Sök

Snöskotrar

Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på skogsmark med plant- eller ungskog eller på jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

Tänk på att:

  • Du måste vara 16 år och ha förarbevis för att få köra snöskoter, om du inte tog körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000.
  • Använda en godkänd hjälm utifrån de föreskrifter som finns. Barn under sju år kan använda annan lämplig hjälm.
  • Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Ta reda på förhållandena i terrängen du ska åka i. Och kom ihåg - kör alltid nykter.

Lekfordon och andra liknande fordon

Lekfordon

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken. Rekommendationen är att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen. Det är vårdnadshavaren eller den som arrangerar en körning för minderåriga förare som har ansvar för att säkerheten är godtagbar, försäkringsskyddet tillräckligt och att hjälm används.

Inte lekfordon

Lekfordon kan aldrig ha förbränningsmotor.

Så kallade barnsnöskotrar eller barnfyrhjulingar som har en förbränningsmotor eller går fortare än 6 km/tim räknas som mopeder, motorcyklar eller snöskoter och måste registreras och godkännas för att få framföras utanför inhägnat område. Då gäller också kraven på bland annat ålder och förarbevis eller körkort. Åldrarna är 15 år för förarbevis moped och 16 år för förarbevis snöskoter eller för körkort motorcykel.

Den som kör ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik utanför inhägnat område kan bötfällas. Har du frågor om registrering av fordon kan du kontakta Transportstyrelsen.

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra fyrhjuling eller snöskoter kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det medför också konsekvenser för körkortet eller förarbeviset.

Barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd kan påverkas. Den som är 15 år är straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. Om man begår trafikbrott så belastar det körkort eller förarbeviset.

Inhägnat område

Inhägnat område ska vara lämpligt inhägnat och helt skiljt från allmän trafik. Det finns ingen definition av inhägnat område, men rättsfall visar att det som är avgörande är att allmänheten eller obehörig trafik inte ska komma in på området. Allmänheten ska alltså inte av misstag kunna köra in på området, och de som kör inom området ska inte heller kunna av misstag köra ut från detsamma.

Avspärrningen ska vara effektiv och det inhägnade området ska vara tydligt avgränsat för andra trafikanter. Det kan vara av betydelse för kraven på inhägnaden om man befinner sig mitt i en tätort eller långt ute på landsbygden utan annan bebyggelse och trafikerade vägar i närheten.

Om du är osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan du kontakta Länsstyrelsen på orten för rådgivning.

Tänk på att:
• En sådan här bana, permanent eller tillfällig kan behöva prövning enligt miljöbalken.
Kontakta kommunen eller länsstyrelsen.
• Tillstånd från markägaren behövs
• Om det handlar om körning på barmark behövs terrängkörningsdispens. Kontakta länsstyrelsen.

Försäkringsskydd

Tänk på att ha en försäkring som täcker eventuella olyckor och skador för denna typ av körning.