Sök

Ekonomiavdelningen

Vi spelar en viktig och central roll för hela polisens framgång genom att stå för en rad förutsättningar som behövs för att polisen ska kunna nå sin vision om att göra hela Sverige tryggt och säkert.

Fem bilder i ett kollage; en polisbil, en fasad, poliser som tränar på skjutbana, sedlar och ett cirkeldiagram på en skärm.

En ekonomiavdelning utöver det vanliga

Polisens ekonomiavdelning har ett ovanligt brett uppdrag. Vi ansvarar för Polismyndighetens finansiella och strategiska styrning inklusive uppföljning där vi ska säkerställa att miljö- och hållbarhetsperspektivet ingår som en naturlig del.

Vi ansvarar också för att möta polisens behov av bland annat lokaler, materiel och utrustning samt fordon och fordonsservice (som du kan läsa mer om för respektive enhet).

För att kunna möta vårt breda verksamhetsuppdrag har vi på ekonomiavdelningen en fantastisk bredd i kompetenser och roller. Hos oss finns controllers, fastighetsförvaltare, jurister, fordonstekniker, strategiska inköpare, miljösamordnare, lokalvårdssamordnare, redovisningsekonomer och analytiker för att nämna några.

Vi är cirka 480 medarbetare på ekonomiavdelningen som arbetar på flera orter i landet – flest är vi i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

Enheter

Finansiell styrning

Enheten för finansiell styrning är en del av polismyndighetens ekonomiavdelning. Enheten ansvarar för att utforma och normera ekonomistyrningen inom svensk polis och den finansiella styrningen från nationell nivå till den regionala nivån via myndighetens ekonomichefer som finns i varje polisregion och nationell avdelning. Därutöver svarar enheten för arbetet som ska säkerställa att myndigheten hushållar väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för budgetfördelning, uppföljning, prognoser samt nyttoanalyser på alla nivåer. Enheten ansvarar även för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. På enheten finns även gruppen för EU-fonder som är självständiga i sitt uppdrag med fördelning och uppföljning av EU-medel.

Vi är ca 160 anställda och finns på flera orter i landet.

Den ekonomiska redovisningen utför vi på vårt administrativa center i Linköping, där vi har möjlighet att ta emot praktikanter inom redovisningsområdet.

Lärande i arbete (LIA-praktik)

Vi arbetar proaktivt med kompetensförsörjning och ser därför kontakter med studenter som en avgörande och självklar del i arbetet. När vi har möjlighet välkomnar vi gärna dig, som har LIA-praktik som en del av dina studier. Våra möjligheter att ta emot praktikanter varierar från termin till termin. Om du är intresserad av att genomföra din praktik hos oss kan du mejla CV och personligt brev till student.ekonomiavdelningen@polisen.se  med ärende ”Praktik”.

För att praktisera i vår verksamhet måste du gå igenom en säkerhetsprövning som kan ta upp till 10 veckor. Du behöver därför göra din ansökan till oss i god tid, dock tidigast 6 månader innan din praktik ska börja.

Verksamhetsstyrning och analys

Enheten för verksamhetsstyrning och analys har i uppdrag att utforma och driva Polismyndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vilka resultat och effekter myndigheten ska uppnå.

I vårt uppdrag ingår bland annat att löpande följa upp verksamhetsresultat, att leda och samordna arbetet med myndighetens strategiska verksamhetsplan och årsredovisning. Vi ansvarar även för att utveckla och förvalta Polismyndighetens styrmodell inklusive processen för intern styrning och kontroll och för myndighetens hållbarhetsarbete.

Vi är cirka 20 verksamhetscontrollers och miljösamordnare med bred bakgrund inom bland annat kriminologi, statistik, statsvetenskap, juridik, naturvetenskap och kommunikation. Vi arbetar i självplanerande team och är placerade i Stockholm.

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsenhetens uppdrag är att säkerställa att myndigheten har ändamålsenliga lokaler på kort och lång sikt.

Polismyndigheten är inne i en expansiv fas, därför behöver nya polisstationer byggas och standarden på flera lokaler höjas. Myndigheten äger inte några lokaler utan hyr cirka 1,5 miljoner kvadratmeter.

