Sök

Handstilsundersökningar – vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om forensiska handstilsundersökningar hos nationellt forensiskt centrum, NFC.

Allmänna frågor

Vad innebär en handstilsundersökning?

NFC utför handstilsundersökning i form av jämförande skriftundersökning. Det betyder att skrift där upphovspersonen är okänd jämförs med skrift från en eller flera personer. Både allmänna stildrag i skriften och utformningen av skriv- och teckendetaljer jämförs. Vid undersökningen används lupp och mikroskop. Iakttagelserna som görs ligger till grund för slutsats i frågan om upphovsperson.

Uttalande om kön, ålder eller personlighet på den skrivande görs inte. Åldersbestämning av text görs inte heller. 

Grundläggande begrepp i sammanhanget är omstridd skrift och jämförelseskrift. Omstridd skrift är den ifrågasatta skriften vars upphovsperson ska bestämmas. Jämförelseskrift är skriften med en känd upphovsperson, den som jämförs med den omstridda.

NFC:s standardförfarande för jämförande handstilsundersökning är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025. En viktig kvalitetsfaktor vid en handstilsundersökning är att minst två handläggare alltid deltar. De genomför undersökningen i princip helt oberoende av varandra och kommer därefter fram till en gemensam slutsats.

Handlingen förstörs inte av handstilsundersökningen. Dock märks den med en liten etikett.

Vem kan skicka in ett uppdrag om en handstilsundersökning?

En tjänsteperson på en brottsutredande myndighet eller den som agerar juridiskt ombud och är godkänd för F-skatt. NFC tar inte emot handstilsundersökningar direkt från privatpersoner. Om du är privatperson behöver du kontakta ett juridiskt ombud som kan skicka in och hantera ett uppdrag åt dig. Det juridiska ombudet ska vara godkänt för F-skatt.

Vad kostar en handstilsundersökning?

Priset för en handstilsundersökning är 1 300 kronor per timme exklusive moms. I orderbekräftelsen anges ungefär hur många timmar ärendet beräknas ta. Generellt brukar en namnteckningsundersökning ta mellan åtta och tolv timmar.

Hur snabbt går det att få en handstilsundersökning utförd?

Handläggningstiden för handstilsundersökningar är upp till 10-12 månader för civila ärenden. NFC:s uppdrag är att utföra forensiska undersökningar främst inom brottsutredningar på uppdrag av förundersökningsledare. Undersökningar som inte har med en brottsutredning att göra utförs alltid i mån av tid. Det finns ingen möjlighet att betala extra för att få en snabbare handläggning.

Ett ärende ställs i kö först när NFC har tillgång till samtligt material och all information som behövs för att kunna utföra undersökningen. Om material eller information saknas när ett ärende kommer in till NFC blir du alltid kontaktad.

Praktisk information för juridiska ombud

Hur ska jag skicka in ett uppdrag om en handstilsundersökning?

Skicka in de handlingar som du vill ha undersökta tillsammans med jämförelsematerial i form av skrift från känd(a) upphovsperson(er) med vanlig post. Skriv dessutom ett följebrev med en kort beskrivning av ärendet. Postadressen är: Nationellt forensiskt centrum, 581 94 Linköping. Ange inte namn på en handläggare. Du måste inte skicka med rekommenderad post men det är alltid att föredra när det rör sig om viktiga handlingar.

Det går inte att skicka in ett uppdrag per e-post. Endast i undantagsfall kan du komma och lämna materialet personligen. Vid ett sådant undantagsfall måste du ha gjort upp om det i förväg och ha fått en avtalad tid.

Förpacka handlingarna så att skriften som ska undersökas inte skadas eller förstörs. Ange tydligt i följebrevet vad som är omstritt (ifrågasatt) material respektive jämförelsematerial, exempelvis genom att lägga de olika handlingarna i märkta plastmappar. Skriv inte på handlingarna.

Kom ihåg att lämna adress och telefonnummer så att vi kan leverera rätt och kontakta dig om det behövs. För att vi ska kunna fakturera för undersökningen måste du också ange personnummer eller organisationsnummer.

Måste omstridda (ifrågasatta) namnteckningar vara i original?

Ja, eftersom omstridda namnteckningar granskas i mikroskop för att se eventuella tecken på efterbildning och liknande. Många av de detaljer vi tittar på syns inte på en kopia.

Behöver annan omstridd skrift än namnteckningar till exempel brev vara i original?

