Sök

Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret

Det här registerutdraget ska du använda om du själv vill kontrollera dina uppgifter i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad.

Registerutdrag via e-tjänst

I e-tjänsten kan du begära utdrag från belastningsregistret. 

Uppmärksamma

Du måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Checklista innan du startar

 • Du har inte skyddad identitet

  Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

 • Du har en e-postadress som du är villig att ange

  E-tjänsten kräver att du anger en e-postadress. Om du inte har det ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

 • Särskild postadress eller Poste Restante

  Använd inte e-tjänsten om du vill ha ett utdrag för kontroll av egna uppgifter skickat till din särskilda postadress eller Poste Restante. Då ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – kontrollera egna uppgifter.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

Syftet med registerutdraget är att du själv ska få information om de uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Utdraget är inte tänkt att användas som intyg för att visa att du är ostraffad, men du har rätt att avgöra hur du vill använda ditt utdrag.

Det här visar utdraget

Utdraget för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret visar samtliga uppgifter som finns registrerade den dag utdraget skrivs ut.

Uppgifter som registreras i belastningsregistret är:

 • Påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.
 • Förvandlingsstraff för böter.
 • Om du med stöd av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd.
 • Åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott.
 • Kontaktförbud.
 • Förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 • Tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
 • Tillträdesförbud enligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.
 • Dom som meddelats i utlandet, om du är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige och
  - domen meddelats i en stat som tillhör Europol, Interpol eller om det finns en överenskommelse mellan Sverige och den andra staten,
  - domar i ett annat EU-land registreras om uppgifterna har överförts till Sverige med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll.