Sök

Nationella insatsstyrkan

I huvudsak är det insatspoliser som rekryteras till nationella insatsstyrkan (NI) men även tjänster inom support, utbildning och operativa funktioner efterfrågas. Rekrytering sker både internt inom polisen och externt.

Nationella insatsstyrkan

Vi vill bli fler insatspoliser!

Nästa rekrytering insatspolis planeras till 2026. Börja dina förberedelser redan nu!

Hos nationella insatsstyrkan är medarbetarskapet i fokus

Nationella insatsstyrkan har ett välutvecklat medarbetarskap där uppdraget och sektionens roll är ledstjärnan. Utrymmet för medarbetardriv är stort och verksamheten präglas av en stark kultur som utgår från gemensamma värderingar.

Motivation, samspel mellan kollegor och ett omfattade gemensamt ansvar bidrar till att NI upplevs som en meningsfull arbetsplats där man trivs. Medarbetarna utvecklar stark tillit till sig själva och andra, lär sig hantera stor frihet under ansvar samt stärker förmågan att leda sig själva oavsett situation eller roll. Genom ett välutvecklat ledarskap och ett tydligt uppdrag skapas en god arbetsmiljö som främjar stor personlig utveckling.

Arbeta som insatspolis vid NI

I tjänsten som insatspolis ingår man i en insatsgrupp. Förutom operativa insatser genomförs återkommande utbildningsinsatser för grundförmågan som insatspolis samt utvecklingsverksamhet inom specialistområdet. Fördelningen är ungefär att 50 procent av arbetstiden avsätts för utbildning, träning, övning och resterande går mot operativa uppdrag.

NI har beredskap dygnet runt, året om och i arbetet ingår även att ha beredskap ett antal veckor varje år. Under dessa veckor ska operatören snabbt kunna gå i tjänst vid händelse av larm. Övrig tid alltid tillgänglig.

Uppdrag och arbetsområden

Den 17 augusti 2023 ökade hotnivån för terrorism till hög nivå, en fyra på en femgradig skala. Det innebär att det finns ett konkret hot mot Sverige och en hög sannolikhet att det finns aktörer med avsikt och förmåga att genomföra attentat.

Nationella insatsstyrkan (NI) är Sveriges anti-terrorstyrka. Sektionens huvuduppgift är att operativt bekämpa terrorism genom att ingripa mot terrorattentat eller när ett sådant kan befaras. NI är en del i samhällets förmåga att hantera hotet genom att anpassat konfrontera gärningsmän som förbereder eller utför terrorattentat.

Utöver huvuduppgiften utgör NI polisens yttersta insatsresurs. Sektionen hanterar situationer som är så allvarliga, ovanliga eller riskabla att de inte går att hantera inom den vanliga polisverksamheten. För att kunna bidra som det har NI specialiserade förmågor när det gäller utrustning, utbildning och taktik.  Sektionen är en centraliserad resurs för hela landet och fungerar effektivt som en nationell specialenhet.  Uppgifter kan vara psykiskt och fysiskt krävande och det krävs mycket utbildning för att uppnå hög kompetens.

NI genomför regelbundet uppdrag åt Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Av naturliga skäl blir det sällan känt att insatserna har fått bidrag med NI:s förmåga när många fall utförs dolt i uppdragsgivarens försorg. Av de hundratalet insatser som genomförs årligen kan följande inriktningar beskrivas:

 • Ingripanden vid förberedelser eller pågående terrorbrott.
 • Insatser mot brottsliga handlingar med stöd av främmande makt.
 • Insatser vid gisslansituationer och kidnappningar.
 • Ingripanden mot särskilt farliga gärningsmän.
 • Insatser vid grova rån.
 • Spaning och kartläggning i svårtillgängliga miljöer.
 • Insatser i marin miljö.
 • Bistå med specialiserad kompetens vid statsbesök.
 • Förhandling i krissituationer.
 • Förstärkt livvaktsskydd.
 • Insatser för bevissäkring med hög komplexitet eller svårighetsgrad.
 • Andra polisoperationer med särskilt skyddsvärde eller svårare koordinering.

Nationell och internationell samverkan

NI deltar ofta i operationer i samverkan med andra aktörer och därför finns ett omfattande samarbete såväl nationellt som internationellt.

NI är en del i det Nationella insatskonceptet (NIK) som förstärker polisens ordinarie lokala resurser. I sin helhet finns sju regionala insatsstyrkor i regional regi och NI bistår konceptet effektivt med nationella resurser i hela landet när sektionens specialiserade kompetens behövs. I sin helhet är NIK-systemet utformat för att svensk polis på ett bästa sätt ska kunna hantera brottsliga angrepp på samhälle, individ och egendom med hög operativ tillgänglighet och korta responstider. 

