Sök

Resultat (ISF 2014-2020)

45 projekt har beviljats medel i fonden sedan starten 2016. 17 av dessa inom ISF-gräns och resterande inom ISF-polis. Fondens aktiviteter har bidragit till ökad säkerhet samt till en mer effektiv gränsförvaltning och viseringspolitik.

Exempel på vad som uppnåtts inom respektive målområde är:

ISF - Gräns

Viseringar

 • Ny teknik som resulterat i effektiviserad visumhandläggning och minskad administration vid utlandsmyndigheter.
 • IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom viseringspolitiken, för att säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater.

Gränskontroll

 • Ett förstärkt riskanalysarbete enligt EU:s riskanalysmodell, Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0).   
 • Bättre översikt över illegal migration och gränsöverskridande brottslighet, tack vare uppgraderad nationell samordningscentral och etablering av regionala samordningscentraler i polisregionerna.
 • En ny metod för id-granskning, som effektiviserat arbetet på utlandsmyndigheterna i Amman, Beirut, Kairo och Khartoum.
 • Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med brister utpekade i Schengenutvärderingen 2017.
 • IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom gränsförvaltning, för att säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater.

ISF - Polis

Förebygga och bekämpa brott

 • En fortsatt höjd förmåga för brottsbekämpande myndigheter att motverka och ingripa vid terrorbrott.
 • Ökad kompetens bland landets åklagare kring penningtvätt och brottsutbytesfrågor.
 • Ökad kunskap om metoder som förebygger radikalisering.
 • Kartläggning av polisens och andra berörda aktörers rutiner och hantering av storskaliga händelser med farliga ämnen.
 • En interaktiv webbguide som ger brottsoffer skräddarsydd och lättillgänglig information och stöd.
 • Ny metod som bidragit till färre skjutningar och sprängningar, samt fler avhopp från kriminella gäng, i polisområde Malmö.
 • Spridning av ovanstående metod till fler kommuner och stadsdelar.
 • Ökad förmåga att minska brottslighet och våld i utsatta områden.
 • IT-utveckling och metodutveckling som bidrar till ökad effektivitet i brottsutredningar.

Risker och kriser

 • Innovativ utbildning som integrerar och förbereder för samverkan mellan aktörer inom verksamhetsområde skydd, undsättning och vård.
 • Nya former för ledningsträning.
 • Gemensamma övningar kring cybersäkerhet.
 • En prototyp som kan bidra till säkrare it-system och elnät i kraftnätverk.
 • Kartläggning av beroenden mellan kritiska infrastrukturer i Sverige.
 • Inköp av utrustning som kan användas för skydd av individer, kritiska infrastrukturer och offentliga miljöer.

Rapporter

Slututvärdering ISF-programmet 2014-2020 (pdf, 545 kB)

More Snapshots from the EU Internal Security Fund Police_Borders and Visas (pdf, 33 MB)

Genomföranderapport 2015 (pdf, 185 kB)
Genomföranderapport 2016 (pdf, 223 kB)
Genomföranderapport 2017 (pdf, 575 kB)
Genomföranderapport 2018 (pdf, 229 kB)
Genomföranderapport 2019 (pdf, 227 kB)
Genomföranderapport 2020 (pdf, 230 kB)
Genomföranderapport 2021 (pdf, 231 kB)
Genomföranderapport 2022 (pdf, 218 kB)

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96
Benjamin Skogqvist, Projektsamordnare - 

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU Fonden för inre säkerhet