Vi är cirka 90 medarbetare uppdelade på tre sektioner: förvaltning, projekt och utveckling och vi finns i hela landet.

Fastighetsförvaltningssektionen ansvarar för drift och underhåll i befintligt lokalbestånd och har kontinuerlig dialog med hyresvärdar och polisens verksamheter som använder lokalerna.

Vi är organiserade i sex grupper: Syd, Väst, Öst, Stockholm, Bergslagen, Mitt och Nord. Grupperna ansvarar för respektive geografiskt område vilket också inkluderar nationella avdelningar.

Projektsektionen ansvarar för att driva myndighetens lokalprojekt från förstudie till genomförande. Vi ansvarar också för styrning av den nationella projektportföljen och utveckling av projektprocessen med tillhörande rutiner.

Vi är organiserade i tre grupper – norra Sverige, Stockholm och södra Sverige.

Utvecklingssektionen ansvarar för att ta fram styrdokument och standarder inom lokalförsörjningsområdet samt följer upp hur de efterlevs. Vi har det övergripande ansvaret för planering och uppföljning av vår verksamhet och leveranser, interna kommunikation och myndighetens hyresavtal.

Vi är organiserade i tre grupper – juridik, teknik och strategi.

Service (utbildningsservice, fordonsservice, fordonsförsörjning)

Serviceenheten har det samlade ansvaret för funktionerna fordonsservice, utbildningsservice till polisutbildningarna, internservice och drift av polisens utbildningsplats Sörentorp samt myndighetens fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete. I vårt uppdrag ingår att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten inom respektive ansvarsområde.

Vi är ca 80 personer och finns på flera orter i landet.

Våra roller

Våra roller besitter den kompetens som behövs för att nå verksamhetens mål.

 • Processledare fordonsförsörjning ansvarar för att planera och köpa in de fordon som Polismyndigheten behöver för att bedriva sin verksamhet.
 • Processutvecklare fordon analyserar och följer upp Polismyndighetens fordonspark.
 • Processledare internt trafiksäkerhetsarbete ansvarar för att planera och följa upp Polismyndighetens interna trafiksäkerhetsarbete.
 • Processledare fordonsservice ansvarar för att Polismyndighetens fordon underhålls och repareras. Exempel på arbetsuppgifter är att kravställa avtalsleverantörer vid upphandling eller styra vilka fordon som ska omhändertas av Polismyndighetens egna verkstäder eller upphandlade externa sådana.
 • Processutvecklare fordonsservice analyserar och följer upp kvalité på utförda reparationer och kostnaderna för dessa.
 • Processledare drivmedel ansvarar för att Polismyndigheten har tillgång till de drivmedel som fordonen och verksamheten behöver.
 • Servicerådgivare ansvarar för att ta emot felanmälningar, och besluta om fordonet ska repareras vid extern eller Polismyndighetens egen verkstad. Servicerådgivaren planerar arbetet som bedrivs i Polismyndighetens egna verkstäder.
 • Fordonstekniker reparerar fordon i våra egna verkstäder eller i fält vid behov.
 • Serviceman ombesörjer fastighetsskötsel och internservice eller/och så är du specialiserad på fordonsvård, vapentekniker eller beklädnad.

Vi har också andra styrande och stödjande roller exempelvis grupp- och sektionschefer samt verksamhetscontroller.

Praktik

I mån av plats tar vi emot praktikanter från fordons- och transportprogrammet. Om du är intresserad av att genomföra din praktik hos oss kan du mejla CV och personligt brev till student.ekonomiavdelningen@polisen.se med ärende ”praktik”.

För att praktisera i vår verksamhet måste du gå igenom en säkerhetsprövning som kan ta upp till 10 veckor. Du behöver därför göra din ansökan till oss i god tid, dock tidigast 6 månader innan din praktik ska börja.

Inköp

Inköpsenheten på ekonomiavdelningen ansvarar för att säkerställa Polismyndighetens försörjning av varor, tjänster och byggentreprenader inom alla områden utom it-området. It-inköp organiseras av polisens it-avdelning för en verksamhetsnära inköpsorganisation.

