Sök

Fonden för inre säkerhet (ISF)

Fonden ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU. Programperioden sträcker sig från 2021 till 2027.

Bild 1/3
Drönare som används i brottsbekämpande syfte.
Fondmedel kan användas till inköp av utrustning i brottsbekämpande syfte. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Polis i dialog med medborgare.
Fondmedel kan användas både för att förebygga och bekämpa brott. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Fonden bidrar till att stärka säkerheten i alla medlemsländer.
Fonden bidrar till att stärka säkerheten i EU. Bild: Polismyndigheten

Introduktion
Målområden
Styrdokument

Introduktion

Fonden ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet. Den ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

Utgångspunkten för fonden är prioriteringarna i strategin för EU:s säkerhetsunion, som har upprättats för att möta de utmaningar som Europa står inför och för att se till att både fysiska och digitala miljöer är säkra.

Ett nationellt program (pdf, 242 kB) har upprättats för att spegla de behov som är viktiga för Sverige under programperioden 2021-2027. 

Sverige förvaltar drygt 430 miljoner kronor för åtgärder i fonden.

 Åtgärder som kan få bidrag är sådana som;

  • underlättar och förbättrar informationsutbyten mellan Sverige och andra medlemsstater,
  • intensifierar samverkan och gränsöverskridande insatser mellan svenska organisationer och aktörer i andra länder,
  • ökar Sveriges och därmed EU:s kapacitet och förmåga att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering samt att hantera säkerhetsrelaterade händelser.                                 

Målområden

Projekt inom Fonden för inre säkerhet (ISF) ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyten inom och mellan relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och vid behov med tredje länder och internationella organisationer.

Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, inklusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i medlemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.

Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Partnerskapet

Regeringen har inrättat en Övervakningskommitté för Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) Övervakningskommittén består av elva organisationer. Den ska på en övergripande nivå stödja genomförandet av de nationella programmen och har en strategisk roll kring uppföljning och utvärdering. I arbetsordningen för Övervakningskommittén (pdf, 62 kB) kan du läsa mer om kommitténs sammansättning och ansvarsområden.

För att kvalitetssäkra genomförandet har även en samverkansgrupp med representanter från samma organisationer upprättats. Representanterna företräder de verksamhetsområden som fonden och instrumentet omfattar. Gruppens uppdrag är att medverka i beredning inför utlysningar samt i beredning inför tilldelning av medel.

Samverkansgruppen och Övervakningskommittén utgör tillsammans partnerskapet.

Följande organisationer ingår i partnerskapet:

Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten       
Ekobrottsmyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Styrdokument

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".