Sök tillstånd för allmän sammankomst

Du behöver tillstånd för att samla människor till en allmän sammankomst, som en demonstration eller en konsert.

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

Begränsa antalet deltagare

Förändringar i förbudet från och med den 8 oktober

Obs! Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. 

Läs mer om begränsningarna i nyhet från 27 mars 2020.

Exempel på sammankomster som kräver tillstånd

 • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
 • Sammankomster för religionsutövning
 • Valborgsmässofirande (Om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar, marknader och annat räknas firandet i stället som offentlig tillställning.)
 • Konserter, musikevenemang och teater.

Konserter och musikevenemang inomhus kräver inget tillstånd, men du ska göra en anmälan i förväg om det är ett arrangemang för allmänheten. Anmälan kostar inget. Använd blanketten Sök tillstånd för konsert, musikevenemang längre ned på sidan. 

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Var ute i god tid när du söker tillstånd 

Ansökningar om allmän sammankomst kan ofta behöva skickas på remiss (förfrågan om synpunkter) till kommunen eller andra berörda myndigheter. 

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar den.

Vad händer med redan meddelade tillstånd?

Regeringens beslut om maximalt antal deltagare vid en sammankomst eller tillställning ersätter tidigare meddelade villkor för tillståndet om antal deltagare.  För den anordnande betyder detta att maximalt 50 personer får delta – oavsett vad som tidigaste angivits i tillståndet.

En fullständig ansökan ger dig besked snabbare

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

Gör så här:

1. Fyll i blanketten

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Konsert och musikevenemang:

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Tänk på att få med följande i din ansökan:

 • Adress för sammankomsten.
 •  Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på skissen eller kartan med placering och mått.
 • Antal personer du tror kommer att samlas.
 • Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas måste du skicka med en säkerhetsplan med din ansökan. 

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen behöver du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att vi behandlar din ansökan först när avgiften är betald. 

 • Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kronor. Om ditt ärende är omfattande kan du behöva betala en högre avgift.

 Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev. 

Planera för säkerheten

Du som anordnar en allmän sammankomst är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, som tid och plats för en demonstration.

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Fakta: Rätten att mötas och demonstrera

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd. Om du har fått tillstånd för en allmän sammankomst ska polisen se till att du kan genomföra den och att publiken kan ta del av den. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att samla människor till en allmän sammankomst.

Rätten att mötas och demonstrera får begränsas men bara om det är nödvändigt. Till exempel när två demonstrationer ska äga rum nära varandra och polisen bedömer att det är risk för att demonstranterna ska drabba samman, då kan den ena demonstrationen få flytta till en annan plats.

I ordningslagen finns regler för när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. Skälet kan vara att det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet.

Polisens arbete vid demonstrationer, med frågor och svar

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag

Frågor och svar

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Undantag från begränsningen på max 50 deltagare gäller när en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls på ett serveringsställe.

Vad ingår i definitionen deltagare?

I begreppet deltagare inräknas enligt huvudregeln de personer som samtidigt besöker evenemanget, exempelvis publik som samlas för att bevittna evenemanget eller besöker danstillställning. I begreppet inräknas alltså inte funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som tjänstgör på uppdrag av arrangören. Inte heller polis eller annan säkerhetspersonal är att anses som deltagare. Köer utanför till exempel en krog räknas inte som deltagare.

Vid ett fotbolls- eller hockeyevenemang räknas endast publiken, inte idrottare och tränare, som deltagare. Vid motorsporttävlingar räknas endast publiken, inte föraren och dennes team, som deltagare. Vid teaterföreställningar och konserter räknas endast publiken, inte ensemblen eller bandet, som deltagare. Det eftersom det är publiken som utgör den större folksamlingen.

När det gäller vissa idrottsevenemang till exempel motionslopp, där den huvudsakliga folksamlingen består av de som utövar idrotten, inräknas i begreppet deltagare både publiken och löparna.

På teater- eller operaföreställningar: är det publiken som räknas in i de 50 eller alla?

Det är publiken som räknas, inte teaterensemblen.

Vad gäller för idrottsevenemang utomhus, som cykel- och orienteringstävlingar?

Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.

När övergår en försäljning till att bli en marknad/loppmarknad?

Antalet försäljare eller uppställda bord är inte ensamt avgörande för om en försäljning är att betrakta som en marknad av något slag. Polismyndigheten tittar även på om försäljningen har marknadsförts och i vilken omfattning, om försäljningen tänkt att locka många köpare, platsen för försäljningen och om försäljningen är samordnad med exempelvis gemensamt datum och gemensamma öppettider. En bedömning görs alltid i det enskilda fallet.

Köpcentra omfattas inte, men hur ser man på en större folksamling kring exempelvis någon talare inne på en galleria?

En talare med åhörare i en galleria kan i vissa fall vara att anse som en allmän sammankomst. Om så är fallet får antalet inte överstiga 50 personer i enlighet med den nya förordningen.

Finns det en definition på ”folksamling” i fråga om täthet mellan personer?

Nej, det finns inte någon sådan definition. Vad som definierar en folksamling är till exempel att deltagarna ska vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, den enskilde ska försvinna i massans anonymitet, det ska inte vara en sluten grupp och till antal är en folksamling cirka 10 personer eller fler. Förordningen som nu beslutats avser dock allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 deltagare.

Varför har Polismyndigheten blivit mer restriktiv i sin bedömning kring tillståndsgivning?

Det har i vissa fall visat sig vara mycket svårt för den som är arrangör av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar att upprätthålla kravet på max 50 deltagare. Det har lett till stora folksamlingar. Vid dialog med arrangören vill polisen därför ha en redogörelse för hur arrangören ska kunna upprätt­hålla 50-begränsningen. Om arrangören inte på ett övertygande sätt kan visa på att det i det konkreta fallet finns förutsättningar att upprätthålla begränsningen om 50 deltagare bör tillstånd avslås. I den samlade bedömningen väger Polismyndigheten även in t.ex. information om hur pass känt det är hos allmänheten att evenemanget ska äga rum. Evenemangets innehåll saknar betydelse för tillståndsprövningen.

Är det inte en grundlagsskyddad rättighet att demonstrera?

Rätten att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. Av regeringsformen följer emellertid att mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas bland annat för att motverka farsot. Det finns därför en möjlighet enligt ordningslagen att avslå tillstånd för en allmän sammankomst bland annat för att motverka epidemi. Den rådande pandemin faller in under dessa bestämmelser. Därutöver har regeringen beslutat att allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare inte får förekomma i Sverige.

Särskilt om restauranger på arenor/idrottsanläggningar/andra anläggningar

Utgångspunkten är att alla utrymmen där den offentliga tillställningen äger rum, inklusive restauranger, är en del av den offentliga tillställningen och omfattas av begränsningen på max 50 deltagare.

Restauranger räknas inte som en del av den offentliga tillställningen om:

 • Man kan ta sig till restaurangen utan att beblanda sig med övrig publik på tillställningen.
 • Man kan inte röra sig fritt ut till övriga anläggningen.
 • Man betalar ingen inträdes-/biljettavgift för att komma till restaurangen i samband med tillställningen. Även årskort räknas som en sådan avgift. Inte heller bör restaurangens gäster tilldelas sina platser genom utdelning av eller köp av biljetter för tillställningen.
 • Restaurangen uppfyller kraven på att vara ett serveringsställe.

Personer som är gäster på sådana restauranger som uppfyller kriterierna ovan räknas alltså inte som deltagare på den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen.

Vad är ett serveringsställe?

Ett serveringsställe är en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Definitionen finns i 2 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Exempel på serveringsställen är restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier.

Vad är inte ett serveringsställe?

Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället räknas inte som serveringsställen. Exempel på sådana är kiosker, foodtrucks och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord. Personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller.

När hålls ett evenemang på ett serveringsställe?

Undantaget från begränsningen på max 50 deltagare gäller när en allmän sammankomst eller offentlig tillställning hålls på ett serveringsställe. Detta kan exempelvis vara en krogshow eller en konsert som hålls på en restaurang.

Undantaget gäller inte om serveringsstället ligger i anslutning till en allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Exempel på detta kan vara när det finns möjlighet att köpa förtäring utanför en biografsalong eller teatersalong. Då hålls inte sammankomsten eller tillställningen på ett serveringsställe.

Vad händer om en anordnare bryter mot tillståndet/regeringsbeslutet?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls i strid med ordningslagen.

Frågor kring specifika sammankomster eller tillställningar hänvisas till respektive arrangör.