Sök

Utlysningar (BMVI)

Medel genom instrumentet kan sökas på olika sätt. Antingen söker du via Polismyndigheten, som är förvaltande myndighet för instrumentet i Sverige, eller direkt via kommissionen.

Söker du via Polismyndigheten kan du läsa om mål och prioriteringar för genomförandet i det nationella programmet för BMVI. (pdf, 222 kB) Om du istället söker via kommissionen finns motsvarande information i kommissionens arbetsprogram. (pdf, 1019 kB)

Polismyndighetens utlysningar

Planerade utlysningar

Utlysningsplan 2022 - 2027

Aktuella utlysningar

Aktuell utlysning för Stöd som förbättrar och effektiviserar gränsförvaltning och viseringar.

När? Utlysningsfönster 1 mars – 30 april 2024 kl. 17:00.
Vem? Utlysningen riktar sig till Kustbevakningen, Migrationsverket och Polismyndigheten.
Vad? Projektstöd för åtgärder som förbättrar och effektiviserar gränsförvaltning och viseringar.
Var? Ansökan registreras och skickas in via e-tjänsten Min ansökan.

Ansök via Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats 

OBS! Ansökan får bara innehålla öppen information, e-systemet kan inte hantera sekretessmarkerad eller hemlig information. Kontakta Gruppen för EU-fonder (eu-fonder@polisen.se) vid frågor om eventuellt skyddsvärt innehåll.

Skicka in ansökan

Fyll i ansökan och skicka in den via Min ansökan tillsammans med obligatoriska bilagor. Ett signeringsunderlag skrivs ut och skrivs under av behörig person. Underlaget skickas som komplettering i Min ansökan alternativt mejlas till eu-fonder@polisen.se. Originalhandlingen skickas sedan till: Polismyndigheten, EA Gruppen för EU-fonder, F18, 106 75 Stockholm.

Ansökan ska vara komplett när den skickas in. Endast kompletteringar som Gruppen för EU-fonder efterfrågar godtas efter ansökningsdagens utgång. Ansökningshandlingar inkomna efter ansökningstidens utgång kommer att avvisas.

Följande bilagor ska laddas upp i Min ansökan:

 1. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden
 2. Planeringsbudget
 3. Om tillämpligt, upphandlingsplan och eventuella inköpsunderlag
 4. Om tillämpligt, avsiktsförklaring för partnerorganisationer
 5. Riskhanteringsplan
 6. Signeringsunderlag

Ladda hem mallar för bilagor på www.polisen.se/isfbmvi

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för Kustbevakningen, Migrationsverket och Polismyndigheten.

Vilka ansökningar får lämnas in?

Fyra ansökningar får lämnas in.

Utlysningen genomförs utan konkurrens. Utlysningar utan konkurrens föregås alltid av ett inriktningsbeslut (pdf, 95 kB). I beslutet framgår vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekt kan starta tidigast när beslut om tilldelning har fattats och kan pågå i max 3 år. Start- och slutdatum ska anges i ansökan. Preliminärt beslutsdatum för utlysningen är den 6 sept 2024.

Budget och finansieringsgrad

Utlysningen omfattar 100 196 884 SEK. Budgeten kan justeras om de finansiella förutsättningarna ändras.

Finansieringsgraden är 75 % av stödberättigade projektkostnader.

Så kallad dubbelfinansiering är inte tillåten. Det betyder att ett projekt inte får finansieras med andra EU-medel än de medel som beviljas genom Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik.

Villkor BMVI

Styrdokument, inklusive det nationella programmet, hittar du på webbplatsen www.polisen.se/isfbmvi under rubriken Styrdokument.

Information om stödberättigande kostnader samt hur ni visar andra att projektet fått stöd från EU hittar du på www.polisen.se/isfbmvi under rubriken Att genomföra projekt.

E-tjänsten hanterar inte sekretessmarkerad eller hemlig information. Kontakta Gruppen för EU-fonder om du har frågor om eventuellt skyddsvärt innehåll.

Aktuella målområden

Projekten ska bidra till något av följande specifika mål:

Specifikt mål 1 - Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna för att underlätta laglig gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.

Specifikt mål 2 - Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att uppnå en harmoniserad visumhanteringsprocess och underlätta lagligt resande samtidigt som migrations- och säkerhetsrisker förebyggs.

 

Indikatorer

Under genomförandet ska projektets mål och delmål följas upp. Måluppfyllelsen mäter du bl.a. med hjälp av indikatorer. I ansökan väljer du programindikatorer och projekt- och delmålsindikatorer.

