Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Utdrag från belastningsregistret som ska användas utomlands

Det här utdraget är för dig som tänker bosätta dig, få tillstånd att resa in eller jobba i ett annat land och behöver visa ett registerutdrag i samband med det. Utdraget gäller även för dig som ska adoptera barn från ett annat land.

När du har betalat skickas registerutdraget med post till din leveransadress inom en vecka.

Så fyller du i blanketten

 • Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
 • Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
 • Om du inte har ett svenskt personnummer måste du också skicka in en kopia av ditt pass eller personbevis.
 • Kom ihåg att du bara kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota alla handlingar och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil, på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: utlandsutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Utlandsutdrag
Box 740
981 27 Kiruna

Blankett för registerutdrag för utlandsändamål

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Dina uppgifter lämnas ut till den kommun som din ansökan avser och sparas sedan hos oss i maximalt fem år från det att ärendet avslutats. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 

Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) även skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

När vi har registrerat din ansökan kommer vi att skicka en avisering om betalning till dig. Aviseringen skickas inom en vecka efter att vi har tagit emot en fullständig ansökan. Registerutdraget skickas med post till din leveransadress inom en vecka från att vi tagit emot betalningen.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Det här gäller för utdraget

 • Utdraget utfärdas på svenska, engelska, franska, spanska och tyska.
 • Eventuella belastningar, domar, står på svenska. Om du behöver ha belastningarna på annat språk än svenska måste du själv ordna med översättningen.
 • Utdraget är vattenstämplat med Polismyndighetens vapen. Det är därför svårt att förfalska.

Hur länge är utdraget giltigt?

Giltighetstiden varierar från land till land. Kontakta den som ska ha utdraget för information om giltighetstiden för det land där du ska använda utdraget.

Flerspråkiga standardformulär – översättningsstöd för utlandsutdrag

Du som är svensk medborgare kan ansöka om att få ett översättningsstöd bifogat till ditt utdrag för utlandsändamål. Syftet med det flerspråkiga standardformulär är att det ska underlätta översättningen av handlingen till vilken det är bifogat, formuläret kan inte användas som en fristående handling. Formuläret får endast användas inom EU.

Översättningsstödet är utformat tvåspråkigt, där den första rubriken är på svenska, nästföljande rubrik är översatt till det språk som talas i det EU-land där formuläret ska användas.

Det flerspråkiga standardformuläret kan endast utfärdas vid avsaknad av noteringar i belastningsregistret.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s handlingsförordning på riksdagens webbplats

Brott som syns på utdraget för utlandsbruk

Vad utdraget för utlandsändamål ska innehålla framgår av lagen (1998:620) om belastningsregister.

 • Utdraget ska innehålla domar, beslut eller strafförelägganden där någon annan påföljd än böter har dömts ut. 
 • Penningböter, åtalsunderlåtelse, tillträdesförbud samt kontaktförbud visas inte.

Dagsböter för följande brott

 • Misshandel
 • Olaga tvång
 • Olaga hot
 • Stöld
 • Snatteri
 • Grov stöld
 • Rån 
 • Grovt rån 
 • Tillgrepp av fortskaffningsmedel
 • Egenmäktigt förfarande
 • Självtäkt
 • Olovlig kraftavledning
 • Olovlig avledning av värmeenergi
 • Bedrägeri
 • Bedrägligt beteende
 • Grovt bedrägeri
 • Subventionsmissbruk
 • Utpressning
 • Ocker
 • Häleri
 • Penninghäleri
 • Häleriförseelse
 • Penninghäleriförseelse
 • Oredligt förfarande
 • Svindleri
 • Ockerpantning
 • Urkundsförfalskning
 • Förvanskning av urkund
 • Grov urkundsförfalskning
 • Hindrande av urkunds bevisfunktion
 • Signaturförfalskning
 • Penningförfalskning
 • Olovlig befattning med falska pengar
 • Märkesförfalskning
 • Förfalskning av fast märke
 • Brukande av det förfalskade
 • Våld eller hot mot tjänsteman
 • Förgripelse mot tjänsteman
 • Våldsamt motstånd

Böter visas om det gäller

 • Utnyttjande av barn för sexuell posering
 • Sexuellt ofredande
 • Otillåtet förfarande med pornografisk bild
 • Brott mot narkotikastrafflagen
 • Brott enligt Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
 • Brott enligt Vapenlagen (1996:67)
 • Brott enligt Vapenförordningen (1996:70)
 • Brott enligt äldre vapenlagstiftning

Om påföljden (straffet) även gäller ett annat brott som inte är uppräknat ovan ska uppgiften ändå visas på utdraget.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om balastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen