Sök
Stäng Meny

Frågor och svar om rekrytering till insatspolis

Hur ser vardagen ut som operatör på nationella insatsstyrkan, NI? Här får du svar på frågor om rekryteringen till insatspolis. Har du fler frågor? Mejla till rekrytering.ni@polisen.se och ange "FAQ" i ämnesraden.

Vad är en specialistutbildning för poliser?

Utbildningen är en specialanpassad utbildning som ger en generell yrkesbefogenhet som polis. Det som skiljer utbildningen från den vanliga polisutbildningen är att den riktar sig till de som redan på förhand är rekryterade för en specifik tjänst inom polisen.

Utbildningens innehåll är det samma som den ordinarie polisutbildningen men utbildningen kan komprimerats och göras fortare eftersom deltagarna har en annan utbildningsståndpunkt.

Hur lång är specialistutbildningen till polis?

Utbildningen är 1,5 år fördelat på ett års studier och därefter sex månaders praktik i form av aspiranttjänstgöring i polismyndighetens olika verksamheter. Studierna bedrivs i en gemensam basgrupp från arbetsplatsen i Stockholm tillsammans med övriga anställda för specialistutbildning.

Blir man "riktig polis" efter genomförd utbildning?

Ja, specialistutbildning för poliser ger samma polisiära behörighet som den vanliga polisutbildningen. Precis som andra polisutbildade blir man efter specialistutbildningen polis enligt samma definition som anges i polisförordningen.

Vad är grundutbildningen på NI?

Det är utbildningen till insatspolis, där den som anställs tränas till operatör. Grundutbildningen bedrivs till huvuddelen i Stockholm och är cirka nio månader lång. I utbildningen ingår alla grundläggande kompetenser som en operatör behöver ha för att arbeta under operativa uppdrag.

Hinner jag läsa upp mina behörigheter?

Om du saknar grundläggande eller särskild högskolebehörighet kan du behöva läsa upp dessa innan 1 januari.

Du kan ansöka och läsa klart de grundläggande eller särskild högskolebehörighet om du uppfyller kraven för särskild och grundläggande behörighet till polisutbildningen.

Planera dina studier i god tid.

Hur ser vardagen ut som operatör på NI?

I stora drag består vardagen som operatör på NI av utbildning och träning för huvuduppgiften och operativa uppdrag som insatspolis. I grunden arbetar man veckoplanerad arbetstid med möjlighet till flextid. Vid övningar och operativa uppdrag kan arbetstiden se avsevärt annorlunda ut och ibland omfatta flera veckors bortavaro.

I arbetet som operatör ingår även beredskap ett antal veckor varje år. Under dessa veckor måste du snabbt kunna ta dig till jobbet i händelse av larm. Arbete på NI ställer generellt sett höga krav på tillgänglighet och arbetsförmåga när behov uppstår.

Vilken är den vanligaste orsaken till att man får avbryta rekryteringen?

Den vanligaste orsaken är att man inte förberett sig på att flera av testerna är tuffa både fysiskt och psykiskt samt att man brister i motivation. En annan orsak kan vara att det görs ett urval där kandidater rankas. De högst rankade från de inledande testerna går vidare för att genomföra ytterligare tester.

Får man söka igen om man inte klarar sig genom hela urvalsprocessen?

Du får alltid söka igen. Oftast får du tydlig återkoppling när dina resultat är utvärderade. Beroende på orsaken, kan du få svar på om vi tror att det är meningsfullt att söker igen. 

Går det att kombinera familjeliv med ett jobb på Nationella Insatsstyrkan?

Ja, i vardagen fungerar det precis som på vilket jobb som helst men under vissa perioder ställer det krav på förståelse från familjen, på grund av att man är bortrest. Som operatör bör man räkna med att man är borta i genomsnitt 5-6 veckor per år.

Hur länge stannar personalen på NI i genomsnitt?

De flesta som börjar som operatörer på NI stannar mellan 10-14 år. Avgörande är att behålla motivationen för arbetet, utbildning och att din fysiska arbetsförmåga inte begränsar din operativitet. Med så lång anställning förstår du att arbetskulturen och trivseln på jobbet är stor.

Finns det kvinnliga insatspoliser i Nationella insatsstyrkan?

Flera kvinnor arbetar idag på Nationella insatsstyrkan i olika stödfunktioner och andra operativa roller. Än så länge finns det dock inga kvinnor som arbetar som insatsoperatörer. Vi ser dock ett ökat intresse och allt fler med rätt kompetenser.

Alla insatsoperatörer måste uppnå samma kravprofil. Det är önskvärt med både män och kvinnor på arbetsplatsen eftersom det skapar en bra kultur. 

Hur mycket tid läggs på utbildning?

Ungefär hälften av arbetstiden läggs på utbildning. Resterande tid går till operativa uppdrag. Fördelningen varierar dock mycket över året.

Jag har hört att man även förväntas jobba utomlands, stämmer det?

Ja, man förväntas arbeta utomlands både under vissa operativa jobb samt under utbildningsinsatser. Den absoluta huvudelen av tjänsten bedrivs dock i Sverige.

Hur ser ni på de som söker direkt efter polisutbildningen

Vi söker i första hand personer med rätt egenskaper och dessa kan man givetvis ha utan att ha jobbat i flera år.

Normalt brukar 2-3 års arbete som polis ofta ge en bra utveckling för dig. Detta eftersom du då förhoppningsvis har fått erfarenhet av ett antal av de svåra problem som poliser har att lösa i vardagen.

Denna fördel kan man också uppnått genom att ha arbetat i yrken och utvecklats som person. Det viktiga är inte vad man har gjort utan vilka erfarenheter man har dragit utifrån situationerna man har ställts inför.

Detta innebär inte heller att det behöver vara en fördel att arbeta flera år. Ofta händer det att privata situationen ganska fort håller dig kvar i någon annan del av landet, vilket gör att förutsättningar att söka operatörsjobbet förändrats.

Det är inte bortkastat att söka direkt efter utbildningen så länge man känner att man är redo och tror sig ha den personliga mognad som krävs.

Kan man arbeta på NI trots att man är straffad för brott?

Är man straffad för brott kommer detta att tas ställning till under rekryteringsprocessen. Det går inte att ge ett generellt svar på frågan utan en bedömning görs från fall till fall. För att få arbeta på NI görs en bedömning avseende pålitlighet och lojalitet enligt säkerhetsskyddslagen. Under processen måste du bli godkänd vid säkerhetsprövning.

Varför rekryterar NI även utanför polismyndigheten?

Då rekryteringsbasen tidigare endast var poliser, så var det svårt att nå bemanningsbehovet.

Varför är ansökningen begränsad till de rättsvårdande myndigheterna?

För att ha förutsättningar att tillgodogöra sig en förkortad utbildning till polis är det en fördel om personen redan tidigare arbetat i statlig tjänst med uppgifter som angränsar till polisiära uppdrag.

Vi söker personer som har utbildning och erfarenhet av att agera i myndighetsuppdrag som avser utövande av legal våldsanvändning.

Är jag behörig om jag läsar polisutbildningen i dag?

Ja, så länge man uppfyller samtliga kvalifikationer enligt definitionen i annonsen inom någon av de fyra huvudgrenarna; Polisen, Försvarsmakten, Kustbevakningen eller Tullen, så är man behörig att söka.

Du behöver till viss del kunna vara borta från utbildningen vid testdagarna.

Vad menas med två års aktiv tjänstgöring?

Med två års aktiv tjänstgörning menas tid då du faktiskt tjänstgör. En del anställningsformer i dessa myndigheter är inte på heltid och det handlar då om den faktiska anställningstid som du tjänstgör under heltidsliknande former. Exempelvis om du tjänstgör med 50 procent arbetstid så innebär det att det krävs fyra års anställning för att uppnå de två åren av aktiv tjänstgöring. Du måste även ta hänsyn till om du har varit tjänstledig under tjänstgöringstiden.

Grundutbildningen för ovanstående inriktningar igår i din anställningstid.

Kan jag ha en civil anställning idag och ändå vara behörig att söka?

Ja, om du har erfarenhet enligt kvalifikationerna, men idag jobbar eller studerar med annat, är du behörig.

Saknar du ovanstående erfarenheter och bakgrund kan du inte söka. Då behöver du kort och gott utbilda dig till polis. Har du formell behörighet att gå polisutbildningen så är det bara att söka. Det finns fem universitet som har polisprogrammet och idag finns det möjlighet att läsa på distans. Att jobba på NI som insatspolis är en god målbild och polisjobbet i stort är väldigt stimulerande och meningsfullt.

Ta det bit för bit och sök dig till polisen. Det behövs många poliser och myndigheten är en bra arbetsgivare där vi som jobbar trivs bra. När du har polisexamen längre fram kan du söka till insatspolis på NI.

Har du frågor om rekryteringen till insatspolis?

Har du fler frågor som du vill ha svar på? Mejla till rekrytering.ni@polisen.se Ange "FAQ" i ämnesraden. Alla frågor är välkomna men på grund av tjänstens art kommer vi inte att kunna svara på alla frågor.