Pass och nationellt id-kort för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste personligen komma till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort.

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt medgivande

Vårdnadshavarna måste alltid ge sitt skriftliga medgivande till pass och nationellt id-kort för barn under 18 år. Blankett för medgivande finns här på webben, och den finns också på din lokala passexpedition. 

Krav på medgivandet

  • Medgivandet behövs även om barnet redan har ett giltigt pass eller nationellt id-kort.
  • Vårdnadshavares namnteckning ska vidimeras med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer. Vårdnadshavarna får inte vidimera varandras namnteckningar. 
  • Medgivandet ska förses med datum och får inte vara äldre än en månad vid ansökningstillfället.
  • Är båda vårdnadshavarna med vid ansökningstillfället kan passhandläggaren vidimera namnunderteckningarna på plats. Båda vårdnadshavarna behöver uppvisa giltig id-handling.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

På passexpeditionen, barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år måste komma personligen till passexpeditionen vid ansökan om pass och nationellt id-kort. 

På passexpeditionen ska vårdnadshavare kunna visa upp giltig id-handling. Om inte båda vårdnadshavarna följer med, behöver den frånvarande vårdnadshavarens legitimation inte tas med.

Om barnet inte har ett fastställt för- eller efternamn vänligen kontakta passexpeditionen innan du ansöker. 

Avgift och leveranstid pass/nationellt id-kort

  • Pass 350 kronor
  • Nationellt id-kort 400 kronor
  • Provisoriskt pass 980 kronor

Ansökningsavgiften betalas vid ansökningstillfället, helst med betalkort eller kreditkort. Normalt levereras ett pass eller nationellt id-kort till vald passexpedition inom fem arbetsdagar, men polisen kan inte garantera leveranstiden.

Hämta pass/nationellt id-kort för barn

Enligt huvudregeln ska passet/det nationella id-kortet lämnas ut till sökanden personligen. Om det innebär praktiska svårigheter att den minderårige närvarar, får vårdnadshavaren hämta ut passet/det nationella identitetskortet utan den minderåriges närvaro.

Om den minderårige har skrivit sin namnteckning i ansökan och inte varit närvarande vid utlämningstillfället, är det viktigt att kontrasigneringen skrivs på ett korrekt sätt och på rätt ställe i passet eller på det nationella id-kortet.

Boka/avboka tid för ansökan om pass och nationellt id-kort

Du behöver boka ditt besök för att ansöka om pass och nationellt id-kort. Nya bokningsbara tider släpps kontinuerligt. De tider som syns i tidsbokningen är de som finns tillgängliga. Det finns inga fler tider att boka genom att ringa 114 14.

Det är viktigt att du avbokar tiden om du inte kan komma. Du avbokar tiden genom att ange bokningsnummer och e-postadress i tidsbokningen.

Boka/avboka tid för pass och nationellt id-kort

Till toppen