Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret

Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Registerutdrag via e-tjänst

För att använda e-tjänsten måste du ha en e-postadress som du är villig att uppge.

Använd inte e-tjänsten om:

 • Du är medborgare i ett annat EU-land än Sverige eller i Storbritannien.
 • Du vill ha ett utdrag för kontroll av egna uppgifter skickat till din särskilda postadress eller Poste Restante.

Använd då blanketten istället, se länk nedan.

Till e-tjänst för registerutdrag

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Om du är medborgare i ett annat land inom Europeiska unionen, eller Storbritannien, hämtar polisen uppgifter därifrån. Det kan innebära att handläggningstiden blir längre än två veckor. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att du fyller i samtliga uppgifter som efterfrågas i blanketten.

Det här gäller för utdraget

Syftet med registerutdraget är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som intyg för att visa att du är ostraffad.

Det här visar utdraget

Utdraget för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret visar samtliga uppgifter som finns registrerade den dag utdraget skrivs ut.

Uppgifter som registreras i belastningsregistret är:

 • Påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
 • Förvandlingsstraff för böter.
 • Om du med stöd av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd.
 • Åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har väcka åtal för brott.
 • Kontaktförbud.
 • Förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 • Tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
 • Dom som meddelats i utlandet, om du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige och;
  - domen meddelats i en stat som tillhör Europol, Interpol eller om det finns en överenskommelse mellan Sverige och den andra staten,
  - domar i ett annat EU-land registreras om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.