Programindikatorer

Programindikatorerna har tagits fram på EU-nivå och bidrar till en samlad bild av genomförandet av fonden i Europa. Ditt val av specifikt mål styr vilka programindikatorer som visas och kan väljas i ansökan. Ange ett målvärde för minst en av programindikatorerna.

Projektindikatorer och delmålsindikatorer

Projekt- och delmålsindikatorer formuleras av dig som ansöker om stöd. De ska vara skräddarsydda för ditt projekt och ska användas av projektorganisationen vid uppföljning av projektets genomförande. En indikator formuleras med fördel som antal eller andel av och kan vara både kvantitativ och kvalitativ.

Vid uppföljning mäts indikatorerna mot de målvärden du angett i ansökan. Resultatet ska visa om projektet är på rätt väg eller inte.

Bedömning av ansökningar

Bedömning av en ansökan görs i två steg.

I det första steget granskas att ansökan uppfyller formella och grundläggande krav. Formellt giltiga ansökningar går vidare till bedömning. 

I det andra steget genomförs den kvalitativa bedömningen. Gruppen för EU-fonder granskar och bedömer att ansökningarna uppnår urvalskriterierna. Vid behov kan Gruppen för EU-fonder ta stöd av partnerskapet i bedömning av ansökningarna. I partnerskapet ingår tio myndigheter med koppling till säkerhet, gränskontroll och viseringar.

Kriterier för urval och tilldelning

 1. Problemställning och behovsanalys
  Bakomliggande behov och problemställning har beskrivits och motiverats och bidrar till instrumentets mål och prioriteringar.
 2. Mål och effekter
  Projektmål och effekter har potential att bidra till önskad förändring.
 3. Kapacitet och kompetens
  Projektorganisationen har kompetens och kapacitet att genomföra projektet enligt beskrivna arbetspaket. Arbetspaketens aktiviteter och förväntade resultat bidrar till projektets mål och delmål.
 4. Kommunikation
  Planerade kommunikationsaktiviteter bidrar till förankring, förståelse och spridning av resultat och synliggör att projektet finansieras av EU-medel.
 5. Hållbarhet
  Projektet har riggats på ett sätt som bedöms hållbart och långsiktigt. Projektets resultat har förutsättningar att bli bestående.
 6. Finansiella aspekter
  Projektförslaget är kostnadseffektivt och bygger på en budget med stödberättigande kostnader.

Kommissionens utlysningar

Kommissionen förfogar över en del av de medel som avsatts till instrumentet. I förordningen benämns den delen den tematiska faciliteten och omfattar:

• Särskilda åtgärder
• Unionsinsatser
• Bistånd i nödsituationer

Förvaltningen av åtgärderna ser lite olika ut.

Ansvaret för särskilda åtgärder delas mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen beslutar om tilldelning till medlemsstaten för öronmärkta åtgärder. Polismyndigheten, som är förvaltande myndighet för fonden i Sverige, ansvarar för uppföljning och kontroll. Medel kan beviljas till både nationella och transnationella projekt.

Kommissionen har ett helhetsansvar för unionsinsatser och bistånd i nödsituationer. Det innebär att utlysning, tilldelning, uppföljning och kontroll planeras och genomförs av det ansvariga generaldirektoratet för inrikesfonder (DG Home).

Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik på kommissionens webbplats

Planerade utlysningar

Europeiska kommissionen gör fleråriga arbetsprogram, som beskriver hur budgeten för den tematiska delen ska fördelas och lysas ut, samt vilka områden som ska prioriteras de kommande åren.

Information om kommissionens arbetsprogram för BMVI 2023-2025 (pdf, 1019 kB)

Information om kommissionens arbetsprogram för BMVI 2021-2022 (PDF, 655 kB)

Aktuella utlysningar

Kommande, öppna och stängda utlysningar finns samlade på kommissionens portal för utlysningar; Funding and tender opportunities. 

Kontaktuppgifter för mer information

E-post

eu-fonder@polisen.se

Telefon

Helga Levin, Gruppchef - 010-563 73 14
Charlotta Ahlström, Projektsamordnare - 010-564 17 85
Anneli Eriksson Sundberg, Handläggare - 010-563 60 28
Sonja Graholski, Controller - 010-563 76 23
Jasmine Heinrup, Projektsamordnare - 010-565 05 27
Zebastian Hermansson, Verksamhetsutvecklare - 010-565 48 43 
Teresa Klett, Verksamhets- och compliance expert - 010-563 26 20
Mathias Lassinantti Jansson, Jurist - 010-563 94 86
Carina Malmberg, Projektadministratör - 010-564 17 96

Postadress

Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".