Sök

Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik och ska arbeta med barn med i en annan verksamhet än skola ska du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Arbetet kan till exempel vara ett uppdrag i en förening.

Registerutdrag via e-tjänst

I e-tjänsten kan du begära utdrag från belastningsregistret. 

Uppmärksamma

Du måste ha e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Checklista innan du startar

 • Du har inte skyddad identitet

  Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

 • Du har en e-postadress som du är villig att ange

  E-tjänsten kräver att du anger en e-postadress. Om du inte har det ska du använda blanketterna som finns på denna sida under rubriken "Blanketter". 

Behandling av personuppgifter

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i din begäran i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behandlas av handläggare inom Polismyndigheten som ett led i myndighetsutövning och ändamålet är att handlägga din begäran om registerutdrag.

Personuppgifterna kommer bara att sparas så länge de behövs men handlingar som lämnas in till en myndighet blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagstiftningen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Digitalt registerutdrag

Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post. Samtidigt införs en kontrolltjänst.

Digitalt registerutdrag

Blanketter 

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna på sidan Blanketter – barn i annan verksamhet.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan vara upp till två veckor från det att vi tagit emot en fullständig ansökan tills vi skickar utdraget. Handläggningstiden kan variera beroende på hur många som begär utdrag.

Medborgarskap i annat EU-land

Om du har medborgarskap i annat EU-land eller Storbritannien och ansöker om registerutdrag, skickas automatiskt förfrågan till det aktuella landet enligt 22 c §. ”När en enskild begär uppgifter om sig själv i belastningsregistret med stöd av 9 § lagen (1998:620) om belastningsregister ska Polismyndigheten även inhämta uppgifter som finns i kriminalregistret i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, om den enskilde är medborgare där eller om det framkommer att den staten har uppgifter om den enskilde i sitt kriminalregister.” Förordning (1999:1134) om belastningsregister, Sveriges riksdag.

Landet har 4–21 arbetsdagar (ej inräknat respektive lands helgdagar) på sig att besvara förfrågan, vilket kan medföra en process som tar flera veckor. Vi har ingen möjlighet att påverka landets handläggningstid, däremot kan du själv underlätta processen och därmed få utdraget snabbare genom att fylla i samtliga uppgifter som efterfrågas i e-tjänsten eller på blanketten.

Det här gäller för utdraget

När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt med barn måste du visa ett registerutdrag, om arbetsgivaren/uppdragsgivaren begär det. Det gäller till exempel:

 • ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter
 • i kyrkans verksamhet
 • praktiktjänstgöring inom en utbildning eller arbetspraktik som arbetsförmedlingen anordnar.

Det är verksamheten som anlitar dig som har rätt att begära att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. 

 • Utdraget är giltigt 1 år.
 • Du kan själv behålla originalet.
 • Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får göra en notering om att du visat utdraget.
 • Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare.

En registerkontroll från belastningsregistret är till för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Det är dock endast en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för att arbeta med barn. Att en person är straffad för ett brott innebär inte ett förbud mot att anställa personen. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, Sveriges riksdag.

Det här visar utdraget

Utdrag från belastningsregistret visar uppgifter om du fått påföljd för:

 • mord
 • dråp
 • grov misshandel
 • människorov
 • alla sexualbrott
 • barnpornografibrott
 • grovt rån.

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.