Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

När polisen flyttar fordon

Polisen flyttar fordon med stöd av lag ifall det utgör ett hinder eller fara för andra trafikanter eller om ägaren har restförda felparkeringsavgifter.

När polisen flyttar fordon är det med stöd av lag 1982:129 och förordning 1982:198 samt lag 2014:447 och fordonet bärgas då till polisens särskilda uppställningsplats.

När ett fordon flyttas

Polisen har enligt lag rätt att flytta ett fordon ifall

  • fordonet stått uppställt på sådant sätt att det utgjort hinder eller fara för andra trafikanter
  • fordonet stått felparkerat på kommunal mark och ägaren har restförda (obetalda) felparkeringsavgifter som överstiger 5000 kronor (bilmålvaktslagen).

I dessa fall flyttas fordonet till polisens uppställningsplats i den stad/kommun det gäller.

Bilmålvaktslagen – lag 2014:447

Sedan bilmålvaktslagen trädde i kraft år 2014 har varje ny köpare av ett fordon skyldighet att kolla upp eventuella skulder på registrerad ägare via transportstyrelsen. Om du köper ett nytt fordon som blir bärgat på grund av felparkeringsavgifter måste du lösa det med den säljare du köpt fordonet av. Fordonet lämnas endast ut om alla felparkeringsavgifter är betalda.

Hur du hämtar ut ditt fordon

När ett fordon flyttas till polisens uppställningsplats skrivs det ett så kallat flyttprotokoll där information om fordonet och registrerad ägare står. Som ägare får du hem ett brev om varför fordonet har flyttats och var fordonet finns. Om du har restförda (obetalda) felparkeringsskulder får du även uppgifter till transportstyrelsen för betalning. (Skulderna följer ägaren och inte fordonet.)

För att hämta ut ditt fordon gör du så här:

  1. Betala eventuella restförda felparkeringsavgifter till transportstyrelsen. Du kan nå transportstyrelsen på telefon 0771-14 15 16. Om dina parkeringsavgifter har gått till kronofogdemyndigheten kontaktar du dem på telefon 010-578 33 44.
  2. Ring 114 14 och be att få tala med den som är ansvarig handläggare för flyttade fordon i det polisområde där fordonet flyttades.

Det är endast den registrerade ägaren som får hämta ut fordonet. Om någon annan ska hämta ut fordonet krävs en giltig fullmakt av registerad ägare.

Betala för uppställningsplatsen

Du kan behöva betala för bärgningskostnader och uppställningskostnader beroende på vilka bestämmelser som gäller i den stad eller kommun du bor i.

Hämta ut saker från fordonet

Om du har säkerhetsföremål i fordonet såsom bilbarnstol, rullator, barnvagn och liknande går det bra att ringa till ansvarig handläggare för flyttade fordon i det polisområde där bilen är flyttad. Handläggaren kontaktar då assistanskåren och ger ett godkännande om att lämna ut föremålet. Föremål som är av värde lämnas endast ut mot uppvisande av kvitto.

Har du andra föremål utöver säkerhetsföremål får du tillbaka dem när du löser ut fordonet.

Det är endast den registrerade ägaren som får hämta ut föremål från fordonet.

Fordonet står kvar i tre månader

Fordonet står kvar totalt i tre månader från kungörelsedatum på polisens uppställningsplats. Men det står endast kvar en månad från det att ägaren mottagit informationsbrevet och får kännedom om var fordonet står.

När tre månader förflutit

Fordon som stått i över tre månader från kungörelsedatum tas över av polisen och skrotas efter en tid.