Sök

Stöld i butik – för butiker och butikspersonal

Har varor försvunnit från butiken utan att någon betalat för dem? Då handlar det troligen om stöld och du kan snabbt och enkelt göra en polisanmälan på webben.

Du kan även anmäla om en kund eller personal sett någon ta med sig varor utan att betala för dem. Gäller det ringa stöld (snatteri) ska den som misstänkts ska ha passerat den sista betalningsstationen för att det ska vara ett brott.

Gör en polisanmälan

Anmäl stöld i butik – för butiker och butikspersonal
Webbanmälan är öppen för dig som har svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du får inte ha skyddad identitet.

Andra sätt att göra en anmälan på:

Ring 112 om brottet händer nu, eller om någon utsatts för hot eller våld i samband med händelsen och det är ett rån.

Om det förekommit hot eller våld men har gått en tid sedan det hände, ring 114 14.

Polisanmälan – allt du behöver veta

Tänk på det här

 • Var förberedd med butikens organisationsnummer och uppgifter till en kontaktperson när du ska göra din anmälan.
 • Ha all information om de stulna varorna tillgänglig, som värde, antal och så vidare.
 • Är det fråga om en stöld från en privatperson inne i butiken? Gör en anmälan om fickstöld.
 • Gäller din anmälan inbrott eller försök till inbrott? Gör en anmälan om inbrott.
 • Om du som privatperson vill anmäla en stöld. Gör en stöldanmälan.

Har du varit vittne till en stöld?

 • Du som har blivit vittne till en stöld eller ett rån ska om möjligt lämna dina kontaktuppgifter till den som utsatts. Då kan polisen kontakta dig för att ta del av dina iakttagelser.
 • Du kan också själv ringa polisen på 114 14 eller besöka en polisstation.

Så skyddar du dig mot stöld i butik

Butiksstölder är ett stort problem och förebyggande åtgärder i butiken minskar risken för stölder och ökar tryggheten för både personal och kunder.

Tips och råd 

 • Ha butikspersonal som är uppmärksam på vad som händer i butiken och som kommunicerar med kunderna. Till exempel genom att söka ögonkontakt, säga hej och samtala om hur kunden bör göra i butiken, som att lägga varorna i en kundkorg mer mera.
 • Ha uniformerade väktare som arbetar brottsförebyggande.
 • Placera stöldbegärliga varor på platser med uppsikt.
 • Tänk igenom hur butiken är utformad, skyltning, placering av kassor och larmbågar.

Tips och råd till butiksägare, butikspersonal och säkerhetspersonal (pdf, 4 MB)

Polisens arbete för att förebygga stöld i butik

I arbetet med att förebygga butiksstölder arbetar polisen efter metoden Trygg i butik. Trygg i butik är metod för att tillsammans med butiksägarna arbeta för att

 • minska risken för butiksstölder
 • öka tryggheten för butikspersonalen.

Trygg i butik

Ta reda på mer

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din anmälan i enlighet med brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (polisens brottsdatalag). De uppgifter som du lämnar behandlas för att utföra vårt uppdrag att utreda och lagföra det anmälda brottet.

Personuppgifterna kommer inte att behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt. Hur lång tid det är beror bland annat på brottets preskriptionstid och om förundersökning inleds eller inte. Särskilda bestämmelser om hur länge uppgifter får behandlas i ärenden om utredning av eller lagföring för brott finns i 4 kap. 3–5 §§ polisens brottsdatalag.

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter