Att ansöka

Vem kan söka medel?
Vad kan du söka medel för?
Utlysningar
Förtydliganden kring frågor i ansökan
Förtydliganden kring budget
Kommissionens utlysningar
Dokument

Vem kan söka medel?

Fonden vänder sig till nationella aktörer på det brottsbekämpande och rättsvårdande området. Även andra myndigheter och aktörer med uppdrag inom för fonden relevanta områden, kan delta i åtgärder. Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer att vara vägledande vid tilldelning av medel.

Vad kan du söka medel för?

Projektmedel ska i första hand gå till utvecklingsinsatser som bidrar till att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och IT-brottslighet samt till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer. En öronmärkt del av budgeten kan gå till förvaltning och underhåll. Insatser inom programmet ska inriktas på åtgärder som fyller ett nationellt behov och ger ett tydligt EU-mervärde.

Exempel på aktiviteter är:

  • Utveckling och uppgradering av säkerhetsrelaterade IT-system.
  • Utbildningsinsatser inklusive andra förmågehöjande aktiviteter.
  • Gränsöverskridande operativa insatser inom prioriterade områden.
  • Studier, pilotprojekt, analyser, övervakning och utvärdering.
  • Utveckling, test och införande av nya metoder, strategier, arbetssätt och verksamhetsprocesser.
  • Inköp och uppgradering av infrastruktur, byggnader, transporter och utrustning.
  • Åtgärda rekommendationer från Schengenutvärderingar.

Fonden finansierar inte aktiviteter som genomförs för att upprätthålla lag och ordning, militära åtgärder eller inköp av utrustning som enbart ska användas vid tullkontroll.

Utlysningar

Utlysningsplan 2022 - 2027

Aktuella utlysningar

Just nu pågår det inga utlysningar. Du kan läsa mer om planerade utlysningar i vår utlysningsplan.

Förtydliganden kring frågor i ansökan

Uppgifter om projektet

Hur många specifika mål kan jag välja?

Svar: Enbart ett specifikt mål kan väljas.

Var hittar jag mer information om de specifika målen?

Svar: Du hittar mer information på www.polisen.se/isfbmvi och i de nationella programmen för ISF och BMVI

Jag valde fel specifikt mål och behöver välja om i e-tjänsten. Hur påverkar det texten jag redan lagt in?

Svar: En ändring av specifikt mål kommer att påverka vilka programindikatorer du kan välja för ditt projekt. Övrig text ligger kvar orörd.

Varför ställs frågan om –”projektet bygger vidare på resultat från andra insatser/projekt?”

Svar: Med frågan vill vi ha svar på om det som ska genomföras är en förädling av något som tidigare har utvecklats och i så fall vilket mervärde detta projekt ska bidra med. Vi är även intresserade av om projektet bygger vidare på resultat från forskningsprojekt.

Behöver sammanfattningen på svenska vara en exakt kopia av sammanfattningen på engelska?

Svar: Nej, ni bestämmer själva vad ni vill förmedla vidare om projektet på de olika språken.

Uppgifter om sökanden

Hur vet jag vilket arbetsställe jag ska välja?

Svar: Välj det arbetsställe som bäst överensstämmer med den sökande organisationen. Vid tveksamheter kontaktar du eu-fonder@polisen.se

Uppgifter om projektpartner

Hur vet jag om en organisation jag samarbetar med i projektet bör vara med som projektpartner?

Svar: En projektpartner bör vara en organisation som har en roll och ett ansvarsområde i projektgenomförandet, och är med i utvecklingen av och har intresse för projektmålet, delmålen och slutresultaten. En projektpartner kan ta del av beviljat stöd.

Vad gör jag om jag inte hittar min projektpartnerorganisation i listan över organisationer?

Svar: Om du bara har sökt på organisationens namn, sök också på deras organisationsnummer. Om du fortfarande inte hittar organisationen i listan kontaktaktar du eu-fonder@polisen.se.

Problemformulering

Hur detaljerad ska jag vara när jag beskriver projektets avgränsning? Avgränsning mot vad?

Svar: Bakgrundsbeskrivning och problemformulering inkluderar ofta en bredd av utmaningar och problem. Avgränsningen ska spegla vilket fokus just denna ansökan har och ge läsaren en förståelse för vilken del av problemet projektet ska ta sig an. Teckenbegränsningen på 2000 tecken ger en vägledning om hur omfattande denna beskrivning kan vara.

Mål, resultat och effekter

Vi har formulerat tre projektmål, men får bara ange ett. Hur löser vi det i ansökan?

Svar: Gör en bredare formulering av målet. Ni har möjlighet att välja upp till tre projektindikatorer som kan användas för att mäta att målet har uppnåtts. Säkerställ att ni väljer projektindikatorer som gör att alla delar i projektmålet går att följa upp.

Vad menas med delmål?

Svar: Ett delmål är en milstolpe som måste uppnås för att projektet ska kunna nå sitt projektmål. Det kan vara ett mål som ska uppnås efter en viss tid i projektet, men det kan även vara ett bland flera delmål som tillsammans bidrar till det större målet, där utfallet kan mätas först vid projektslut.

Vad är en delmålsindikator?

Svar: Delmålsindikatorer använder ni för att följa upp projektets delmål. Ni kan välja så många delmålsindikatorer som krävs för att kunna mäta att delmålet uppnåtts eller är på väg att uppnås.

När ska indikatorsutfall redovisas?

Svar: Utfall redovisas vid läges- och slutrapportering. Om utfall saknas anger ni 0.

Programindikatorer

Jag hittar ingen programindikator som passar in på vårt projekt. Kan vi skicka in ansökan utan att ange programindikatorsutfall?

Svar: Försök att identifiera åtminstone en programindikator för projektet. Skulle det vara helt omöjligt vill vi att ni tar en kontakt med Gruppen för EU-fonder innan ansökan skickas in.

När ska utfall rapporteras?

Svar: Målvärdet i ansökan är en prognos som följs upp under genomförandet. Rapportering om utfall sker vid läges- och slutrapportering.

Var i ansökan beskriver vi aktiviteterna som behöver genomföras för att följa upp programindikatorernas utfall?

Svar: Ni beskriver dem dels i anslutning till val av programindikator och målvärde för indikatorn och dels i Aktiviteter och under det obligatoriska arbetspaketet utvärdering/uppföljning.

Aktiviteter

Är det meningen att alla aktiviteter ska få plats inom de förifyllda arbetspaketen?

Svar: Det är obligatoriskt att åtminstone fylla i de förifyllda arbetspaketen. De flesta sökanden bör lägga till fler arbetspaket för att förklara projektets utveckling/genomförande. Förtydliga gärna i arbetspaketets namn att det avser utveckling/genomförande. Det går att lägga till valfritt antal arbetspaket.

Vad förväntas vi ange för aktiviteter under arbetspaketet uppföljning/utvärdering?

Svar: Om ni planerar utvärderingsaktiviteter i projektet anger ni vilka dessa är och huruvida utvärderingen genomförs av intern eller extern aktör. Det kan antingen röra sig om utvärdering av projektets genomförande och process och/eller utvärdering av projektets resultat och effekter. Ange även de aktiviteter ni ska genomföra för att följa upp delmål och projektmål, inklusive metod/aktivitet för att mäta indikatorernas utfall.

Riskhantering

Vad är en riskhanteringsplan?

Svar: Riskhaneringsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan i vilken ni anger vilka interna och externa risker ni identifierat vid planeringen av ert projekt. Under frågan riskhantering i ansökan vill vi att ni tydliggör dessa utmaningar och sårbarheter och presenterar en strategi för hur ni kommer att hantera redan identifierade och eventuellt tillkommande risker.

Hållbara Resultat

Vad innebär hållbara resultat? Bör vi integrera en analys av resultatens påverkan på miljön?

Svar: Nej, denna fråga avser resultatens hållbarhet i kontexten långsiktighet och användbarhet. Vid eventuella inköp kommer de miljömässiga aspekterna att tas omhand och värderas inom ramen för upphandlingsförfarandet.

Förtydliganden kring budget

När ni gör er ansökan ska ni lämna uppgifter om projektets kostnader och finansiering. I planeringsfasen ska ni ha läst vad som gäller för stödberättigande kostnader, gjort en detaljerad planeringsbudget och tagit reda på vilket redovisningsalternativ ni ska använda för ert projekt. För mer information om stödberättigande kostnader läs handledningen Stödberättigande kostnader och andra finansiella förutsättningar. För mer information om hur ni fyller i planeringsbudgeten läs Instruktion planeringsbudget och ladda ner Budgetmall till planeringsbudget.

Kommissionens utlysningar

Medel genom fonden kan sökas på olika sätt. Antingen söker du via Polismyndigheten, som är förvaltande myndighet för fonden i Sverige, eller direkt via kommissionen. Söker du via Polismyndigheten kan du läsa om mål och prioriteringar för genomförandet i det nationella programmet. Om du istället söker via kommissionen finns motsvarande information i kommissionens arbetsprogram.

Kommissionens arbetsprogram

Information om kommissionens arbetsprogram för ISF 2023-2025

Information om kommissionens arbetsprogram för ISF 2021-2022

Aktuella utlysningar

Utlysning: Data sets for the European Space for innovation – ISF-2022-TF1-AG-DATA
Budget: 1 miljon Euro
Sista ansökningsdag: 4 juli 2023
Ansökan och information om utlysningen: Funding & tenders (europa.eu)

Mer information om ISF och de delar som förvaltas direkt av kommissionen finns på Internal Security Fund (2021-2027)

Dokument

Budgetmall planeringsbudget

Instruktion planeringsbudget

Inriktningsbeslut

Ansökningsfrågor

Tidredovisning

Mall för avsiktsförklaring

Mall för upphandlingsplan

Mall för riskhanteringsplan

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
eu-fonder@polisen.se

Telefon
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86
Handläggare Anneli Eriksson Sundberg, 010-563 60 28

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".