Sök

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI)

Instrumentet ska bidra till en hög säkerhetsnivå inom EU. Programperioden sträcker sig från 2021 till 2027.

Bild 1/3
Kontroll av passagerare som kommer till Sverige med flyg..
Fondmedel kan användas till att effektivisera gränskontrollen. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Gränskontroll till sjöss i samarbete mellan polis och kustbevakningen.
Gränskontroll till sjöss. Bild: Polismyndigheten
Bild 1/3
Förstärkt kontroll av dokument vid gräns.
Förstärkt kontroll av dokument vid yttre gräns. Bild: Polismyndigheten

Introduktion
Målområden
Styrdokument

Introduktion

Instrumentet ska bidra till en hög säkerhetsnivå inom EU genom insatser som vidareutvecklar en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och insatser som skyddar den fria rörligheten för personer inom EU.

Instrumentet bidrar till EU:s strategiska mål för en integrerad gränsförvaltning samt till utveckling av den gemensamma viseringspolitiken.

Ett nationellt program (pdf, 234 kB) har upprättats för att spegla de behov som är viktiga för Sverige under programperioden 2021-2027. 

Sverige förvaltar drygt 500 miljoner kronor för åtgärder inom instrumentet.

Åtgärder som kan få bidrag är sådana som;

Målområden

Projekt inom instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 1 - Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Specifikt mål 2 - Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs.

Partnerskapet

Regeringen har inrättat en Övervakningskommitté för Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) Övervakningskommittén består av elva organisationer. Den ska på en övergripande nivå stödja genomförandet av de nationella programmen och har en strategisk roll kring uppföljning och utvärdering. I arbetsordningen för Övervakningskommittén (pdf, 62 kB) kan du läsa mer om kommitténs sammansättning och ansvarsområden.

För att kvalitetssäkra genomförandet har även en samverkansgrupp med representanter från samma organisationer upprättats. Representanterna företräder de verksamhetsområden som fonden och instrumentet omfattar. Gruppens uppdrag är att medverka i beredning inför utlysningar samt i beredning inför tilldelning av medel.

Samverkansgruppen och Övervakningskommittén utgör tillsammans partnerskapet.

Följande organisationer ingår i partnerskapet:

Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten       
Ekobrottsmyndigheten
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Säkerhetspolisen
Tullverket
Åklagarmyndigheten

Styrdokument

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".