Sök

Internrevisionen

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör.

Utifrån granskningen lämnar internrevisionen rekommendationer och berörd verksamhet tar fram förslag på förbättrande åtgärder. Resultatet av granskningarna, rekommendationerna och rikspolischefens beslut om åtgärder redovisas i revisionsrapporter.

Internrevisionens rapporter

 • Granskning av personalakter

  25 februari 16.08

  Internrevisionen har i enlighet med planen för löpande revisioner granskat personalakter.

  Dokumentet

  Granskning av personalakter.pdf (pdf, 424 kB)
 • Uppföljning av granskning av polisens rekrytering och bemanning av medarbetare

  29 januari 15.25

  Granskningen har genomförts i enlighet med revisionsplanen 2016-2017. Det finns vissa brister i den interna styrningen och kontrollen av polisens rekryterings- och bemanningsprocess för medarbetare och ytterligare åtgärder ska vidtas.

  Dokumentet

  Uppföljning av granskning av polisens rekrytering och bemanning av medarbetare, version 2.pdf (pdf, 1 MB)
 • Internrevisionens granskning av polisens arbete med lönebildning

  18 december 10.19

  Internrevisionen kan konstatera att polisen har en strategi för lönebildningen men att det finns brister som har inverkan på uppfyllelse av målen för lönebildningen. IR har även identifierat att myndigheten arbetar proaktivt med lönebildningsfrågor.

  Dokumentet

  Granskning polisens arbete med lönebildning.pdf (pdf, 614 kB)