Sök

Gallringsregler – så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret

Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Om det finns fler avsnitt i registret är det uppgiften med längst gallringstid som styr borttagning av andra uppgifter.

Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut

Straffvarning (åklagarens beslut att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.

Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande

 • Penningböter, exempelvis fortkörningsböter.
 • Dagsböter.
 • Tillträdesförbud.
 • Fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen.
 • Villkorlig dom om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Skyddstillsyn om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomstjänst om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsövervakning om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för beslutet.

Uppgifter som tas bort 10 år efter dom eller beslut

 • Villkorlig dom.
 • Åtalsunderlåtelse (åklagarens beslut att inte åtala för brott om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet).
 • Skyddstillsyn.
 • Ungdomstjänst om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Ungdomsövervakning om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Uppgift om att man förklaras fri från påföljd enligt 30 kap. 6§ brottsbalken om personen var över 18 år vid tidpunkten för brottet.
 • Beslut om kontaktförbud och förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.
 • Fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats.
 • Vistelseförbud enligt lagen (2024:7) om preventiva vistelseförbud, om uppgiften avser en person som var över 18 år vid tidpunkten för beslutet.

Uppgifter som tas bort 10 år efter att straffet har avtjänats

 • Fängelse eller förvandlingsstraff för böter (10 år efter frigivning).
 • Sluten ungdomsvård (10 år efter att påföljden helt verkställts).
 • Rättspsykiatrisk vård (10 år efter utskrivning).

Utländska domar

En dom som meddelats i ett annat EU-land och förts in i det svenska belastningsregistret enligt 4a § lag (1998:620) om belastningsregister ska gallras enligt samma regler som gäller för domar som meddelats i Sverige. Samma förfarande gäller för länder utanför EU enligt 4 § lag (1998:620) om belastningsregister. Det innebär att det är påföljden som styr gallringstiden, se listan ovan.

Mer om borttagning (gallring)

En uppgift i belastningsregistret ska finnas kvar så länge en annan uppgifts gallringstid, det vill säga borttagningstid, inte har infallit. Undantaget är penningböter, de påverkar inte gallringstiden för andra uppgifter.

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Om ett anmält brott inte leder till någon dom registreras det inte i belastningsregistret. En friande dom i första instans registreras inte heller i registret. Vid en friande dom i högre instans gallras belastningen från belastningsregistret efter lagakraftdatum.

Bestämmelserna om gallring, eller borttagning, ur belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.

Lag om belastningsregistret på riksdagens webbplats