Information till arbetsgivare om registerutdrag

Du som är arbetsgivare till blivande anställd har rätt att ta del av ett registerutdrag från belastningsregistret. Det finns generella regler som gäller alla utdrag och utöver det specifika regler för varje typ av utdrag.

Det här gäller alla registerutdrag

 • Enbart personer som valts ut för att anställas eller anlitas ska visa registerutdrag.
 • Registerkontroll gäller även vid tillsättning av hastigt uppkomna vakanser.
 • Om blivande arbetstagare lämnat ett registerutdrag till dig som arbetsgivare och vill få tillbaka det, måste du återlämna registerutdraget i original.
 • Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till dig som arbetsgivare.
 • Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Registerutdrag för arbete inom skola/barnomsorg

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Registerkontroll måste visas upp inför anställning i förskola, grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Meningen med utdraget är inte att göra en årlig kontroll av de personer som redan arbetar i organisationen, eller inom ett år erbjuds en förnyad möjlighet att arbeta i samma verksamhet.

Registerkontroll ska visas upp inför anställning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om du som arbetsgivare kräver det.

 • Även administrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal omfattas av registerkontrollen.
 • Du som arbetsgivare får ta en kopia på registerutdraget.

Information om registerkontroll av personal på Skolverkets webbplats

Registerutdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS)

 • Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.
 • Registerutdraget eller en kopia av det ska bevaras i minst två år från det att en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring påbörjades.
 • Du som arbetsgivare får ta en kopia på registerutdraget.

Registerutdraget omfattar alla LSS-verksamheter som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar, och som utför insatser åt barn.

Personer som omfattas av registerkontroll (LSS-verksamhet)

 • Närstående till barnet.
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt vid lov.
 • Boende i familjehem eller boende med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Insatser i form av råd och stöd (9 § 1 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Ledsagarservice (9 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Biträde av kontaktperson (9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Avlösarservice i hemmet (9 § 5 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Även personliga assistenter är skyldiga att lämna ett registerutdrag till den assistentberättigade om denne begär det.

Personer som inte omfattas av registerkontroll (LSS-verksamhet)

 • Kraven på registerutdrag gäller inte de som redan arbetar i verksamheten.
 • Lagstiftningen gäller inte heller de som redan haft en anställning, uppdrag, praktik eller liknande och inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare.
 • Utdragsskyldigheten omfattar inte administrativ personal som inte kommer i kontakt med barnet.

Inte heller föräldrar till ett funktionshindrat barn omfattas av registerutdragskontrollen.

Registerutdrag för övrigt arbete med barn/kontakt med barn

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.

Denna typ av utdrag ska inte användas om det finns andra utdrag som är tillämpliga, exempelvis skolutdrag, HVB-utdrag, LSS-utdrag.

Exempelvis används utdraget för ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter i kyrkans regi, arbetspraktik genom arbetsförmedlingen och all övrig regelbunden kontakt med barn.

Du som arbetsgivare får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom att anteckna att ett registerutdrag har visats upp. Arbetsgivaren får alltså inte behålla, ta kopia eller anteckna något om vad som står i utdraget.

Registerutdrag för arbete på HVB-hem (familjehem)

Registerutdraget får inte vara äldre än sex månader.

Som arbetsgivare till en person som ska anställas på ett HVB hem har du rätt att få se ett utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret.

Myndigheter som beslutar om vård av barn och ungdomar har rätt att begära ut ett utdrag direkt från polisen. Kontrollera vilket lagstöd er verksamhet har.

Kravet på registerutdrag gäller inte de som redan arbetade i verksamheten när lagstiftningen trädde i kraft 2007. Lagstiftningen gäller inte heller de som redan haft en anställning, uppdrag, praktik eller liknande vid ett HVB-hem och inom sex månader erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare.

Uppvisandet utgör en del av bedömningen om en person är lämplig på arbetet inom hem för vård och boende av barn.

Om en person har anmärkningar om brott eller ej medför emellertid inte att man kan vara mindre noggrann i den övriga bedömningen av en persons lämplighet. Att en person är straffad innebär inget förbud mot att anställa personen.

Utdrag eller kopia som gäller den som anställs, får uppdraget eller praktiktjänsten ska bevaras under minst två år från det att anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen påbörjats.

Registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution

Registerutdraget får inte vara äldre än tre månader.

Arbetsgivaren (försäkringsföretaget) får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom anteckning om att registerutdrag har visats upp.

Om personen förekommer i belastningsregistret för ett brott syns inte detta på utdraget. Däremot syns en anteckning om att personen har en belastning.

Se listan över brott som kontrolleras i belastningsregistret för försäkringsdistribution. Om personen förekommer i belastningsregistret för något av brotten som listas får han eller hon inte anställas eller få tillstånd att bedriva verksamhet.

Till toppen