. Fastställande av halt på material som utgörs av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara.

N67, Identifiering läkemedelsnamn: Begärd identifiering av läkemedelsnamn och styrka på tabletter enligt litteraturuppgift.

N8 Kemiska frågeställningar (Drog)

N80, Övriga frågeställningar – Narkotika, hälsofarlig vara, gift och/eller dopningsmedel: Övriga undersökningar med anknytning till gifter, narkotika, hälsofarlig vara och/eller dopningsmedel. Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till N80, som kompletteras med en skriftlig precisering om frågeställning.

O Olja och fett

Vid miljöbrottsrelaterade undersökningar, se kod P.

O00 Oljor och fetter: Övriga undersökningar med anknytning till oljor och fetter

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till O00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

O1 Märkfärg i dieselolja

O11, Märkt diesel- och eldningsolja: Analys av märkämnet Solvent Yellow 124 i diesel- och eldningsolja.

O2 Olja / Fett

O21, Olja: Olja/Fett, Material/Produktbestämning. Undersökning avseende förekomst och/eller typbestämning av olja, fett och liknande produkter.

O22, Oljejämförelse: Olja/Fett, Jämförande undersökning. Jämförande undersökning mellan omstritt material och jämförelsematerial.

P Miljörelaterade undersökningar

P00 Miljörelaterade undersökningar: Övriga undersökningar med anknytning till miljöbrott

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till P00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

P1 Analys

P11, Miljörelaterad undersökning: Undersökning av misstänkta miljö- och/eller hälsofarliga ämnen. Undersökning av misstänkta miljö- och/eller hälsofarliga ämnen med miljöbedömning i vid misstänkt miljöbrott. Kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

P12, Aska: Aska efter misstänkt olaglig eldning av avfall (i huvudsak enbart aska). Karakterisering av materialrester. Undersökning av tungmetaller och dioxiner med miljöbedömning enligt normal rutin. Kompletteras med skriftlig begäran om ytterligare ämnen bedöms aktuella.

P13, Förorenad mark: Jord från misstänkt markförorening. Undersökning av olja och/eller tungmetaller med miljöbedömning. Kompletteras med skriftlig begäran om ytterligare ämnen bedöms aktuella.

P2 Platsundersökning

P21, Platsundersökning, miljöbrott: Platsundersökning, miljöbrott. Bistå vid platsundersökning i samband med miljöbrott.

S Spårundersökningar

S00 Övrig spårundersökning: Övriga spårundersökningar, handskavtryck och däckavtryck

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen sätts koden till S00, som kompletteras med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas.

S1 Spårundersökning på brottsplats

S11, Platsundersökning, spår: Bistå vid platsundersökning för hantering av skoavtryck, fotavtryck, verktygsspår o.s.v.

S2 Fingeravtryck

S21, Fingeravtrycksframkallning: Fingeravtrycksundersökning. Fingeravtrycksframkallning på insända föremål. Jämförelse och identifiering av säkrade avtryck.

S22, Platsundersökning, fingeravtryck: Fingeravtrycksundersökning på brottsplats. Bistå vid platsundersökning i samband med fingeravtrycksundersökningar.

S23, Fingeravtrycksjämförelse: Jämförelse och identifiering av säkrade avtryck. I regel spårkort från brottsplats eller spårfoton med avtryck säkrade på labb. Kan även vara annat material enbart för fingeravtrycksjämförelse.

S3 Skoavtryck

S32, Skoavtryck: Skoavtrycksundersökning. Jämförelse av säkrade avtryck med beslagtagna skor och/eller ev. andra säkrade avtryck. Framkallning/förstärkning av skoavtryck ingår.

S4 Verktygsspår, lås och instämplade beteckningar

S41, Verktygsspår: Verktygsspårsundersökning. Jämförelse av säkrade spår med beslagtagna verktyg och/eller med andra säkrade spår. Jämförelse av präglingen i tabletter. Jämförelse av svetsar med förslutningsmaskin och/eller med andra svetsar.

S42, Lås och nycklar: Undersökning av lås och nycklar avseende dyrkning, manipulation och kopiering.

S5 Blodspår

S51, Blodbildsanalys: Beskrivning och analys av blodförekomst, fläckars fördelning, läge, storlek och utseende.

S6 Platsundersökning blodspår

S61, Blodbildsanalys, platsundersökning: Bistå med blodbildsanalys vid platsundersökning.

U Alkohol i utandningsluft

U10, Utandningsluft: Undersökning av ifrågasatt alkoholutandningsprov. Utlåtande om exempelvis handhavande av instrument, mediciners inverkan på alkoholutandningsprov, påverkan av störande ämnen och påstått alkoholintag efter färd.

V Vapenundersökningar

V00 Vapen och skottlossning: Övriga undersökningar med anknytning till skjutvapen och skottlossning

Om det inte finns någon kod som passar in på den efterfrågade undersökningen, välj kod V00 och komplettera med en skriftlig precisering av vilken typ av undersökning som önskas - beskriv utförligt vad som hänt i det aktuella fallet.

V1 Skjutvapen

V10, Skjutvapen standardundersökning: Kombinerad undersökning – Identifiering (V16), funktionskontroll (V14) och vapenlagens tillämpning på skjutvapen (V18). Information om vapnet så som vapnets märke, modell, kaliber och tillverkningsnummer. Kontroll av vapnets funktion samt vapenlagens tillämpning.

V11, Skjutvapen nationell registrering och jämförelseundersökning enligt FAP 446-1. Nationell registrering av skjutvapen som anträffats i samband med brott eller misstänks ha samröre med brott:

  • Jämförelseundersökning mot tidigare registrerade ouppklarade skjutningar (nationellt) genomförs.
  • Jämförelseundersökning sker även automatiskt mot Danmarks och Norges register.
  • Jämförelse kan ske mot andra nationer som är anslutna till Interpols nätverk IBIN. Vid beställning ska detta anges samt mot vilket land jämförelse ska genomföras.

V12, Jämföra vapenspår: Ej för registrering enligt FAP 446-1. Jämföra vapenspår mot specifikt utpekat material. (koden är ej för registrering enligt FAP 446-1). Jämförande undersökning i mikroskop av kula/patronhylsa med annan kula/patronhylsa i syfte att binda dem till varandra eller till ett specifikt utpekat skjutvapen. Ange tydligt i begäran vilket material som ska jämföras.

V14, Funktionskontroll av skjutvapen: Kontroll av vapnets funktion. För mer omfattande funktionsundersökning, se utökad funktionskontroll (V19).

V15, Vapenlagsbedömning utifrån digital media: Undersökningen omfattar en bedömning av vapenlagens tillämpning på vapenliknande föremål som framträder i en bild eller video. I regel identifieras vapnet först, för att sedan bedöma tillståndsplikten hos det identifierade vapnet. I vissa fall kan även vapenlagens tillämpning bedömas utan att vapnet behöver identifieras. Sådana fall kan exempelvis vara om vapnet avfyras i en videosekvens och att man utifrån det kan bedöma vilken typ av vapen som visas. Eventuella liknande alternativ till vad som identifierats på bilden/filmen utreds bland annat genom att marknaden skannas av och populationsbedöms. Allt detta resultatvärderas sedan enligt NFC:s modell där huvudhypotes ställs mot alternativhypotes. Resultatet av de bedömningar och beräkningar som utförts redovisas därefter i ett sakkunnigutlåtande där NFC:s utlåtandeskala används.

V16, Identifiering av skjutvapen: Enbart identifiering av skjutvapen eller delar till vapen, exempelvis fabrikat, modell, kaliber mm. Obs: Spårning av vapen utförs ej!

V18, Vapenlagens tillämpning på vapen: Vapenlagens tillämpning på vapen. Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser. Det kan röra sig om vapen, vapendelar eller hemtillverkade "vapen" (Ammunition - se V51).

V19, Utökad funktionskontroll av skjutvapen: Omfattande funktionsundersökning i syfte att utreda tekniska orsaker till felfunktioner, vådaskott eller motsvarande.

V2 Spår efter skottlossning

V20, Kulor och patronhylsor från skjutvapen, standardundersökning. Nationell registrering och jämförelseundersökning enligt FAP 446-1. Identifiering av kulor och patronhylsors fabrikat, kaliber mm. Utröna antal vapen som använts vid skjutning. Nationell registrering av kulor och patronhylsor som anträffats i samband med brott eller misstänks ha samröre med brott. I särskilda fall kan registrering och jämförelse av patroner genomföras:

  • Jämförelseundersökning mot tidigare registrerade ouppklarade vapen och skjutningar (nationellt) genomförs.
  • Jämförelseundersökning sker även automatiskt mot Danmarks och Norges register.
  • Jämförelse kan ske mot andra nationer som är anslutna till Interpols nätverk IBIN. Vid beställning ska detta anges och mot vilket land jämförelse ska genomföras.

V22, Skjutavstånd: Bedöma hur långt det har varit mellan vapenmynning och ett beskjutet föremål.

V24, Tändsatspartiklar: Säkra och undersöka förekomst av tändsatspartiklar.

V26, Bedömning av skottriktning, skottvinklar: Bedömning av skottriktning, skottvinklar samt skyttens placering. Biträda bl.a. brottsplatsundersökare med beräkningar av skottriktning/skottvinklar samt skyttens placering. Rekonstruktion då det är möjligt.

V28, Skottskador. Bedömning om skada på ett material har orsakats av skjutvapen.

V3 Tårgas

V31, Tårgassprayer: Utröna om insänt material omfattas av vapenlagens bestämmelser samt att i förekommande fall utföra undersökning beträffande förekomst av aktiva substanser i tårgas.

V32, Tårgas på kläder: Undersökning beträffande rester av tårgas på kläder.

V4 Platsundersökning

V41, Platsundersökning, vapen: Undersökning på brottsplats. Bistå vid skjutvapenrelaterad brottsplatsundersökning/rekonstruktion.

V5 Ammunition

V51, Ammunition, standardundersökning: Identifiering av samt vapenlagens tillämpning på ammunition. Information om ammunitionen så som fabrikat, kaliber samt vapenlagens tillämpning.

V6 Tjänstevapen

V61, Besiktning av polisens tjänstevapen: Besiktning av polisens tjänstevapen i samband med särskild utredning.

V7 Destruktion

V71, Destruktion av vapen: Destruktion av vapen enligt vapenlagen, i samband med undersökning (vapen som har förverkandebeslut).