Inköpsansvaret innebär att vi styr, stödjer och utvecklar myndighetens inköpsverksamhet. Utifrån ett kategoribaserat strategiskt inköpsarbete planerar, anskaffar och följer vi upp myndighetens avtal och leverantörer. Inom vårt ansvarsområde ingår dessutom myndighetens materielförsörjning, centrala lager och e-handel. Polismyndighetens årliga anskaffningsvolym är ungefär 8 miljarder kronor.

Vi är cirka 100 medarbetare och har en geografisk spridning över landet där merparten har sin placering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå. Kopplat till enheten finns även en beställarorganisation med cirka 1200 lokalt anställda medarbetare.

Våra roller

Våra roller är framtagna för att på bästa sätt stödja ett strategiskt inköpsarbete.

 • Inköpare ansvarar för genomförandet av hela eller delar av inköpsprocessen och för att styra mot gällande strategier, från att ett behov uppstår till att avtalet avslutas. Rollen inköpare är bred och spänner över många olika arbetsuppgifter, vilket bland annat innefattar kontakter med interna och externa intressenter under avtalets hela livscykel.
 • Strategiska inköpare har ett samlat inköpsansvar inom en eller flera inköpskategorier. Det innebär ansvar för genomförandet av hela inköpsprocessen, från strategisk planering och fram till att avtal har avvecklats.
 • Kategoriledare ska, tillsammans med ett tvärfunktionellt kategoriteam, ha överblick och kontroll över en eller flera kategorier samt långsiktigt utveckla arbetet med inköp och försörjningskedjor av varor, tjänster och byggentreprenader. Kategoriledaren leder det strategiska arbetet inom kategorifamiljen utifrån ett fokus på kostnadsbesparingar och förbättringar.

Vi har också andra styrande och stödjande roller så som systemspecialister, verksamhetsutvecklare, kommunikatör och verksamhetscontroller.

Lärande i arbete (LIA-praktik)

Vi arbetar proaktivt med kompetensförsörjning och ser därför kontakter med studenter som en avgörande och självklar del i arbetet. När vi har möjlighet välkomnar vi gärna dig, som har LIA-praktik som en del av dina studier. Våra möjligheter att ta emot praktikanter varierar från termin till termin. Om du är intresserad av att genomföra din praktik hos oss kan du mejla CV och personligt brev till student.ekonomiavdelningen@polisen.se med ärende ”praktik”.

För att praktisera i vår verksamhet måste du gå igenom en säkerhetsprövning som kan ta upp till 10 veckor. Du behöver därför göra din ansökan till oss i god tid, dock tidigast 6 månader innan din praktik ska börja.

Traineeprogram

Under innevarande år kommer vi inte att starta något traineeprogram.

Lediga tjänster

Här hittar du lediga jobb på polisens ekonomiavdelning.

Sök lediga jobb

Prenumerera på lediga jobb

Är du redo för en större uppgift?

Välkommen du också! Här kan du ta del av intervjuer med några anställda på ekonomiavdelningen.

Sagt om jobbet

 • Jonas står vid entrén till polishus och har polisloggan bredvid sig.

  Jonas, verksamhetscontroller

  03 april 16.19 Jonas arbetar sedan maj 2020 som verksamhetscontroller på polisens ekonomiavdelning i Stockholm. Jonas har tjugo års arbetslivserfarenhet kompletterat med utbildning inom juridik och statsvetenskap.
 • Lovisa mot en ljus vägg och tavla med polisvapnet på.

  Lovisa, gruppchef ekonomi

  03 april 16.19 Lovisa arbetar sedan 2011 på ekonomiavdelningen i Linköping, där de är 50 medarbetare och hanterar Polismyndighetens ekonomiska redovisning och ekonomiadministration, in- och utbetalningar samt upprättande av Polismyndighetens årsbokslut.
 • Porträttbild av Madeleine, utomhus.

  Madeleine, projektledare lokalförsörjning

  03 april 16.18 Madeleine jobbar sedan februari 2020 som projektledare på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet i Västerås.
 • Yasmina står utanför entrén till polishuset med polisloggan bredvid på en betongvägg.

  Yasmina, finansiell controller

  03 april 14.03 Yasmina är utbildad civilekonom och började 2018 som finansiell controller på ekonomiavdelningen.