Sök

Genomföra projekt (ISF)

Läs mer om villkor för projektgenomförandet och hur du rapporterar framsteg och resultat.

Stödberättigande kostnader och andra finansiella förutsättningar

I projekt finansierade av ISF finns förhållningsregler och villkor som du som stödmottagare bör känna till för att kunna redovisa resultat och kostnader på ett korrekt sätt.

Redovisa kostnader

Synliggörande av EU-stöd

Om ditt projekt finansieras med EU-medel förväntas det av dig och din organisation att ni visar och berättar för intressenter och allmänheten var finansieringen till projektet och projektets resultat kommer ifrån.

Så synliggör du att ditt projekt är finansierat av EU (pdf, 282 kB)

Jämställdhet och diskriminering

Arbetet med principerna om jämställdhet och icke-diskriminering ska integreras i alla projektets processer, d.v.s. i planering, genomförande, rapportering och uppföljning av projektverksamheten.

Uppmärksamma ojämlikheter eller annat som är eller kan bli diskriminerande i genomförandet eller i projektets resultat, följ upp det regelbundet och arbeta för att påverka utfallet i rätt riktning. 

Rapportera om genomförande och resultat

För att få del av EU-stödet gör du en ansökan om utbetalning. I ansökan redovisar du kostnader, aktiviteter och resultat. Rapporteringen sker vanligtvis var 6:e månad. I beslut om stöd finns mer information om den rapporteringsfrekvens som gäller för ditt projekt.

Ansökan om utbetalning

Ändringar i projekt

Förändrade förutsättningar

Projekt ska genomföras i enlighet med beslut om stöd och intentionerna i ansökan. Under projektets gång kan förutsättningarna för genomförandet ändras av olika anledningar och medföra behov av justeringar. Om projektet inte kan genomföras enligt beslut om stöd kan Polismyndigheten besluta om en ändring av beslutet.

Justeringar som ligger inom ramen för beslutet kan genomföras utan formell ändring. Sådana förändringar beskrivs och motiveras i kommande läges- eller slutrapport. Vid granskningen av rapporten bedömer gruppen för EU-fonder om kostnader som uppkommit med anledning av ändringen är stödberättigande.

Ändringar i beslut om stöd

I beslutet framgår vilka ändringar som kräver att Polismyndigheten fattar ett nytt beslut om stöd. Kontakta gruppen för EU-fonder vid osäkerheter.

En förfrågan om formell ändring skickas in genom kompletteringsfunktionen i ”Min ansökan”. Motivera varför ändringen behöver göras och på vilket sätt ändringen påverkar projektets genomförande, måluppfyllelse och resultat.

Det är i regel inte möjligt att göra ändringar som väsentligt ändrar projektets inriktning, mål och totala budget.

Beskriv och motivera även ändringarna i nästkommande läges- eller slutrapport.

Dialog med gruppen för EU-fonder

Vänd dig till gruppen för EU-fonder för vägledning när behov av ändringar uppkommer. Det är särskilt viktigt om du är osäker på ändringens dignitet och huruvida en förfrågan om beslutsändring bör upprättas och skickas in.

Gruppen för EU-fonder kan ge vägledning om tillvägagångssätt inför en ändring, men kan inte ge förhandsinformation om huruvida kostnader som uppkommer till följd av en beslutsändring är stödberättigande eller inte. Den bedömningen görs i samband med granskning av läges- och slutrapporter.

Uppföljning och kontroll av EU-projekt

Polismyndigheten följer upp och kontrollerar genomförandet i Fonden för inre säkerhet. Läs mer om hur vi och andra behöriga kontroll- och revisionsorgan arbetar för att säkerställa att EU-stödet används på rätt sätt.

Uppföljning och kontroll

Kontroll på plats

Utöver granskningar av läges- och slutrapport genomför gruppen för EU-fonder kontroller av projekt på plats. Det huvudsakliga syftet med ett kontrollbesök är att kontrollera att projektet följer sitt beslut om stöd. Under besöket granskas bland annat att beviljade aktiviteter har genomförts i enlighet med beslutet och att faktiska kostnader är bokförda och kan verifieras med tillförlitliga underlag. Under besöket kontrolleras även om kostnaderna är stödberättigande enligt EU:s förordning och nationella redovisningsregler.

Kontrollbesöket bygger till stor del på den information som tillhandahålls av stödmottagaren, varför det är av största vikt att denna är så exakt, fullständig och korrekt som möjligt. Allt projektrelaterat material ska finnas tillgängligt vid besöket. Utfallet av gjorda kontroller sammanfattas i en återkoppling till stödmottagaren.

Projektuppföljning

Gruppen för EU-fonder kan utöver ovan nämnda kontroller boka in uppföljningsmöten med projekt. Syftet med dessa är att följa upp projektets aktiviteter och ekonomi, men även att ge stödmottagaren en möjlighet att ställa frågor till gruppens personal.

Kontroll och revision

Nationella revisions- och kontrollorgan, EU-kommissionen och europeiska revisionsrätten, eller annan person som är utsedd av dessa organ, kan också följa upp verksamheten i beviljade projekt. De har rätt att ta del av handlingar, inklusive räkenskapsmaterial, som kan ge upplysningar om projektet. Kontroller kan göras hos stödmottagaren, projektpartner och medfinansiärer.

Kontrollerna kan ske på olika sätt. De flesta projekt får ett besök någon gång under eller efter projektgenomförandet.

Hävning och återbetalning

Om villkoren i beslut om stöd inte följs kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet måste avbrytas och att stödmottagaren kan bli tvungen att betala tillbaka det stöd som betalats ut.

Om kontroller eller revisioner visar att en aktivitet inte har genomförts i enlighet med beslut om stöd eller inte genomförts alls, kan hela eller delar av det utbetalda stödet återkrävas från stödmottagaren.

Om stöd betalats ut för en kostnad som projektet inte har rätt att få stöd för kommer gruppen för EU-fonder att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet genom en kvittning eller en återbetalning.

Stödmottagaren kan bli skyldig att återbetala en felaktig utbetalning i upp till tio år från det att stödet betalats ut. Vid en återbetalning är stödmottagaren även skyldig att betala ränta enligt räntelagen (1975:635).

Oegentligheter och bedrägerier

Som ett led i EU:s arbete mot oegentligheter och bedrägerier har Polismyndigheten, precis som övriga myndigheter som utsetts att förvalta EU-medel under programperioden 2021 - 2027, en skyldighet att aktivt förebygga, upptäcka och korrigera oegentligheter och bedrägerier.

Myndigheterna samarbetar genom Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet). SEFI-rådet samordnar Sveriges arbete med EU:s gemensamma antikorruptionssamarbete (OLAF). OLAF bildades 1999 och arbetar för att upptäcka både oavsiktliga misstag och medvetna bedrägerier mot EU:s budget och institutioner.

Gruppen för EU-fonder tillämpar SEFI-rådets anmälningspolicy i samtliga fall av misstänkta EU-bedrägerier.

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".