Sök

Ansöka om stöd (ISF)

Läs mer om möjligheterna i fonden och hur du går tillväga för att ta del av fondmedel.

Här får du information om vilka organisationer som kan söka medel, vilka aktiviteter som är stödberättigande, vad du och dina kollegor ska tänka på när ni planerar en ansökan och hur ansökan skickas in. 

Ansök i e-tjänsten Min ansökan

Ansökan fylls i och skickas in genom e-tjänsten "Min ansökan". 
Innan du påbörjar en ansökan måste du skapa ett konto med användarnamn och lösenord. 

Navi­ge­ring i e-tjänsten

När du skapat ett konto och loggat in följer du nedanstående steg:

 1. Söker du projektfinansiering
 2. Sök finansiering
 3. Nytt projekt
 4. Välj organisation: Polismyndigheten
 5. Gå vidare
 6. Välj utlysning

Det är bara när en utlysning är öppen som det går att registrera en ansökan. Läs mer: Aktuella och planerade utlysningar.

När ansökan med bilagor skickats in laddar du ner ett signeringsunderlag i "Min ansökan". Signeringsunderlaget skrivs ut, skrivs under av behörig person, skannas in och laddas upp i "Min ansökan".

Signeringsunderlag i original skickas till:
Polismyndigheten, EA Gruppen för EU-fonder, F18, 106 75 Stockholm

Kontakta gruppen för EU-fonder via eu-fonder@polisen.se om du har frågor om e-tjänsten.

Bilagor till ansökan

För förklaring av bilagorna och ytterligare bilagor som ska skickas in, se följande länk: Utlysningar/Polismyndighetens utlysningar/Skicka in ansökan 

Mall avsiktsförklaring (docx, 66 kB)

Mall planeringsbudget (xlsx, 139 kB)

Mall riskhanteringsplan (xlsx, 140 kB)

Mall upphandlingsplan (xlsx, 59 kB)

Vem kan söka stöd?

Fonden vänder sig främst till nationella aktörer på det brottsförebyggande, brottsbekämpande och rättsvårdande området. Även andra myndigheter och aktörer med uppdrag inom för fonden relevanta områden, kan delta i åtgärder. Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer att vara vägledande vid tilldelning av medel. I utlysningstexten, som publiceras i samband med att en utlysning öppnas, står vilka organisationer som kan söka. 

Aktuella utlysningar.

Utlysningsförfaranden

Utan konkurrens

En utlysning utan konkurrens kan omfatta organisationer som har ett statligt monopol på åtgärder och verksamheter som ska genomföras inom ramen för BMVI och ISF. Utlysningar utan konkurrens föregås vanligen av ett inriktningsbeslut som anger vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget. I utlysningar utan konkurrens beviljas de ansökningar medel som uppfyller urvalskriterierna.

Med konkurrens (öppen eller med begränsningar)

En utlysning med konkurrens kan antingen vara öppen eller begränsad. I en öppen utlysning ska ansökningarna möta något av de specifika målen i programmet och förhålla sig till utsatt budgettak. I en begränsad utlysning kan det finnas begränsningar avseende specifika mål, organisationer som får söka, möjliga teman och/eller andra särskilda villkor. I utlysningar med konkurrens konkurrerar sökande organisationer om tillgängliga medel. Vid bedömning tilldelas ansökningarna poäng. De ansökningar med högst poäng, och som uppfyller urvalskriterierna, beviljas medel.

Hur ser stödet ut?

Finansieringsgrad

ISF/BMVI finansierar vanligtvis 75 % av kostnaderna i projektet. Projekt som omfattar prioriterade områden kan få upp till 90 % och så kallade driftsstödsprojekt upp till 100 %. I utlysningstexten framgår vilken medfinansieringsgrad som gäller för utlysningen.

Medfinansiering

Den del av projektet som inte finansieras av fonden (25 % eller 10 %) benämns medfinansiering. Kostnaderna måste täckas av sökande själv eller av andra finansiärer – projektpartners eller genom bidrag från tredje part.
Ett exempel på medfinansiering är att en organisation står för en del av sina egna projektkostnader, t.ex. lönekostnader eller resekostnader.

Alla kostnader som inte är finansierade av annan part ska täckas av stödmottagaren. Dessa medel får inte komma från andra EU-källor. Stödmottagarens del behöver beräknas manuellt i planeringsbudgeten med hänsyn tagen till projektets kostnader, finansiering från fonden, intäkter och eventuell medfinansiering från tredje part eller projektpartner.

Redovisningsalternativ

Projekt kan ersättas för kostnader baserat på faktiska kostnader eller på förenklade redovisningsalternativ. Förenklade redovisningsalternativ innebär att ersättningen baseras på schabloner eller enhetskostnader istället för faktiska kostnader.

Förenklade redovisningsalternativ används för:

 • Indirekta kostnader
 • Enhetskostnad för personal
 • Personalintensiva projekt (schablon på upp till 40 procent)
 • Klumpsumma (för förstudier)

Handledning: Stödberättigande kostnader och andra finansiella förutsättningar (pdf, 417 kB).

Vilka insatser kan beviljas medel?

Projektmedel ska i första hand gå till utvecklingsinsatser som bidrar till att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet samt till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

En öronmärkt del av budgeten kan gå till så kallat driftsstöd, t.ex. underhåll av it-system, förvaltning av analysenheter och utstationering av personal till andra länder.

Åtgärderna som finansieras genom fonden ska fylla ett nationellt behov och samtidigt bidra till ett mervärde för EU.

Exempel på aktiviteter som kan finansieras:

 • Utveckling och uppgradering av säkerhetsrelaterade it-system
 • Utbildningsinsatser inklusive andra förmågehöjande aktiviteter
 • Gränsöverskridande operativa insatser inom prioriterade områden
 • Studier, pilotprojekt, analyser, uppföljning och utvärdering
 • Utveckling, test och införande av nya metoder, strategier, arbetssätt och verksamhetsprocesser
 • Inköp och uppgradering av infrastruktur, byggnader, transporter och utrustning
 • Åtgärda rekommendationer från Schengenutvärderingar

Fonden finansierar inte aktiviteter som genomförs för att upprätthålla lag och ordning, militära åtgärder eller inköp av utrustning som enbart ska användas vid tullkontroll.

Förbered dig inför ansökan

Håll koll på utlysningar 

En utlysningsplan för hela programperioden finns på webbsidan för fonden. Utöver utlysningsplanen publiceras aktuella utlysningar med information om villkor, utlysningens omfattning och specifika mål. Observera att de flesta utlysningar i fonden inte är konkurrenssatta. Det betyder att ett beslut om vilka som får skicka in en ansökan har fattats innan utlysningsfönstret öppnas. I beslutet framgår vem som får söka, för vilka projekt och med vilken budget. Om din organisation och ditt projekt inte finns med i beslutet kan du inte skicka in någon ansökan.

Utlysningar.

Medverka på en skrivarstuga

Skräddarsydda utbildningar anordnas för dig som ansöker om stöd. Under utbildningarna får du information om allt praktiskt runt utlysning och ansökan samt möjlighet att ställa frågor och få svar direkt från experter. Skrivarstugan omfattar genomgång av ansökansfrågor, hur du planerar och registrerar en budget, samt vilka kriterier som måste uppfyllas för att ansökan ska beviljas.

Vilket specifikt mål stämmer in på din projektidé?

Fonden för inre säkerhet ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet. Den ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

För att kunna söka stöd i fonden måste din projektidé bidra till något av följande specifika mål:

 • Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyten inom och mellan relevanta myndigheter i EU och relevanta EU-organ och vid behov med tredje länder och internationella organisationer.
 • Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten mellan och inom berörda myndigheter i EU med avsikt att förebygga och bekämpa terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad brottslighet.
 • Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och bekämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade incidenter, risker och kriser.

Följ upp projektet mot indikatorer

Planera in aktiviteter för uppföljning och utvärdering.  I ISF-projekt används indikatorer för att följa upp projektets genomförande. Indikatorsutfallet ska ge en fingervisning om något behöver justeras för att målen ska uppnås. I ansökan motiverar du hur utfallet ska mätas och vilka underlag som ska inhämtas för att verifiera utfallet. Resultatet rapporterar du till gruppen för EU-fonder i samband med läges- och slutrapporter.

I fonden delas indikatorerna in i tre nivåer; program-, projektmåls- och delmålsindikatorer.

Programindikatorer

Välj minst en programindikator. Den ska ha en koppling till ditt projekts genomförande och måluppfyllelse. Programindikatorerna är gemensamma för alla länder och är kopplade till de specifika målen. Gruppen för EU-fonder rapporterar projektens gemensamma utfall till EU-kommissionen, som i sin tur sammanställer medlemsstaternas utfall på en aggregerad nivå och rapporterar vidare till bl.a. Europeiska parlamentet.