Förutom samverkan inom Polismyndigheten så samverkar NI med Säkerhetspolisen. Det gäller ofta operationer i syfte att förhindra terrorattacker eller andra ingripanden utifrån ärendens behov. Samarbete sker även med Försvarsmakten och Kustbevakningen i tillämpliga delar.

Internationellt samverkar NI med de nationella insatsstyrkorna i norden, samt även inom EU i det så kallade ATLAS-nätverket med motsvarande antiterrorenheter. Genom kompetensutbyte för att utveckla metoder, utrustning samt utbildning ökas och likställs förmågan att bekämpa terroristattentat.

Söka tjänst som insatspolis

Rekrytering av insatspoliser till NI sker vartannat år. Rekrytering av insatspoliser görs både internt i polisen (polisexamen) och externt från närliggande myndigheter.

Nästa ordinarie rekrytering planeras öppna oktober 2025. Urvalstester kommer börja i december 2025 och beräknas klart innan sommaren 2026. Är du intresserad att söka bör du ha deltagit på någon informationsträff med NI. Datum för informationsträffar publiceras här under våren 2025.

Behörighet att söka till funktionen insatspolis vid NI

För att vara behörig att söka måste du vara färdigutbildad polis sommaren 2026 eller ha utbildning och yrkeserfarenhet från någon av följande myndigheter

 • Polismyndigheten: Grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat senast sommaren 2026. Polisstuderande i termin 4 under hösten 2025 är behöriga.
 • Försvarsmakten: Militär grundutbildning och anställningstid som uppgår till minst fyra år. (Grundutbildningen GMU samt anställningstid exempelvis GSS/T eller GSS/K tillgodoräknas). Den totala aktiva tjänstgöringstiden måste uppgå till minst 24 månader. Du behöver också vara utbildad i att använda pistol 88 med godkänt resultat.
 • Kustbevakningen: Grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat, inklusive minst fyra års tjänstgöring. Den aktiva tjänstgöringstiden inklusive grundutbildning måste minst uppgå till 24 månader. Du behöver också ha utbildning och erfarenhet av att bära tjänstevapen inom myndighetsutövning.
 • Tullverket: Grundutbildning inklusive minst fyra års tjänstgöring inom den brottsbekämpande verksamheten. Den aktiva tjänstgöringstiden inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Du behöver också ha utbildning och erfarenhet av att bära tjänstevapen inom myndighetsutövning.
  Utöver den utbildning och erfarenhet som krävs måste du också uppfylla behörighetskraven för polisutbildningen.

Sökande som får anställning och inte är polisutbildad kommer utbildas till poliser i enlighet med Polisutbildning för specialister, förordning 2014:1105, Riksdagens webbplats. Denna utbildning är kortare än den normala polisutbildningen och grundar sig på att studenten har tidigare utbildning och erfarenhet. I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning av om den sökande har mycket god potential att tillgodogöra sig utbildningen.

Sökande som inte har polisexamen måste uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Notera särskilt:

 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • Grundläggande högskolebehörighet.
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.
 • Information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen

Personliga egenskaper

För tjänsten som insatspolis vid NI läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 • Har ansvarskänsla.
 • Har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • Fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • Är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • Är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • Är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • När situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • Har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • Har mycket god fysik och mycket god vattenvana.
 • Har fallenhet för skytte och taktik.
 • Är fullt frisk enligt följande:
  • Normal hörsel
  • Normal rörlighet i skelett och muskulatur.
  • Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem.
  • Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering.
  • Normalt färgseende.
  • Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling.
  • Fullgod syn utan korrektion (kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 0,8bilateralt.

Kirurgiskt synkorrigerade som klarar sluttest och genomför grundutbildning med godkänt resultat kan tjänstgöra vid NI, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Fysiska krav för behörighet

Att vara insatspolis ställer höga krav på din fysiska kapacitet i form av kondition, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination. Den fysiska kapaciteten är nödvändig för att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Vid de fysiska testerna jämförs dina resultat med andra sökande under antagningsprocessen. Konditionsförmågan är oftast den som brister. I nedanstående övningar beskrivs låga till konkurrenskraftiga prestationer vid tester. Maxprestationer testas, men nedanstående kan ses som riktvärden:

 • Chins med 25 kilo – 3 till 5 repetitioner
 • Dips med 25 kilo – 6 till 10 repetitioner
 • Marklyft 120 kilo – 6 till 10 repetitioner
 • Repklättring – 5 meter, bara armar på så kort tid som möjligt
 • Harres test – 13 s till 11 s
 • Beeptest – Nivå 11,5 till nivå 14
 • Coopertest 2800 meter – 12 min till 10.30