Sök

Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från nationellt forensiskt centrum, NFC, är en redovisning av resultat som har erhållits vid en forensisk undersökning. Utlåtandeskalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering.

Vid resultatvärdering bedöms storleken hos resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum.

Skala för resultatvärdering


Grad +4

Resultaten talar extremt starkt för att ...
Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann. 
1 000 000 ≤ 𝑉


Grad +3 

Resultaten talar starkt för att ...
Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
6 000 ≤ 𝑉< 1 000 000


Grad +2

Resultaten talar för att ...
Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
100 ≤ 𝑉 < 6 000


Grad +1

Resultaten talar i någon mån för att ...
Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om huvudhypotesen är sann än om den alternativa hypotesen är sann.
6 ≤ 𝑉< 100


Grad 0

Resultaten talar varken för eller emot att ...
Det bedöms vara ungefär lika sannolikt att få de erhållna resultaten om huvudhypotesen är sann som om den alternativa hypotesen är sann.
1/6 < 𝑉< 6


Grad -1

Resultaten talar i någon mån för att ... inte ...
Det bedöms vara minst 6 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
1/100 < 𝑉 ≤ 1/6


Grad -2

Resultaten talar för att ... inte …
Det bedöms vara minst 100 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
1/6000< 𝑉 ≤ 1/100


Grad -3

Resultaten talar starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara minst 6000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
1/1 000 000 < 𝑉 ≤ 1/6 000


Grad -4

Resultaten talar extremt starkt för att ... inte ...
Det bedöms vara minst 1 000 000 gånger mer sannolikt att få dessa resultat om den alternativa hypotesen är sann än om huvudhypotesen är sann.
𝑉 ≤ 1/1 000 000

Behöver man alltid värdera forensiska resultat?

NFC använder en utlåtandeskala för resultatvärdering. Skalan har nio steg eller slutsatsgrader, fyra positiva (+1, +2, +3, +4) som talar för, och fyra negativa slutsatsgrader (-1, -2, -3, -4) som talar emot. Dessa är symmetriskt fördelade runt slutsatsgraden 0 som talar varken för eller emot.

En undersökning där man använder skalan utförs vanligen i laboratoriemiljö och utgår ifrån en huvudhypotes respektive alternativhypotes kring ett inskickat spår eller annat material. När undersökningen är klar uppskattas förhållandet mellan hur sannolika analysresultaten är om huvudhypotesen är sann och hur sannolika samma resultat är om den alternativa hypotesen är sann. Detta förhållande, eller kvot, utgör resultatvärdet, vilket uttrycks i den nio-gradiga skalan.

Alla undersökningsresultat från NFC värderas inte med denna metod. Hanteringen av ett visst ärende beror bland annat på typen av uppdrag, frågeställningen och hur mycket man vet i ärendet. 

Exempel på ärenden där den niogradiga skalan inte används

  • Kemiska analyser med frågeställningen om materialet innehåller en narkotikaklassad substans. Här utgår man ifrån fastställda kriterier.
  • Frågor om huruvida ett visst föremål är lagligt att inneha eller inte. Det kan till exempel gälla att avgöra om föremålet omfattas av vapenlagen.
  • En begäran om att ta fram så mycket digital information som möjligt ur en skadad mobiltelefon.
  • Längdmätning från bilder. Här svarar man ut ett mätresultat med en feluppskattning ("Personen på bilden är 170 cm lång plus minus 5 cm").
  • Fingeravtrycksjämförelse. Här sker resultatvärderingen på speciellt sätt och den nio-gradiga skalan används bara i vissa fall. Både nationella och internationella initiativ finns för att ensa sättet att arbeta med fingeravtryck med andra jämförande undersökningar.
  • När frågeställningen är "Vad är detta"? Här finns inga uppställda hypoteser.
  • När det inte finns tillräcklig information i ärendet för att ställa upp en alternativhypotes.