Sök

Forensiska områden

Den forensiska verksamheten i polisen kan delas in i olika områden. Här kan du läsa korta beskrivningar om arbetet på nationellt forensiskt centrum, NFC, och få lite koll på lämplig utbildningsbakgrund.

Forensiskt område biologiska spår

Inom biologiska spår arbetar vi i stort med tre delar – spårsäkring av dna, dna-analys samt dna-handläggning.

Du kan arbeta som forensisk laborant eller forensiker. För att jobba som forensisk laborant krävs en eftergymnasial naturvetenskaplig utbildning. Kravet för anställning som forensiker är naturvetare eller ingenjör med akademisk examen på grundnivå.

I stort handlar arbetet om att säkra spår på tillvaratagna bevismaterial och att därefter utföra forensiska dna-analyser. Dessutom analyserar vi ett stort antal dna-prover, så kallade salivtopsningar, från personer som är misstänkta för brott, och även från brottsoffer. Arbetsuppgifterna varierar från praktiska – som att spårsäkra och bedöma fysiskt material, överföra till provrör och lämna vidare för analys – till handläggande med fokus på analys, redovisning och resultat.

Aktuella arbetsorter: Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro

Forensiskt område brand, miljö, olja

Här arbetar vi bland annat med material som tillvaratagits vid misstänkt mordbrand. Med hjälp av kemisk analys undersöker vi om det finns brandfarlig vätska i brandrester eller kläder från misstänkt gärningsperson. Vi arbetar också med att jämföra och typbestämma oljeprover i syfte att fastställa källa vid olika typer av miljöbrott, både på land och till sjöss.

De flesta som arbetar inom området är forensiker med en utbildningsbakgrund inom kemi och kunskap om miljöbalken. Även medarbetare med kompetens inom elektronik behövs inom området, till exempel för att utreda om elfel kan ha orsakat en brand.

Aktuella arbetsorter: Linköping

Forensiskt område droger

När det gäller droger handlar arbetet om att analysera beslagtagna material som misstänks innehålla illegal substans.

Du kan arbeta som forensisk laborant eller forensiker. Många medarbetare har en utbildningsbakgrund inom kemi eller annan naturvetenskaplig utbildning.

Arbetsuppgifterna handlar i stort om att utföra forensiska undersökningar av droger i syfte att utreda om aktuellt material innehåller någon illegal substans. Det handlar också om att jämföra narkotika och ge svar på frågeställningar inom kemiområdet kopplat till olika droger. Även arbete med kemiska instrumentanalyser förekommer. Arbetet är till stor del praktiskt med uppgifter allt från att registrera och hantera urval av material inför kemisk analys till att sammanställa och redovisa analysresultat.

Aktuella arbetsorter: Linköping

Forensiskt område fingeravtryck

Fingeravtrycksområdet har två delar – att framkalla och därefter identifiera fingeravtryck. Vid samtliga verksamhetsorter arbetar vi med framkallning medans arbetet med identifiering endast görs i de tre storstäderna samt i Linköping.

Merparten av medarbetarna har en utbildningsbakgrund inom kemi eller annan naturvetenskaplig inriktning. När det gäller fingeravtrycksidentifiering förekommer även samhällsvetenskaplig bakgrund, till exempel är en del medarbetare utbildade inom kriminologi.

Vi framkallar fingeravtryck från brottsplatser på en mängd material med hjälp av kemiska och fysikaliska metoder. De framkallade avtrycken lämnas för forensisk fotografering, därefter tar arbetet med identifiering vid.

Det förekommer flertalet praktiska och rutinbetonade uppgifter, så som att registrera och hantera urval av material inför analys och att sammanställa och redovisa resultat. Arbetet med fingeravtrycksidentifiering handlar i huvudsak om att jämföra fingeravtryck. Jämförelsen sker helt och hållet med digitalt material och innebär bildjämförelse på datorskärm. Här krävs fullgott bokstavs-, siffer- och detaljseende.

Aktuella arbetsorter: Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro

Forensiskt område kemi

Inom kemiområdet handlar det om att göra forensiska undersökningar av bland annat explosiva ämnen, tändsatspartiklar, tårgas, färg och glas.

De flesta som arbetar inom området är forensiker och har en akademisk examen på avancerad nivå, oftast inom kemiområdet.

I alla undersökningar ingår att utvärdera och skriftligt dokumentera resultaten.

Aktuella arbetsorter: Linköping

Forensiskt område spår

När det gäller området spår undersöker och analyserar vi spår från brottsplats som skoavtryck, verktygsspår, tejper, påsar och spår på textilier.

Du kan arbeta som forensisk laborant eller forensiker. Utbildningsbakgrunden hos medarbetarna varierar men merparten har akademisk examen på grundnivå eller avancerad nivå inom områden som kemi, biologi, fysik, maskinteknik, arkeologi, biomedicin eller textilområdet. Utöver akademisk utbildning kräver arbetet att du har fullgott färg, siffer- och bokstavsseende samt väl utvecklat detaljseende.

Arbetsuppgifterna som laborant handlar i stort om att registrera och hantera beslagtagna material samt förbereda för forensiska undersökningar. Som forensiker arbetar man med jämförande undersökningar, värderar och sannolikhetsberäknar resultat samt skriver rapporter.

Aktuella arbetsorter: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm

Forensiskt område vapen

Forensiska vapenundersökningar handlar om allt från att identifiera, bedöma och göra funktionskontroller på vapen till att göra urval, granska och jämföra spår på kulor och hylsor samt utföra skjutavståndsbedömningar och bedömningar utifrån vapenlagen på filmer och bilder.

Medarbetarna som arbetar inom detta område har en varierande utbildningsbakgrund och arbetar i någon av funktionerna forensisk tekniker, forensisk laborant eller forensiker.

Aktuella arbetsorter: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå