Sök

Gränspolis

Som gränskontrollant blir du den första och viktiga kontakten med de som kommer till Sverige. Du kontrollerar bland annat pass och övriga handlingar för att förhindra gränsöverskridande brottslighet.

Gränspolis som kontrollerar en kvinnas väska.

Gränskontroll

Polisen är skyldig att utföra kontroller av alla personer som reser över en yttre gräns, det vill säga till och från länder som inte är med i Schengensamarbetet. Gränskontroll vid yttre gräns är obligatorisk.

Det här gäller för att resa till Sverige

Kontroll av varor

Polisen ansvarar för kontroll av personer som reser över en svensk gräns. Tullverket ansvarar för kontroll av varor som förs in och ut av Sverige, och deras kontroller görs oberoende av polisens gränskontroll.

Tullverket kan svara på frågor om sina kontroller

Inre utlänningskontroll

I polisens arbete ingår även skyldighet att utföra så kallad inre utlänningskontroll inom Sveriges gränser.

Då kontrollerar polisen att en utländsk person har laglig rätt att vistas i Sverige. För att genomföra en sådan kontroll krävs att

  • det antingen finns grundad anledning att anta att en person saknar laglig rätt till vistelse
  • eller att det föreligger en annan särskild anledning till kontrollen.

Utlänningskontroller vid arbetsplatskontroll

Polisen kan också utföra arbetsplatskontroller där det kontrolleras att arbetsgivare följer gällande regelverk, Sådana kontroller genomförs vanligtvis efter tips och ofta tillsammans med andra myndigheter som till exempel Skatteverket. Polisen kan även göra dessa självständigt. I samband med en arbetsplatskontroll kan det finnas skäl att även genomföra en inre utlänningskontroll av personer som påträffas för att kontrollera om dessa har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige.

Inre utlänningskontroll är en uppgift som ska kunna utföras av samtliga poliser, inte enbart av gränspolisen. Ibland kan det även finnas anledning att göra inre utlänningskontroll i andra sammanhang, till exempel i samband med en trafikkontroll eller en brottsutredning.

Verkställande av beslut

Polisen ansvarar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning om Migrationsverket har överlämnat ärenden för att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen verkställer också beslut om utvisning på grund av brott fattade av allmän domstol samt egna beslut om avvisning.

Kriminalvården kan anlitas

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet och ombesörja att den utländska medborgaren lämnar Sverige, men det är fortfarande polisen som är verkställande myndighet.