Projektindikatorer och delmålsindikatorer

Välj upp till tre projektindikatorer och så många delmålsindikatorer som behövs för att följa upp genomförandet. Indikatorerna formuleras av dig som söker och ska vara mätbara och användbara vid uppföljningen av projektet. Projektindikatorerna följs upp mot projektmålet och delmålsindikatorerna mot delmålen.

Förbered projektets budget

Informera dig om vilka kostnader som är stödberättigande, gör en detaljerad planeringsbudget och ta reda på vilket redovisningsalternativ ni ska använda i ert projekt. Läs mer om stödberättigande kostnader, redovisningsalternativ och andra finansiella förutsättningar. För mer information om hur ni fyller i planeringsbudgeten läs Instruktion planeringsbudget (pdf, 276 kB) och ladda ner Budgetmall planeringsbudget. (xlsx, 154 kB)

Från ansökan till beslut

Skicka in ansökan

Ansökan fylls i och skickas in genom e-tjänsten "Min ansökan". 
Det är bara när en utlysning är öppen som det går att registrera en ansökan.
Aktuella och planerade utlysningar

Bedömning

När sista ansökningsdag passerat påbörjas granskning och bedömning av inkomna ansökningar. Bedömningen av en ansökan görs i två steg.

 1. I det första steget granskas om ansökan uppfyller formella och grundläggande krav. Formellt giltiga ansökningar går vidare till bedömning.
 2. I det andra steget genomförs den kvalitativa bedömningen. Gruppen för EU-fonder gör en helhetsbedömning av ansökningarna och partnerskapet gör en värdering av ansökningarnas nytta och relevans. I partnerskapet ingår tio myndigheter med koppling till säkerhet, gränskontroll och viseringar.

Beslut

Polismyndigheten fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas medel.

I beslut om stöd framgår:

 • Fond/instrument
 • Specifikt mål
 • Projektperiod och rapporteringsperioder
 • Beviljat stöd
 • Villkor för beslut, genomförande och utbetalning av stöd

I beslutet finns även information om projektets mål och indikatorer, sammanfattning av projektet, redovisningsalternativ samt projektbudget och medfinansieringsplan.

Som stödmottagare är det viktigt att förhålla sig till och följa regelverket som styr fonden/instrumentet. Du är skyldig att skyndsamt meddela eventuella avvikelser till gruppen för EU-fonder på Polismyndigheten. Ändringar som innebär avvikelser från beslut om stöd kan leda till att bidraget sänks eller återkrävs.

Vanliga frågor om ansökan

Nedan har vi samlat ett antal frågor och svar kring frågorna i e-tjänsten "Min ansökan". Rubrikerna följer avsnitten i ansökan.

Uppgifter om projektet

Hur många specifika mål kan jag välja?

Enbart ett specifikt mål kan väljas.

Var hittar jag mer information om de specifika målen?

Du hittar mer information på polisen.se/isfbmvi och i de nationella programmen för ISF och BMVI

Jag valde fel specifikt mål och behöver välja om i e-tjänsten. Hur påverkar det texten jag redan lagt in?

En ändring av specifikt mål kommer att påverka vilka programindikatorer du kan välja för ditt projekt. Övrig text ligger kvar orörd.

Varför ställs frågan om –”projektet bygger vidare på resultat från andra insatser/projekt?”

Med frågan vill vi ha svar på om det som ska genomföras är en förädling av något som tidigare har utvecklats och i så fall vilket mervärde detta projekt ska bidra med. Vi är även intresserade av om projektet bygger vidare på resultat från forskningsprojekt.

Behöver sammanfattningen på engelska vara en exakt kopia av sammanfattningen på svenska?

Nej, ni bestämmer själva vad ni vill förmedla vidare om projektet på de olika språken.

Uppgifter om sökanden

Hur vet jag vilket arbetsställe jag ska välja?

Välj det arbetsställe som bäst överensstämmer med den sökande organisationen. Vid tveksamheter kontaktar du eu-fonder@polisen.se

Uppgifter om projektpartner

Hur vet jag om en organisation jag samarbetar med i projektet bör vara med som projektpartner?

En projektpartner bör vara en organisation som har en roll och ett ansvarsområde i projektgenomförandet, och är med i utvecklingen av och har intresse för projektmålet, delmålen och slutresultaten. En projektpartner kan ta del av beviljat stöd.

Vad gör jag om jag inte hittar min projektpartnerorganisation i listan över organisationer?

Om du bara har sökt på organisationens namn, sök också på deras organisationsnummer. Om du fortfarande inte hittar organisationen i listan kontaktaktar du eu-fonder@polisen.se.

Problemformulering

Hur detaljerad ska jag vara när jag beskriver projektets avgränsning? Avgränsning mot vad?

Bakgrundsbeskrivning och problemformulering inkluderar ofta en bredd av utmaningar och problem. Avgränsningen ska spegla vilket fokus just denna ansökan har och ge läsaren en förståelse för vilken del av problemet projektet ska ta sig an. Teckenbegränsningen på 2000 tecken ger en vägledning om hur omfattande denna beskrivning kan vara.

Mål, resultat och effekter

Vi har formulerat tre projektmål, men får bara ange ett. Hur löser vi det i ansökan?

Gör en bredare formulering av målet. Ni har möjlighet att välja upp till tre projektindikatorer som kan användas för att mäta att målet har uppnåtts. Säkerställ att ni väljer projektindikatorer som gör att alla delar i projektmålet går att följa upp.

Vad menas med delmål?

Ett delmål är en milstolpe som måste uppnås för att projektet ska kunna nå sitt projektmål. Det kan vara ett mål som ska uppnås efter en viss tid i projektet, men det kan även vara ett bland flera delmål som tillsammans bidrar till det större målet, där utfallet kan mätas först vid projektslut.

Vad är en delmålsindikator?

Delmålsindikatorer använder ni för att följa upp projektets delmål. Ni kan välja så många delmålsindikatorer som krävs för att kunna mäta att delmålet uppnåtts eller är på väg att uppnås.

När ska indikatorsutfall redovisas?

Utfall redovisas vid läges- och slutrapportering. Om utfall saknas anger ni 0.

Programindikatorer ISF

Jag hittar ingen programindikator som passar in på vårt projekt. Kan vi skicka in ansökan utan programindikator?

Försök att identifiera åtminstone en programindikator för projektet. Skulle det vara helt omöjligt vill vi att ni tar en kontakt med Gruppen för EU-fonder innan ansökan skickas in.

När ska utfall rapporteras?

Målvärdet i ansökan är en prognos som följs upp under genomförandet. Rapportering om utfall gör ni direkt i e-tjänsten "Min ansökan" i samband med läges- och slutrapportering.

Mer information

ISF - output and result indicators (Annex VIII) - Fiche V2.2.pdf (pdf, 926 kB)

Aktiviteter

Ska alla aktiviteter rymmas inom de förifyllda arbetspaketen?

De förifyllda arbetspaketen är obligatoriska. Men lägg gärna till fler arbetspaket och tillhörande aktiviteter för att beskriva projektets utveckling/genomförande. Förtydliga i arbetspaketets namn att det avser utveckling/genomförande. Det går att lägga till valfritt antal arbetspaket.

Kan ni ge exempel på aktiviteter som ska in under arbetspaketet uppföljning/utvärdering?

Om ni planerar utvärderingsaktiviteter i projektet anger ni vilka dessa är och om utvärderingen genomförs av intern eller extern aktör. Det kan antingen röra sig om utvärdering av projektets genomförande och process och/eller utvärdering av projektets resultat och effekter. I arbetspaketet ska även aktiviteter för att följa upp delmål och projektmål läggas till, inklusive metod för att mäta indikatorernas utfall. 

Riskhantering

Vad är en riskhanteringsplan?

Riskhaneringsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan i vilken ni anger vilka interna och externa risker ni identifierat vid planeringen av ert projekt. Under frågan riskhantering i ansökan vill vi att ni tydliggör dessa utmaningar och sårbarheter och presenterar en strategi för hur ni kommer att hantera redan identifierade och eventuellt tillkommande risker.

Hållbara resultat

Vad innebär hållbara resultat? Bör vi integrera en analys av resultatens påverkan på miljön?

Nej, denna fråga avser resultatens hållbarhet i kontexten långsiktighet och användbarhet. Vid eventuella inköp ska de miljömässiga aspekterna tas omhand och värderas inom ramen för upphandlingsförfarandet.

Mallar och dokument till ansökan

Ansökningsfrågor (pdf, 1 MB)

Instruktion planeringsbudget (pdf, 618 kB)

Budgetmall planeringsbudget (xlsx, 139 kB)

Mall för avsiktsförklaring (docx, 66 kB)

Mall för upphandlingsplan (xlsx, 59 kB)

Mall för riskhanteringsplan (xlsx, 140 kB)

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96
Benjamin Skogqvist, Projektsamordnare - 

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".