Ansök om tillstånd för allmän sammankomst

Du behöver tillstånd för att samla människor till en allmän sammankomst, som en demonstration eller en konsert.

För att sammankomsten ska anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

Exempel på allmän sammankomst som kräver tillstånd

  • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar.
  • Sammankomster för religionsutövning.
  • Valborgsmässofirande. Om det är ett mer nöjesbetonat arrangemang räknas valborgsmässofirandet istället som offentlig tillställning.
  • Konsert/musikevenemang och teater.

Konsert/musikarrangemang inomhus kräver inget tillstånd, men du ska göra en anmälan i förväg om det inte är ett privat arrangemang. Anmälan kostar inget. Använd samma blankett som för tillstånd för utomhuskonsert

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Så ansöker du

Följ stegen nedan för att ansöka. Tänk på att skicka din ansökan i god tid. Under handläggningen skickas remisser till flera instanser. Normal handläggningstid är 1–2 veckor, men under vår och sommar tar det längre tid eftersom det är många som ansöker om tillstånd samtidigt. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar ansökan.

1. Fyll i ansökningsblanketten

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Om du använder en digital blankett måste du först spara blanketten på din dator. Sen kan du fylla i den och spara igen. Annars finns det en risk att din ansökan är tom när den kommer till oss.

Fyll i blanketten med så mycket information du kan. Om vi behöver begära in kompletteringar tar handläggningen längre tid. Se till att följande finns med i din ansökan:

  • Ange adress för sammankomsten.
  • Bifoga en skiss/karta. Om du vill ställa upp något, ett bord, tält eller annat, ska det finnas med på skissen/kartan, med placering och mått.
  • Ange hur många personer du tror kommer att samlas. Vid större tillställningar där en stor mängd personer kan tänkas samlas måste du också bifoga en säkerhetsplan med din ansökan. 

2. Skicka in ansökan

Skicka via e-post eller per post till polisen i det län tillståndet ska gälla.

Adresser för tillståndsansökan

Du kan även välja att ansöka på en polisstation.  

3. Betala in avgiften för tillståndsansökan

När din ansökan är registrerad skickas en inbetalningsavi till den e-postadress du angett. Om inte e-post angivits skickas avin per post. Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kronor och ska betalas innan handläggningen kan påbörjas. Avgiften gäller prövningen av din ansökan och tas ut oavsett om du får tillstånd eller inte. Beroende på omfattning kan en högre ansökningsavgift komma att tas ut.

4. Beslut

Beslutet skickas till den e-postadress du angivit. Har du inte angett en e-postadress skickas det istället till den postadress du angivit.

5. Planera för säkerheten

Du som anordnar är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, exempelvis tid och plats för en demonstration.

Säkerhetsguide för evenemang på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

6. Övrig information

Om alkohol ska serveras söker ni tillstånd för det hos kommunen.

Om du har fått tillstånd för en demonstration ska polisen se till att du kan genomföra manifestationen och att publiken kan ta del av den. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt, till exempel om två demonstrationer ska äga rum nära varandra och polisen bedömer att det är risk för sammandrabbningar mellan demonstranterna, kan den ena demonstrationen få flytta till en annan plats.

I ordningslagen finns regler om när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration. Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet.

Polisens arbete vid demonstrationer och vanliga frågor och svar

Ordningslagen på Riksdagens webbplats

Till toppen