Sök

Utlysningsplan 2022 - 2027

Gruppen för EU-fonder har tagit fram en flerårig plan för utlysningstillfällen och utlysningar för Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) .

Varför en utlysningsplan?

Utlysningsplanen möjliggör en strategisk planering av utlysningar och andra processer och resurser nödvändiga för programgenomförandet och skapar förutsättning för framförhållning vid behovsinventering och prioriteringar. Den anger riktningen för genomförandet över tid och underlättar styrning mot programmets specifika mål och aktuella behov för Sverige och EU. 

Definitioner

Ett utlysningstillfälle inträffar under en identifierad tidsperiod. Varje utlysningstillfälle består av en eller flera utlysningar.

Utlysningsförfarandet är metoden som används när medel lyses ut. Det kan antingen vara konkurrensutsatt eller ej konkurrensutsatt.

Utlysningsfönstret är den period under vilken ansökningar kan registreras och skickas in i e-tjänsten Min ansökan.

Utlysningar omfattar åtgärder som ryms inom det nationella programmet för BMVI och kan genomföras med eller utan konkurrens. En preliminär budget anges per utlysning.

Prioriterade åtgärder eller områden. Ansökningar som skickas in inom ramen för ett prioriterat område har förtur om ansökan når upp till kvalitetskraven.

Planeringsprocess

Planen har tagits fram i dialog med partnerskapets samverkansgrupp, som bidragit med information om myndigheternas behov de kommande åren.

Mål, prioriteringar och förväntade utfall för indikatorer i de nationella programmen, finansiella ramar och andra förutsättningar samt partnerskapets identifierade behov har legat till grund för arbetet.

Utgångspunkten har varit att merparten av budgeten ska lysas ut under programperiodens första fyra år.

Finansiella ramar och andra förutsättningar

Finansiella ramar

 • Budget för respektive program
  I det nationella programmet anges en budgetram och en preliminär fördelning av medel per specifikt mål. Fördelningen bygger på en omvärldsanalys och erfarenheter från programperioden 2014 - 2020.
 • Budgettak för vissa åtgärder i programmet
  I förordningen för BMVI regleras hur medel får tilldelas. Ett sätt att styra tilldelningen är budgettak för utpekade åtgärder. Driftsstöd tillhör en sådan kategori. För BMVI gäller att max 33 % av budgeten får användas till driftsstöd.
 • Nationella finansiella förutsättningar
  För att kunna fatta beslut om utlysta medel måste det finnas ett budgetutrymme för de utbetalningar som den förvaltande myndigheten ska göra. En dialog har förts med Regeringskansliet om förväntad prognos för utlysningar under programperioden. Regeringskansliet beslutar om budgetram (anslag) per år. Det finns begränsade möjligheter att snabbt ändra den beslutade ramen.
 • Kommissionens krav på utbetalningstakt
  Förordningen för BMVI reglerar i vilken takt programmedel ska betalas ut till beviljade projekt. Om utbetalningstakten inte följs riskerar Sverige att förlora tilldelade medel.
 • Växelkurs
  Den slutliga tilldelningen till Sverige påverkas av kronans värde i förhållande till euron. En beredskap för växelkursförändringar behöver finnas i planeringen av utlysningar och utlysningstillfällen.

Utlysningsförfaranden

Inriktningsbeslut

Utlysningen föregås av ett inriktningsbeslut som anger vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget.

Inriktningsbeslut Utlysning 1 2022 (pdf, 64 kB)
Inriktningsbeslut Utlysning 2 2022 (pdf, 53 kB)
Inriktningsbeslut Utlysning 1 2023 (pdf, 16 kB)
Inriktningsbeslut Utlysning 1 2024 (pdf, 95 kB)

Utan konkurrens

En utlysning utan konkurrens kan omfatta organisationer som har ett statligt monopol på åtgärder och verksamheter som ska genomföras inom ramen för BMVI. Utlysningar utan konkurrens föregås vanligen av ett inriktningsbeslut som anger vilka organisationer som får söka, för vilka projekt och med vilken budget. I utlysningar utan konkurrens beviljas de ansökningar medel som uppfyller urvalskriterierna.

Med konkurrens (öppen eller med begränsningar)

En utlysning med konkurrens kan antingen vara öppen eller begränsad. I en öppen utlysning ska ansökningarna möta något av de specifika målen i programmet och förhålla sig till utsatt budgettak. I en begränsad utlysning kan det finnas begränsningar avseende specifika mål, organisationer som får söka, möjliga teman och/eller andra särskilda villkor. I utlysningar med konkurrens konkurrerar sökande organisationer om tillgängliga medel. Vid bedömning tilldelas ansökningarna poäng. De ansökningar med högst poäng, och som uppfyller urvalskriterierna, beviljas medel.

Genomförande och översyn

Utlysningsplanen används vid planeringen av utlysningstillfällen och utlysningar. Den ses över minst en gång per år och uppdateras om det visar sig att den inte styr mot aktuella behov, programmets mål eller förväntade resultat (budgetfördelning och indikatorer). Översynen kan leda till omfördelning av budget och ändrade prioriteringar.

Fördelningen av insatser och medel per program, mål och programindikatorer följs upp efter varje utlysningstillfälle. En behovsinventering görs i samråd med partnerskapet för att fånga upp eventuellt förändrade eller nytillkomna behov. Vid årliga rapporter till kommissionen följs genomförande och budget upp på program- och projektnivå genom analyser av indikatorsutfall, redovisade resultat och faktisk och planerad förbrukning.

 Övervakningskommittén får regelbundet information om eventuella justeringar av planen och annat som påverkar programmens måluppfyllelse.

Planerade utlysningstillfällen  2022-2027

År 2022 - Två utlysningstillfällen, ett på våren och ett på hösten
År 2023 - 2026 - Ett utlysningstillfälle per år (tidig vår)
År 2027 - Inga utlysningstillfällen planeras

Vid behov kan ytterligare utlysningstillfällen genomföras. Det gäller främst för att kunna lysa ut medel för särskilda åtgärder och för insatser som kräver skyndsam hantering. 

2022

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 28/2 - 31/3 2022
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Utvecklingsprojekt i enlighet med inriktningsbeslut

Budget: 91 miljoner SEK

Utlysningstillfälle 2

Utlysningsfönster: 15/9 - 14/10 2022
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Driftsstödsprojekt

Budget: 118 213 359 miljoner SEK

2023

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 - 31/3 2023
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 - Insatser för att möta krav i Schengenutvärderingar (2017 och 2022) prioriteras
Specifikt mål 2 - Behovsstyrt
Driftsstöd - Behovsstyrt

Budget: 90 813 792 miljoner SEK

2024

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/3 - 30/4 2024
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 - Insatser för att möta krav i Schengenutvärderingar (2017 och 2022) prioriteras
Specifikt mål 2 - Behovsstyrt
Driftsstöd - Behovsstyrt

Budget: Cirka 100 miljoner SEK

2025

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 - 31/3 2025
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 - ETIAS förordningen art. 85(3) prioriteras
Specifikt mål 2 - Behovsstyrt
Driftsstöd - ETIAS förordningen art. 85(3) prioriteras

Budget: Cirka 130 miljoner SEK

2026

Utlysningstillfälle 1

Utlysningsfönster: 1/2 - 31/3 2026
Utlysningsförfarande: utan konkurrens

Utlysningar

Specifikt mål 1 - Behovsstyrt
Driftsstöd - Behovsstyrt

Budget: Cirka 66 miljoner SEK

2027

Inga utlysningar planeras.