Information till arbetssökande

Här hittar du som arbetssökande bland annat information om när en arbetsgivare har lagstöd att kräva registerutdrag från dig och när en arbetsgivare har rätt att hämta ett utdrag direkt från Polismyndigheten.

Vilka arbetsgivare har idag rätt att begära att du visar utdrag ur belastningsregistret?

Enligt svensk lagstiftning har en arbetsgivare endast rätt att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag om du ska arbeta inom:

  • skola eller förskola,
  • LSS (barn med funktionsnedsättning),
  • annan verksamhet för barn (till exempel i en förening som fritidsledare),
  • HVB-hem (familjehem), 
  • försäkringsdistribution. 

Vilka har rätt att hämta utdrag direkt från Polismyndigheten?

Vissa arbetsgivare har rätt att själva inhämta registerutdrag från Polismyndigheten vid anställning av personal eller anlitande av uppdragstagare inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdomar eller tvångsvård av missbrukare. Även larminstallationsföretag har lagstöd för att hämta utdrag direkt från polisen.

Övriga

Om du ska arbeta inom en annan yrkeskategori än de som beskrivs ovan har arbetsgivaren inte stöd i lag för att kräva att du ska visa upp ett registerutdrag. Du kan välja att visa upp ett utdrag för din arbetsgivare men det finns inget krav att göra det. Av den anledningen saknas ett utdrag för övrigt/allmänt ändamål.

Lagförslag att arbetsgivare ska förbjudas att begära belastningsregisterutdrag där det saknas lagstöd

Idag finns det inget förbud mot att arbetsgivaren begär belastningsregisterutdrag från arbetssökande för annan typ av arbete, än de som det finns lagstöd för. Det föreslås dock att ett sådant förbud ska införas vilket kräver att det utreds vilka övriga aktörer som är i behov av lagstöd för att begära registerutdrag. Det pågår därför en statlig utredning om detta som ska slutredovisas den 30 april 2019.

Stärkt skydd för den personliga integriteten i arbetslivet 

Utredning: Belastningsregisterutdrag i arbetslivet på regeringens webbplats 

Utredning: Registerutdrag i arbetslivet på regeringens webbplats

Till toppen