Polismyndighetens organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Totalt består myndigheten av nästan 34 000 medarbetare.

Organisationsschema (pdf)

Karta över regioner och polisområden (pdf)

Rikspolischefen

Rikspolischef sedan den 15 februari 2018 är Anders Thornberg.

Christina Weihe är stabschef.

Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli ska svara för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen.

Martin Valfridsson är chef för rikspolischefens kansli.

Polisregioner

De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service. Arbetet i regionen leds av en regionpolischef.

Polisregion Bergslagen

Polisregionen består av Dalarna, Värmland och Örebro län. Huvudort för polisregion Bergslagen är Örebro.

Regionpolischef är Patrick Ungsäter och biträdande regionpolischef är Niclas Hallgren.

Polisregion Mitt

Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Huvudort för polisregion Mitt är Uppsala.

Regionpolischef är Ulf Johansson och biträdande regionpolischef är Mattias Fällström.

Polisregion Nord

Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Huvudort för polisregion Nord är Umeå.

Regionpolischef är Micael Säll Lindahl och  biträdande regionpolischef är Lars Wahlberg.

Polisregion Stockholm

Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland. I region Stockholm finns fyra polisområden: PO Stockholm nord, PO Stockholm city, PO Stockholms syd och PO Gotland. Stockholm är huvudort för polisregionen.

Regionpolischef är Mats Löfving och biträdande regionpolischef är Robert Karlsson.

Polisregion Syd

Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. Huvudort för polisregion Syd är Malmö. Polisregion Syd är indelad i fem polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg och södra Skåne.

Regionpolischef är Carina Persson. Biträdande regionpolischef är Jarl Holmström.

Polisregion Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg.

Regionpolischef är Klas Johansson. Biträdande regionpolischef är Mats Bergström.

Polisregion Öst

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. Huvudort för polisregion Öst är Linköping. 

Regionpolischef är Ulrika Herbst. Biträdande regionpolischef är Carina Lennquist.

Nationella avdelningar

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär.  

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning inklusive miljöledning och verksamheten som bedrivs vid ekonomienheterna inom polisregioner och avdelningar. Ekonomiavdelningen ansvarar också för verksamhetsstyrning och analys samt för lokalförsörjning, inköpsverksamhet och service (fordonsservice och lokalvård) för myndigheten.

Fredrik Modigh är chef för ekonomiavdelningen. 

HR-avdelningen

HR-avdelningen stödjer hela Polismyndigheten inom områdena kompetensförsörjning, kompetensutveckling, chefs- och medarbetarskap, arbetsgivarutveckling, förhandling samt arbetsmiljö.

Henrik Dider är chef för HR-avdelningen.

It-avdelningen

It-avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta driften av Polismyndighetens it-system och it-infrastruktur. It-avdelningen samverkar i tekniska frågor med andra rättsvårdande myndigheter och bidrar aktivt till det rättsvårdande arbetet inom EU.

Tomas Landeström är chef för it-avdelningen. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete och fungerar som ett kommunikationsstöd åt hela myndigheten. I avdelningen ingår de regionala enheterna Kommunikation Nord, Syd, Öst, Väst, Mitt, Bergslagen och Stockholm.

Carola Määttä är chef för kommunikationsavdelningen.

Nationella operativa avdelningen (Noa)

Noa ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter.

Johan Olsson är chef för Noa.  

Nationellt forensiskt centrum (NFC)

Nationellt forensiskt centrum, NFC, är processägare och ansvarar för den forensiska processen och den it-forensiska processen i polisen. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. NFC har tolv driftställen. Det största laboratoriet och avdelningskansliet finns i Linköping.

Helena Trolläng är chef för nationellt forensiskt centrum.

Rättsavdelningen

Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen och det juridiska stödet i hela Polismyndigheten, både i det nationella som internationella arbetet.

Gunilla Hedwall är chef för rättsavdelningen.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen har process- och verksamhetsansvar för säkerhetsarbetet inom Polismyndigheten. Avdelningen är kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt när det gäller säkerhetsskydds- och verksamhetsskyddsfrågor.

Ari Stenman är chef för säkerhetsavdelningen.

Internrevision, tillsyn och särskilda utredningar

Vid Polismyndigheten finns både en funktion för tillsyn och en enhet för internrevision som är fristående organisatoriska enheter placerad direkt under rikspolischefen.

Internrevisionens uppdrag är att granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Internrevisionen gör granskningar som redovisas i rapporter.

Internrevisionen

Tillsynsenheten gör inspektioner. Tillsynsenheten inspekterar bland annat rättssäkerhetsfrågor, tillämpningen av polisiära och administrativa arbetsmetoder samt granskar omständigheter och händelser.

Tillsynsenheten

Avdelningen för särskilda utredningar, SU, utreder anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten. SU utreder även ärenden som rör anmälningar mot bland annat åklagare, polisstuderande och arrestvakter.

Ebba Sverne Arvill är chef för avdelningen för särskilda utredningar.

Avdelningen för särskilda utredningar