Sök
Stäng Meny

Rattfylleri och sjöfylleri

Här kan du läsa om vilka gränsvärden som gäller för rattfylleri och sjöfylleri och vilka påföljder som kan bli aktuella för respektive brott.

Polis kontrollerar bilförare

Trafikkontroll

Alkoholutandningsprov

Poliser, bilinspektörer, tullpersonal och personal hos Kustbevakningen har rätt att utföra alkoholutandningsprov på väg.

Så går trafiknykterhetskontrollen till

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att fordonsföraren får blåsa i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument.

Fordonsföraren får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en polisstation eller i en polisbuss. Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används senare som grund när en åklagare eller domstol beslutar om påföljd och när Transportstyrelsen beslutar om eventuell körkortsåterkallelse.

Rattfylleri

Gränsen för rattfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsen för omhändertaget körkort vid rattfylleri är från 0,15 milligram alkohol per liter utandningsluft. Det är Transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av ett körkort.

Påföljden för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt rattfylleri

Gränsen för grovt rattfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även påverkade förare som inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten, kan rapporteras för grovt rattfylleri även om de inte nått upp till gränsvärdet.

Påföljden är fängelse i högst två år.

Alkoholutandningsprov till sjöss

Polisen och Kustbevakningen har rätt att göra alkoholutandningsprov till sjöss.

En sjötrafiknykterhetskontroll steg för steg

Första steget i en sjötrafiknykterhetskontroll är att båtföraren blåser i ett så kallat sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns. Är värdet över gränsen är nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument.

Båtföraren får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med 6-8 minuters mellanrum. Det sker vanligen på en båt, i en polisbuss eller på en polisstation. Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Detta medelvärde används som grund när en åklagare eller domstol beslutar om påföljd och när Transportstyrelsen beslutar om eventuell körkortsåterkallelse.

Sjöfylleri

Gränsen för sjöfylleri är 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Gränsvärdet gäller för fartyg, det vill säga alla farkoster som kan transportera personer eller gods över vatten, som med motordrift kan köras med en hastighet av minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst 10 meter.

Även om ovanstående kriterier inte uppfylls kan en påverkad person dömas för sjöfylleri, om personen inte kan framföra farkosten på ett betryggande sätt.

Vid sjöfylleri är det inte bara den som framför fartyget som kan ställas till ansvar. Även den som har en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott. På en fritidsbåt kan det vara den person som navigerar.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.

Grovt sjöfylleri

Gränsen för grovt sjöfylleri är 0,50 milligram alkohol per liter utandningsluft, som motsvarar ungefär 1,0 promille i blodet. Även en påverkad skeppare som inneburit en avsevärd fara för sjösäkerheten, kan dömas för grovt sjöfylleri, även om gränsvärdet inte är uppnått.

Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.

Körkortsingripande vid sjöfylleri

Sjöfylleri kan påverka körkortsinnehavet för fordon. Transportstyrelsen gör en bedömning från fall till fall vid dessa ärenden.