Resultat

45 projekt har beviljats medel i fonden sedan starten 2016. 17 av dessa inom ISF-gräns och resterande inom ISF-polis. Fondens aktiviteter har bidragit till ökad säkerhet samt till en mer effektiv gränsförvaltning och viseringspolitik.

Exempel på vad som uppnåtts inom respektive målområde är:

ISF - Gräns

Viseringar

 • Ny teknik som resulterat i effektiviserad visumhandläggning och minskad administration vid utlandsmyndigheter.
 • IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom viseringspolitiken, för att säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater.

Gränskontroll

 • Ett förstärkt riskanalysarbete enligt EU:s riskanalysmodell, Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0).   
 • Bättre översikt över illegal migration och gränsöverskridande brottslighet, tack vare uppgraderad nationell samordningscentral och etablering av regionala samordningscentraler i polisregionerna.
 • En ny metod för id-granskning, som effektiviserat arbetet på utlandsmyndigheterna i Amman, Beirut, Kairo och Khartoum.
 • Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med brister utpekade i Schengenutvärderingen 2017.
 • IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom gränsförvaltning, för att säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater.

ISF - Polis

Förebygga och bekämpa brott

 • En fortsatt höjd förmåga för brottsbekämpande myndigheter att motverka och ingripa vid terrorbrott.
 • Ökad kompetens bland landets åklagare kring penningtvätt och brottsutbytesfrågor.
 • Ökad kunskap om metoder som förebygger radikalisering.
 • Kartläggning av polisens och andra berörda aktörers rutiner och hantering av storskaliga händelser med farliga ämnen.
 • En interaktiv webbguide som ger brottsoffer skräddarsydd och lättillgänglig information och stöd.
 • Ny metod som bidragit till färre skjutningar och sprängningar, samt fler avhopp från kriminella gäng, i polisområde Malmö.
 • Spridning av ovanstående metod till fler kommuner och stadsdelar.
 • Ökad förmåga att minska brottslighet och våld i utsatta områden.
 • IT-utveckling och metodutveckling som bidrar till ökad effektivitet i brottsutredningar.

Risker och kriser

 • Innovativ utbildning som integrerar och förbereder för samverkan mellan aktörer inom verksamhetsområde skydd, undsättning och vård.
 • Nya former för ledningsträning.
 • Gemensamma övningar kring cybersäkerhet.
 • En prototyp som kan bidra till säkrare it-system och elnät i kraftnätverk.
 • Kartläggning av beroenden mellan kritiska infrastrukturer i Sverige.
 • Inköp av utrustning som kan användas för skydd av individer, kritiska infrastrukturer och offentliga miljöer.

Rapporter

Genomföranderapport ISF 2018

Snapshots ISF/AMIF

More Snapshots

Genomföranderapport 2015
Genomföranderapport 2016
Genomföranderapport 2017
Genomföranderapport 2018
Genomföranderapport 2019
Genomföranderapport 2020
Genomföranderapport 2021

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
eu-fonder@polisen.se

Telefon
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86
Handläggare Anneli Eriksson Sundberg, 010-563 60 28

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU Fonden för inre säkerhet