Sök

Trafikregler för polisen

Utryckningsfordon, där polisen ingår, följer speciella trafikregler.

Utryckningsfordon

I trängande fall behöver inte polisen följa föreskrivna trafikregler. De undantag mot vanliga trafikregler som polisen får göra regleras i Trafikförordningens 11 kapitel.

Trafikförordningen på riksdagens webbplats

Polisen får till exempel alltid köra bil eller motorcykel i parker och på gågator vid normal tjänsteutövning, det vill säga vid vanlig patrullering. Hastigheten får inte vara högre än 30 kilometer i timmen på gång- och cykelbana eller i en högre hastighet än gångfart på en gågata.

Polisen får också köra mot enkelriktat och göra undantag mot regler som till exempel förbud mot fordonstrafik och förbjuden infart.

Fler undantag vid brådskande ärende

Vid brådskande ärenden gäller allt som får göras vid normal tjänsteutövning, och då får polisen dessutom göra undantag mot hastighetsbestämmelserna.

Omständigheten och arbetsuppgiftens prioritet avgör vilken hastighet som är lämplig, men polisen ska köra på ett säkert sätt och ta hänsyn till väder och annat som påverkar säkerheten.

I trängande fall

De undantag från trafikregler som gäller vid normal tjänsteutövning och vid brådskande ärende gäller även i trängande fall, och då får polisen exempelvis även köra mot rött och behöver heller inte stanna vid stoppskylt.

Bestämmelser om väjningsplikt, omkörning förbjuden, mittlinje samt påbjuden körbana är fler exempel på trafikregler som polisen får göra undantag mot i trängande fall.

Polisen får i trängande fall påkalla fri väg under utryckningskörning. Om föraren i polisfordonet påkallar fri väg måste blåljus användas. Föraren avgör om även sirener behövs. Föraren måste dock inte påkalla fri väg, även om körningen sker i trängande fall. Oftast är det bra att påkalla andra trafikanters uppmärksamhet med blåljus och siren, men det finns tillfällen då polisen inte vill höras eller synas men likväl måste komma fram snabbt i trafikmiljön.

Under utryckning ska polisen iaktta största försiktighet. Att köra fort och bryta mot olika trafikregler kan innebära en ökad trafikfara och det är därmed ett stort ansvar för de poliser som kör.

Så gör du när ett utryckningsfordon närmar sig

När ett utryckningsfordon närmar sig med blåljus och/eller sirener påslagna är du skyldig att underlätta framkomligheten. Det kan innebära att du kör ut på vägrenen eller dikeskanten för att kunna släppa förbi utryckningsfordonet.

I stadsmiljö och vid tät trafik är det bra om du försöker väja åt samma håll som andra bilister bakom eller framför dig gjort. Gör det om det är lämpligt och möjligt. Det underlättar framkomligheten för utryckningsfordonet. 

För att kunna släppa fram det utryckande fordonet är du skyldig att göra det med stor försiktighet så att ingen kommer till skada.

Film: Så gör du vid utryckning

Polisen stoppar fordon i vägtrafikmiljön

Om polisen har signalerat att ett fordon ska stanna, är föraren enligt trafikförordningen skyldig att stanna. Om föraren fortsätter att köra, kan polisen göra ett så kallat förföljande.

Det betyder att polisen genom ljud- och/eller ljussignal uppmärksammar föraren på att han eller hon ska stanna. Avståndet mellan fordonen kan då vara litet. Huvudsyftet med polisens förföljande är att stoppa förarens fortsatta färd.

Var polisen parkerar

Polisen ska parkera bilen där det är lämpligt för uppdragets karaktär. Det kan innebära att bilen står direkt utanför en butiksentré eller centrumentré, utan parkeringsruta.

Polisen behöver ha nära till bilen och dess utrustning. Det är även lämpligt att ha den nära då exempelvis en frihetsberövad person ska transporteras.