Nej, även om original alltid är att föredra går det att undersöka en kopia av god kvalitet. Eftersom alla detaljer i skriften inte framgår av en kopia kan det dock i vissa fall medföra ett svagare resultat.

Måste jämförelsematerialet vara i original?

Nej, även om original alltid är att föredra. Det är dock bra om något jämförelsematerial är i original så att vi kan jämföra exempelvis penntryck.

Hur många jämförelsenamnteckningar behövs?

Fem till tio namnteckningar är vår rekommendation även om det varierar från fall till fall. Skicka in det som finns tillgängligt så kontaktar handläggaren er om materialet behöver kompletteras.

Vad kan användas som jämförelseskrift?

Brev, kontrakt, fullmakter, ID-handlingar och andra liknande dokument. Tänk också på att det kan finnas bra exempel även i handskrivna matrecept, almanackor, adressböcker och andra personliga noteringar. NFC kan få tillgång till passunderlag, men aktuellt personnummer behöver då anges.

Vilka krav ställs på jämförelsematerialet?

Den omstridda skriften (det vill säga den skrift vars upphovsman man vill ha fastställd) och jämförelseskriften måste vara jämförbara. De måste därför vara utförda med samma stiltyp, exempelvis skrivstil, textad stil, siffror och så vidare och gärna vara utförda på liknande handling (exempelvis linjerat papper, olinjerat papper, blankett). För att vara jämförbar måste den innehålla samma bokstäver eller bokstavskombinationer. Namnteckningar jämförs endast med namnteckningar med samma namn. Om möjligt bör jämförelsematerialet vara från ungefär samma tid som den omstridda (ifrågasatta) skriften.

Hur mycket bakgrundsinformation behövs?

Information om omständigheter som kan ha påverkat skriftens kvalitet såsom sjukdom, ålder och missbruk är upplysningar som är relevanta för undersökningen. Generellt sett vill vi däremot inte ta del av annan information som ligger till grund för undersökningen.

Motparten vill inte låna ut originalhandlingen till mig som juridiskt ombud, vad kan jag göra?

Du kan fråga motparten om hen kan tänka sig att låna ut handlingen direkt till NFC. Ärendet får ett diarienummer när du skickar in en begäran om undersökning till NFC. Motparten kan då skicka in det efterfrågade dokumentet och ska ange att det är en komplettering till ärende med det aktuella diarienumret. När undersökningen är klar skickas handlingen tillbaka till motparten.

Kan NFC begära in handlingar?

NFC kan i undantagsfall be att få låna handlingar, men behöver då ha namn, adress eller namn och telefonnummer till den som vi ska kontakta. Tiden vi lägger ner på detta debiteras enligt gängse taxa. Vi har ingen möjlighet att kräva att få låna en handling i det fall innehavaren inte vill lämna ifrån sig den. Skulle så vara fallet bör du rådgöra med en jurist.

Vad händer efter det att jag har skickat in uppdraget?

När NFC har tagit emot dina handlingar utses en handläggare. En översiktlig granskning av handlingarna görs för att se om det material som skickats in är tillräckligt för den begärda undersökningen. En orderbekräftelse skickas till dig med uppgifter om bland annat handläggningstid och en uppskattning av kostnaden. Här meddelar handläggaren också om materialet i ärendet behöver kompletteras. Efter att du mottagit orderbekräftelsen har du sju dagar på dig att återkomma med synpunkter eller ångra din begäran. Om vi inte har hört någonting ifrån dig utgår vi från att du har godtagit orderbekräftelsen.

Hur redovisas ärendet?

Undersökningens resultat redovisas i ett skriftligt sakkunnigutlåtande.

Läs om utlåtandeskalan

Hur ska handstilsundersökningen betalas?

När NFC har utfört och levererat handstilsundersökningen kommer det en faktura till det juridiska ombudet. Det juridiska ombudet måste vara godkänt för F-skatt.

Skickar NFC tillbaka materialet?

NFC skickar tillbaka materialet till den som har beställt handstilsundersökningen. Det skickas tillbaka med rekommenderad post.

Vem har rätt att ta del av informationen om undersökningen?

Resultatet och andra uppgifter om undersökningen delges endast den som är formell beställare, uppdragsgivare.

Kontakt

Om du inte har fått svar på dina frågor genom svaren ovan är du välkommen att kontakta NFC.