Med anledning av tidigare problem med utskrifter kan försändelser från Polismyndigheten bli fördröjda.

Sök tillstånd för idrottsevenemang

Innan du använder e-tjänsten finns det ett par saker du behöver tänka på.

Använd inte e-tjänsten om:

 • du har skyddad identitet.
 • du saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Använd då blanketten på förra sidan eller kontakta polisen på 114 14.

Vid ansökan om tillstånd för en offentlig tillställning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Ha följande handlingar redo när du startar e-tjänsten

Du kommer att bli ombedd att bifoga några handlingar i e-tjänsten. Tillåtna format för bilagor är pdf, docx, jpg, png och maximal storlek per bilaga är 10 MB.

 • Platsbeskrivning. Du behöver bifoga en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas. Av platsbeskrivningen ska följande framgå:
  • gatunamn
  • utrymningsvägar
  • placering av alla etableringar, till exempel tält och servering.
 • Säkerhetsplan. Du behöver bifoga en beskrivning av vilka säkerhetsåtgärder som kommer att vidtas under evenemanget. Beskrivningen ska innehålla följande information:
  • ett evenemangsprogram eller matchprogram där tidpunkter för till exempel insläpp och matcher framgår
  • en riskbedömning där det framgår vilka risker som har identifierats och vad som ska göras för att minimera dem
  • en bemanningsplan med information om vilka funktioner som finns på plats, till exempel ordningsvakt, publikvärd och sjukvårdare. Ange även antalet personer inom varje funktion, vilka tider de finns på plats och hur kommunikationen mellan dem kommer ske.
 • Vid behov en ritning över placering och förvaring av pyroteknik (om pyroteknik ska användas vid evenemanget). Om möjligt ska en ritning över var varorna ska placeras under användandet och var de förvaras när de inte används bifogas, detta är dock frivilligt.

I e-tjänsten kommer du att behöva lämna uppgift om vem som är ansvarig för evenemanget. Detta är en uppgift som polisen nästan alltid behöver för att kunna göra en bedömning av om anordnaren har tillräckliga förutsättningar att kunna ansvara för ordning och säkerhet vid evenemanget.

I vissa särskilda fall när anordnaren för evenemanget är en juridisk person – t.ex. en kommun – är uppgiften om ansvarig person inte nödvändig för polisens prövning av ansökan. För att ansöka om tillstånd utan att lämna uppgift om en särskild ansvarig person, vänligen använd den blankett för ansökan som finns på föregående sida. Notera dock att du även vid ansökning via blankett kan komma att behöva komplettera din ansökan med uppgift om ansvarig person om polisen bedömer att uppgiften är nödvändig för att kunna göra en tillräcklig prövning av förutsättningarna i det enskilda ärendet. Detta kan medföra att handläggningstiden för din ansökan blir längre.