Sök

Utdrag för arbete på HVB-hem

Du behöver visa ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för att få arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden enligt socialtjänstlagen.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Använd då blankett istället, se länk nedan.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Digitalt registerutdrag

Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post. Samtidigt införs en kontrolltjänst.

Digitalt registerutdrag

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – HVB-hem.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

Du ska visa ett registerutdrag först när du blir erbjuden en anställning, praktikplats eller ett uppdrag inom hem för vård eller boende som tar emot barn eller stödboende enligt socialtjänstlagen. Skicka aldrig in registerutdraget tillsammans med din ansökan till ett jobb.

 • Utdraget är giltigt i 6 månader.
 • Du kan behålla originalet själv. Arbetsgivaren får ta en kopia av utdraget. 
 • Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare.
 • Utdraget innefattar även misstankeregistret.

Registerutdraget är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbete inom hem för vård och boende av barn. Även om en person inte har några anmärkningar om brott måste arbetsgivaren vara noggrann i den övriga bedömningen av personens lämplighet. Om en person är straffad innebär detta inget förbud mot att anställa personen.

Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, Sveriges riksdag.

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd eller åtalsunderlåtelse för:

 • mord, dråp
 • misshandel, grov misshandel
 • människorov, olaga frihetsberövande, människohandel
 • olaga tvång, olaga hot
 • alla sexualbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • barnpornografibrott
 • rån, grovt rån
 • hets mot folkgrupp, olaga diskriminering
 • narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • alkoholbrott (till exempel langning) 
 • dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)
 • smugglingsbrott
 • grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning
 • olaga förföljelse
 • äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott
 • vilseledande till äktenskapsresa
 • hedersförtryck.

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Utdrag ur misstankeregistret visar brott där åtal har väckts enligt ovan. Utdraget visar även om åtal väckts för medverkan eller försök till sådant brott.