Registerutdrag för arbete med försäkringsdistribution

Blanketten får endast användas när du behöver utdrag ur belastningsregistret om dig själv vid arbete med försäkringsdistribution på försäkringsbolag eller som försäkringsförmedlare på exempelvis bank.

Med försäkringsdistribution avses verksamhet som består i att:

  • ge råd om eller föreslå försäkringsavtal
  • utföra annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås
  • ingå ett försäkringsavtal för någon annans räkning
  • hjälpa till vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

Lag om försäkringsdistribution på riksdagens webbplats

Så fyller du i blanketten

  1. Fyll i alla uppgifterna på ansökan tydligt.
  2. Din namnunderskrift krävs för att ansökan ska vara komplett. Skriv ut blanketten och skriv under ansökan med penna. En digital underskrift godkänns inte.
  3. Om du inte har svenskt person- eller samordningsnummer måste du uppge din födelsetid på ansökan och ditt fullständiga namn (alla för- och efternamn). Utdraget skickas till din bostadsadress som du uppger på ansökan.
  4. Du kan enbart kan begära registerutdrag om dig själv. En fullmakt för en annan person gäller inte.

Skicka in din ansökan

Skanna eller fota ansökningshandlingen och bifoga som en pdf-fil, jpeg-fil eller tiff-fil på max 2 MB. Vi kan inte öppna filer som är länkade till internet eller liknande.

E-post: registerutdrag@polisen.se

Eller skicka in din ansökan med vanlig post (glöm inte frimärke/frankera brevet):

Polismyndigheten
Box 757
981 27 Kiruna

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Handläggningstid

Den normala handläggningstiden är cirka två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan till dess utdraget lämnar oss. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Observera att vi inte kan prioritera eller påskynda ett särskilt ärende.

Registerutdrag som ska användas i Sverige skickas med B-post (3-5 arbetsdagar). För försändelser utanför Sverige varierar leveranstiden, kontakta Postnord.

Det här gäller för utdraget ur belastningsregistret

Utdraget gäller i 3 månader.

Om du har lämnat ett registerutdrag till en arbetsgivare och vill ha tillbaka det, måste arbetsgivaren återlämna registerutdraget i original.

Arbetsgivaren (försäkringsföretaget) får inte dokumentera den utförda kontrollen på annat sätt än genom att anteckna att ett registerutdrag har visats upp. Arbetsgivaren får alltså inte anteckna något om vad som står i utdraget.

Polismyndigheten får inte skicka utdraget direkt till någon arbetsgivare/uppdragsgivare.

Utdraget är vattenstämplat med Polismyndighetens vapen. Det är därför svårt att förfalska.

Det här kontrolleras i belastningsregistret

Obs! Även medhjälp till sådana brott som nämns ovan räknas med (se 3 kap. 1 § förordningen om försäkringsförmedling för uppräkning av brott). Endast de brott som har lägst fängelse i straffskalan syns.

Om en enskild förekommer i belastningsregistret för ett brott som angivits ovan framgår det inte av utdraget vilken typ av brott det rör sig om. Det finns en anteckning om att den enskilde har en belastning, men arbetsgivaren kan inte se vad den enskilde är dömd för.

En förutsättning för att anmärkning om belastning ska visas är att den inte är äldre än 5 år. Dom, beslut eller godkännande av strafföreläggande som meddelats för mer än 5 år sedan visas alltså inte på utdraget.

Medborgare i ett annat EU-land

Är du medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen ska polisen även hämta in uppgifter som finns i kriminalregistret i den staten. Det här regleras i Förordning om belastningsregistret (22c §).

Många söker på straffregister, polisregistret, brottsregister och polisregisterutdrag för att hitta blanketter för utdrag. Belastningsregistret är det begrepp som används inom polisen.

Till toppen