Sök tillstånd för musikevenemang

Vissa musikevenemang behöver tillstånd från polisen för att få anordnas, andra evenemang kräver endast en anmälan. Använd vår e-tjänst i båda fallen och läs mer om vad du som anordnare behöver tänka på.

Ansök och anmäl via e-tjänst

De uppgifter du anger i e-tjänsten resulterar i antingen en ansökan eller en anmälan beroende på omständigheterna och plats för evenemanget.

Checklista innan du startar

Jag har möjlighet att använda e-tjänsten

Om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer så ska du använda vår blankett istället. 

Jag har förberett filer som ska bifogas

Du behöver bifoga följande filer i e-tjänsten:

 • Platsbeskrivning med en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas. 
 • Säkerhetsplan i vilken du beskriver vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas under evenemanget. Om evenemanget är litet behövs ingen bifogad plan utan då kan du ange säkerhetsåtgärder direkt i e-tjänsten.
 • Om pyroteknik ska användas vid evenemanget, bifoga om möjligt en ritning över var de pyrotekniska varorna ska placeras under användandet och var de förvaras när de inte används.

Starta e-tjänsten

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

När behövs tillstånd?

Om ett musikevenemang, exempelvis en konsert, anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till det är det fråga om en allmän sammankomst. Du behöver tillstånd för att anordna ett sådant musikevenemang på en offentlig plats.

Arenor, och många andra anläggningar där musikevenemang anordnas inomhus, räknas vanligtvis inte som offentlig plats. För sådana musikevenemang krävs därför inget tillstånd från polisen, istället ska att en anmälan göras till polisen om att evenemanget ska äga rum.

Platsbeskrivning

Du behöver bifoga en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas. Av platsbeskrivningen ska följande framgå:

 • arenalayout/ritning över lokalen eller skiss/karta över platsen inkl. gatunamn
 • lista över samtliga etableringar, t.ex. tält, serveringar, scener, sitt- och ståplatser
 • placeringar av etableringar och deras mått
 • markering av utrymningsvägar

Säkerhetsplan

Det är du som anordnar ett musikevenemang som i första hand har ansvar för att god ordning råder vid evenemanget. Därför behöver du ange vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas under evenemanget. Om evenemanget är stort behöver du bifoga en säkerhetsplan. Om evenemanget är litet behövs ingen bifogad plan utan du kan då ange säkerhetsåtgärder direkt i e-tjänsten. Beskrivningen ska innehålla följande information:

 • antalet ordningsvakter på plats
 • antal funktionärer och deras roll
 • beskrivning av sjukvårdsberedskapen på plats
 • redogörelse för när bemanningen finns på plats samt deras placering
 • redogörelse för hur kommunikationen mellan bemanningen kommer ske på plats, till exempel via radio
 • kontaktuppgifter till säkerhetsansvarig person

Avgift för handläggning av ditt ärende

En ansökan om tillstånd att anordna ett musikevenemang kostar minst 320 kr. Kostnaden kan variera något beroende på hur omfattande ansökan är, till exempel om du vill använda pyroteknik under evenemanget eller inte.

Avgiften tas ut för att vi ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan.

En anmälan av ett musikevenemang är däremot kostnadsfri och då skickas ingen inbetalningsavi. En avgift kan dock i vissa fall komma att tas ut, till exempel om du vill använda pyroteknik under evenemanget.

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället fylla i någon av blanketterna och skicka in till oss.

Om du ansöker som juridisk person

I e-tjänsten kommer du att behöva lämna uppgift om vem som är ansvarig för evenemanget. Detta är en uppgift som polisen nästan alltid behöver för att kunna göra en bedömning av om anordnaren har tillräckliga förutsättningar att kunna ansvara för ordning och säkerhet vid evenemanget.

I vissa särskilda fall när anordnaren för evenemanget är en juridisk person – t.ex. en kommun – är uppgiften om ansvarig person inte nödvändig för polisens prövning av ansökan. För att ansöka om tillstånd utan att lämna uppgift om en särskild ansvarig person, vänligen använd den blankett för ansökan som finns på föregående sida. Notera dock att du även vid ansökning via blankett kan komma att behöva komplettera din ansökan med uppgift om ansvarig person om polisen bedömer att uppgiften är nödvändig för att kunna göra en tillräcklig prövning av förutsättningarna i det enskilda ärendet. Detta kan medföra att handläggningstiden för din ansökan blir längre.