Sök

Utdrag för arbete med försäkringsdistribution

När du blivit erbjuden ett jobb på försäkringsbolag eller ska arbeta som försäkringsförmedlare på exempelvis en bank ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Registerutdrag via e-tjänst

I e-tjänsten kan du begära utdrag från belastningsregistret. 

Uppmärksamma

Du måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Checklista innan du startar

 • Du har inte skyddad identitet

  Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

 • Du har en e-postadress som du är villig att ange

  E-tjänsten kräver att du anger en e-postadress. Om du inte har det ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

Arbete med försäkringsdistribution kan till exempel innebära:

 • att ge råd om eller föreslå försäkringsavtal
 • att utföra annat förberedande arbete innan ett försäkringsavtal ingås
 • att ingå ett försäkringsavtal för någon annans räkning
 • att hjälpa till vid förvaltning eller fullgörande av ett försäkringsavtal.

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Digitalt registerutdrag

Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post. Samtidigt införs en kontrolltjänst.

Digitalt registerutdrag

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – arbete med försäkringsdistribution.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

Utdraget visar en anteckning om du har en belastning eller inte i registret. Det framgår alltså inte vilket typ av brott som du är dömd för. En belastning äldre än 5 år visas inte på utdraget.

 • Utdraget är giltigt i 3 månader
 • Du kan själv behålla originalet
 • Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får göra en notering om att du visat utdraget.

Lag om försäkringsdistribution, Sveriges riksdag.

Förordning 3 kap.1 § (2018:1231) om försäkringsdistribution, Sveriges riksdag.

Det här visar belastningsregistret

Utdrag för försäkringsdistribution visar anmärkningar om allvarliga förmögenhetsbrott eller allvarlig ekonomiskbrottslighet. Även medhjälp till sådana brott räknas med. Påföljden (straffet) för de brott som utdraget visar är lägst fängelse.

 • stöld, rån och andra tillgreppsbrott
 • bedrägeribrott
 • förskingrings- och mutbrott
 • brott mot borgenärer
 • skadegörelsebrott
 • förfalskningsbrott
 • mened, falskt åtal och annan osann utsaga
 • skattebrott
 • brott mot lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
 • brott mot lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.