Sök
Stäng Meny

Information till arbetsgivare om registerutdrag

Du som arbetsgivare har i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastningsregistret när du anställer. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag.

Kontrollera digitala registerutdrag

I e-tjänsten för kontroll av digitala registerutdrag får du veta direkt om ett digitalt utdrag är äkta och utfärdat av Polismyndigheten. 

Kontrolltjänst för digitala registerutdrag

Det här gäller för alla registerutdrag

 • Enbart personer som du har valt att anställa eller anlita ska visa registerutdrag.
 • Registerkontroll gäller även vid tillsättning av hastigt uppkomna vakanser.
 • Polisen får inte skicka registerutdraget direkt till en arbetsgivare eller uppdragsgivare.
 • Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer som redan arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas som kontroll av anställda som du erbjuder en förnyad tjänst i samma verksamhet inom ett år.
 • Ett utdrag från belastningsregistret utgör endast en del av bedömningen om en person är lämplig för arbetet. Om en person har anmärkningar om brott eller inte betyder inte att man kan vara mindre noggrann i den övriga bedömningen av en persons lämplighet. 
 • Personer som är medborgare i ett EU-land eller Storbritannien kontrolleras även mot kriminalregistret i det aktuella landet. Det framgår av registerutdraget om en sådan kontroll har utförts.
 • Du måste lämna tillbaka registerutdraget i original om arbetstagaren begär det.
 • Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan du som arbetsgivare får det.

Information för larminstallationsbolag och enskilda sammanslutningar inom vården finns på sidan Information till myndigheter.

Utdrag för arbete inom skola/barnomsorg

Registerutdrag enligt lag (2010:800).

Du begär en registerkontroll inför en anställning i:

 • Förskola, grundskola, gymnasieskola och motsvarande skolformer.
 • Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Även administrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal ska visa registerutdrag inför en anställning. Du som arbetsgivare kan även kräva en registerkontroll inför en anställning i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Registerkontroll, Skolverket

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Du som arbetsgivare får endast göra en notering om att utdrag visats upp. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras.

Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS)

Registerutdraget omfattar alla LSS-verksamheter som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar, och som utför insatser åt barn.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Arbetsgivaren ska spara utdraget eller en kopia av det i minst två år från det att en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring påbörjades.

Registerkontrollen omfattar:

 • Närstående till barnet.
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt vid lov.
 • Boende i familjehem eller boende med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 • Insatser i form av råd och stöd.
 • Biträde av kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Även personliga assistenter är skyldiga att lämna ett registerutdrag till den assistentberättigade om denne begär det.

Registerkontrollen omfattar inte:

 • Administrativ personal som inte kommer i kontakt med barnet.
 • Föräldrar.

Utdrag för övrigt arbete med barn/kontakt med barn

Registerutdrag enligt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Du ska använda utdraget till arbete som innebär regelbunden kontakt med barn när andra utdrag inte går att tillämpa, till exempel skolutdrag eller HVB-utdrag. Det kan till exempel vara när du anlitar ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter i kyrkans regi. Utdraget gäller även arbetspraktik genom exempelvis arbetsförmedlingen. 

Du som arbetsgivare får anteckna att ett registerutdrag har visats upp, men du får inte dokumentera kontrollen på annat sätt. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget.

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Utdrag för arbete på HVB-hem

Registerutdrag enligt lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn.

Ska du anställa personal till ett HVB-hem har du rätt att få se ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Myndigheter som beslutar om vård av barn och ungdomar har rätt att begära ut ett utdrag direkt från polisen. Kontrollera vilket lagstöd din verksamhet har. 

Utdrag eller kopia av utdraget ska du spara under minst två år från det att anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjats.

Registerutdraget får inte vara äldre än sex månader.

Utdrag för arbete med försäkringsdistribution

Utdrag enligt lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Arbetsgivaren får endast anteckna att ett registerutdrag har visats. Du får alltså inte spara eller kopiera ett utdrag.

Utdraget visar en anteckning om att personen finns i belastningsregistret. Det visar däremot inte vilket brott eller påföljd personen har fått. Har en person en belastning i registret får han eller hon inte anställas och kan heller inte få tillstånd att bedriva verksamhet.

Registerutdraget får inte vara äldre än tre månader.